Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Verslag Milieuraad 17 januari 2011 in cc ter Vesten Aanwezig

Dovnload 59.62 Kb.

Verslag Milieuraad 17 januari 2011 in cc ter Vesten AanwezigDatum10.06.2018
Grootte59.62 Kb.

Dovnload 59.62 Kb.

PowerPlusWaterMarkObject13908707


Verslag Milieuraad 17 januari 2011
in CC Ter Vesten

Aanwezig: Cant Gilbert, De Koning Eddy, Van Meirvenne Jonas, Van Steelandt Wim, De Caluwé Roger, Beeldens Maurice, De Meulenaer Dries, Vijt Jozef, Goossens William, De Rijck Paul, De Bock Eric, Annaert Jan, Hurkmans Patrick, Sneppe André, De Koning Veerle, De Schepper Paul, De Tey Manuel, Decraene Luc, Devroe Ann, Lemmens Paul, Bate Thérèse, Maenhout Denise, Van Broeck Gunther, Van Havere Rudi, Vermeulen Guido, Weemaes Dirk, Maes Luc, Maes Werner, De Munck Marc, Buyl André, Van Bogaert André, De Maeyer Nele, Joosen Eddie, Thierens Herman
Verontschuldigd: De Bock Jerome, Vandermeulen Jan, Van den Bossche Albert, De Decker Jean, Cockaerts Els, Sack Ingeborg, De Pauw Marc, Fransen Lutgarde, Van Puyvelde Dirk, Noppe Jan


 1. Toelichting Rato vzw – dhr Karel Van Moer

Zomerganzen zijn exotische ganzen en verwilderde ganzen die het jaar rond blijven.

De meest voorkomende zijn:

- Canadese gans • is een “exoot” die oorspronkelijk uit Noord-Amerika komt.

 • deze gans werd ingevoerd als jacht- en parkvogel

 • is samen met de grauwe gans de talrijkst verwilderde ganzensoort

 • de Canadese gans komt voor in heel Vlaanderen en Nederland.

 • meer dan 90% van de Canadese ganzen uit Oost- en West-Vlaanderen zitten in Oost-Vlaanderen.

- grauwe gans

 • is van oorsprong een wintergast vanuit Noord-Europa en Azië.

 • sinds ’80 ook een lokale broedvogel.

 • afstammelingen van de in ’50 uitgezette vogels in het Zwin.

 • van oorsprong vooral aanwezig in West-Vlaanderen en Zeeland.

 • 3 op 4 van de grauwe ganzen van Oost-Vlaanderen zitten tijdens de zomer in Beveren (Doel, Verrebroek en Kieldrecht)

- soepgans, nijlgans, en andere gedomesticeerde soorten
Aanleiding tot bestrijding van deze ganzen is schade op terreinen (recreatie, landbouw en parken) te beperken. De zomergans beschadigt veel intensiever dan de wintergans: afvreten jonge plantjes, bodem dichttrappen, percelen bemesten, ziektes overbrengen.
Doel van dit Europees project is het ontwikkelen van een duurzaam grensoverschrijdend integraal beheer van de zomerganzen ten gunste van biodiversiteit, landbouw en recreatie.
Mogelijke acties die hiertoe leiden zijn: afrasteren, afvangen, jacht stimuleren, opleiden eieren schudden (prikken)
Vragen

- Hoe komt het dat de populatie de laatste jaren zo toeneemt in onze streken?

De populatie ganzen is reeds lange tijd vrij stabiel, maar gezien enerzijds het geschikte habitat in onze contreien en anderzijds het feit dat de grauwe en Canadese gans destijds niet erkend werden als jachtwild zijn 2 belangrijke zaken die hier zeker hun aandeel in hebben.

De natuurcompensatiegebieden zijn ook een grote aantrekkingspool voor de gans en door de grote aanwezigheid ervan worden andere soorten verjaagd.


- Bij schade, hoe vraagt men schadevergoeding aan?

Aanvraag kan ingediend worden bij ANB binnen de 5dagen nadat schade is opgetreden. Dit formulier kan gedownload worden via deze link http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Thema/Wildbeheer/Wildschade.aspx


De presentatie van Karel Van Moer zal nog op de webstek van de milieuraad geplaatst (van zodra in ons bezit). 1. Goedkeuring vorig verslag
 • Verslag vorige vergadering wordt goedgekeurd zonder opmerkingen. 1. Actietabel


Tabel: Opvolging acties

Datum afspraak

Onderwerp:

Taak voor:

Wanneer:

Status

7/10/2010

Activiteiten oprichting centraal meldpunt milieuklachten in Antwerpse havengebied (initiatief vanuit stad A’pen, Erik De Bruyn)

Milieudienst

In uitvoering

Wordt opgevolgd

7/10/2010

svz bermbeheersplan

Schepen Natuur

Eerstvolgende MR

Nog niet behandeld (1)

7/10/2010

Activiteit 2011

Alle leden milieuraad

Zo snel mogelijk

Suggesties mogen bezorgd worden aan de voorzitter

29/11/2010

Beknopt CV doorsturen

Alle leden milieuraad

Zo snel mogelijk

In uitvoering
 1. Niet behandeld. Verschuift naar volgende milieuraad 1. Visietekst + advies

Het dagelijks bestuur heeft een ontwerp visienota + advies opgesteld die nu wordt voorgelegd aan de leden van de raad.

