Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Verslag Commissie Diversiteitsbeleid dinsdag 26 mei 2015 Verslag Aanwezig

Dovnload 52.61 Kb.

Verslag Commissie Diversiteitsbeleid dinsdag 26 mei 2015 Verslag AanwezigDatum10.06.2018
Grootte52.61 Kb.

Dovnload 52.61 Kb.

Verslag Commissie Diversiteitsbeleid

dinsdag 26 mei 2015

Verslag

Aanwezig: Heidi Berckmans (OE), Anja Boonen (vzw Integratie en Inburgering Antwerpen), Ingrid Borrey (VREG), Karolien Corten (VAPH), Katia De Bock (dep RWO), Lynn De Groot (dep F&B), Pieter Deturck (ANB), Faiza Djait (dep WSE), Karien Froidmont (dep BZ), Greta Gryson (AgO), Soen Janssen (dep iV), Pritty Kaur (ABB), Lobke Kerkhofs (HFB), Nathalie Moonens (dep LNE), Liesbet Peeters (OVAM), Marleen Resseler (dep DAR), Marleen Rottiers (VDAB), Agna Smisdom (Gelijke Kansen), Suzy Van Gerwen (VEA), Jeroen Vanluyten (KMSKA), Charlene Vanopbroecke (FIT Agency), Katia Verbelen (BLOSO), Meere Verstraete (Provincie Vlaams-Brabant), Tanja Vervloessem (VMSW), Leen Vinck (AGIV), Stephanie Vincke (VLM), Greet Willems (Kind en Gezin), Jan Willems (dep WVG), Marijke Willocx (dep LV), Alona Lyubayeva (DDB), Recep Bas (DDB), Joke De Vet (DDB), Mireille Brepoels (DDB).

Verontschuldigd: Machteld Aelbrecht (ASCW), Ingmar Bernaers (VRM), Kaat Bilsen (IRWO), Bram Bonamie (VDAB), Penny De Beleyr (ABB), Elke De Lentdecker (Syntra Vlaanderen), An De Maesschalck (WenZ), Yo De Smet (Go! Onderwijs), Sandra Decanter (Wonen Vlaanderen), Kaat Desmet (VRT), Hans Destrycker (AO), Greet Geerdens (De Scheepvaart), Liselotte Hedebouw (SERV), Glenn Janssens (OPZ Geel), Evi Kempen (De Lijn), Melissa Lievens (Dept OV), Daphne Lingier (INBO), Ludo Polleunis (IWT), Stijn Staes (AJW), Maarten Stieperaere (TVL), Greetje Timmermans (De Watergroep), Betty Vander Elst (dep MOW), Sven Van wettere (ILVO), Katrien Vanbiervliet (AgODi), Miranda Vandevelde (VLABEL).

Alona heet iedereen welkom. Joke is teruggekeerd uit zwangerschapsverlof en zal afwisselend met Michiel de CDVO leiden.Nieuwe gezichten:

 • Soen Janssen: werkt sinds een 3-tal maanden bij de VO, bij het departement iV.

 • Pritty Kaur: werkt bij ABB, vervangt Penny De Beleyr

Kennismaking met de Commissie Gelijke Kansen

Agna Smisdom licht toe (zie ook presentatie).

Het Vlaamse gelijkekansenbeleid: is een beleid dat valt onder de minister van Gelijke Kansen. Dat is op dit ogenblik minister Homans.

Binnen het Vlaamse gelijkekansenbeleid wordt er gewerkt rond 4 thema’s: 1. gender (was vroeger achterstelling van vrouwen), maar nu ook over de ondervertegenwoordiging van vrouwen in hogere posities. Ook mannen die bv. ouderschapsverlof aanvragen worden soms scheef aangekeken (vooral in de privé).

