Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Verslag van de federale procureur aan het College van procureurs-generaal periode van 1 september 2003 tot 31 december 2004

Dovnload 0.99 Mb.

Verslag van de federale procureur aan het College van procureurs-generaal periode van 1 september 2003 tot 31 december 2004Pagina17/20
Datum04.04.2017
Grootte0.99 Mb.

Dovnload 0.99 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Namaak van Euro’s

Het federaal parket heeft de opvolging of de coördinatie verzekerd van de ontwikkelingen in de dossiers van namaak van euro’s die het door de parketten of door DGJ/ DJF/OCRF toegestuurd kreeg.


De feiten die in België opgetekend werden bestonden ofwel uit de artisanale namaak met behulp van informatica door een beperkt aantal particulieren, ofwel doordat Litouwers op doortocht in België kleine coupures nagemaakte biljetten van « Offset »-kwaliteit in omloop brachten, ofwel uit de aanschaf van loten, in belangrijkere hoeveelheden dit keer, door mensen in België nagemaakt met het oog op het in omloop brengen ervan in België.
Er werd in het kader van deze dossiers overeengekomen dat de lokale parketten plaatselijk de strafvordering zouden uitoefenen tegen de uitvoerders die werden aangehouden, terwijl het federaal parket voor de coördinatie zou instaan en de strafvordering in België zou uitoefenen tegen de eventuele kopstukken van een criminele organisatie.
De federale magistraat die met de materie is belast heeft deelgenomen aan een internationale vergadering die door Olaf in Rome werd georganiseerd rond het thema: « A community strategy defending the Euro », evenals aan een werkvergadering bij Europol.

HOOFDSTUK III. – De werking van het federaal parket in het kader van de uitoefening van de strafvordering

8. Ten aanzien van de procureurs des Konings, de arbeidsauditeurs en de procureurs-generaal8.1. De wederzijdse informatieplicht
8.1.1. De informatieplicht van de procureur des Konings, de arbeidsauditeur en de procureur-

generaal
8.1.1. a. principes
De procureur des Konings, de arbeidsauditeur of de procureur-generaal die kennis heeft van een inbreuk, waarvan sommige elementen aangeven dat de federale procureur bevoegd is, of die over gegevens of informatie beschikken die van belang zijn voor de strafdossiers waarin de federale procureur de strafvordering uitoefent, brengen de federale procureur hiervan op de hoogte.
De aanmelding gebeurt in principe met behulp van standaardformulieren (aanmeldingsformulieren) die de procureurs des Konings,  de arbeidsauditeurs en de procureurs-generaal ter beschikking werden gesteld28.
Als we even abstractie maken van het nog niet veralgemeende gebruik van de aanmeldingsformulieren en van het beperkte aantal aanmeldingen door sommige parketten, dan heeft de aanmelding bij de federale procureur, krachtens de informatieplicht van de procureur des Konings, van de arbeidsauditeur en van de procureur-generaal, geen aanleiding gegeven tot een of andere moeilijkheid29. Het overlegmodel, geconcretiseerd in de «aanmeldingsfase», de

«overlegfase» en de «beslissingsfase» werd zo strikt mogelijk opgevolgd.


Voor elke aanmelding (in de ruime zin van het woord) van de gerechtelijke autoriteiten (de procureur des Konings, de arbeidsauditeur of de procureur-generaal), werd er een dossier ‘FDC’ geopend op het federaal parket.
Procedure
In het kader van een dossier ‘FDC’, wordt nagegaan of de meegedeelde zaak voor federalisering in aanmerking komt.
Zo de federale procureur beslist om zelf de strafvordering in een strafdossier uit te oefenen, wordt het dossier ‘FDC’ afgesloten en wordt een strafdossier FDgeopend, na voeging van het dossier ‘FDC’. Mocht dit niet het geval zijn (niet-federalisering), wordt het dossier ‘FDC’ zonder gevolg geklasseerd; in voorkomend geval, wordt het meegedeelde strafdossier teruggestuurd naar het parket(-generaal) of het arbeidsauditoraat dat de aanmelding gedaan heeft.
Als via de informatieplicht van de procureur des Konings, de arbeidsauditeur of de procureur- generaal, een zaak bij de federale procureur aanhangig is en hij beslist om zelf de strafvordering uit te oefenen, dan stelt hij een proces-verbaal op waarin hij kort en met redenen omkleed bevestigt dat hij zich met het strafdossier gelast; hij vermeldt er het eraan voorgaande overleg in, en de gronden waarop hij zijn bevoegdheid baseert.
De informatieplicht wordt in brede zin geïnterpreteerd en omvat zowel de aanmelding via het ad hoc standaardformulier (wat de regel zou moeten zijn) als de aanmelding via andere kanalen (brief, kantschrift, toesturen van het strafdossier of van een proces-verbaal, enz…). Er wordt een proces-verbaal van aanhangigmaking opgesteld voor elk dossier, tenzij het onmiddellijk bij een reeds bestaand federaal dossier wordt gevoegd.

8.1.1. b. Statistieken


1. Aantal aanmeldingen
Tussen 1 september 2003 en 31 december 2004, hebben de procureurs des Konings, de arbeidsauditeurs en de procureurs-generaal 786 dossiers aan de federale procureur voor uitoefening van de strafvordering meegedeeld.
Daarvan zijn er ondertussen 523 dossiers ‘FDC’ die in federale strafdossiers omgezet zijn ,terwijl 141 dossiers ‘FDC’ zonder gevolg geclasseerd werden. Op 31 december 2004, waren 122 dossiers ‘FDC’ nog altijd in behandeling.