De voorzitter overloopt de visienota. In punt 2 zijn een aantal thema’s opgesomd die zullen worden opgevolgd.

Bedoeling is dat elk thema één of meerdere trekkers achter zich krijgt die zich engageren om hier rond de actualiteit op te volgen, activiteiten of potentiële sprekers voor te stellen, … Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Nele en beveren@milieuraad.be.


De leden die dit nog niet hebben gedaan, worden nogmaals verzocht om het CV-formulier in te vullen en te bezorgen (aan jonasvanmeirvenne@hotmail.com). Als we ieders kennis, expertise en motivatie kennen, kan dit een grote hulp zijn bij het vinden van geëngageerden voor bepaalde thema’s en bij de voorbereiding van de adviezen.
Vanuit de raad wordt de vraag gesteld of de milieuraad haar belangrijkste doelstelling ‘adviseren’ kan waarmaken. Hecht het gemeentebestuur voldoende belang aan ons advies? Pijnpunt is ook dat de milieuraad tot op heden niet op veel sympathie van de bevolking kon rekenen. De inspanningen die in het verleden zijn geleverd hebben nooit de gewenste resultaten geboekt.

De milieuraad is een groep van vele geledingen samen waarvan de meeste leden van elkaar niet goed weten wat er leeft. Er wordt voorstel gedaan dat ze tijdens de raad eens aan bod komen, wie ze zijn, wat ze doen, wat zijn hun problemen en belemmeringen. De milieuraad is tot op heden nog steeds een te passief orgaan en moet dringend een boost krijgen.

Het vernieuwde dagelijks bestuur wil zorgen voor die ‘boost’ en geeft aan dat ze deze visietekst hierbij als uitgangspunt moet dienen.

Vanaf mei zullen de verschillende geledingen aan bod komen, te beginnen met de imkersbond.


Een andere vraag is of de milieuraad antwoord krijgt op de adviezen die ze het bestuur bezorgt? Op de weinige adviezen die er de voorbije jaren zijn geweest werd steeds een gemotiveerd antwoord afgeleverd. De reacties van de gemeente (of een andere instantie indien relevant) op de adviezen van de milieuraad zullen in de toekomst ook op de webstek geplaatst worden.
Iedereen kan nog tot eind januari opmerkingen geven op de visietekst. In februari zal het dagelijks bestuur alle opmerkingen verwerken tot een definitieve tekst, die zal worden voorgelegd aan de raad in maart.
Naast de visienota heeft het dagelijks bestuur ook een advies voorbereid aangaande het milieubeleid in onze gemeente. Het is een eerste uitwerking en bedoeling ervan is om proactief te gaan inspelen ipv reactief in het verleden.

Voorlopig is de tekst voornamelijk nog gericht op hinderthema’s, bedoeling is om deze verder uit te werken naar andere thema’s uit de visienota.


Een aantal algemene zaken die er aan bod komen handelen oa over het milieubeleidsplan en het milieujaarprogramma. Het beleidsplan is destijds opgemaakt en liep van 2006 tot 2010. In 2007 werd het decreet gewijzigd en gemeentelijke milieubeleidsplannen dienden gelijk te lopen met de periode van de gemeentelijke legislatuur. Daarom werd beslist het huidige plan te verlengen tot 2013.
Voor wat betreft het milieujaarprogramma stelt de milieuraad vast dat het document enkel uit een rapportering bestaat en er geen zaken van planning in terug te vinden zijn. Dit laat de milieuraad niet toe proactief op te treden.
Het Dagelijks bestuur zal afspraken maken met de duurzaamheidsambtenaar omtrent de gewenste termijnen waarbinnen overlegdocumenten ihkv de SWO dienen te worden voorgelegd aan de milieuraad (nvdr: zie tabel nieuwe acties).

Daarnaast is het jaarprogramma vooral gericht naar de overheid die het moet evalueren en niet naar de geïnteresseerde burger. Het nodigt niet uit om gelezen te worden.


De milieuraad dringt erop aan om deze punten reeds mee te nemen bij de opmaak van het huidige MJP waar de milieudienst nu mee bezig is.

 1. Jaarverslag milieuraad 2010

Het dagelijks bestuur heeft ook haar jaarverslag van 2010 opgesteld.

Dit omvat een aantal algemeenheden zoals


 • de samenstelling van de raad,

 • hoe de gemeente haar milieuraad ondersteuning biedt (op financieel, logistiek, informatief & educatief vlak),

 • een overzicht van de agendapunten van de verschillende raden en van de uitgebrachte adviezen.

Enige opmerking die wordt gegeven is dat de Wildbeheerseenheden niet kunnen worden gegroepeerd onder de milieu- en natuurverenigingen. Tenzij kan worden aangetoond dat ze (cfr samenwerkingsovereenkomst) milieu en natuur als nevendoelstelling hebben.