 2. seksuele diversiteit: holebi’s, transgenders zijn er ook bijgekomen

 3. handicap: alle soorten handicap

 4. toegankelijkheid: ook in combinatie met andere factoren

Bepaalde andere thema’s zoals leeftijd, etniciteit, etc. komen niet aan bod. Dat is deels politiek beslist of zo gegroeid. In deze legislatuur zit etniciteit ook bij minister Homans. Leeftijd zit bij welzijn. Er wordt wel samengewerkt. Er zijn linken tussen horizontale en transversale thema’s. Misschien komen die in de toekomst ook wel eens samen in één portefeuille.

Gelijke kansen is ook waakzaam over de deelgroepen binnen de kansengroepen (o.a. oudere lesbiennes, oudere personen met een handicap).2 pijlers: gelijke kansen (al sinds de oprichting) en sinds 2008 ook gelijke behandeling. Verschil: gelijke kansen is gericht op het detecteren en voorkomen van ongelijke kansen (onderzoek, campagnes, instrumenten ontwikkelen en implementeren, ondersteunen middenveld, etc.). Gelijke behandeling is reactief: wat als er ongelijke kansen of discriminatie zich hebben voorgedaan, is een omzetting van het internationaal kader, er moeten onafhankelijke meldpunten zijn waar vooral bemiddelend gewerkt wordt.

De doelstelling heeft een dubbele focus: richten op de doelgroepen zelf (informeren, empoweren, versterken, samenwerken) en daarnaast ook richten op de brede maatschappij.

De minister begint met het ontwikkelen van een eigen functioneel beleid wat ze kan doen met de eigen middelen zonder samen te werken met de andere ministers. Aangezien dat moet uitmonden in de brede maatschappij, heb je alle velden nodig waar Vlaanderen voor bevoegd is (onderwijs, welzijn, landbouw, werk, sport, …) Maar ook samenwerking met de collega’s in andere bevoegdheden is noodzakelijk.

Geschiedenis: Om aan horizontaal beleid te kunnen doen is er een hele werking opgezet. In 1995 ging de toenmalige minister deelnemen aan de wereldconferentie voor vrouwen in Peking. In alle beleidsdomeinen en alle fasen van beleidsvoering moest er rekening gehouden worden met de vrouwen. Dat ‘gender mainstreaming’-denken was toen heel revolutionair. Bij de terugkeer wilde de minister op die manier werk maken van gelijke kansen. Toen is er heel sterk gewerkt binnen de administratie zelf, met focus op bepaalde thema’s, maar er werd vastgesteld dat er enkel iets gebeurde door toegewijde enkelingen. Als die weggingen, gebeurde er veel minder. Het beleid was dus sterk afhankelijk van de inzet van individuen. Daar veel instrumenten ontwikkeld werden door mensen die erg achter de gedachte stonden, was het ook moeilijker om die instrumenten te implementeren. Conclusie: er was een structurelere aanpak nodig.

In 2006 kwam minister Van Brempt op het internationale niveau. Bij armoedebeleid kon men niet bindend optreden, maar er was afstemming binnen Europa nodig en dus kwam de open coördinatie methode (OCM). Dit houdt in dat de doelstellingen worden afgesproken en dat bepaald wordt waar men wil landen, maar hoe iedere lidstaat dat aanpakt, bepalen ze zelf. Daarna rapporteert elke lidstaat over de vorderingen of obstakels. Dit is een vorm van soft policy, dus geen bindend optreden. Er gaat ook veel aandacht naar het uitwisselen van goede praktijken. Het is open, dus transparant, en het is een open manier van werken.Cyclus van 5 jaar: in het eerste jaar worden er 9 maanden na de installatie van de regering doelstellingen geformuleerd (is dus nu voor de zomer). 6 maanden later worden de doelstellingen vertaald naar de actieplannen die 2 jaar lopen. Dan volgen er nog eens nieuwe actieplannen met een looptijd van 2 jaar.

