Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Verordening (EU) Nr. …/ van de commissie van XXX tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels

Dovnload 195.9 Kb.

Verordening (EU) Nr. …/ van de commissie van XXX tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengselsDatum23.05.2018
Grootte195.9 Kb.

Dovnload 195.9 Kb.
VERORDENING (EU) Nr. …/.. VAN DE COMMISSIE

van XXX

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, met het oog op de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/20061, en met name artikel 37, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt: 1. Deel 3 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 bevat twee lijsten van gevaarlijke stoffen met hun geharmoniseerde indeling en etikettering. Tabel 3.1 bevat een lijst van gevaarlijke stoffen met hun geharmoniseerde indeling en etikettering op basis van de criteria in deel 2 tot en met 5 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1272/2008. Tabel 3.2 bevat een lijst van geharmoniseerde indeling en etikettering van gevaarlijke stoffen op basis van de criteria in bijlage VI bij Richtlijn 67/548/EEG van de Raad van 27 juni 1967 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het eigenschappen van gevaarlijke stoffen2. Deze twee lijsten moeten worden gewijzigd om de indeling van de reeds in die geharmoniseerde indeling opgenomen stoffen te actualiseren en nieuwe geharmoniseerde indelingen op te nemen.

 2. Het Comité risicobeoordeling van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft adviezen uitgebracht over voorstellen voor geharmoniseerde indeling en etikettering van stoffen die overeenkomstig artikel 37 van Verordening (EG) nr. 1272/2008 bij het ECHA zijn ingediend. Op basis van die adviezen alsook van de opmerkingen van de betrokken partijen, moet bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 worden gewijzigd teneinde de indeling en etikettering van bepaalde stoffen te harmoniseren.

 3. De geharmoniseerde indelingen van deel 3 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008, zoals gewijzigd bij deze verordening, hoeven niet onmiddellijk te worden toegepast, aangezien er een bepaalde tijd nodig zal zijn om de marktdeelnemers in staat te stellen de etikettering en verpakking van stoffen en mengsels aan de nieuwe indelingen aan te passen en bestaande voorraden te verkopen. Ook zal er een bepaalde tijd nodig zijn om de marktdeelnemers in staat te stellen te voldoen aan de registratieverplichtingen die voortvloeien uit de nieuwe geharmoniseerde indelingen voor stoffen die zijn ingedeeld als kankerverwekkend, mutageen of vergiftig voor de voortplanting (categorieën 1A en 1B (tabel 3.1) en categorieën 1 en 2 (tabel 3.2.)), of stoffen die zeer vergiftig zijn voor in het water levende organismen en die in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten kunnen veroorzaken, in het bijzonder de verplichtingen vastgesteld in artikel 23 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie3.

 4. Overeenkomstig de overgangsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1272/2008 op basis waarvan de nieuwe bepalingen al in een eerder stadium op vrijwillige basis kunnen worden toegepast, moeten leveranciers in staat worden gesteld om al vóór 1 december 2013 op vrijwillige basis de geharmoniseerde indelingen van deel 3 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008, zoals gewijzigd bij deze verordening, toe te passen en de etikettering en verpakking dienovereenkomstig aan te passen.

 5. De bepalingen van deze verordening zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 133 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 ingestelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Deel 3 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 wordt als volgt gewijzigd:

1) tabel 3.1 wordt als volgt gewijzigd:

a) de vermeldingen die overeenkomen met de vermeldingen in bijlage I worden vervangen door de in die bijlage opgenomen vermeldingen;

b) de vermeldingen in bijlage II worden ingevoegd overeenkomstig de volgorde van de in tabel 3.1. opgenomen vermeldingen.

2) tabel 3.2 wordt als volgt gewijzigd:

a) de vermeldingen die overeenkomen met de vermeldingen in bijlage III worden vervangen door de in die bijlage opgenomen vermeldingen;

b) de vermeldingen in bijlage IV worden ingevoegd overeenkomstig de volgorde van de in tabel 3.2. opgenomen vermeldingen.Artikel 2

 1. Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

 2. Artikel 1 is van toepassing vanaf 1 december 2013.

 3. De geharmoniseerde indelingen van deel 3 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008, zoals gewijzigd bij deze Verordening, kunnen vóór 1 december 2013 worden toegepast.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel,

Voor de Commissie

De voorzitter
José Manuel Barroso


BIJLAGE I


Catalogus-nummer__Internationale_chemische_identificatie__EC-nr.'>Catalogus-nummer

Internationale chemische identificatie

EC-nr.