2003 - 2004

2002 - 2003

dossier FDC  dossier FD

523

59

nog in behandeling

122

87

zonder gevolg geklasseerd

141

75

2. Verdeling naargelang de gerechtelijke autoriteit die de aanmelding heeft gedaan
aanmeldende autoriteit

via het aanmeldingsformulier

Andere vormen van aanmelding
2003 - 2004

2002 - 2003

2003 – 2004

2002 - 2003

parketten:

 • Antwerpen

 • Aarlen

 • Brugge

 • Brussel

 • Charleroi

 • Dendermonde

 • Dinant

 • Doornik

 • Eupen

 • Gent

 • Hasselt

 • Hoei

 • Ieper

 • Kortrijk

 • Leuven

 • Luik

 • Marche-en Famenne

 • Mechelen

 • Bergen

 • Namen

 • Neufchâteau

 • Nijvel

 • Oudenaarde

 • Tongeren

 • Turnhout

 • Verviers

 • Veurne


16

1

18

92

17

3

3

0

0

8

4

2

0

7

4

19

2

7

1

2

0

4

0

0

0

0

1


5

0

23

81

3

4

4

2

0

4

1

1

0

3

3

0

0

4

4

1

0

2

3

0

1

0

0


80

0

34

135

18

86

11

2

0

44

8

0

2

9

23

2

2

10

2

18

1

25

7

9

27

2

3


1

0

1

25

3

1

1

1

0

0

1

0

0

0

2

3

3

0

2

1

0

1

0

1

0

0

0

Arbeidsauditeur

1

2

0

1

Procureur-generaal

0

0

1

1

krijgsauditeur

0

0

1

0

klacht(zie voetnoot pagina 63)

0

0

1

0

3. Aantal aangemelde dossiers die gefederaliseerd werden


Ter herinnering: tussen 1 september 2003 en 31 december 2004, werden er in totaal 357 dossiers ‘FD’ geopend. Daarvan werden er 164 door de gerechtelijke autoriteiten aangemeld (de procureur des Konings, de arbeidsauditeur of de procureur-generaal).
In de periode van 1 september 2003 tot 31 december 2004 werden er 165 processen-verbaal van aanhangigmaking opgesteld.

8.1.1.c. Opmerkingen over de aanmeldingen


Gelet op het relatief beperkte aantal aanmeldingen door de parketten, parketten-generaal, maar vooral door de arbeidsauditoraten, moet er verder gesensibiliseerd worden. Deze doelstelling kan gehaald worden door de « onderhandelingsronde » waarvan verder sprake, voort te zetten.
Er werd trouwens binnen de Raad van procureurs des Konings op 10 september 2004 een werkgroep opgericht die voor de eerste keer bijeengekomen is op 8 oktober 2004. Deze heeft tot doel om de samenwerking tussen parketten en federaal parket te verbeteren.
Voorliggend jaarrapport zal als basis dienen voor de voortzetting van de werkzaamheden ervan.
8.1.1.d. Algemene overlegronde met de parketten van eerste aanleg
In het vorige activiteitenrapport werd er melding gemaakt van verschillende algemene overlegvergaderingen met verschillende parketten (Brussel, Leuven, Charleroi, Brugge, Bergen, Luik, Gent en Dendermonde).
Deze algemene overlegvergaderingen, die telkens gevolgd werden door een vergadering gericht op de analyse van welomschreven dossiers die in aanmerking kwamen om meegedeeld te worden, hebben in de periode waarop voorliggend activiteitenrapport slaat niet meer plaatsgehad.
Het is de bedoeling van de federale procureur om ze opnieuw te lanceren in de loop van 2005, volgens modaliteiten die in de werkgroep waarvan hiervoor sprake vastgelegd worden.
De federale magistraten van de eenheid "Drugs" hebben al beslist alle magistraten "Drugs" van de verschillende parketten te ontmoeten, zodat ze hun die Eenheid voor kunnen stellen en de beste manier kunnen uitzoeken om informatie (beperkt tot deze materie) te laten circuleren tussen de lokale parketten en het federaal parket. De eerste contacten werden gelegd met de parketten van het rechtsgebied van het Hof van Beroep van Antwerpen en met het parket van Brussel.

8.1.1.e. De interne organisatie


Binnen het federaal parket heeft de federale procureur de nodige maatregelen genomen om de aanmeldingsprocedure soepel en efficiënt te laten verlopen, zelfs in dringende gevallen. Alle aanmeldingen (via aanmeldingsformulieren en andere) worden in ontvangst genomen door de coördinator « uitoefening van de strafvordering » of door de coördinator terrorisme, die dan overgaat tot het openen van een dossier ‘FDC’ en de verdere behandeling ervan toevertrouwt aan een federale magistraat.
In dringende gevallen, tijdens de diensturen, kunnen de procureurs des Konings, de arbeidsauditeurs en de procureurs-generaal telefonisch contact opnemen met de coördinator « uitoefening van de strafvordering » of de coördinator «terrorisme».
Buiten de diensturen, is het altijd mogelijk de federale magistraat van wacht te contacteren. De lijst met de wachtdiensten van de federale magistraten worden aan parketten en arbeidsauditoraten toegestuurd via de procureurs-generaal.

