Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Verslag bijeenkomst stuurgroep Scholenvoordetoekomst Dinsdag 14 maart 2017 Tijdstip: 13. 30 tot 15. 00 Locatie: Bestuurskantoor Alpha Goes Aanwezig

Dovnload 48.28 Kb.

Verslag bijeenkomst stuurgroep Scholenvoordetoekomst Dinsdag 14 maart 2017 Tijdstip: 13. 30 tot 15. 00 Locatie: Bestuurskantoor Alpha Goes AanwezigDatum30.01.2019
Grootte48.28 Kb.

Dovnload 48.28 Kb.


Verslag bijeenkomst stuurgroep Scholenvoordetoekomst

Dinsdag 14 maart 2017

Tijdstip: 13.30 tot 15.00

Locatie: Bestuurskantoor Alpha GoesAanwezig: Henk Zielstra (voorzitter), Rinus Voet, Cees Corstanje, Ad Vis, Cees van Damme, Marjan Glas, Ewald de Keijzer, Cora Dourlein (notulist).

Afwezig: Pim van Kampen (mkg), Edwin Kint, Godelief Riddersma, Wim Brouwer, Joyce
van der Putten


Nr

Datum

Actie

Door wie

Planning

Gereed

2

06-11-2014

Per halfjaar overzicht in vast format maken of de doelstellingen gehaald worden.Marjan

Doorlopend
3

06-11-2014

In Stuurgroep de doelen bespreken zoals geformuleerd in de themawerkgroepen en vergelijken met de doelstellingen in het oorspronkelijke plan dat aan de subsidieverstrekker is gestuurd.Allen

Doorlopend
8

26-02-2015

Aangeven welke bijeenkomsten in het kader van kennisdeling zijn bezocht

Allen

doorlopend
27

27-09-2016

Budgetten vaststellen voor de themawerkgroepen

Marjan/René

21-10-2016
32

20-12-2016

John en Henk bekijken hoe onderscheid gemaakt kan worden met de Pabo
01-03-2017
33

20-12-2016

Besturen vragen om een overzicht van de in- en uitstroom van leerkrachten

Besturen

01-03-2017


1. Welkom en vaststellen agenda

Henk heet iedereen welkom. Marjan wil Brainspace aan de agenda toevoegen en punt 3a: Velon. Punt 4 en 5 omwisselen. Henk gaat om half 3 weg naar gezondheidszorg project.
2. Verslag 20 december 2016
Carlien en Gerard Verkuil zijn naar de eerste voorbereidingsbijeenkomst voor de Zeeuwse onderwijsdag geweest. SvdT is nu actief lid van de onderwijsdag.
Verder geen opmerkingen. Notulen zijn hierbij vastgesteld.
3. Mededelingen
- Marjan vraagt 2 stuurgroep leden die willen deelnemen aan audit dag bij HZ.
Alle opleidingen worden ge-audit in de visitatieronde.
- Marjan vraagt wie een openingswoord wil houden bij de Brainspace. De stuurgroep wil dit delegeren aan Marjan. Perspecto, Obase en Radar zijn onder vertegenwoordigd bij de Brainspace. Verzoek om daar nog eens naar te kijken, om toch nog iemand af te vaardigen. Bij Obase is er een studiedag en daarom zijn er veel verhinderd.
3a.
Velon beroepsstandaard. Samen werken aan de professionaliteit van Pabodocenten en opleidingsmentoren. Start in schooljaar 17/18. We willen 6 mensen laten starten met dit traject in een PLG. 3 pabodocenten en 3 opleidingsmentoren. Helpt ook bij traject Aspirant opleidingsscholen.
De vergadering keurt dit goed.
Marjan zet op papier wie hiervoor gevraagd gaan worden. Dit document toesturen aan de mensen die hiervoor uitgenodigd worden. Eventueel voor 2 groepen openstellen als er genoeg belangstelling voor is.


4. Aspirant opleidingsscholen
Pim van Kampen, Agnes Hieminga en Marjo Schillings zullen gevraagd worden voor de werkgroep aspirant opleidingsschool. Marjan gaat deze groep leiden.
Tot eind mei is er veel werk te doen hiervoor. Kunnen de genoemde mensen de tijd vrijmaken die hiervoor nodig is? Zoeken naar nog meer mensen die in deze groep mee kunnen en willen doen. Documenten moeten in die periode goed neergezet worden.
Commissie nodig die van het begin af aan meedoet.
Marjan is de meest aangewezen persoon om dit vervolg project te leiden. De opgedane kennis kan hierbij gewaarborgd worden. Pabo moet hiervoor wel faciliteren.

Stuurgroep geeft zijn fiat hieraan.


Mag Marjan dan ook onderzoeken of er meer besturen willen aanhaken? Onze wijs en Son in Brabant hebben dit gevraagd. Zij moeten dan wel op nul beginnen en is dit wel mogelijk?
Buitenste schil betrekken is al jaren een onderwerp en dat is nog steeds niet gebeurd. En hoe trek je de hele rest er ook nog bij?
Eerst moeten die scholen de visie onderschrijven en dat is een hele stap en kost tijd. Voor 1 september moet plan klaar zijn en voor eind mei al een aantal eerste vragen.
Eerst vragen of ze aan een aantal criteria kunnen voldoen.
Binnen uitvoering van het project moet je dan differentiatie aanbrengen in de deelname van de nieuwe besturen en de oude.
Met elkaar de leerwerkplek omgeving inrichten voor alle leerkrachten.