CAS-nr.

Indeling

Etikettering

Specifieke concentratiegrenzen
Vermenigvuldigings-factoren


Opmerkingen

Gevarenklasse en categoriecode(s)

Gevaren-aanduidings-code(s)

Pictogram, signaalwoord-code(s)

Gevaren-aanduidings-code(s)

Aanvullende gevaren-aanduidings‑code(s)


"009-016-00-2


trisodium hexafluoroaluminate [1]

trisodium hexafluoroaluminate (cryolite) [2]237-410-6 [1]

239-148-8 [2]

13775-53-6 [1]

15096-52-3 [2]

STOT RE 1

Acute Tox. 4


Aquatic Chronic 2

H372
H332
H411

GHS07
GHS08
GHS09
DgrH372
H332
H411


603-012-00-X

2-ethoxyethanol;

ethylene glycol monoethyl ether203-804-1

110-80-5

Flam. Liq. 3

Repr. 1B


Acute Tox. 3

Acute Tox. 4H226

H360FD


H331

H302


GHS02

GHS08


GHS06

Dgr


H226

H360FD


H331

H302603-025-00-0

tetrahydrofuran

203-726-8

109-99-9

Flam. Liq. 2
Carc. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3

H225
H351
H319
H335

GHS02
GHS07
GHS08
Dgr

H225
H351
H319
H335

EUH019

STOT SE 3;
H335: C ≥ 25%
Eye Irrit.2;
H319: C ≥ 25%
613-016-00-3

fuberidazole (ISO);

2-(2-furyl)-1H-benzimidazole
223-404-0

3878-19-1

Carc. 2
Acute Tox. 4
STOT RE 2

Skin Sens. 1


Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1

H351
H302
H373 (heart)

H317
H400


H410

GHS07
GHS08
GHS09
WngH351
H302
H373 (heart)
H317

H410

M = 1
617-001-00-2

di-tert-butyl peroxide

203-733-6

110-05-4

Org. Perox. E
Flam. Liq. 2
Muta. 2

H242
H225
H341

GHS02
GHS08
Dgr

H242
H225
H341"


BIJLAGE II

Catalogus-nummer

Internationale chemische identificatie

EC-nr.

CAS-nr.

Indeling

Etikettering

Specifieke concentratiegrenzen
Vermenigvuldigings-factoren


Opmerkingen

Gevarenklasse en categoriecode(s)

Gevaren-aanduidings-code(s)

Pictogram, signaalwoord-code(s)

Gevaren-aanduidings-code(s)

Aanvullende gevaren-aanduidings-code(s)


"015-199-00-X

tris[2-chloro-1-chloromethyl)ethyl] phosphate

237-159-2

13674-87-8

Carc. 2

H351

GSH08

Wng


H351


015-200-00-3

indium phosphide

244-959-5

22398-80-7

Carc. 1B
Repr. 2
STOT RE 1

H350
H361f
H372 (lungs)

GHS08
Dgr

H350
H361f
H372 (lungs)
STOT RE 1;
H372: C ≥0,1%

Carc 1B;
H350: C ≥0,01%


STOT RE 2;
H373: 0,01% ≤ C < 0,1%
015-201-00-9

trixylyl phosphate

246-677-8

25155-23-1

Repr. 1B

H360F

GHS08
Dgr

H360F


015-202-00-4

tris(nonylphenyl) phosphite

247-759-6

26523-78-4

Skin Sens. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1

H317
H400
H410

GHS07
GHS09
Wng

H317
H410


015-203-00-X

diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide

278-355-8

75980-60-8

Repr. 2

H361f
(causing atrophy of the testes)

GHS08
Wng

H361f
(causing atrophy of the testes)


602-109-00-4

Hexabromocyclododecane [1]

1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecane [2]
247-148-4 [1]

221-695-9[2]

25637-99-4[1]

3194-55-6[2]

Repr. 2
Lact.