8.1.1.f. Rapport van de beslissing tot federalisering


De federale procureur kan op elk moment zijn beslissing om zelf de strafvordering in een strafdossier uit te voeren herroepen en het naar de procureur des Konings, de arbeidsauditeur of de procureur-generaal terugsturen.
Dit is het geval wanneer de federale procureur, op het einde van de procedure van aanhangigmaking van het strafdossier die tot de federalisering ervan geleid heeft (aanmelding, overleg en beslissing), besluit om zijn beslissing te herroepen.
Er werd nog geen enkele beslissing tot herroeping in die zin genomen in de periode waarop voorliggend rapport slaat.

8.1.1.g. Andere informatiebron van de federale procureur: het dagrapport van de federale politie


Het dagelijks rapport van de federale politie lijkt een erg nuttig instrument om de federale procureur in staat te stellen zelf uit te maken welke strafdossiers in aanmerking komen om gefederaliseerd te worden en dienaangaande met de procureur des Konings, de arbeidsauditeur of de procureur-generaal te overleggen.
Er circuleren op het federaal parket exemplaren van dit rapport waarvan de inhoud vertrouwelijk is.: de federale procureur, de federale magistraat van dienst, de federale magistraten coördinatoren moeten evalueren of het dagelijks rapport informatie bevat met betrekking tot een dossier waarvan men van plan is het te federaliseren of dat al gefederaliseerd werd. Vervolgens legt hij die elementen voor aan de magistraat die voor het dossier verantwoordelijk is. Dezelfde procedure wordt gevolgd als het gaat om informatie die van belang is voor de coördinatie van de strafvordering.
Er werd met de magistraten van de eenheid « drugs » overeengekomen om de centrale dienst drugs van de federale politie uit dit dagrapport, op basis van de door de federale politie vastgelegde prioriteiten, de relevante informatie te laten halen over de materie drugs; deze selectie wordt elke dag rechtstreeks naar de magistraten van de eenheid "Drugs" toegestuurd.

8.1.2. Informatieplicht van de federale procureur


Wanneer de federale procureur, in het kader van de tenuitvoerlegging van zijn opdrachten, kennis neemt van gegevens of feiten die van belang zouden kunnen zijn voor een niet - gefederaliseerd opsporings- of gerechtelijk onderzoek, dan deelt hij die aan de betrokken procureur des Konings, arbeidsauditeur of procureur-generaal mee. Gaat het om een onderzoek waarin een onderzoeksrechter werd aangesteld, dan kan hij ze eventueel aan de onderzoeksrechter doorspelen. Er wordt een kopie naar DGJ gestuurd.
De veelvuldigheid van dergelijke informatie kan niet in cijfers worden uitgedrukt.

8.2. de delegatie en de detachering


   1. Delegaties
    1. Principes

Artikel 144bis §3, eerste lid van het gerechtelijk wetboek geeft de federale procureur de mogelijkheid zijn bevoegdheden te delegeren naar een lid van een parket-generaal, van een auditoraat-generaal bij het arbeidshof, van een parket van een procureur des Konings of van een arbeidsauditoraat bij de arbeidsrechtbank, die de gedelegeerde bevoegdheden dan vanuit zijn standplaats uitoefent.


De wetgever heeft niettemin in waarborgen voorzien, die alle telkens scrupuleus in acht werden genomen. Een delegatie kan enkel:
 • «in uitzonderlijke gevallen»,

 • «enkel wanneer de behoeften van de dienst het rechtvaardigen »,

 • «voor welbepaalde dossiers»,

 • «na overleg met het bevoegde korpshoofd»,

 • «tijdelijk »,

 • « bij een met redenen omklede beslissing »,

 • « geheel of gedeeltelijk zijn »

1. Voorafgaand overleg met de korpschefs

Elke delegatie maakt vooraf het voorwerp uit van overleg met de korpschef.

Sommige korpschefs wensten dat de federale procureur zelf, of zijn plaatsvervanger, contact met hen zou opnemen.


