Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Verslag van de federale procureur aan het College van procureurs-generaal periode van 1 september 2003 tot 31 december 2004

Dovnload 0.99 Mb.

Verslag van de federale procureur aan het College van procureurs-generaal periode van 1 september 2003 tot 31 december 2004Pagina4/20
Datum04.04.2017
Grootte0.99 Mb.

Dovnload 0.99 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

5. Het vergemakkelijken van de internationale samenwerking5.1. Voorafgaande opmerkingen over de statistische gegevens
Het REA-informaticasysteem dat ook op het federaal parket wordt gebruikt, is niet geschikt om de verscheidenheid van taken op te slaan die het federaal parket toevertrouwd kreeg in het kader van het vergemakkelijken van de internationale samenwerking.
Enkel de basisgegevens zullen in de vorm van statistieken weergegeven kunnen worden.

5.2. Structurele organisatie van het federaal parket inzake internationale samenwerking

De eenheid internationale samenwerking bestaat uit 4 federale magistraten, twee juristen en een secretariaat (2 secretarissen, 1 opsteller en 2 bedienden). Sedert 1 februari 2003 worden de operationele dossiers over drie federale magistraten verdeeld.  Om beurt krijgt elk van de drie, telkens voor een week, de nieuwe dossiers toebedeeld die op het secretariaat van de eenheid geopend zijn. Een vierde federale magistraat is belast met het conceptuele aspect van de internationale samenwerking en de internationale politiesamenwerking.


Eén van de magistraten vervult de rol van coördinator van de eenheid internationale samenwerking. Hij heeft meer bepaald tot taak de federale procureur te informeren over de door de eenheid behandelde materies te zorgen en voor een goede informatie-uitwisseling binnen de eenheid en naar alle magistraten van het federaal parket.


5.3. Betrekkingen met de Belgische autoriteiten5.3.1. Met de Belgische gerechtelijke autoriteiten
5.3.1.a. Principe van het overleg

Er was geen aanleiding tot een dwingende richtlijn bij toepassing van artikel 144quater van het Gerechtelijk Wetboek vanwege een federale magistraat om de opdracht van het federaal parket tot vergemakkelijken van de internationale samenwerking te garanderen, aangezien alle beslissingen genomen werden met de procureurs des Konings.


5.3.1.b. Algemene ondersteuning inzake internationale gerechtelijke samenwerking
1. aantal verzoeken om ondersteuning vanwege de Belgische gerechtelijke autoriteiten:
periode 2002-2003 : 118

periode 2003-2004 : 190
Opmerkingen:
Deze toename met 62% van de verzoeken tot ondersteuning geeft aan dat het federaal parket beter bekend raakt en meer aangesproken wordt in het kader van zijn opdracht tot vergemakkelijken van de internationale samenwerking.
2. doel van de verzoeken tot ondersteuning vanwege de Belgische gerechtelijke autoriteiten:

2002/2003 2003/2004
- versnellen van de tenuitvoerlegging van RHV: 37 41

- versturen van een RHV: 19 64

- versturen van een kopie vooraf van een RHV: 16 11

- verzoek stand van zaken uitvoering van een RHV: 11 22

- verzoek algemene informatie (procedure, …): 12 20

- verzoek om informatie in een land: 9 16

(lokalisering van een persoon, stand van zaken

in een procedure, …)