De Commissie Gelijke Kansen

Samenstelling

Minstens 1 vertegenwoordiger uit elk beleidsdomein (zeker 1 uit de departementen), maar het kunnen meerdere mensen zijn (best iemand met een vogelperspectief op het beleidsdomein). Elk beleidsdomein bepaalt zelf wie er komt. Er zijn 2 clusters (handicap en toegankelijkheid + gender en seksuele diversiteit). Belangrijk voor de Commissie is de continuïteit en het behouden van de ontwikkelde expertise.Taken

Meehelpen met het doelstellingenkader dat de regering moet vastleggen. Belangrijke uitdagingen vragen aan het middenveld, info wordt verzameld en verwerkt en dat wordt teruggekoppeld naar de Commissie. Meestal wordt er vertrokken vanuit de beleidsnota’s, en wordt gekeken waar er hiaten zijn. Dan wordt het doelstellingkader omgezet in actieplannen en daarna worden verslagfiches opgemaakt.Werkwijze

De Commissie komt 5 keer per jaar plenair samen.Output proces

Vroeger zaten het hele gelijkekansenbeleid en het horizontale beleid samen in één entiteit. Nu heeft men beslist om de dingen uit elkaar te trekken en is het horizontale beleid in het departement Kanselarij en Bestuur gesitueerd bij 1 persoon (Agna). De andere collega’s zitten in het Agentschap Binnenlands Bestuur en bouwen daar de verticale poot verder uit.De herkomstmonitor: de arbeidsmarktpositie van personen met een buitenlandse herkomst

Faiza Djait geeft uitleg (zie ook presentatie).Methodologische toelichting

Als jij of één van je ouders ooit een vreemde herkomst heeft gehad, behoor je tot de doelgroep. De geanonimiseerde gegevens worden gehaald uit de Kruispuntbank Sociale Zekerheid. Grootouders worden niet in rekening gebracht omdat de meeste gegevens niet beschikbaar zijn.

Herkomstgroepen: Belgische of buitenlandse herkomst, waarbij de buitenlandse herkomst verder wordt opgesplitst naar EU of niet EU-herkomst, waarbij die laatste categorie nog verder ingedeeld wordt in 6 categorieën. Overige landen zijn Oceanië en Amerika.

Niet EU-herkomst: geboren in het buitenland is de 1ste generatie en geboren in België is de 2de generatie (+ een deel van de 3de generatie).Demografische structuur

In 2013 in Vlaanderen is 18,4% van buitenlandse herkomst: 730.100 op 3,95 miljoen personen tussen 18-64 jaar. ¼ is geboren in België, ¾ in het buitenland.

Evolutie van de potentiële beroepsbevolking: de totale bevolking BE tussen 2009 en 2013 is afgenomen met 72.000, maar er is een toename van 50.400 voor EU-herkomst en 81.800 voor niet-EU herkomst. Het aandeel van de bevolking van EU-herkomst stijgt, maar het is vooral de groep van de niet-EU herkomst die toeneemt. Als deze trend aanhoudt tot 2020, dan zal tegen dan 1 op 4 Vlamingen tussen 18-64 jaar een buitenlandse herkomst hebben.

Verdeling volgens herkomstregio

40% heeft een Afrikaanse herkomst, 39% een Aziatische, 15,3% overige EU en 5,7% komt uit Amerika en Oceanië.Verdeling volgens herkomst en leeftijd

BE heeft een oudere bevolking, EU en niet-EU heeft een jongere bevolking.

Niet-EU herkomst: opsplitsing 1ste generatie (geboren in buitenland) en 2de generatie (geboren in België): vooral de 2de generatie heeft een jonge leeftijd. De komende decennia zal de beroepsbevolking dus vooral toenemen met personen van niet-EU herkomst.

Als we kijken naar de totale bevolking (dus met de min 18-jarigen en met de 65-plussers erbij): bij de groep van niet-EU herkomst is er een vergroening, bij de Belgen is er een duidelijke vergrijzing.Werkzaamheid en werkloosheid

De werkzaamheidsgraad geeft aan welk aandeel van de bevolking tussen 18-64 jaar aan het werk is. Voor BE is dat 72%, voor EU is het 56,3% (is laag, maar waarschijnlijk een onderschatting omdat een deel van de groep niet gekend is bij de sociale zekerheid – ze zijn geen sociale zekerheid verschuldigd en dus niet gekend). Er wordt geprobeerd om via een andere koppeling ze wel beter te kennen (zou vanaf 2016 gecorrigeerd worden). Voor niet-EU herkomst is het 46,8%. Dat is bijna de helft minder met BE. Opgesplitst naar origine: er zijn weinig onderlinge verschillen tussen de groepen.

