Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Verslag van de federale procureur aan het College van procureurs-generaal

Dovnload 1.36 Mb.

Verslag van de federale procureur aan het College van procureurs-generaalPagina4/19
Datum04.04.2017
Grootte1.36 Mb.

Dovnload 1.36 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

5. Het vergemakkelijken van de internationale samenwerking5.1. Voorafgaande opmerkingen over de statistische gegevens
Het REA-informaticasysteem dat ook op het federaal parket wordt gebruikt, is niet aangepast om de verscheidenheid aan taken aan te kunnen die aan het federaal parket werden toevertrouwd in het kader van het vergemakkelijken van de internationale samenwerking. Enkel de basisgegevens zullen in de vorm van statistieken weergegeven kunnen worden.

5.2. Structurele organisatie van het federaal parket inzake internationale samenwerking


Er waren geen structurele wijzigingen in 2006.

5.3. Betrekkingen met de Belgische autoriteiten5.3.1. Met de Belgische gerechtelijke autoriteiten
5.3.1.a. Principe van het overleg

Er was geen aanleiding tot het nemen van een dwingende richtlijn bij toepassing van artikel 144quater van het Gerechtelijk Wetboek vanwege een federale magistraat om de opdracht van het federaal parket tot vergemakkelijken van de internationale samenwerking te waarborgen, aangezien alle beslissingen genomen werden in overleg met de procureurs des Konings.


5.3.1.b. Algemene ondersteuning inzake internationale gerechtelijke samenwerking
1. aantal verzoeken om ondersteuning vanwege de Belgische gerechtelijke autoriteiten:
periode 2002-2003: 118

periode 2003-2004: 190

periode 2005: 161

periode 2006: 150


2. doel van de verzoeken tot ondersteuning vanwege de Belgische gerechtelijke autoriteiten:
2002-2003

2003-2004

2005

2006

versnellen van de tenuitvoerlegging van RHV

37

41

28

12

versturen van een RHV 

19

64

49

44

versturen van een kopie vooraf van een RHV 

16

11

11

13

verzoek stand van zaken uitvoering van een RHV 

11

22

27

24

verzoek algemene informatie (procedure)

12

20

13

15

verzoek om informatie in een land

9

16

8

11

verzoek om toesturen van stukken, van een dossier 

6

6

2

4

verzoek om ondersteuning in uitleveringsprocedure 

4

2

13

8

verzoek gevolg gegeven aan een aangifte 

2

4

4

5

andere
4

6

14


3. aantal rechtstreeks door onderzoeksrechters aan het federaal parket gerichte verzoeken:

2002/2003: 33 (op 118)

2003/2004: 63 (op 190)

2005: 73 (op 161)

2006: 76 (op 150)


4. de meest aangezochte landen voor de hele periode:
2002 - 2003

2003 - 2004

2005

2006

Frankrijk

21

38

13

24

Nederland

20

31

15

22

Verenigd Koninkrijk

9

21

16

11

Spanje

8

22

21

10

Zwitserland

6

/

3

1

Verenigde Staten

6

7

12

3

Duitsland

4

6

10

5

Italië

/

9

13

6Totaal aantal landen waarvoor een interventie gevraagd werd 


in Europa

21

34

36

26

buiten Europa

15

24

33

21


5.3.2. Betrekkingen met de Federale Overheidsdienst Justitie
5.3.2.a. In het kader van de wederzijdse rechtshulp in strafzaken
1. Toesturen rechtshulpverzoeken aan het federaal parket
Er werd overeengekomen dat als de dienst internationale gerechtelijke samenwerking in strafzaken van het directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele rechten en Vrijheden van de FOD Justitie als centrale overheid een buitenlands rechtshulpverzoek ontvangt, hij deze onmiddellijk doorstuurt naar het federaal parket :

- als de plaats waar het moet uitgevoerd worden niet lokaliseerbaar is, of

- als de tenuitvoerlegging ervan in twee of meer gerechtelijke arrondissementen moet gebeuren.

Deze werkwijze werd in de betrokken periode aangehouden.