De voorzitter vraagt WBE om volgende keer hun statuten voor te leggen en dan zal er indien nodig gestemd worden. 1. Varia


Addendum handhaving.
In het kader van het Milieuhandhavingsdecreet, dat op 1 juni 2009 in werking trad, kregen gemeenten belangrijke toezichtstaken inzake milieuhandhaving. Bovendien moet elke gemeente, conform het decreet, vanaf 1 mei 2010 minstens beschikken over een gemeentelijk toezichthouder, die specifiek belast is met de aan de gemeenten toebedeelde toezichtstaken.

Decretaal is wel bepaald dat gemeenten hetzij zelf gemeentelijke toezichthouders kunnen aanstellen, hetzij dat doen in het kader van een intergemeentelijk samenwerkingsverband of een politiezone. Het Milieuhandhavingsdecreet voorziet dat de Vlaamse Regering de gemeenten bij de uitoefening van die belangrijke toezichtstaken en de aanstelling van de toezichthouders kan ondersteunen. Dat kan zowel met opleiding en permanente vorming als met subsidies.

Op voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege keurde de Vlaamse Regering op 23 juli het addendum Milieuhandhaving bij de Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 goed. Dit addendum is het resultaat van nauw overleg met de gewestelijke bevoegde overheden, zoals o.m. de Milieu-inspectie, en de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten.

Het addendum gaat op 1 januari 2011 van start. Jaarlijks wordt hiervoor een bijkomend budget van maximum 1.800.000 euro uitgetrokken voor de gemeenten.

Bedoeling is dat de inhoud van het addendum wordt opgenomen als optioneel uit te voeren onderdeel van het thema Instrumentarium in de Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013.

Gemeenten zullen hierover en over de modaliteiten van intekening nog verder op de hoogte worden gebracht.
 • het gemeentebestuur wacht af tot er duidelijkheid is van CAPLO omtrent de intekening en zal normaliter intekenen op het addendum.

Als er wordt ingetekend op het addendum, zal dit ter advisering worden voorgelegd aan de milieuraad.


Openbaar onderzoek RUP gevangenis Melsele
Ann Devroe (afgevaardigde van de milieuraad in de GECORO) geeft een toelichting over dit dossier. De locatie van de gevangenis geeft als hoofdbezorgdheid “waarom moet het in onze gemeente?” alsook over het mobiliteitsprobleem dat het zal teweeg brengen. (wat de bedenking geeft dat de locatie niet doordacht is gekozen)
Voorstel: er zal een advies worden opgemaakt, Ann zal het voorbereiden en verder communiceren per email om een advies te kunnen formuleren.

2 nieuwe leden
Eva Berckmans & Alain Heyrman hebben zich nog kandidaat gesteld voor de milieuraad (eind september – begin oktober).

De voorzitter stelt voor om de kandidatuur van mevr. Berckmans goed te keuren en nog even die van dhr. Heyrman af te wachten tot hij CV en motivatie heeft overgemaakt.CV-tabel in bijlage, gelieve in te vullen en door te sturen naar jonasvanmeirvenne@hotmail.com) wie dit nog niet gedaan heeft.


Overzicht nieuwe taken en acties

Tabel met nieuwe acties

Datum afspraak

Onderwerp:

Taak voor:

Wanneer:

Status

17/01/2011

Opvolging Advies 2010-02 RUP Viergemeet

Gemeentebestuur

ingediend op 29/11/2010

in afwachting van antwoord (verwacht ten laatste eind februari)

17/01/2011

Opmaak Advies Gewestelijk RUP Gevangenis Beveren

Ann Devroe & alle leden Milieuraad

Ten laatste tegen 20 februari 2011

In uitvoering

17/01/2011

Commentaren bij ontwerp visienota en ontwerp advies 2011/1 over milieubeleid gemeente

Alle leden milieuraad

Zo snel mogelijk

In uitvoering

17/01/2011

Afspraken maken met duurzaamheidsambtenaar omtrent timing adviesvragen aan Milieuraad

Duurzaamheidsambtenaar en dagelijks bestuur

Zo snel mogelijk

Nog geen afspraak gemaakt.

17/01/2011

Nagaan of WBE als natuurvereniging kan aanzien worden/ WBE legt statuten voor

WBE

14/03/2011

To do

Verslaggever


Nele De Maeyer

03/02/2011


met aanvullingen vanuit Dagelijkse Bestuur

Wenst u de verslagen en uitnodigingen per e-mail te ontvangen ? Stuur dan een mailtje naar milieudienst@beveren.be

Dit verslag is eveneens terug te vinden op http://www.milieuraad.be/milieuraad.cgi?id_raad=30&navigatie=3.


 • Toelichting Rato vzw – dhr Karel Van Moer
 • Goedkeuring vorig verslag
 • Datum afspraak Onderwerp: Taak voor: Wanneer
 • Jaarverslag milieuraad 2010
 • Varia Addendum handhaving.
 • Openbaar onderzoek RUP gevangenis Melsele
 • Overzicht nieuwe taken en acties Tabel met nieuwe acties

 • Dovnload 59.62 Kb.