Er werd ook met de raad van procureurs des Konings overeengekomen dat elke verlenging van een delegatie in overleg met de procureur des Konings zou gebeuren.
2. Proces-verbaal van delegatie
Er wordt van elke delegatie een proces-verbaal opgemaakt, waarvan het origineel op het federaal parket bewaard wordt, terwijl een gelijkluidend verklaarde kopie ervan naar de gedelegeerde magistraat, zijn korpschef en de minister van justitie wordt gestuurd. De tweede kopie wordt bij het strafdossier gevoegd.
Elk proces-verbaal is met redenen omkleed en vermeldt de naam van de parketmagistraat aan wie de federale procureur zijn bevoegdheden heeft gedelegeerd, het strafdossier waarvoor men tot delegatie is overgegaan, de duur van de delegatie, de aard van de gedelegeerde bevoegdheden (geheel of gedeeltelijk), evenals het subsidiariteitsprincipe (in uitzonderlijke gevallen en enkel wanneer de behoeften van de dienst het rechtvaardigen).
3. Gehele en gedeeltelijke delegatie
De federale procureur kan zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk delegeren.
Onder gehele delegatie moet worden verstaan de uitoefening door de magistraat van het parket (–generaal), vanuit zijn parket(-generaal), van alle bevoegdheden van de federale procureur in het kader van de uitoefening van de strafvordering in een bepaald strafdossier.
Onder gedeeltelijke delegatie dient te worden verstaan de tenuitvoerlegging van een of meer punctuele procedurehandelingen in het kader van de uitvoering van de strafvordering in een welbepaald dossier.
Verder zullen wij zien (8.2.1.c.) dat het mechanisme van de gedeeltelijke delegatie aangewend wordt om de verplaatsingsproblemen van de federale magistraten op te vangen.
4. Budgettaire impact
Krachtens artikel 355 bis van het Gerechtelijk Wetboek, ontvangt « de magistraat die met toepassing van artikel 144bis, § 3, eerste lid, belast wordt met een opdracht die ten minste drie opeenvolgende maanden in beslag neemt, een vierde van het verschil tussen zijn wedde en die welke aan de functie van federale magistraat is verbonden»
Op te merken valt dat dit weddenverschil maar één keer verrekend wordt, onafhankelijk van het aantal delegaties waarin een magistraat van een parket(-generaal) optreedt.
Van alle delegaties waartoe de federale procureur sedert de oprichting van het federaal parket besloten heeft:
zijn er 33 gehele of gedeeltelijke delegaties van minstens 3 maanden verdeeld over 15 magistraten, waaronder 2 advocaten-generaal (geen budgettaire impact);
zijn er 11 gedeeltelijke delegaties van minder dan 3 maanden verdeeld over 6 magistraten.

    1. Statistieken

In de periode gaande van 19 februari 2003 tot 31 december 2004 heeft de federale procureur zijn bevoegdheden in 44 federale strafdossiers naar leden van parketten-generaal of van parketten van eerste aanleg gedelegeerd die deze bevoegdheden vanuit hun korps van oorsprong uitgeoefend hebben.


De eerste delegaties gingen in vanaf 19 februari 2003. Hiernavolgende tabel geeft alle delegaties weer, de gedeeltelijke en de gehele.Naam magistraat

parket/parket-generaal

periode

dossier

Advocaat-generaal


Hof van Beroep Brussel

19/02/2003

19/02/2005Humanitair strafrecht

Gehele delegatie

Advocaat-generaal


Hof van Beroep Bergen


21/02/2003

21/02/2005Georganiseerde criminaliteit

Gehele delegatie

Substituut


Parket Brussel

04/03/2003

25/02/2004Terrorisme (voor 2 dossiers)

gedeeltelijke delegatie

Substituut


Parket Brussel

04/03/2003

06/10/2004Terrorisme

gedeeltelijke delegatie

Eerste substituut


Parket Verviers

11/06/2003

11/06/2005Terrorisme

Gehele delegatie

Procureur du Roi


Parket Eupen

27/06/2003

17/06/2004Terrorisme

Gehele delegatie

Substituut


Parket Eupen

27/06/2003

17/06/2004Terrorisme

Gehele delegatie

Eerste substituut


Parket Veurne

08/09/2003

22/01/2004Diefstal - rondtrekkende bendes

gedeeltelijke delegatie

uitleveringsprocedureSubstituut


Parket Charleroi

29.09.2003

29.12.2003Diefstal met geweld en moord

gedeeltelijke delegatie

Substituut


Parket Charleroi

08.11.2003

08.02.2004Georganiseerde criminaliteit

gedeeltelijke delegatie

Eerste substituut

Parket Oudenaarde

12.01.2004

06.10.2004Diefstal met geweld en explosieven

Gehele delegatie

Substituut

Parket Veurne

15.01.2004

25.08.2004Diefstal - rondtrekkende bendes

gedeeltelijke delegatie

Eerste substituut


Parket Brugge

27.01.2004

27.01.2004Mensenhandel

gedeeltelijke delegatie

Eerste substituut


Parket Brugge

27.02.2004

27.02.2004Traite des êtres humains

gedeeltelijke delegatie

Eerste substituut


Parket Antwerpen

24.03.2004

15.11.2004Terrorisme

Gehele delegatie

Eerste substituut


Parket Antwerpen

24.03.2004

06.10.2004Terrorisme

Gehele delegatie

Eerste substituut


Parket Antwerpen

01.04.2004

06.10.2004Terrorisme (voor 2 dossiers)

Gehele delegatie

Eerste substituut


Parket Antwerpen

01.04.2004

01.04.2005Terrorisme

Gehele delegatie

Eerste substituut


Parket Antwerpen

02.04.2004

02.04.2005Terrorisme

Gehele delegatie

Procureur des Konings


Parket Bergen

26.04.2004

25.10.2004Terrorisme (voor 2 dossiers)

gedeeltelijke delegatie

Eerste substituut


Parket Antwerpen

25.05.2004

25.05.2005Schending van het beroepsgeheim

Gehele delegatie

Eerste substituut


Parket Antwerpen

25.05.2004

06.10.2004Schending van het beroepsgeheim

Gehele delegatie

Eerste substituut


Parket Antwerpen

27.05.2004

06.10.2004Terrorisme

Gehele delegatie

Eerste substituut


Parket Antwerpen

27.05.2004

27.05.2005Terrorisme

Gehele delegatie

Substituut


Parket Brugge

28.05.2004

04.06.2004Mensenhandel

gedeeltelijke delegatie

Eerste substituut


Parket Antwerpen

01.07.2004

06.10.2004Terrorisme

Gehele delegatie

Eerste substituut


Parket Antwerpen

01.07.2004

01.07.2005Terrorisme

Gehele delegatie

Eerste substituut


Parket Bergen

22.07.2004

23.07.2004Terrorisme (voor 2 dossiers)