H361
H362

GHS08
Wng


H361
H362


606-143-00-0

abamectin (combination of avermectin B1a and avermectin B1b) (ISO) [1]
avermectin B1a (purity ≥80%); [2]


_ [1]

265-610-3 [2]71751-41-2 [1]

65195-55-3 [2]

Repr. 2
Acute Tox. 2
Acute Tox. 1
STOT RE 1

Aquatic Acute 1


Aquatic Chronic 1

H361d
H300
H330
H372 (nervous system)
H400
H410


GHS06
GHS08
GHS09
Dgr

H361d
H300
H330
H372 (nervous system)
H410
STOT RE 1;
H372: C ≥ 5%

STOT RE 2;


H373: 0,5% ≤C<5%

M =10 000606-144-00-6

acequinocyl (ISO);

3-dodecyl-1,4-dioxo-1,4-dihydronaphthalen-2-yl acetate
_

57960-19-7

Skin Sens. 1
STOT SE 1
STOT RE 2

Aquatic Acute 1


Aquatic Chronic 1H317
H370 (lung)
(inhalation)
H373
(blood system)

H400
H410

GHS07

GHS08
GHS09


Dgr

H317
H370
(lung)
(inhalation)
H373
(blood system)
H410
M = 1000

607-698-00-1

4-tert-butylbenzoic acid

202-696-3

98-73-7

Repr. 1B

STOT RE 1

Acute Tox. 4


H360F

H372


H302

GHS07

GHS08


Dgr

H360F

H372


H302


612-281-00-2

leucomalachite green;

N,N,N',N'-tetramethyl-4,4'-benzylidenedianiline
204-961-9

129-73-7

Carc. 2
Muta. 2H351
H341

GHS08
Wng

H351
H341


616-205-00-9

Metazachlor (ISO);

2-chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)acetamide266-583-0

67129-08-2

Skin Sens. 1B

Carc. 2


Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1

H317

H351


H400

H410


GHS07

GHS08


GHS09

Wng


H317

H351


H410

M = 100

M = 100"

BIJLAGE III

Catalogus-nummer

Internationale chemische identificatie

EC-nr.

CAS-nr.

Indeling

Etikettering

Concentratiegrenzen

Opmerkingen

"009-016-00-2


trisodium hexafluoroaluminate [1]

trisodium hexafluoroaluminate (cryolite) [2]237-410-6 [1]

239-148-8 [2]

13775-53-6 [1]

15096-52-3 [2]

Xn; R20
T; R48/23/25
N; R51-53

T; N
R: 20-48/23/25-51/53
S: (1/2-)22-37-45-61603-012-00-X

2-ethoxyethanol;

ethylene glycol monoethyl ether203-804-1

110-80-5

R10

Repr. Cat. 2; R60-61

Xn; R20/22


T

R: 60-61-10-20/22

S: 53-45

E

603-025-00-0

tetrahydrofuran

203-726-8

109-99-9

F; R11-19
Carc. Cat. 3; R40
Xi; R36/37F; Xn
R: 11-19-40-36/37

S: (2-)(13-)16-29-33-36-37(-46)Xi; R36/37:
C ≥ 25%
613-016-00-3

fuberidazole (ISO);

2-(2-furyl)-1H-benzimidazole
223-404-0

3878-19-1

Carc. Cat. 3; R40
Xn; R48/22
Xn; R22
Xi; R43
N; R50-53

Xn; N
R: 40-48/22-22-43-50/53
S: (2)-22-36/37-60-61

N; R50-53: C≥ 25%

N; R51-53:


2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %


617-001-00-2

di-tert-butyl peroxide

203-733-6

110-05-4

O; R7
F; R11
Muta. Cat. 3, R68

O; F; Xn
R: 7-11-68
S: (2-)3/7-14-16-23-36/37/39BIJLAGE IV

Catalogus-nummer

Internationale chemische identificatie

EC-nr.

CAS-nr.