BE = Belgische herkomst, niet nationaliteit.

Verdeling volgens herkomstregio en geslacht

Geen grote verschillen voor BE en EU, wel grotere verschillen tussen de verschillende deelgroepen van niet-EU. Vrouwen van Turkse en Maghrebijnse herkomst werken veel minder vaak dan de mannen.Verdeling volgens herkomstregio, geslacht en generatie

Personen van niet-EU herkomst die geboren werden in België zijn iets vaker aan het werk dan zij die geboren werden in het buitenland. Het verschil tussen mannen en vrouwen van de 2de generatie is kleiner dan die bij de 1ste generatie.Verdeling volgens herkomstregio, generatie en leeftijd

De 2de generatie is iets vaker aan het werk dan de 1ste generatie, maar blijft nog ver achter op BE (rode streepjes). Hoe ouder de leeftijdscategorie hoe groter het verschil. Vanaf 50-60 jaar wordt het verschil tussen 2de generatie en BE veel kleiner, maar dat gaat wel over kleine aantallen.Werkloosheidsgraad: is het percentage van de beroepsbevolking dat geen werk heeft.

Werkenden en werkzoekenden vormen samen de beroepsactieve bevolkingVolgens herkomstregio en geslacht

Algemeen is er nauwelijks een verschil. Binnen de groep niet-EU zijn er duidelijke verschillen tussen de herkomstgroepen. Vooral Turkse en Marokkaanse vrouwen zijn veel meer werkloos. Bij de andere groepen zijn de vrouwen net minder werkloos dan de mannen.Niet-EU herkomst volgens generatie en geslacht

Bij de 1ste generatie zijn de verschillen gering, bij de 2de generatie zijn de vrouwen meer werkloos dan de mannen.Volgens generatie, leeftijd en geslacht

De hogere werkloosheid bij de jonge 2de generatie heeft niet alleen te maken met de jongere leeftijdssamenstelling, maar ook met discriminatie. Dit is een zorgwekkende evolutie. Bij de 1ste generatie is vooral de werkloosheid bij de groep van 55-59 jaar erg verontrustend.

In de herkomstmonitor wordt nog verder ingegaan op deze aspecten. Je kan die raadplegen op: http://www.werk.be/cijfers

Niet-uitkeringsgerechtigden zijn nog niet in de cijfers meegenomen. Er wordt naar gekeken, en men vermoedt dat als die groep meegenomen zou worden, het cijfer meer dan 20% zal bedragen.

Onderscheid rond diploma: die gegevens zijn nog niet beschikbaar.

Toelichting activeringsluik Minderhedenforum: Work-Up

Zie presentatie.

Siham Benmammar werkt al 7 jaar bij het Minderhedenforum rond het thema werk.

Het Minderhedenforum (MHF) is een koepel van federaties van zelforganisaties en vertegenwoordigt meer dan 1900 verenigingen in Vlaanderen en Brussel die heel divers zijn qua activiteiten en afkomst.

Het MHF werkt rechtstreeks met de federaties om etnisch-culturele federaties en individuen te versterken. En ook op beleidsniveau wil men het beleid veranderen ten goede van de burger.

Activeringsproject WORK-UP

werd opgezet voor werkzoekenden die een grote afstand hebben tot de werkvloer.

Er zijn 8 consulenten in 6 regio’s actief: 9 jaar geleden werd gekeken waar de federaties actief zijn, wat de centrumsteden zijn, waar er concentraties zijn, enz. en zo werden de regio’s bepaald.

Hoe aanpakken?