2. Artikel 873 van het Gerechtelijk Wetboek
De geprivilegieerde betrekkingen die de eenheid internationale samenwerking van het federaal parket met de dienst internationale gerechtelijke samenwerking in strafzaken van de FOD Justitie onderhoudt, stellen het in staat om op een uiterst korte termijn de toestemmingen tot uitvoering van de rechtshulpverzoeken uitgaande van landen buiten de Europese Unie van de Minister van Justitie te verkrijgen.
Als de federale magistraat een rechtshulpverzoek uitgaande van een buitenlandse gerechtelijke autoriteit buiten de Europese Unie naar een of meer parketten stuurt met het oog op tenuitvoerlegging ervan, voegt hij er deze toelating bij. Deze werkwijze werd in de betrokken periode voortgezet.
3. Artikel van de wet van 9 december 2004 betreffende de wederzijdse rechtshulp
Een kopie van ieder verzoek tot wederzijdse rechtshulp ontvangen door het federaal parket wordt overeenkomstig voornoemd artikel aan de bevoegde dienst van de FOD Justitie overgemaakt. Hetzelfde geldt voor ieder verzoek tot wederzijdse rechtshulp uitgaande van het federaal parket zelf in het kader van zijn dossiers.
5.3.2.b. Onthaal van buitenlandse afvaardigingen
Het federaal parket werd verschillende keren betrokken bij het onthaalprogramma ter gelegenheid van het bezoek van buitenlandse gerechtelijke delegaties georganiseerd door de voorzitter van de FOD Justitie.

De federale procureur, bijgestaan door een of meer federale magistraten, naargelang het programma, stelt het federaal parket en zijn verschillende opdrachten voor.


Tijdens het jaar 2006 heeft het federaal parket magistratendelegaties van Burkina Fasso, Roemenië en Georgië onthaald.
Op 18 januari 2006 heeft de federale procureur deelgenomen aan het onthaal van een Indonesische delegatie door de Minister van Justitie. Hij heeft er de problemen van terrorisme aangekaart.
Op 25 januari 2006 heeft de federale procureur aan een werklunch deelgenomen die ter gelegenheid van het bezoek van de FBI-directeur op het kabinet van de Minister van Justitie georganiseerd werd.
Op 15 maart 2006 heeft de federale procureur aan een werklunch deelgenomen die door de commissaris-generaal van de federale politie georganiseerd werd ter gelegenheid van het bezoek van de directeur van het Bundeskriminalamt van Wiesbaden.
Op 19 september 2006 heeft de federale procureur aan een werkvergadering van de Commissie België – Marokko deelgenomen: de stand van zaken van de individuele dossiers werd opgemaakt.

5.3.2.c. Deelname aan vergaderingen

Vergaderingen van de overleggroep internationale gerechtelijke samenwerking

Deze vergadering verenigt, naast de vertegenwoordigers van de FOD Justitie, de federale procureur, de procureur-generaal van Gent, vertegenwoordigers van de FOD Buitenlandse Zaken en vertegenwoordigers van de directie internationale politiesamenwerking van de federale politie (CGI). Deze vergadering wordt door de procureur-generaal van Gent en de Directeur-generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden van de FOD Justitie voorgezeten. Elk punt dat verband houdt met internationale materies kan op de agenda worden gezet.

Deze vergaderingen werden op 24 februari, 16 juni, 29 september en 19 december 2006 gehouden.
2. Werkvergaderingen ad hoc
Het federaal parket heeft aan verschillende werkgroepen deelgenomen die ontstaan zijn uit de overleggroep internationale gerechtelijke samenwerking en verband hielden met duidelijk omschreven materies: als voorbeeld geven wij de werkgroep die ermee is belast om de omzendbrief van het College van procureurs-generaal COL 2/2000 over de uitwisseling van politie-informatie te herzien. Die werkgroep heeft in december 2006 een tekstvoorstel gedaan. Het is thans een wetsontwerp geworden dat nu onderzocht wordt.
5.3.2.d. Verzoeken om advies en invullen van vragenlijsten
1. verzoeken om advies
De federale procureur wordt, samen met de procureur-generaal van Gent, regelmatig aangezocht zijn advies te geven in bepaalde materies die direct aansluiten bij de internationale samenwerking in strafzaken.
2. invullen van vragenlijsten
De FOD Justitie heeft het federaal parket, evenals het parket-generaal van Gent trouwens, verschillende keren aangezocht vragenlijsten van de Europese Unie, van het Europees justitieel netwerk, van Eurojust en van de OESO in te vullen, meer bepaald in verband met de internationale gerechtelijke samenwerking en met het Europees aanhoudingsbevel.
Het invullen van dergelijke vragenlijsten brengt een steeds grotere maar onvermijdelijke werklast mee.

Een overleg tussen die verschillenden instanties m.b.t. het verzenden van die vragenlijsten zoals in vorig verslag aanbevolen werd, lijkt niet haalbaar.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

  • 5.2. Structurele organisatie van het federaal parket inzake internationale samenwerking
  • Totaal aantal landen waarvoor een interventie gevraagd werd
  • Vergaderingen van de overleggroep internationale gerechtelijke samenwerking

  • Dovnload 1.36 Mb.