gedeeltelijke delegatie

Eerste substituut


Parket Luik

24.08.2004

27.08.2004Vereniging van misdadigers

Gehele delegatie

Eerste substituut


Parket Luik

27.08.2004

27.08.2005Vereniging van misdadigers

Gehele delegatie
Procureur des Konings


Parket Veurne

13.09.2004

14.09.2004Georganiseerde diefstal door dadergroepen

gedeeltelijke delegatie

Eerste substituut


Parket Antwerpen

28.09.2004

28.09.2005Terrorisme

Gehele delegatie

Eerste substituut


Parket Antwerpen

01.10.2004

01.10.2005Schending van het beroepsgeheim

Gehele delegatie

Eerste substituut


Parket Hasselt

21.10.2004

26.10.2004Valsheid in geschriften

gedeeltelijke delegatie

Eerste substituut


Parket Brugge

10.11.2004

13.11.2004Terrorisme

gedeeltelijke delegatie

procedure : verzoekschrift art.674bis GWEerste substituut


Parket Hasselt

15.11.2004

17.11.2004Valsheid in geschriften

gedeeltelijke delegatie

Eerste substituut


Parket Antwerpen

18.11.2004

18.11.2005Terrorisme

Gehele delegatie

Procureur des Konings


Parket Veurne

21.12.2004

22.12.2004Georganiseerde diefstal door dadergroepen

gedeeltelijke delegatie

Eerste substituut


Parket Antwerpen

27.12.2004

27.12.2005Terrorisme

Gehele delegatie

Eerste substituut


Parket Antwerpen

28.12.2004

28.12.2005Terrorisme

Gehele delegatie

Deze delegaties hebben op geen enkele manier aanleiding gegeven tot een of andere moeilijkheid.

8.2.1.c. Systematisch gebruik van de gehele delegatie
Bij de federalisering van strafdossiers waarin personen onder aanhoudingsbevel worden geplaatst buiten het rechtsgebeid van het Hof van beroep van Brussel, wordt systematisch op delegatie van een magistraat van het parket(-generaal) aangestuurd.
Ook in het kader van terrorismedossiers die verband houden met het gerechtelijk arrondissement Antwerpen wordt er bij elke federalisering van die dossiers systematisch aangestuurd op een delegatie van een magistraat van het parket van Antwerpen.

Voor meer details verwijzen wij de lezer naar punt 7.1.4.c. pagina 69.


8.2.1.d. Verder doorgedreven gebruik van het mechanisme van de gedeeltelijke delegatie
Deze mogelijkheid die de federale procureur wettelijk geboden werd om zijn bevoegdheden gedeeltelijk naar een parketmagistraat te delegeren heeft zich in de praktijk tot een onmisbaar werkinstrument ontpopt.
Om de tussenkomst van het federaal parket bij de uitoefening van de strafvordering efficiënter te maken, is de techniek van de gedeeltelijke delegatie van minder dan 3 maanden, zonder budgettaire implicaties, geroepen om verder te worden ontwikkeld, als we kijken naar de vele verplaatsingen naar de terechtzittingen over het hele land die gemaakt moeten worden en naar de verschillende procedureaanwendingen in de verschillende rechtsgebieden.

Last van de verplaatsingen voor de federale magistraten
Het is niet erg moeilijk om te begrijpen dat één van de belangrijkste praktische problemen waarmee de federale magistraten bij het beheer van hun dossiers worden geconfronteerd te maken heeft met de vele verplaatsingen naar hoven en rechtbanken over heel het land.
Dat is meer specifiek het geval voor de dossiers waarin personen aangehouden werden, zodat de zaak maandelijks voor de raadkamer of zelfs voor de kamer van inbeschuldigingstelling moet behandeld worden.
Ter illustratie, voor de periode gaande van 1 september 2003 tot 31 december 2004:


Aantal rechtsdagen vóór de raadkamer

(per dossier)Antwerpen

19

Gent

21

Brugge

7

Luik

9

Brussel

130

Bergen

23

Brussel

80

Oudenaarde

9

Dendermonde

25

Veurne

16

Eupen

1

totaal

340

Naast die 130 verplaatsingen buiten het rechtsgebied van het Hof van Beroep van Brussel, moeten daar nog de verplaatsingen bij worden geteld die verband houden met de behandeling vóór de kamer van inbeschuldigingstelling van Antwerpen, Gent, Bergen en Luik in het kader van het beroep dat werd ingesteld tegen de beslissingen van de raadkamer.