Heel concreet: een werkzoekende individueel begeleiden bij de zoektocht naar werk. Er vindt een intakegesprek plaats om te zien waar de persoon naar toe wil en welke stappen er moeten volgen. Vertrek is vanuit de werkzoekende, maar alles moet wel realistisch zijn. De consulent werkt aan een vertrouwensband en motiveert de kandidaat om een opleiding te volgen (bv. leren solliciteren). Vaak zijn mensen gedemotiveerd door alle tegenslagen en drempels die ze tegenkomen (bv. weinig of geen kinderopvang).

Naast individuele begeleiding zijn er ook groepsacties met de partnerorganisaties: informatiemomenten en ontmoetingen tussen werkgevers/sectoren en werkzoekenden.

Grootste knelpunten:

o.a. opleidingsniveau (lage scholing, maar ook hoge scholing met niet erkend diploma), discriminatie, taalkennis (vooral voor nieuwkomers), gebrek aan netwerk (voor kinderopvang, maar ook weten waar er vacatures zijn), etc.Meerwaarde:

 • Culturele affiniteit

 • Contacttaal naar keuze (maar wel vragen om Nederlands te leren: is heel belangrijk)

 • Versterking van de werkzoekende (samen naar vacatures zoeken, samen CV en sollicitatiebrief schrijven, voorbereiden op sollicitatiegesprekken, …)

 • Breed netwerk van jeugdhuizen, moskeeën, verenigingen om info te verspreiden

 • Brugfiguur tussen en signaalfunctie naar werkzoekende en reguliere diensten

 • Gerichte doorverwijzing bij niet arbeidsgerelateerde problemen

Rol MHF:

 • Is het centraal aanspreekpunt en doet de inhoudelijke coördinatie van het project

 • Geven coaching aan de medewerkers

 • Methodiekontwikkeling

 • Signaalfunctie: belangenbehartiging op Vlaams niveau

Enkele cijfers:

2013: er werden 765 mensen bereikt. De helft van de deelnemers is wel ingeschreven bij de VDAB, maar heeft er geen trajectbegeleiding. Bij VDAB heeft 18% een job gevonden, bij het project Work-up was dat bijna 32%.

2014: er werden meer werklozen bereikt, met veranderend profiel (44% van de personen die in het buitenland gestudeerd hebben waren hoog of midden-geschoold).

Mogelijke samenwerking met de VO: informeren van de mensen (er zijn niet alleen jobs in Brussel, maar ook veel daarbuiten), verspreiden van vacatures, toeleiding kandidaten, …

Het MHF bekijkt ook om een dergelijk project op te zetten voor jobstudenten, maar dat is nog iets voor de toekomst. De dienst Diversiteitsbeleid gaat samen met het MHF op zoek naar structurele manieren om samen te werken rond stageplaatsen, mentoren en jobstudenten.

Het MHF werkt voor dit project samen met de VDAB en in Brussel met Actiris en Trace. Een entiteit kan contact opnemen met het MHF. Contactgegevens:

Siham Benmammar

Beleidsmedewerker Tewerkstelling - Inhoudelijke coördinatie activeringsproject

Vooruitgangsstraat 323 bus 4 - 1030 Schaarbeek

T: +32(0)2 204 07 88

M: 0490 11 51 85

siham.benmammar@minderhedenforum.be

www.minderhedenforum.be

Een diversiteitsambtenaar vindt dit moeilijk om te evalueren: je weet niet of een kandidaat door het MHF toegeleid werd voor de sollicitatie. De kandidaat gaat dat niet zelf zeggen, en misschien ligt het probleem ook bij de Vlaamse overheid zelf. Bij Kind en Gezin bv. moeten alle kandidaten zich digitaal melden of misschien zijn de vacatures onduidelijk.

Feedback Siham: Vacatures bij de Vlaamse overheid zijn vaak erg lang en niet gemakkelijk te begrijpen. Digitalisering is vaak een extra drempel. De activeringsconsulenten vragen wel aan een kandidaat om feedback te vragen als ze de job niet hebben. De mensen krijgen te horen dat de VDAB en interimkantoren de beste manier zijn om een job te zoeken, maar veel jobs zijn er juist via netwerken en dus is het belangrijk dat ieder zijn netwerk probeert uit te breiden.

