Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Verslag van de federale procureur aan het College van procureurs-generaal periode van 1 september 2003 tot 31 december 2004

Dovnload 0.99 Mb.

Verslag van de federale procureur aan het College van procureurs-generaal periode van 1 september 2003 tot 31 december 2004Pagina15/20
Datum04.04.2017
Grootte0.99 Mb.

Dovnload 0.99 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

2. Statistieken


113 dossiers werden in de periode van 13 september 2003 tot 31 december 2004 geopend.
De algemene controle op het gebruik van fictieve identiteiten heeft eenmaal per jaar plaats waarbij een verslag aan het College van procureurs-generaal wordt gestuurd.

7.3.2.f. Controle op de informatenwerkingRichtlijnen
De omzendbrief van het College van procureurs-generaal COL 6/2003 bepaalt dat de procureur des Konings eveneens aan de federale procureur een kopie van het driemaandelijks verslag over de informantenwerking stuurt.
Deze toezendingen gebeuren regelmatig en stellen geen problemen.
De nationale informatenbeheerder stuurt aan de federale procureur :

 • een jaarlijks overzicht van de informantenwerking zodat eventuele structurele problemen kunnen gesignaleerd worden

 • een driemaandelijks algemeen verslag over de informantenwerking in gans het land

De federale procureur stuurt al deze gegevens naar het College van procureurs-generaal.

7.3.2.g. specifieke BOM-machtigingen
1. Wettelijke basis en richtlijnen
Artikel 8 van het Koninklijk besluit van 9 april 2003 betreffende de politionele onderzoekstechnieken bepaalt dat een gecontroleerde aflevering van personen, een gecontroleerde doorlevering en een frontstore het voorafgaand en schriftelijk akkoord van de federale procureur vereisen.
De omzendbrief COL 6/2003 van het College van procureurs-generaal legt deze voorwaarde eveneens op voor elke bewaakte aflevering van personen en bewaakte doorlevering.

2. Statistieken


Période van 1 september 2003 tot 31 december 2004


Object

Aantal machtigingen

Bewaakte aflevering van personen

7

Gecontroleerde aflevering van personen

2

Gecontroleerde doorlevering

/

Bewaakte doorlevering

6

Frontstore

37.3.2.h. de algemene en beleidsmatige dossiers

Zij betreffen de algemene problematiek en het beleidsmatig aspect van de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden


inwerkingstelling van de wet van 22 april 2003
Met de wet van 22 april 2003 werd de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen toegekend. (BS van 8 mei 2003).
Het federaal parket heeft deelgenomen aan haar inwerkingstelling en met de procureur-generaal van Gent een addendum voor de omzendbrief van het College van procureurs-generaal COL 6/2003 voorbereid.

7.3.3. De help-desk
De twee magistraten belast met de BOM zijn ook operationeel belast, in overleg met de magistraten van het parket-generaal te Gent, met de help-desk bestemd voor DGJ/DJO en de magistraten van het parket en de onderzoeksrechters die geconfronteerd worden met de inwerkingstelling van de bijzondere opsporingsmethoden. In die context worden vrijwel dagelijks schriftelijke of mondelinge adviezen verstrekt in het kader van de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden.
De antwoorden op de meest relevante vragen worden door de magistraten van de help-desk, in samenwerking met DGJ/DJO en GDS/DSU opgesteld en in een bundel FAQ, (frequently asked questions) verzameld die verspreid wordt aan de BOM magistraten van de parketten en de officieren BTS van de federale politie.


7.3.4. Gespecialiseerde opleidingen

7.3.4.a. Seminaries over uitwisseling van beroepservaringen tussen magistraten gespecialiseerd in BOM.


Twee van deze seminaries, ingericht door de Hoge Raad voor Justitie, hadden tijdens de referentieperiode plaats :

 • te Namen op 17 en 18 oktober 2003

 • te Gent, op 7 en 8 mei 2004

De twee federale magistraten van de sectie « BOM » van het federaal parket hebben actief deelgenomen als spreker of moderator.


7.3.4.b. Jaarlijkse BTS dagen (bijzondere technieken – techniques spéciales)
Deze jaarlijkse dagen verzamelen de officieren BTS van de federale politie, de lokale informantenbeheerders, de BOM magistraten, federale magistraten en magistraten van de parketten-generaal en eveneens leden van de directies DGJ/DJO en DGS/DSU.

