Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Verslag van de federale procureur aan het College van procureurs-generaal periode van 1 september 2003 tot 31 december 2004

Dovnload 0.99 Mb.

Verslag van de federale procureur aan het College van procureurs-generaal periode van 1 september 2003 tot 31 december 2004Pagina18/20
Datum04.04.2017
Grootte0.99 Mb.

Dovnload 0.99 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

AanbevelingEr moet dringend worden nagedacht over een nieuwe locatie voor het federaal parket, met voldoende ruimte en beveiliging. Het ideaal zou zijn het onder te brengen in een gebouw waar enkel het federaal parket is gehuisvest.

14.2. De informatica


   1. Het informaticasysteem

In de periode waarop dit rapport slaat zijn er geen verbeteringen aan het informaticasysteem aangebracht. We verzoeken de lezer om het vorige jaarverslag ter hand te nemen, wil hij details vernemen over het systeem dat momenteel op het federaal parket in gebruik is.


Het federaal parket beschikt nog altijd niet over een geïntegreerd informaticasysteem dat aangepast is aan de eigen, van de andere parketten verschillende opdrachten.

Het « Phenix » project
Het federaal parket wordt in de werkgroep vertegenwoordigd door de verantwoordelijke van de dienst informatica.
Opmerkingen over de statistieken
Met het huidige informaticasysteem van het federaal parket kunnen er geen krachtige statistische bewerkingen worden uitgevoerd, aangezien veel parameters die eigen zijn aan het federaal parket niet ingebracht kunnen worden.
Bovendien zullen de statistieken van het federaal parket, vooral om technische redenen, nog niet verwerkt kunnen worden in de algemene statistieken van het openbaar ministerie die door het College van procureurs-generaal opgemaakt worden.
Een federale magistraat werd ermee belast het federaal parket in de werkgroep te vertegenwoordi-gen.
Aanbeveling
Er moeten maatregelen worden genomen opdat de statistieken van het federaal parket, vanaf werkjaar 2005, in de algemene statistieken van het openbaar ministerie kunnen worden verwerkt.
14.2.2. Het informaticamateriaal
Al beschikt het federaal parket over voldoende bureaucomputers, er zijn voor alle magistraten van het federaal parket samen maar 2 draagbare PC’s voorhanden.
De vele verplaatsingen van de federale magistraten naar de verschillende gerechtelijke arrondissementen (terechtzittingen, coördinatievergaderingen, conferenties, opleidingen) of naar het buitenland (rogatoire commissies, coördinatievergaderingen bij Eurojust, opdrachten, conferenties, opleidingen) maken de toekenning van een voldoende aantal draagbare computers met internetaansluiting noodzakelijk.
Tot nu toe heeft de FOD Justitie op onze vraag naar bijkomende draagbare PC’s nog niet gereageerd.
Aanbeveling
Het federaal parket heeft voor zijn talrijke opdrachten op verplaatsing dringend behoefte aan een voldoende aantal draagbare computers met internetaansluiting.
14.3. Andere werkingsmiddelen
Het federaal parket is over het algemeen goed voorzien van bureaumateriaal dat het voor zijn werking nodig heeft. Defecte apparatuur wordt vlug hersteld of vervangen.
14.4. De documentatie   1. De dienst documentatie

Wat het classificatiesysteem betreft (dat overgenomen werd van de parketten-generaal van Gent en Luik), ziet het federaal parket zich geconfronteerd met het feit dat zijn systeem tweetalig moet zijn. Het komt er dan ook op aan erop toe te zien dat het systeem zowel in het Nederlands als in het Frans perfect overeenstemt.


Er zijn regelmatige contacten met de dienst documentatie van het parket-generaal van Gent. Dergelijke contacten worden ook gelegd met het parket-generaal van Luik.
De diensten van het federaal parket zijn ook bezig met de aanpassing van de nomenclatuur van het militaire strafrecht aan het huidige classificatiesysteem.
Toch kan men zich afvragen of het oude classificatiesysteem van de militaire rechtbanken, dat bijzonder performant was, niet beter behouden zou blijven.   1. De bibliotheek

Het overbrengen van de bibliotheek van het Krijgshof is in december 2003 begonnen, waardoor het federaal parket nu over een juridische basisbibliotheek beschikt.


Het was niet makkelijk om een inventaris te maken van de lopende abonnementen die van de militaire rechtbank naar het federaal parket overgeheveld werden, aangezien noch de uitgevers, noch de FOD Justitie precieze inlichtingen daaromtrent konden verschaffen.
Nochtans is het federaal parket vertegenwoordigd bij de Centrale Commissie voor de Documentatie die de abonnementen van de verschillende rechtbanken beheert.
Het federaal parket heeft trouwens een belangrijk aantal recente werken kunnen kopen, door te putten uit het budget “kleine uitgaven”.
In de nabije toekomst (1 januari 2005) zal rekening moeten worden gehouden met het inbinden van de tijdschriften. Deze nieuwe kosten zouden de totaliteit van het budget opslokken dat momenteel aan de aankoop van nieuwe werken kan worden besteed.

14.5. Het budget
14.5.1. Dienstjaar 2003.
a. Inkomsten
Op 31 augustus 2003 beschikte het federaal parket over de volgende fondsen:
· secretariaatskosten : 2.372,44 €

· representatiekosten : 612,65 €

· kleine uitgaven magistraten : 3.628,30 €
Het bijkomend krediet van 3.000 € voor representatiekosten, dat toegestaan werd eind december 2003, werd gestort op 22 april 2004.

b. Uitgaven
Wat de secretariaatskosten betreft, werd er 2.358,07 € uitgegeven. Deze kosten omvatten hoofdzakelijk bureelbenodigdheden (schrijfgerief, agenda’s, mappen, enz.).
Wat de representatiekosten betreft werd er 3.176,10 € uitgegeven. Deze kosten omvatten hoofdzakelijk werklunches en vergaderingen, zowel op het parket zelf als op verplaatsing, met binnen- en buitenlandse collega’s en genodigden.
Voor de kredieten van de kleine uitgaven voor de magistraten werd 5.452,44 € uitgegeven.

c. Overschotten
Deze overschotten worden teruggegeven aan de Schatkist, zodra het Rekenhof de boekhouding van het dienstjaar 2003 heeft goedgekeurd:
· secretariaatskosten : 14,37 €

· representatiekosten : 436,55 €


Het overschot van de kleine uitgaven magistraten, zijnde 97,56 €, blijft ten goede van het Departement, aangezien deze post beheerd wordt in de vorm van een enveloppe (het geld blijft op het Departement en zij betalen onze facturen zo lang er fondsen in steken).
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

 • Er moeten maatregelen worden genomen opdat de statistieken van het federaal parket, vanaf werkjaar 2005, in de algemene statistieken van het openbaar ministerie kunnen worden verwerkt.
 • Aanbeveling
 • 14.4. De documentatie
 • 14.5. Het budget

 • Dovnload 0.99 Mb.