Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Verplichte bijlage 1 Addressing Root Causes Fund Aanvraagformat t b. v het trackrecord

Dovnload 36.42 Kb.

Verplichte bijlage 1 Addressing Root Causes Fund Aanvraagformat t b. v het trackrecordDatum31.07.2017
Grootte36.42 Kb.

Dovnload 36.42 Kb.

Verplichte bijlage 1

Addressing Root Causes Fund - Aanvraagformat t.b.v. het trackrecord

Naam aanvrager/penvoerder
Naam/namen eventuele mede-indiener(s)
Contactpersoon aanvrager/penvoerder
Titel voorstel
Gekozen doelland
Gekozen landendoelstelling(en)

1. Duur en intensiteit van voor het ARC-fonds relevante ervaring

A) Specificeer de ervaring die de aanvrager/penvoerder heeft in het gekozen doelland met het uitvoeren van programma’s die gericht zijn op de gekozen landendoelstellingen (zie annex 1 van het beleidskader) over de periode 2011-2015. Noem twee programma’s. Specificeer daarbij:

 • De uitvoerende organisatie(s) inclusief partnerorganisaties

 • De outcomes van de programma’s;

 • De duur van de programma’s (van jaar XXXX tot jaar YYYY);

 • Het totale budget van de programma’s, gedurende de periode 2011-2015 (euro’s, US dollars of Britse ponden).

Programma 1: [TITEL]

Uitvoerende organisatie(s)
Outcomes

1.

2.

3...

Duur

20.. tot 20..

Totale budget

EUR/USD/BGP


Programma 2: [TITEL]

Uitvoerende organisatie(s)
Outcomes

1.

2.

3...

Duur

20.. tot 20..

Totale budget

EUR/USD/BGPB) Indien de aanvrager/penvoerder niet beschikt over de gezochte combinatie van ervaring in het gekozen doelland op de gekozen landendoelstellingen (vraag A), specificeer dan de ervaring van de aanvrager/penvoerder met programma’s uitgevoerd gedurende de periode 2011-2015 uit de volgende twee categorieën (B1 en B2)1:

 1. In het gekozen doelland gericht op de beleidsdoelstellingen van het speerpunt Veiligheid & Rechtsorde, niet zijnde de gekozen landendoelstelling(en)2;

en

 1. In een andere fragiele staat3 dan wel Jordanië of Libanon, dan het gekozen doelland, gericht op de gekozen landendoelstelling(en).

 2. Noem twee programma’s en specificeer daarbij:

 • De uitvoerende organisatie(s) inclusief partnerorganisaties;

 • De outcomes van de programma’s;

 • Het land/de landen waar de programma’s werden uitgevoerd;

 • De duur van de programma’s (van jaar XXXX tot jaar YYYY);

 • Het totale budget van de programma’s, gedurende de periode 2011-2015 (euro’s, US dollars of Britse ponden).

Programma 1: [TITEL]

Uitvoerende organisatie(s)
Outcomes

1.

2.

3...

Land
Duur

20.. tot 20..

Totale budget

EUR/USD/BGP


Programma 2: [TITEL]

Uitvoerende organisatie(s)
Outcomes

1.

2.

3...

Land
Duur

20.. tot 20..

Totale budget

EUR/USD/BGP
2. Casussen

Toelichting4

De aanvrager/penvoerder voert de twee hierboven genoemde programma’s als casus op. Per type indiener zijn de volgende combinaties van casussen mogelijk:

Type indiener

Casus 1

Casus 2

Lokale ngo

A

A
A

B1

Internationale of Nederlandse ngo

A

A
A

B1
A

B2
B1

B2

De volgende vereisten zijn van toepassing: • Elke casus is in maximaal zes pagina’s beschreven. Dit is exclusief onderdeel één (duur en intensiteit), de toelichtingen en checklists in dit format en verplichte bijlagen bij het trackrecord.

 • Aanvragers gebruiken enkele regelafstand, normale marges (2,54 cm aan alle kanten) en lettertype Verdana 9 (of een lettertype van vergelijkbare grootte).

 • Aanvragen moeten in het Engels worden ingediend.

 • De programma’s opgevoerd als casus kunnen gefinancierd zijn door zowel het Ministerie van Buitenlandse Zaken als door andere donoren.

 • Zie pagina achttien van het beleidskader voor meer informatie over welke programma’s wel en niet als casus opgevoerd mogen worden.