2 keer per jaar gaat iedere consulent kijken welke trajecten er nog lopen en waar er bijgestuurd moet worden. Een traject loopt gemakkelijk 4 tot 6 maanden, en soms nog langer.

Toelichting van de begeleiding en ondersteuning van hooggeschoolde werkzoekenden met een migratieachtergrond

EMINENTA

Marleen Rottiers werkt bij de VDAB, dienst Inburgering in Gent. Nieuwkomers (EU en niet-EU) die zich inschrijven in Gent, krijgen informatie, oriëntatie en begeleiding. Meestal moeten ze eerst Nederlands leren.

Struikelblokken voor nieuwkomers:


 • Taal: ook om te solliciteren is dat belangrijk, is dus een grote opdracht

 • Cultuur: kan heel verschillend zijn van hoe dat in het thuisland werkt

 • Geen netwerk: kennen geen mensen hier

 • Hebben onvoldoende kennis van de arbeidsmarkt en gaan daardoor vaak inefficiënt zoeken naar een baan

 • Hebben geen of te weinig werkervaring in België

Eminenta bestond al bij ESF en werd dit jaar ingebed in VDAB Gent voor Oost-Vlaanderen. = werken met hoogopgeleide anderstaligen. Hoogopgeleid is bachelor en meer. Willen een schakel zijn tussen de hoogopgeleiden en de werkgevers om onbenut maar zeer gemotiveerd talent te laten renderen. Het zijn heel vaak erg gemotiveerde mensen die hier definitief willen blijven.

Hoe?

Strenge selectie: goed Nederlands kennen is een belangrijke voorwaarde om te solliciteren, dus eerst 8 halve dagen training over de eerste indruk, de lichaamstaal, jezelf voorstellen, het schrijven van een CV (in sommige landen is een CV maar goed als er minimum 5 pagina’s zijn), telefoongesprekken oefenen, interviews, etc.

Daarna nog 2 keer samen komen, 1 keer in groep (praten over bedrijfsculturen, CV, gesprekken oefenen, …) en 1 keer individueel (aangepaste brief per sollicitatie, oefenen van gesprekken of telefoon, …)

Netwerken is belangrijk om een job te vinden, dus het is belangrijk om dat uit te breiden. Daarom: informeren over jobbeurzen, evenementen, organiseren van speed meets, zoeken naar de juiste sollicitatiekanalen, mentor of meter/peter zoeken, contacten leggen met ambassadeurs (dit zijn vrijwilligers die komen vertellen over hun ‘lijdensweg’ of ‘drempels’, maar die ondertussen wel een job gevonden hebben).

Het volledige programma duurt 4 maanden. Sommigen worden langer begeleid omdat een aantal vacatures soms langer lopen. Veel mensen krijgen geen uitkering, maar zijn super gemotiveerd. Naast het kennen van het Nederlands, is een realistische job ook nodig.

8 profielen: 3 ervan hebben erkenning van hun diploma, de rest niet. De NARIC-procedure is heel zwaar: veel papierwerk en vaak kunnen de mensen dat in hun land niet terugvinden of ze moeten dan zelf teruggaan, wat vaak ook moeilijk is. Voor sommigen is het ook duur.Andere drempels:

Taaltesten zijn heel moeilijk. Psychotechnische testen zijn cultureel gekleurd en soms wordt er ook naar de nationaliteit gevraagd.

Stages zijn mogelijk 6 weken voltijds (of 12 weken deeltijds): beroepserkennende stage vanuit de VDAB.

VZW INTEGRATIE EN INBURGERING

Anja Boonen werkt sinds 1 januari bij de vzw integratie en inburgering Antwerpen (vroeger ‘de 8’). 8 jaar geleden werd begonnen met de begeleiding van hogeropgeleiden naar werk omdat er werd vastgesteld dat die hogeropgeleiden vaak in jobs belanden voor lager-geschoolden.