Zij hadden plaats op 15 december 2003 en 19 november 2004.


De twee federale magistraten van de sectie « BOM » van het federaal parket hebben actief deelgenomen als spreker of moderator.
7.3.4.c. specifieke opleidingen
De magistraat belast met de operationele dossiers in de sectie « BOM » van het federaal parket heeft eveneens gedurende de referentieperiode de opleidingen van deze materie verzekerd voor de lokale informatenbeheerders en de contact ambtenaren ( nationale recherche school).


7.4. De door militairen in het buitenland gepleegde misdrijven in vredestijd.
7.4.1. Van kracht worden en inwerkingstelling van de wetten van 10 april 2003
De wet van 10 april 2003 tot regeling van de afschaffing van de militaire rechtscolleges in vredestijd alsmede van het behoud ervan in oorlogstijd en de wet van 10 april 2003 tot regeling van de rechtspleging en tot aanpassing van verscheidene wettelijke bepalingen naar aanleiding van de afschaffing van de militaire rechtscolleges in vredestijd werd in het Belgisch Staatsblad van 7 mei 2003 gepubliceerd. Krachtens het Koninklijk besluit van dezelfde datum treden beide wetten in werking op 1 januari 2004.
De federale procureur werd nauw betrokken bij de totstandkoming van deze wetgeving. Hij werd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers gehoord betreffende het wetsontwerp tot regeling van de afschaffing van de militaire rechtscolleges in vredestijd alsmede van het behoud ervan in oorlogstijd.

Vanaf de maand september 2003 heeft de federale procureur aan verschillende vergaderingen deelgenomen met de procureur-generaal van Bergen, die in het College van procureurs-generaal de materie van het militair strafgerecht beheert, de auditeur-generaal en de militaire autoriteiten deelgenomen, met het oog op de overname van de militaire rechtscolleges door de parketten-generaal, het federaal parket en de parketten.


Na verschillende vergaderingen met de militaire autoriteiten en de Eerste advocaat-generaal fobe, die op 1 januari 2004 naar het federaal parket gedelegeerd werd, heeft de federale procureur zeer snel voorlopige richtlijnen kunnen opstellen voor de federale magistraten en de militaire autoriteiten. De militaire autoriteiten zelf hebben hun richtlijnen, bestemd voor de in het buitenland gestationeerde militaire eenheden kunnen aanpassen.

7.4.2. Bevoegdheden van de federale procureur
Artikel 144quinquies van het Gerechtelijk Wetboek (ingevoegd door artikel 90 van de wet van 10 april 2003) bepaalt de bevoegdheid van de federale procureur voor de misdrijven in het buitenland begaan door de Belgische strijdkrachten en die in België kunnen vervolgd worden. Hij wordt rechtstreeks ingelicht hetzij door de commandanten van de militaire eenheden die in het buitenland gestationeerd zijn, hetzij door de leden van de federale politie.
Deze bepaling maakt het de federale procureur eveneens mogelijk om te beslissen dat, na overleg, een procureur des Konings de strafvordering uitoefent (zie verder 7.4.4.).
Wegens het specifiek karakter van de onderzoeken inzake scheepsongevallen, vliegtuigongevallen en ongevallen bij valschermspringen waarbij gebouwen, luchtvaartuigen of militair personeel betrokken zijn23, heeft het College van procureurs-generaal het opportuun geacht dat de federale procureur zich ook met deze dossiers zou gelasten, zelfs als deze feiten zich in België voordeden.
De procureurs des Konings worden bijgevolg verzocht de federale procureur telefonisch in kennis te stellen van een ongeval van dit type op het grondgebied van hun arrondissement.
Deze onderzoeken vereisen immers meestal de uitvoering van onderzoeksopdrachten in verschillende arrondissementen (plaats van de feiten en militaire eenheid). Bovendien waren de drie magistraten, die van de militaire rechtscolleges naar het federaal parket gedelegeerd werden, reeds vóór 1 januari 2004 met dit soort dossiers belast.
In verband hiermee, ging, op verzoek van de federale procureur, de Raad van procureurs des Konings op de vergadering van 5 maart 2004 ermee akkoord om de federale procureur de strafvordering uit te laten oefenen voor misdrijven gepleegd aan boord van militaire vliegtuigen en schepen (beschouwd als nationaal territorium) wanneer deze zich niet in de Belgische territoriale wateren of het Belgisch luchtruim bevinden. De federale procureur wordt, overeenkomstig artikel 144ter van het gerechtelijk Wetboek, van deze feiten op de hoogte gebracht.