- verzoek om toesturen van stukken, van een dossier: 6 6

- verzoek om ondersteuning in uitleveringsprocedure: 4 2

- verzoek gevolg gegeven aan een aangifte: 2 4

- andere 4
Opmerkingen:
a. verzoeken om ondersteuning voor overhandiging van een RHV
Het aantal dergelijke verzoeken vanwege de parketten aan het federaal parket is meer dan verdrievoudigd. Ze kunnen evenwel enkel betrekking hebben op landen van de Europese Unie, waar rechtstreekse overhandiging tussen gerechtelijke autoriteiten de regel is (de andere moeten via de FOD Justitie worden verzonden).
Hoewel het federaal parket een belangrijke rol kan spelen bij de identificatie van de buitenlandse gerechtelijke overheid waaraan het rechtshulpverzoek verstuurd moet worden, is de rol van « brievenbus » een nutteloze stap die de termijn van overhandiging slechts kan verlengen.
De parketten en onderzoeksrechters moeten aangemoedigd worden om binnen de Europese Unie van de mogelijkheid rechtstreeks rechtshulpverzoeken tussen gerechtelijke autoriteiten te overhandigen, gebruik te maken. De wet van 9 december 2004 betreffende de wederzijdse internationale rechtshulp in strafzaken die op 3 januari 2005 van kracht werd, bevestigt trouwens die regel.
b. verzoek tot ondersteuning bij toesturen ‘advanced copy” van een RHV
Wel paradoxaal is het te moeten constateren dat het aantal verzoeken tot ondersteuning gericht aan het federaal parket voor overhandiging van een “advanced copy”van een rechtshulpverzoek aan een gerechtelijke autoriteit van een Staat buiten de Europese Unie lichtjes is gedaald. Het gaat hier nochtans om een zeker middel om de tenuitvoerlegging van een RHV te versnellen of om een ontwerp van rechtshulpverzoek aan de buitenlandse gerechtelijke overheid voor te leggen. Er werden akkoorden in die zin afgesloten met de centrale overheid van de Verenigde Staten en Hong-Kong, maar het merendeel van de Staten aanvaarden een dergelijke manier van werken.
De parketten en onderzoeksrechters moeten aangemoedigd worden om aldus te werk te gaan. Het federaal parket kan hen hierbij helpen.
c. beleggen van coördinatievergaderingen inzake internationale samenwerking
De federale procureur heeft, bijgestaan door een federale magistraat, op verzoek van Belgische gerechtelijke autoriteiten, twee belangrijke coördinatievergaderingen inzake internationale samenwerking belegd:


 • Op verzoek van de procureur-generaal van Luik en van de procureur-generaal van Reims heeft de federale procureur een coördinatievergadering belegd in Luik, op 27 november 2003, in het kader van dossiers van ontvoering en moord op kinderen die in Neufchâteau, Dinant en Charleville-Mézières onderzocht worden en waarvan vermoed werd dat er linken waren.

Deze coördinatievergadering tussen 14 Belgische magistraten die het federaal parket, het parket-generaal van Luik, de parketten van Neufchâteau en Dinant en twee Belgische onderzoeksrechters vertegenwoordigden, enerzijds, en anderzijds drie Franse magistraten die het parket-generaal van Reims en twee Franse onderzoeksrechters vertegenwoordigden, met daarnaast nog Belgische en Franse speurders, heeft het mogelijk gemaakt om die dossiers in één gerechtelijk arrondissement te centraliseren.


 • Op verzoek van het parket van Antwerpen heeft de federale procureur, dankzij de medewerking van de Nationale Directie Antimafia op 15 april 2004 in Rome een coördinatievergadering kunnen beleggen in het kader van een dossier dat betrekking heeft op een belangrijke diefstal in de diamantsector in Antwerpen.

Deze coördinatievergadering bracht in de lokalen van de Nationale Directie Antimafia van Italiaanse zijde 7 magistraten van die directie, 2 magistraten van het parket van Turijn, 2 magistraten van het parket van Palermo en 1 magistraat van het parket van Brescia en van Belgische zijde, 2 magistraten van het federaal parket en 2 magistraten van het parket van Antwerpen bijeen. Er waren eveneens Belgische en Italiaanse speurders aanwezig.

Die vergadering maakte het mogelijk de tenuitvoerlegging van de verschillende internationale rechtshulpverzoeken te coördineren en van gedachten te wisselen over de vervolgingen.


d. verzoek om ondersteuning met het oog op uitvoering van een bijzonder RHV
Op verzoek van de procureur-generaal van Luik werd de federale procureur belast met de uitvoering van een RHV naar Tunesië teneinde twee Tunesische onderdanen, die in Tunesië opgesloten waren, in november 2003 als getuigen te laten verschijnen voor het Assisenhof, in de zaak betreffende de moord op Staatsminister André Cools.
Na moeilijke maar vruchtbare contacten met de procureur-generaal van Tunis en de Belgische ambassadeur in Tunis, kon een vliegtuig van de Belgische Luchtmacht gecharterd worden om beide getuigen op te halen. Teneinde aan de eisen van de procureur-generaal van Tunis te voldoen, heeft een federale magistraat de ploeg van de federale politie begeleid die belast was met de beveiligde overbrenging, zowel op de heenreis als op de terugreis.
De verschijning van de getuigen is probleemloos verlopen.