 • Indien de aanvrager/penvoerder in de periode 2011-2015 financiering voor een programma heeft ontvangen uit de Wederopbouwtender 2012-2016 en/of de Strategische Partnerschappen Chronische Crises 2014-2016 in het land waar de aanvraag zich op richt, dan dient dit programma verplicht opgenomen te worden als casus. Indien de aanvrager/penvoerder uit beide fondsen financiering ontvangt, mag deze zelf de keuze maken welke van de betrokken programma’s het als casus in het trackrecord opvoert; beide mag uiteraard ook.

 • Indien de aanvrager/penvoerder beschikt over de combinatie gevraagde ervaring in het doelland op de gekozen landendoelstellingen (vraag A), heeft het de voorkeur dat de aanvrager/penvoerder in ieder geval één van die programma’s als casus opvoert.

 • Indien de aanvrager/penvoerder niet beschikt over de combinatie gevraagde ervaring in het doelland op de gekozen landendoelstellingen, dan voert de aanvrager/penvoerder de programma’s die het bij de B-vraag heeft ingevuld op als casus. Zie voetnoot drie voor een voorbeeld.

 • In ieder geval één van deze programma’s, met uitzondering van programma’s die gefinancierd worden uit de Wederopbouwtender 2012-2016 of de Strategische Partnerschappen Chronische Crises 2014-2016, dienen een budget van gemiddeld minimaal €500,000 per jaar (in het geval van een Nederlandse of internationale ngo) of gemiddeld minimaal €200,000 per jaar (in het geval van een lokale ngo) te hebben, met een minimaal aaneengesloten implementatieperiode van twee jaar (24 maanden).

 • Ten minste één van beide casussen dient onderbouwd te worden met een (intern dan wel extern uitgevoerde) (tussentijdse) evaluatie van het programma en het logical framework of de verandertheorie. Deze documenten dienen verplicht als bijlage met het trackrecord meegestuurd te worden.

 • Voor één van de twee casussen mag, in het geval van een alliantie, ook gebruik worden gemaakt van de ervaring van één van de mede-indieners.

 • Het onderdeel van het trackrecord v.w.b. de casus is vorm vrij, maar dient zichtbaar de onderdelen te bevatten die genoemd staan en toegelicht worden in hoofdstuk 3.3.2. van het beleidskader. Onderaan staat een checklist waarin de in 3.3.2. genoemde verplichte onderdelen worden samengevat.

Casus 1 – maximaal zes pagina’s

Casus 1 – Checklist5

Heeft u in de beschrijving van de casus in ieder geval aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

 • Context en relevantie

 • Effectiviteit

 • Duurzaamheid

 • Betrokkenheid partnerorganisaties

 • Betrokkenheid doelgroep

 • Monitoring en evaluatie

 • Complementariteit

 • Toegevoegde waarde

 • Gender

 • Conflict-sensitiviteit

Casus 2 – maximaal zes pagina’sCasus 2 – Checklist

Heeft u in de beschrijving van de casus in ieder geval aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

 • Context en relevantie

 • Effectiviteit

 • Duurzaamheid

 • Betrokkenheid partnerorganisaties

 • Betrokkenheid doelgroep

 • Monitoring en evaluatie

 • Complementariteit

 • Toegevoegde waarde

 • Gender

 • Conflict-sensitiviteit1 Dit betekent bijv. dat als de aanvrager/penvoerder een aanvraag indient voor Afghanistan en daarbij kiest om zich te richten op de voor Afghanistan geselecteerde doelstelling 2 (functionerende rechtsorde), maar in Afghanistan nog geen ervaring op die doelstelling heeft dat het onder B de volgende twee type programma’s als casus aandraagt: (1) programma’s op het gebied van functionerende rechtsorde in andere fragiele staten dan wel Jordanië of Libanon (zie voetnoot drie) EN (2) programma’s in Afghanistan op een andere doelstelling van het speerpunt V&R (zie voetnoot twee – bijvoorbeeld doelstelling drie inclusieve politieke processen) niet zijnde doelstelling twee functionerende rechtsorde.

2 De vijf beleidsdoelstellingen van het speerpunt Veiligheid & Rechtsorde zoals vermeld in het beleidskader op pagina tien (box 1).

3 Dat wil in dit kader zeggen een land uit de top 40 van de Fragile States Index uit 2015 van het Fund for Peace: http://www.fsi.fundforpeace.org/rankings-2015.

4 De toelichting valt niet onder het maximum aantal pagina’s van zes per casus.

5 De checklists tellen niet mee voor het maximum aantal pagina’s (zes) per casus.


 • 1. Duur en intensiteit van voor het ARC-fonds relevante ervaring A)
 • 2. Casussen Toelichting
 • Type indiener Casus 1 Casus 2
 • Casus 1 – max imaal zes pagina’s
 • Casus 2 – max imaal zes pagina’s Casus 2 – Checklist

 • Dovnload 36.42 Kb.