Marjan: A-4tje opstellen met de doelstellingen en de criteria om mee te kunnen doen?


Kees van Damme: Er moet mogelijkheid zijn voor nieuwe besturen aan te haken.

Conclusie: We gaan hierover nog geen besluit als stuurgroep nemen, het kost wat meer tijd om hierover van gedachten te wisselen.


Nieuwe bijeenkomst plannen die ruim voor 6 juli ligt. Datumprikker uitzetten, voor de meivakantie.


5. Visie “ScholenvoordeToekomst” en PLG
Visie is op papier gezet door werkgroep. Is 2x besproken in programmagroep om te zien of herkenning is met de visie die wij hadden bedacht.
Visie is ook digitaal gemaakt. Dat is een van de hoofddoelen van SvdT. https://www.projectenportfolio.nl/wiki/index.php/LC_00073
Marjan geeft toelichting op de Wiki en het figuur van SvdT.
Dit is ook gemaakt ook om het curriculum te onderbouwen.

Kees van Damme: Duidelijk en eigentijds kernachtig uitgebeeld model


Rinus: Het is een krachtig document geworden. Blij met synopsis, prima samenvatting. Waarom zijn we hier 4 jaar geleden niet mee aan de slag gegaan? En nu aan het werk! Zorgen dat het project niet afgesloten wordt.
Ad is het hiermee eens.
Ewald: Bij de start van het project hadden we een heleboel nog niet in beeld. In die zin past dit ook wel in de tijd. Kritiek: Gaat over samen opleiden en professionaliseren. Hoe vertaal ik de onderliggende stukken in dit model? Afgestemd op talentontwikkeling van kinderen?
Ik mis nog logische koppelingen naar samen leren en opleiden. Visie uit de synopsis zie ik niet terug in het model.
Henk: Mooi grafisch model waarop je overal kan doorklikken. Ideale vorm om in gesprek te zijn hierover. Toonaangevende denkers zijn meegenomen in het geheel, dat maakt het stuk krachtig.

PLG.
Leendert Jan: Vanuit het grote geheel terugwerken naar samen leren. Geeft toelichting op presentatie.


Samenleving: Individualisering, participatie. Het zit in het tempo, gaat hard. We moeten mee met deze beweging anders leiden we op voor verkeerde samenleving.
Je kan als opleiding kiezen voor het dwingende model: opleiding waarbij er aan allerlei regels moet worden voldaan.
Nieuwe leren volgens Palmer: Object in het midden en alle lerenden staan erom heen. Docent, opleiders, leerkrachten, studenten. Niet student of docent gestuurd maar leerstof centraal.
PLG: Er zijn verschillende vormen en het doel is het uitgangspunt om de vorm te kiezen.

Corrinne: PLG met Pabo 3 studenten. Toelichting op de PLG’s en de doelen hiervan.

Gabrielle: toelichting op PLG’s vanuit model in de Wiki. Model: Samen leren en verbeteringen vinden voor uitdagingen in het onderwijs in Zeeland.
Studenten hebben aangegeven dat ze samenhang missen.
Belangrijkste uit experiment: Schoolontwikkeling belangrijkste motivatie. Studenten geven aan dat er op school weinig gewerkt wordt aan de punten die interessant zijn in de PLG’s.
Synchronisatie, afstemming is heel belangrijk voor studenten en begeleiders.
Vooral door te doen hierin ervaren worden.
https://www.projectenportfolio.nl/wiki/index.php/LC_00186

Deel 2 punt 5: Marjan vraagt om 30 plaatsen van de deelnemende besturen om Pabo 3 studenten stage te laten lopen.


Gaat de Pabo daarmee akkoord? Anders hoeven we hier geen tijd in te steken.
Vanuit de stuurgroep kan er duidelijk ja gezegd worden op deze vraag. De opdracht aan de Pabo is om dit in te kleuren.
Op 12 april is er een bijeenkomst voor facilitators van PLG’s om hen hierover in te werken.


6. Eindverantwoording
Komt volgende keer op de agenda.


7. Financiën
Declareren voor dit jaar in één keer, uiterlijk 30 juni. Dan kan de uitbetaling waarschijnlijk nog voor de zomervakantie plaatsvinden.


8. Rondvraag en sluiting
Geen vragen.
9. Datum volgende vergaderingDonderdag

6 juli 2017

10.30 tot 12.00 uur

Bestuurskantoor Prisma Goes  • Verslag bijeenkomst stuurgroep Scholenvoordetoekomst Dinsdag 14 maart 2017 Tijdstip: 13.30 tot 15.00
  • 1. Welkom en vaststellen agenda
  • 4. Aspirant opleidingsscholen
  • 5. Visie “ScholenvoordeToekomst” en PLG

  • Dovnload 48.28 Kb.