Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Verslag overleg Goudse Hout 18 maart 2009

Dovnload 8.58 Kb.

Verslag overleg Goudse Hout 18 maart 2009Datum07.05.2017
Grootte8.58 Kb.

Dovnload 8.58 Kb.

Verslag overleg Goudse Hout 18 maart 2009
Onder voorzitterschap van wethouder Siebe Keulen (Gouda) heeft het halfjaarlijkse overleg plaatsgevonden met gebruikers van de Goudse Hout. Aanwezig waren vertegenwoordigers van de Heemtuin, van de wielervereniging Excelsior, van de Vrienden van de Goudse Hout en van de G.Z-H (Groenvoorziening Zuid-Holland, verantwoordelijk voor het beheer) . In dit verslag zal met name aandacht gegeven worden aan de punten die ingebracht zijn door de Vrienden.
Gebiedsvisie

Er staat een nieuwe gebiedsvisie op stapel. Deze zal betrekking hebben op alle gebieden die onder het recreatieschap vallen, dus ook de Reeuwijkse Hout, het natuurstuk Twaalfmorgen, enz. Ook de samenhang tussen deze gebieden komt daarbij aan de orde. Op onze vraag hoe de inspraak geregeld is, en of we nog suggesties kunnen inbrengen voordat zaken definitief geregeld worden, wordt geantwoord dat een conceptrapport naar het Dagelijks Bestuur en daarna naar het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap gaat. Daarna kan op dit concept gereageerd worden.


Houtril

Eén van onze donateurs heeft aan de GZ-H toestemming gevraagd een houtril aan te leggen op het terrein van de Goudse Hout. Daarop is een weinig beargumenteerde afwijzing gevolgd. In de discussie hierover is besproken hoe enerzijds particuliere inbreng bij de ontwikkeling van de Goudse Hout gunstig is voor de betrokkenheid van de gebruikers; maar hoe anderzijds het beheer grote moeilijkheden krijgt met allemaal verschillende particuliere initiatieven. In dit specifieke geval zal contact opgenomen worden met de betreffende particulier omdat een houtril in samenhang met de te graven paddenpoelen zeer wel mogelijk lijkt.


Maaibeleid

Er bestond bij ons de indruk dat vorig jaar veel vroeger is gemaaid dan eerdere jaren. Dit gaat ten koste van de bloemenpracht.

Er wordt geantwoord dat het maaibeleid vorig jaar niet anders was dan anders: Pas na het broedseizoen (na 15 juni) wordt gemaaid. De paden worden 7 keer per jaar gemaaid. Voor het overige wordt drie keer per jaar gemaaid.
Zwaarte onderhoudsmachines

Onze klacht over veel te zwaar materieel wordt gedeeld door de beherende instanties. Probleem is dat in het bestek nog te weinig randvoorwaarden staan waaraan de uitvoerder moet voldoen, en dat dan nog de uitvoerder zich niet aan alle afspraken houdt. Het enige wat het beheer dan kan doen is schadevergoeding vragen aan de uitvoerder. Dat is inmiddels ook gebeurd.

Van onze kant hebben wij gepleit voor beter toezicht tijdens de werkzaamheden.
Bruggetjes

Wij hebben de slechte kwaliteit van een aantal bruggetjes aan de orde gesteld. Dit was ook al geconstateerd door de GZ-H. Het wordt gezien als een zeer serieus probleem. Binnen het DB zal het aan de orde komen.


Waterkwaliteit

Er zijn voorbereidende werkzaamheden begonnen voor het uitbaggeren van sloten, zulks op aandrang van het Waterschap. Wij hebben daar positief op gereageerd. Wel hebben we gevraagd om nu eens met een samenhangende visie op de ontwikkeling van de waterkwaliteit te komen. Teveel instanties willen teveel verschillende dingen, zodat overzicht ontbreekt. (Inmiddels is afgesproken dat voor het eerstkomende overleg iemand van het Waterschap uitgenodigd zal worden om nadere toelichting te geven)


Hondenstrand

Op onze vraag of er niet snel en goedkoop een hondenstrand gerealiseerd kan worden wordt geantwoord dat de functie van ligweide (waar vroeger de honden gingen zwemmen) nog ter discussie staat in het kader van de nieuwe gebiedsvisie. Er zal daarom voorlopig nog geen sprake zijn van een officieel alternatief hondenstrand. De suggestie wordt gedaan de plasoever ten Noorden van de heemtuin daarvoor te gebruiken.


Horeca

Het huidige plan is te duur om tot een sluitende exploitatie te komen. Voorlopig blijft het afwachten.


Asfalteren Bertrampad

De mogelijkheden zullen verder worden uitgezocht.


Brochure Goudse Hout

Opnieuw hebben wij aan de orde gesteld dat er iets als een boekje of flyer over de Goudse Hout moet komen. De GZ-H zal onderzoeken welke mogelijkheden er zijn, eventueel in samenwerking met andere organisaties.


Zwanen

Op onze vraag in hoeverre de eigenaar van de zwanen in de Goudse Hout ook een onderhoudsplicht heeft ten opzichte van deze dieren, bijvoorbeeld door het maken van wakken tijdens vorstperiodes, bleek dat daarover nauwelijks iets bekend is. Het zal verder uitgezocht worden.


Meer algemeen:

Vanuit de Heemtuin is gesproken over het te vieren 10-jarig bestaan op 12 juni a.s. Er komt een mooi programma voor die dag.Vanuit Excelsior is gesproken over het weggraven van een werkdam (ongeveer ter hoogte van de ingang naast Autohandel de Jong). Deze werkdam is niet langer functioneel, en het trekt brommers aan richting wielerbaan.


Dovnload 8.58 Kb.