Afbakenen van doelgroep is noodzakelijk: maximaal 6 jaar in België (wie langer van de arbeidsmarkt is op zijn niveau geraakt moeilijk nog aan een job op dat niveau). Het niveau van het Nederlands is afhankelijk van het project. Verder zijn er geen voorwaarden.

Er passeren ongeveer 600 personen per jaar met heel verschillende diploma’s en afkomst.Drempels:

Ze hebben samen met IBM een website gemaakt: www.protalent.be

Sommigen zetten daar al vacatures op, maar het is moeilijk om te zien wie dat bekijkt, of wie dan gaat solliciteren. De website geeft ook informatie etc.Open aanbod voor hoogopgeleiden:

 • 3 tot 5 keer per jaar wordt er een meet & greet georganiseerd, samen met een werkgeversorganisator of een bepaalde sector

 • HOA-cafés: is laagdrempeliger, wie zelf een job heeft gevonden gaat in gesprek met werkzoekenden. Voor veel mensen is dat interessant om hun Nederlands te verbeteren, dus waarschijnlijk wordt dit in de toekomst maandelijks aangeboden.

 • Vormingen en workshops: hoe maak je een goed profiel aan op LinkedIn, hoe maak je een goed CV, etc.

Overleg met Antwerpse partners:

 • Dossieroverleg: om de 6 weken, om kennis uit te wisselen en dossiers te bekijken waar het vastloopt; Stad Antwerpen als proeftuin art. 60

 • Structureel overleg: met coördinatoren van die partners: waar zijn er hiaten, waar loopt het vast, kennis delen en taakverdeling

Convenant met de VDAB:

 • Halve dag per week in een lokaal van de VDAB een HOA-loket: adviserende functie

 • Halve dag per week in een lokaal van de VDAB voor de HOA-jobclub

 • Kiezen uit 2 sessies: 1 rond weerbaarheid en 1 rond netwerken en de persoon krijgt een advies mee

Europees dossier samen met het HIVA (KUL):

 • Met mentorschap een nieuwe dienstverlening creëren

 • 50 HOA gematcht aan de werknemer

 • Praktisch: gedurende 3 maanden 2 afspraken per maand van een uur met de mentor voor advies bij het opstellen van het CV, de sollicitatiebrief, de mentor stelt zijn netwerk open voor de nieuwkomer, sommigen vinden een stage of bieden een opleiding aan, etc. Concept wordt in het buitenland veel ingezet, maar in Vlaanderen is dit redelijk nieuw. Hier zou de Vlaamse overheid kunnen helpen.

Het profiel van de mentor wordt afgestemd op de nieuwkomers, maar het pilootproject loopt op zijn einde, en nu wil men kijken naar een meer algemeen verspreide weg, dus beide wegen zijn mogelijk en waardevol. De meeste mentees geven aan dat ze liever een mentor hebben die uit dezelfde sector komt als waar ze werk willen zoeken. Ook voor onbezoldigde stages worden er altijd mensen gezocht. Een aanspreekpunt voor de Vlaamse overheid: is er nog niet rond mentorschap, zou interessant zijn (zie varia Team Diversiteit).

ONTHAALBUREAU VLAAMS-BRABANT

Meere Verstraete werkt rond diplomagelijkschakeling op het onthaalbureau in Vlaams-Brabant.

Na 3 maanden vestiging in Vlaanderen worden nieuwkomers uitgenodigd om een inburgeringstraject te volgen (sommigen zijn verplicht, anderen niet). Het Agentschap Integratie en Inburgering is volop in verandering, dus het is onduidelijk wat de taken in de toekomst zullen zijn.

Bij het afronden van het traject krijgen nieuwkomers een inburgeringsattest, wat kan leiden tot het verwerven van de Belgische nationaliteit. De grootste groep komt uit Nederland, er is een stijgende tendens van Europese burgers.