Daarbovenop komen dan nog de verschillende terechtzittingen vóór de feitenrechters (correctionele rechtbanken, hoven van beroep en assisenhoven).
De ongemakken die verband houden met de verplaatsingen van de federale magistraten buiten het gerechtelijk arrondissement Brussel kunnen makkelijk omschreven worden: duur van het traject, wachttijd (verschilt van het ene rechtsgebied tot het andere naargelang de prioriteit die gegeven wordt aan de dossiers van het federaal parket) en risico op een onnodige verplaatsing (ingeval van uitstel van het dossier).
Om de verplaatsingsongemakken die de federale magistraten van hun andere taken afhouden zo veel mogelijk te beperken, kan er een beroep worden gedaan op een gedeeltelijke en punctuele delegatie die geen enkele budgettaire impact heeft.
Er kan op dergelijke delegatie worden aangestuurd als de daad die de gedelegeerde magistraat van het parket(-generaal) moet stellen geen bijzondere kennis van het dossier vereist:
- op een terechtzitting zetelen om voor een uitstel te zorgen of een uitspraak bij te wonen (als er

geen onmiddellijke aanhouding wordt verwacht)

- beroep aantekenen of een beroep volgen

- een aanhoudingsbevel betekenen (in het rechtsgebied van het Hof van Beroep van Gent)

- verzoekschriften tot inzage van het strafdossier (artikel 61ter Sv), tot opheffing van een onderzoekshandeling (artikel 61quater Sv), ….
De Raad van procureurs des Konings heeft, op zijn bijeenkomst van 5 maart 2004, het principe van de gedeeltelijke, punctuele delegaties, in overleg met de federale procureur aanvaard, waarbij er aan de delegatie een einde komt onmiddellijk na het stellen van de handeling die nader omschreven staat in het proces-verbaal van delegatie.

Het voorstel om een pool van magistraten per rechtsgebied op te richten, zoals naar voren werd geschoven in het voorgaande activiteitenrapport, kon echter niet op de goedkeuring van de procureurs des Konings rekenen.


8.2.2. De detachering
Artikel 144bis §3, 2de lid van het Gerechtelijk Wetboek stelt de Minister van Justitie, in uitzonderlijke omstandigheden en enkel wanneer de behoeften van de dienst het rechtvaardigen, in de mogelijkheid om, op voorstel van de federale procureur en na overleg met de bevoegde procureur-generaal, procureur des Konings of arbeidsauditeur, een lid van een parket-generaal, van een auditoraat-generaal bij het arbeidshof, van een parket van de procureur des Konings of van een arbeidsauditoraat bij de arbeidsrechtbank opdracht te geven om in het federaal parket de opdrachten van het openbaar ministerie tijdelijk uit te oefenen in het kader van welbepaalde dossiers.
Deze mogelijkheid tot detachering is sedert de oprichting van het federaal parket nog nooit aangewend.

9. Ten aanzien van de onderzoeksrechters, de onderzoeksgerechten en de

vonnisgerechten
9.1. Statistieken
Op 31 december 2004 waren er 45 federale strafdossiers in onderzoek. We herinneren er hier nog even aan dat op 31 augustus 2003 er 82 dossiers in onderzoek waren.


arrondissement

aantal dossiers in onderzoek
op 31.12.2004

op 31.08.2003

Antwerpen

5

1

Brugge
1

Brussel

33

71

Charleroi
1

Dendermonde
3

Eupen
1

Gent

2

1

Hasselt

1
Oudenaarde

1
Bergen

2
Tongeren

1
Doornik
1

Veurne
2

TOTAAL

45

82

De samenwerking met de onderzoeksrechters heeft tot geen enkele moeilijkheid aanleiding gegeven.

9.2. De bevoegdheidscriteria
De federale procureur vordert de onderzoeksrechter om een onderzoek te openen op basis van de bevoegdheidscriteria die vastgelegd werden in artikel 62bis, lid 1 Sv: de plaats van de misdaad of het wanbedrijf, de plaats waar de verdachte verblijft, die van de maatschappelijke zetel of van de bedrijfszetel van de rechtspersoon of die van de plaats waar de verdachte kan worden gevonden.
9.3. De regeling van rechtsgebied
Artikel 526 Sv, dat bepaalt dat er grond tot regeling van rechtsgebied door het Hof van Cassatie bestaat wanneer onderscheiden onderzoeksrechters kennis nemen van eenzelfde misdrijf of samenhangende misdrijven waarvoor de uitoefening van de strafvordering geschiedt door de federale procureur, is in de periode van 1 september 2003 tot 31 december 2004 niet toegepast.

10. Ten aanzien van hoven en rechtbanken
10.1. Uiteenlopende praktijken binnen hoven en rechtbanken
De voornaamste moeilijkheid waarmee federale magistraten en de administratieve diensten van het federaal parket hierbij geconfronteerd worden is het feit dat de praktische regelingen in hoven en rechtbanken uiteenlopen.


   1. voor wat de betekening van beschikkingen van de raadkamers en de dagbepaling van terechtzittingen voor de dossiers betreft.

a. betekening van de beschikkingen van de raadkamers


Naargelang de arrondissementen gebeuren de betekeningen, ofwel door het lokaal parket, ofwel door het federaal parket. Er is geen precieze regel ter zake vastgelegd. Ook zijn de formulieren die daartoe gebruikt worden verschillend.
b. dagbepaling van de federale dossiers voor de correctionele terechtzittingen van correctionele

rechtbanken of hoven van beroep
De praktijk verschilt van het ene rechtsgebied tot het andere. De administratieve diensten van het federaal parket richten het verzoek tot dagbepaling hetzij aan de eerste voorzitter van het hof van beroep, hetzij aan de procureur-generaal, of aan de voorzitter van de rechtbank of de procureur des Konings, naargelang de zaken in het betreffende rechtsgebied praktisch geregeld worden.