7.4.3. Structurele organisatie van het federaal parket
3 magistraten van de militaire gerechten zijn op 1 januari 2004 in dienst getreden bij het federaal parket om er de met de militaire bevoegdheden belaste eenheid te vormen.
Ook een secretaris hoofd van dienst van het auditoraat-generaal heeft op deze datum het federaal parket vervoegd. Zij werd belast met het oprichten van een gespecialiseerd secretariaat. Dit laatste werd versterkt door twee andere bedienden, afkomstig van de militaire gerechten.
Dank zij de inbreng van magistraten en personeel van de militaire rechtscolleges, en samen met de expertise van de huidige federale procureur, die zelf van de militaire rechtscolleges afkomstig is, is de overdracht van de bevoegdheden van de militaire rechtscolleges naar het federaal parket harmonieus en zonder overgangsfase verlopen.

7.4.4. Contacten met de parketten van de procureur des Konings
Artikel 144quinquies, laatste lid, van het Gerechtelijk Wetboek laat de federale procureur toe te beslissen dat de procureur des Konings de strafvordering uitoefent voor feiten die door leden van de Belgische strijdkrachten in het buitenland gepleegd werden. Deze beslissing wordt na overleg met de procureur des Konings getroffen. Tegen de beslissing staat geen rechtsmiddel open.
In het kader van de toepassing van deze bepaling, heeft de federale procureur, in overeenstemming met de raad van procureurs des Konings die zich daar op 5 maart 2004 over heeft uitgesproken, volgende regels vastgelegd:
De federale procureur oefent zelf de strafvordering uit in volgende dossiers:

 • De feiten die voor het Hof van Assisen moeten worden gebracht

 • De ernstige feiten en degene die het bewaren van de militaire discipline in het buitenland in gevaar kunnen brengen en voor de correctionele rechtbank gebracht moeten worden

Verkeersovertredingen en minder ernstige misdrijven kunnen aanleiding geven tot: • een rangschikking zonder gevolg

 • een rangschikking zonder gevolg en het aanklagen van de feiten bij de disciplinaire overheid

 • het ter beschikking doorsturen naar de procureur des Konings van de woonplaats van de beklaagde, na overleg met de procureur des Konings.7.4.5. Contacten met de FOD Landsverdediging en de militaire overheden
De federale procureur heeft meegewerkt aan het opstellen van een protocolakkoord tussen het Ministerie van Landsverdediging en de FOD Justitie dat de logistieke en materiële ondersteuning die aan federale magistraten met opdracht in het buitenland verleend moet worden.
Dit protocol werd op 1 maart 2005 door de Minister van Landsverdediging en de Minister van Justitie ondertekend.
De procureur-generaal van Mons in het College van procureurs-generaal belast met de materie “militair strafrecht” en de federale procureur hebben in bepaalde militaire kwartieren informatievergaderingen gehouden, niet enkel voor de militaire autoriteiten maar ook voor de parketten van de procureur des Konings.

7.4.6. Contacten met de federale politie – DGJ/DJMM
7.4.6.a. Nood aan een gespecialiseerde politiedienst
In het kader van zijn opdrachten stelt de federale procureur systematisch de gespecialiseerde dienst van de federale politie aan die rechtstreeks afhangt van de gerechtelijke directeur-generaal (DGJ) – de dienst van de gerechtelijke politie in militair milieu (DJMM) – voor de tenuitvoerlegging van de onderzoeksplichten.
Deze dienst die vóór 1 januari 2004 exclusief voor de militaire rechtscolleges werkte heeft een unieke expertise in militair milieu.
Er werd met de gerechtelijke directeur-generaal van de federale politie overeengekomen dat een ploeg van DJMM regelmatig aanwezig zou zijn bij belangrijke detachementen van Belgische militairen in het buitenland: Afghanistan, Kosovo, Democratische Republiek Congo.
7.4.6.b. Evaluatie
De directeur van DJMM stuurt regelmatig een activiteitenrapport.
De gerechtelijke directeur-generaal van de federale politie gaat op deze basis over tot de evaluatie van het behoud van deze gespecialiseerde dienst, in overleg met de procureur-generaal van Bergen en de federale procureur.
De federale procureur is van oordeel dat deze dienst behouden moet blijven.
Het blijkt trouwens uit het activiteitenrapport van 2004 dat DJMM in 60,78% van de dossiers voor het federaal parket is opgetreden.
7.4.7. Statistieken
In de loop van het jaar 2004, heeft het federaal parket 423 dossiers geopend in het kader van zijn nieuwe bevoegdheden, waarvan 97 die op 1 januari 2004 door de militaire rechtscolleges werden overgedragen.
7.4.7.a. Verdeling per materie:


code

totaal

423

beschrijving

gediversifieerd


11

1

11A: diefstal d.m.v. geweld of bedreiging

1

12

7

winkeldiefstal

7

14

1

huisdiefstal

1

15

1

valsmunterij

1

17


10

17A: diefstal d.m.v. braak, inklimming, valse sleutels

17B: diefstal met inbraak in woningen9

1


18

35

18A: gewone diefstal

35

20


11

20A: verduistering goederen gemeenschap

20B: misbruik van vertrouwen

20D: oplichting

20H: niet eerbiedingen van contract van financiële aard) 20I: computermisdrijven3

3

21

2


21


12

21A: valsheid in geschriften door particulieren

21B: valse verklaring10

2


25


6

25C: wegmaken van postzendingen

25D: verduistering of diefstal door ambtenaar1

5


26

1

Afzetterij

1

28

4

28A: verloren voorwerpen

4

31

1

31A: zelfmoord

1

32


5

32A: ongesteldheid op openbare weg

32B: overlijden anders dan tengevolge van een misdaad, wanbedrijf of zelfmoord1

4


35


19

35A: beledigingen a/d Koninklijke familie

35J: veiligheidsmachtiging,aanwending van informatie, gegevens of materieel

35V: militairen: insubordinatie

35W: militairen: desertie

35X: militairen: verduistering, diefstal

35Y: militairen: smaad - gewelddaden

35Z: militairen: overtreding buitenlandse wetsbepalingen


1
1

2

34

5

336

6

36A: wapens

6

37


6

37A: verkrachting

37B: aanranding van de eerbaarheid

37C: zedenschennis

37J: schunnige films, prenten, voorwerpen of boeken

37K: pedofilie

37N: kinderpornografie1

1

11

1

141


2

41A: smaad

41C: weerspannigheid tegen overheid of personen met openbare functie ambt bekleed1

1


42


6

42D: familieverlating

42F: niet naleven bezoekrecht

42L: familiaal geschil

42 N: gebrek aan tucht1

1

22

43


21

43A: opzettelijke slagen en verwondingen

43C: aanranding20

1


45


19

45C: bedreigingen

45D: klacht van iemand die zich bedreigd voelt

45F: verdachte handelingen


6

2

1146

9

46A: onopzettelijke slagen en verwondingen

46B: hondenbeten

46D: luchtvaartongevallen


5

1

350


8

50B: beschadigingen – vernielingen in het algemeen

8


52


2

52B: laster

52F: lasterlijke aangifte1

1


53

2

53D: ongewenste intimiteiten

2

56

1

56A : racisme

1

60

15

60A: verdovende middelen

15

78

5

78A: fiscale fraude

5

84


18

Verkeersongevallen met gekwetsten buiten de Brusselse agglomeratie

18

85


1

Verkeersongevallen met gekwetsten en dronkenschap – alcoholintoxicatie …

1

86


2

Niet-verzekerd sturen zelfs wanneer vastgesteld n.a.v. een verkeersongeval

2

87

4

Dodelijke verkeersongevallen

4

90


16

In samenhang met verkeersinbreuken: dronkenschap, alcoholintoxicatie - weigering ademtest -bloedproef

16


91

12

Aanrijding zonder gekwetsten in alle gemeenten van het gerechtelijk arrondissement Brussel

12


92

2

Bijzondere wetgeving

2

93

19

Verkeer (uitgezonderd K.B. 1.12.1975)

19

94

106

Wegcode (K.B. 1.12.1975)

1061   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

 • 7.3.2.f. Controle op de informatenwerking
 • 7.3.2.h. de algemene en beleidsmatige dossiers
 • 7.3.4. Gespecialiseerde opleidingen

 • Dovnload 0.99 Mb.