Het primaire inburgeringstraject:


 • Basiscursus Nederlands als tweede taal

 • Cursus maatschappelijke oriëntatie (MO): heel uiteenlopende en praktische informatie wordt aangeboden (hoe vuil sorteren, waar vind ik scholen voor de kinderen, info over het koningshuis, …)

 • Loopbaanoriëntatie: begeleiding naar het vinden van werk of studies, aanbodluik voor vrije tijd en cultuur (kan lopen tot ± 1 jaar)

 • Individuele trajectbegeleiding

Het secundair inburgeringstraject:

Er is momenteel een grote vraag voor hooggeschoolden, maar heel wat projecten zijn stopgezet of gaan maar heel beperkt door (via-educatie is stopgezet, Eminenta kan alleen maar in Gent en niet in de rest van Vlaanderen, mindspring voor mensen met een vluchtverhaal is stopgezet, …). Op dit ogenblik kan enkel een doorverwijzing naar de VDAB.

Binnen Vlaams-Brabant is er een collega aangenomen voor de toeleiding naar vrijwilligerswerk.

Op dit ogenblik zijn er 6 onthaalbureaus. Stad Antwerpen en Gent vallen hier niet onder.

Het gelijkschakelen van diploma’s is een onderdeel van inburgering. Men wil eerst alles in kaart brengen van een persoon en dan kijken wat de mogelijkheden zijn binnen inburgering. De persoon krijgt een individueel gesprek over de educatieve loopbaan.

Diplomagelijkschakeling is heel omslachtig, vaak zijn niet alle documenten beschikbaar, is vaak ook duur om aan documenten te geraken, het kan maanden duren vooraleer het dossier klaar is. Ondertussen kijken wat er mogelijk is (welke opleidingen, studies, etc.) en wat willen mensen ondertussen nog doen (sommigen willen dan liever al gaan poetsen en later starten met studeren). Naast de succesverhalen zijn er ook andere, zoals bv. een hartchirurg wiens diploma niet werd gelijkgeschakeld, dan maar iets met koken wou doen en na een paar maanden was hij gedemotiveerd.

Gesprekken zijn mogelijk op verschillende locaties in de provincies (zie slide).

16 à 18% van inburgeraars hebben vragen over hun educatieve loopbaan. De VDAB biedt vaak voor hooggeschoolden geen goede opvang, dus veel mensen gaan verloren.Varia

Team Diversiteit

Het team wordt uitgebreid met Greta Gryson, zij gaat zich blijven bezighouden met stages en jobstudenten. Er is al mentorship-werking, maar dit werd nooit ingezet voor personen met een migratieachtergrond. Greta zou dit kunnen opnemen in de toekomst.

Op 1 juni start een nieuwe collega die rond het thema migratieachtergrond gaat werken: Radek Ridorski.

2 collega’s hebben de dienst verlaten: Silke Smekens en Veerle Depauw, zij zijn overgestapt naar het HR-dienstencentrum van AgO en zullen daar hun carrière verder uitbouwen.Jongerenbeurs

Zaterdag 30 mei is er in Brussel een jongerenbeurs, waar er ook een stand zal zijn van de Vlaamse overheid. Mensen die willen meedoen of brochures willen meegeven kunnen contact opnemen met Recep Bas. Doelgroep: jongeren van Brussel.
Volgende Commissie Diversiteit van de Vlaamse overheid:
donderdagvoormiddag 24 september 2015 in Ellips, lokaal 21.27

 • Kennismaking met de Commissie Gelijke Kansen
 • De herkomstmonitor: de arbeidsmarktpositie van personen met een buitenlandse herkomst
 • Toelichting activeringsluik Minderhedenforum: Work-Up
 • Activeringsproject WORK-UP
 • Toelichting van de begeleiding en ondersteuning van hooggeschoolde werkzoekenden met een migratieachtergrond EMINENTA
 • VZW INTEGRATIE EN INBURGERING
 • ONTHAALBUREAU VLAAMS-BRABANT
 • Volgende Commissie Diversiteit van de Vlaamse overheid: donderdagvoormiddag 24 september 2015 in Ellips, lokaal 21.27

 • Dovnload 52.61 Kb.