   1. voor wat de praktijken ter terechtzitting ten aanzien van het federaal parket betreft

Hiervoor werd reeds gesteld dat de last van verplaatsingen voor de federale magistraten belangrijk was (zie 8.2.1.d. pagina 106). De federale magistraten op verplaatsing worden geconfronteerd met verschillende wachttijden met betrekking tot de behandeling van hun dossier op de terechtzitting. In sommige rechtsgebieden of arrondissementen geeft de voorzitter van de kamer voorrang aan het dossier van de federale procureur. In andere wordt er op geen enkele wijze rekening gehouden met de verplaatsing die de federale magistraat moet maken, zodat er makkelijk een hele voormiddag en een stuk van de namiddag verloren gaat.


10.2. Aanbeveling
Aangezien het federaal parket samen moet werken met alle rechtbanken van het Koninkrijk, zou het nuttig kunnen zijn om een uniforme praktijk na te streven voor wat procedures en praktijken op de terechtzitting ten aanzien van het federaal parket betreft.

11. Ten aanzien van de politiediensten
De samenwerking met de politiediensten in het kader van de eigen onderzoeken van het federaal parket heeft niet voor problemen gezorgd.
Voor de periode waarop voorliggend verslag slaat, is er geen beroep op de voorbehouden recherchecapaciteit van de GDA’s nodig geweest.
Voor wat de materie van het terrorisme betreft, verwijzen wij de lezer naar 7.1.4.c. pagina 69 van het rapport.
HOOFDSTUK IV. – De positie van het federaal parket binnen het openbaar ministerie

12. Ten aanzien van de Minister van Justitie
De federale procureur staat onder het rechtstreeks gezag van de Minister van Justitie.
De relatie tussen het federaal parket en de Minister van Justitie heeft geen aanleiding tot principiële problemen gegeven.
De federale procureur heeft mevrouw de Minister van Justitie van elk dossier op de hoogte gebracht dat bij hem aanhangig werd gemaakt en politieke of diplomatieke gevolgen zou kunnen hebben.
Zo heeft hij haar op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in de procedure met betrekking tot het Europees aanhoudingsbevel dat door de Spaanse autoriteiten ten laste van het echtpaar Moreno-Garcia werd uitgeschreven.
Inzake terrorisme houdt de federale procureur Mevrouw de Minister van Justitie eveneens op de hoogte van de ontwikkelingen die zich binnen dat fenomeen voordoen.
In geen enkel dossier heeft Mevrouw de Minister haar positief injunctierecht uitgeoefend.


13. Ten aanzien van het college van procureurs-generaal, de raad van procureurs des Konings et de raad van arbeidsauditeurs
13.1. Ten aanzien van het college van procureurs-generaal

13.1.1. Deelneming van de federale procureur aan de vergaderingen van het College


In de periode van 1 september 2003 tot 31 december 2004 heeft de federale procureur, bij toepassing van artikel 143 §4 laatste lid van het Gerechtelijk Wetboek, deelgenomen aan 25 vergaderingen van het college van procureurs-generaal, waaronder 4 onder het voorzitterschap van de Minister van Justitie, 3 met het bureau van de raad van procureurs des Konings en 4 met de commissaris-generaal van de federale politie.
De deelneming van de federale procureur aan de vergaderingen van het college van procureurs-generaal is een onmiskenbare troef voor een optimale integratie van het federaal parket binnen het Belgische openbaar ministerie.
De federale procureur heeft deelgenomen aan een vergadering van het college van procureurs-generaal van België en van Nederland die gehouden werd op 15 januari 2004 in Antwerpen.   1. Naar een betere taakverdeling tussen de verschillende expertisenetwerken en het federaal

parket
In het vorige activiteitenverslag werd vastgesteld worden dat bepaalde instanties vragen en/of problemen van crimineel beleid bij het federaal parket aanhangig maakten in plaats van bij de procureur-generaal die voor de betreffende materie verantwoordelijk is (pagina 127).
Hoewel deze tendens zich niet lijkt te hebben doorgezet, blijft het federaal parket een belangrijke ondersteuningsfunctie ten behoeve van het College van procureurs-generaal behouden op het vlak van het crimineel beleid.
Het federaal parket is actief vertegenwoordigd in de verschillende expertisenetwerken van het college van procureurs-generaal:

- economische, financiële en fiscale delinquentie,

- residuen en veiligheid van de voedselketen,

- informatica,

- politie,

- crimineel beleid en procedure,

- groot banditisme en terrorisme,

- mensenhandel en mensensmokkel.