Indeling

Etikettering

Concentratiegrenzen

Opmerkingen

"015-199-00-X

tris[2-chloro-1-chloromethyl)ethyl] phosphate

237-159-2

13674-87-8

Carc. Cat. 3; R40

Xn
R: 40
S: (2-)36/37015-200-00-3

indium phosphide

244-959-5

22398-80-7

Carc. Cat. 2; R45
Repr. Cat. 3; R62
T; R48/23

T
R: 45–48/23–62
S: 45- 53

T; R48/23: C ≥0,1%

Carc Cat 2; R45:


C ≥0,01%
Xn; R48/20: 0,01%≤ C < 0,1%

E

015-201-00-9

trixylyl phosphate

246-677-8

25155-23-1

Repr. Cat. 2; R60

T
R: 60
S: 53-45015-202-00-4

tris(nonylphenyl) phosphite

247-759-6

26523-78-4

Xi; R43
N; R50-53

Xi; N
R: 43-50/53
S: 24-37-60-61015-203-00-X

diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide

278-355-8

75980-60-8

Repr. Cat. 3; R62

Xn
R: 62
S: (2)-22-36/37.602-109-00-4

Hexabromocyclododecane [1]

1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecane [2]
247-148-4 [1]

221-695-9[2]

25637-99-4[1]

3194-55-6[2]

Repr. Cat. 3; R63 R64

Xn
R: 63-64
S: 36/37-53606-143-00-0

abamectin (combination of avermectin B1a and avermectin B1b) (ISO) [1]
avermectin B1a (purity ≥80%); [2]


_ [1]

265-610-3 [2]
71751-41-2 [1]

65195-55-3 [2]

Repr. Cat. 3; R63
T+; R26/28
T ; R48/23/25
N; R50-53

T+; N
R: 63-26/28-48/23/25-50/53
S: 28-36/37-45-60-61

T; R48/23: C ≥ 5%
Xn; R48/20: 0,5% ≤ C <5%

N; R50-53: C ≥ 0,0025%

N; R51-53: 0,00025% ≤ C

<0,0025%

R52-53:


0,000025% ≤ C<0,00025%
606-144-00-6

acequinocyl (ISO);

3-dodecyl-1,4-dioxo-1,4-dihydronaphthalen-2-yl acetate
_

57960-19-7

T; R39/23
Xi; R43
N; R50-53

T; N
R: 39/23-43-50/53,
S: (2-)24-37-38-60-61

N; R50-53: C ≥ 0,025%
N; R51-53: 0,0025% ≤ C < 0,025%
R52-53: 0,00025% ≤ C < 0,0025%
607-698-00-1

4-tert-butylbenzoic acid

202-696-3

98-73-7

Repr. Cat. 2; R60

T; R48/23/24/25

Xn; R22


T

R: 60-22-48/23/24/25

S: 53-45

E

612-281-00-2

leucomalachite green

N,N,N',N'-tetramethyl-4,4'-benzylidenedianiline

204-961-9

129-73-7

Carc. Cat. 3; R40
Muta. Cat. 3; R68

Xn
R: 40-68
S: (2-)36/37616-205-00-9

Metazachlor (ISO);

2-chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)acetamide266-583-0

67129-08-2

R43

Carc. Cat. 3; R40

N; R50-53


Xn; N

R: 40-43-50/53S: (2-)36-37-60-61

N; R50-53: C ≥ 0,25%
N; R51-53: 0,025% ≤ C < 0,25%
R52-53: 0,0025% ≤ C < 0,025%"


1PB L 353 van 31.12.2008, blz. 1.

2PB 196 van 16.8.1967, blz. 1.

3PB L 136 van 29.5.2007, blz. 3.

NL NL

 • VERORDENING (EU) Nr. …/.. VAN DE COMMISSIE van XXX
 • Catalogus-nummer Internationale chemische identificatie EC-nr.
 • Specifieke concentratiegrenzen Vermenigvuldigings-factoren Opmerkingen
 • Pictogram, signaalwoord-code(s) Gevaren-aanduidings-code(s)
 • Catalogus-nummer Internationale chemische identificatie EC-nr. CAS-nr.

 • Dovnload 195.9 Kb.