13.1.3. Deelneming van het federaal parket aan nationale overlegplatforms of vaste werkgroepen
Het federaal parket is op een groot aantal overlegplatforms of vaste werkgroepen vertegenwoordigd. Behalve degene die al in het rapport werden vermeld, vindt u verderop een overzicht, ongetwijfeld niet uitvoerig, van andere vergaderingen.
Het grootste deel van die taken werden van de nationale magistraten overgenomen, meer bepaald op basis van circulaires van de Minister van Justitie of van het college van procureurs-generaal, waarvan sommige, tot nu toe, nog niet werden aangepast aan de oprichting van het federaal parket.
a. nationale overlegplatforms


 • inbraken

 • criminaliteit die verband houdt met wagens

 • veiligheid van zelfstandige ondernemers

 • veiligheid van de ondernemingen

 • telecommunicatie

b. vaste werkgroepen
 • ondersteuningscel «BTW-carrousels»

 • ondersteuningscel «minerale oliën »

 • interdepartementele coördinatiecel ter bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel

 • informatie- en analysecentrum mensensmokkel en mensenhandel (IAMM)

 • Informatie- en Adviescentrum inzake de Schadelijke Sektarische Organisaties (I.A.C.S.S.O.)

 • opvolgingscommissie «Georganiseerde criminaliteit»

- commissie « controle op de documentatie »

 • werkgroep «kinderporno»

 • partnership

 • Politie: artikel 44

 • voetbalveiligheid

 • Task Force «internationale strafrechtbanken»

 • Task force «inbraakpreventie »


Aanbeveling
Het is altijd nuttig een inventaris op te maken van alle circulaires en richtlijnen die aangepast moeten worden aan het feit dat de nationale magistraten geschrapt zijn en er een federaal parket is opgezet, terwijl men de vertegenwoordiging of de afwezigheid van het federaal parket op bepaalde nationale overlegplatformen of vaste werkgroepen zou moeten bekijken.


  1. Ten aanzien van de raad van procureurs des Konings

In de periode van 1 september 2003 tot 31 december 2004 heeft de federale procureur, bij toepassing van artikel 150 bis lid 1 van het Gerechtelijk Wetboek, deelgenomen aan 7 vergaderingen van de raad van des procureurs des Konings.


De deelneming van de federale procureur aan de vergaderingen van de raad van procureurs des Konings is onmiskenbaar een troef voor een optimale integratie van het federaal parket in het openbaar ministerie, evenals voor de afstemming van de opdrachten van de parketten van de procureurs des Konings op die van het federaal parket.
Op 30 augustus 2004 is de federale procureur, vergezeld door de federale magistraat coördinator van de strafvordering, met het bureau van de raad van procureurs des Konings samengekomen om de samenwerking tussen de parketten en het federaal parket te optimaliseren.


  1. Ten aanzien van de raad van arbeidsauditeurs

Op 25 februari 2004 is de federale procureur, vergezeld door een federale magistraat belast met de bestrijding van de mensenhandel, uitgenodigd op een vergadering van de raad van arbeidsauditeurs teneinde er het federaal parket voor te stellen.


In aansluiting op deze vergadering had de federale procureur alle arbeidsauditeurs op een vergadering uitgenodigd op het federaal parket, die plaatsgevonden heeft op 30 maart 2004, en waarop de mogelijkheden tot samenwerking tussen federaal parket en de arbeidsauditoraten nader bekeken werd.
Een federale magistraat belast met de strijd tegen de mensenhandel heeft in juni 2004 deelgenomen aan één van de eerste vergaderingen van de raad van arbeidsauditeurs die bij de wet van 10 april 2004 werd opgericht.
Sedert die datum heeft de federale procureur niet meer deelgenomen aan de vergaderingen van deze raad, zoals voorzien is in artikel 152bis lid 1 van het Gerechtelijk wetboek, aangezien hij niet meer van de vergaderingen op de hoogte werd gebracht..

De federale procureur wenst de samenwerking met de arbeidsauditeurs intensiever te maken.
HOOFDSTUK V – De materiële en enkele andere werkingsmiddelen van het federaal parket
14. Het gebouw, de informatica, de andere werkingsmiddelen, de documentatie en het budget
14.1. Het gebouw
Er zijn tijdens de referentieperiode nog geen verbeteringswerken opgestart aan het gebouw aan de Quatre-Brasstraat 19 te 1000 Brussel waarin het federaal parket is gehuisvest, noch op functioneel vlak (warmte- en geluidsisolatie), noch op dat van de veiligheid.
De kaderuitbreiding van magistraten en juristen waartoe er op de buitengewone ministerraad van 30 en 31 maart 2004 besloten werd heeft tot een nijpend ruimtetekort en gebrek aan beschikbare bureaus geleid.
Wat de veiligheid betreft van het gebouw waarin het federaal parket momenteel ondergebracht is, zijn er, bij gebrek aan beveiligingswerken, interne veiligheidsmaatregelen genomen, zowel op niveau van het federaal parket zelf, als op dat van de rest van het gebouw dat ook nog door het parket van Brussel, het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring en de franstalige balie van Brussel betrokken wordt.
Het optimaliseren van de veiligheid van het gebouw werd in talrijke brieven aan de Minister van Justitie aangekaart. Er zijn vergaderingen gehouden met de verantwoordelijken van de betrokken diensten, zonder dat daar in de betreffende periode concrete resultaten van te zien zijn. Wel zijn er concrete oplossingen naar voren geschoven.
De werkzaamheden zouden in de loop van 2005 aangevat worden.
Feit blijft niettemin dat het gebouw waar het momenteel is ondergebracht in alle opzichten ongeschikt is, wat in de toekomst de verdere ontwikkeling van het federaal parket in de weg zal staan

1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

 • 8. Ten aanzien van de procureurs des Konings, de arbeidsauditeurs en de procureurs-generaal

 • Dovnload 0.99 Mb.