3. aantal rechtstreeks door onderzoeksrechters aan het federaal parket gerichte verzoeken:

2002/2003 : 33 (op 118)

2003/2004 : 63 (op 190)
4. de meest aangezochte landen voor de hele periode:
2002/2003 2003/2004

Frankrijk: 21 verzoeken 38 verzoeken

Nederland: 20 31

Verenigd Koninkrijk: 9 21

Spanje: 8 22

Luxemburg: 6 6

Zwitserland: 6 /

Verenigde Staten: 6 7

Duitsland: 4 6

Marokko: 3 /

Italië: / 9

Totaal aantal landen waarvoor een interventie gevraagd werd:
2002/2003 2003/2004
in Europa: 21 34

buiten Europa: 15 24

5.3.2. Betrekkingen met de Federale Overheidsdienst Justitie
5.3.2.a. In het kader van de wederzijdse rechtshulp in strafzaken
1. Toesturen rechtshulpverzoeken aan het federaal parket
Als de dienst internationale gerechtelijke samenwerking in strafzaken van het directoraat-generaal strafwetgeving, vrijheden en fundamentele rechten van de FOD Justitie als centrale overheid een buitenlands rechtshulpverzoek ontvangt, is afgesproken dat het direct naar het federaal parket wordt verstuurd:

- als de plaats waar het ten uitvoer moet worden gebracht niet lokaliseerbaar is, of

- als de tenuitvoerlegging ervan in twee of meer arrondissementen moet gebeuren.

Deze werkwijze werd in de betrokken periode aangehouden.


2. Artikel 873 van het Gerechtelijk Wetboek
De geprivilegieerde betrekkingen die de eenheid internationale samenwerking van het federaal parket met de dienst internationale gerechtelijke samenwerking in strafzaken van de FOD Justitie onderhoudt, stellen het in staat om op een uiterst korte termijn de toestemmingen tot uitvoering van de rechtshulpverzoeken te verkrijgen die door de minister van Justitie worden gegeven bij toepassing van artikel 873 van het Gerechtelijk Wetboek.
Als de federale magistraat een rechtshulpverzoek uitgaande van een buitenlandse gerechtelijke autoriteit naar een of meer parketten stuurt met het oog op tenuitvoerlegging ervan, voegt hij er deze toelating bij.
Deze werkwijze werd in de betrokken periode voortgezet. Vanaf 3 januari 2005, datum waarop de wet van 9 december 2004 op de gerechtelijke samenwerking in voege treedt, is deze ministeriële toestemming niet meer vereist voor de rechtshulpverzoeken uitgaande van lidstaten.

5.3.2.b. Onthaal van buitenlandse afvaardigingen


Het federaal parket werd verschillende keren betrokken bij het onthaalprogramma ter gelegenheid van het bezoek van buitenlandse gerechtelijke delegaties opgezet door de voorzitter van de FOD Justitie.

De federale procureur, bijgestaan door een of meer federale magistraten, naargelang het programma, stelt het federaal parket en zijn verschillende opdrachten.


In de betrokken periode heeft het federaal parket magistratenafvaardigingen van de volgende landen ontvangen:


 • Sao Tome e Principe, 2 februari 2004

 • Algerije, 14 mei 2004

 • Hongarije, 12 mei 2004

 • Frankrijk, 12 oktober 2004

 • Iran, 22 november 2004

 • Rwanda, 9 december 2004

 • Roemenië, 10 december 2004


5.3.2.c. Deelname aan vergaderingen

Vergaderingen van de overleggroep internationale gerechtelijke samenwerking

Deze vergadering verenigt, naast de vertegenwoordigers van de FOD Justitie, de federale procureur, de procureur-generaal van Gent, vertegenwoordigers van de FOD Buitenlandse Zaken en vertegenwoordigers van de directie internationale politiesamenwerking van de federale politie (CGI) bijeen. Deze vergadering wordt door de procureur-generaal van Gent en de Directeur-generaal wetgeving, vrijheid en fundamentele rechten van de FOD Justitie voorgezeten. Elk punt dat verband houdt met internationale materies kan op de agenda worden gezet.


Dergelijke vergaderingen hadden plaats op 23 september, 22 oktober, 12 december 2003 en 6 februari, 25 juni, 4 oktober en 26 november 2004.
2. Werkvergaderingen ad hoc
Het federaal parket heeft aan verschillende werkgroepen deelgenomen die voortgekomen zijn uit de overleggroep internationale gerechtelijke samenwerking en verband hielden met duidelijk omschreven materies:

- uitwerking van de ministeriële omzendbrief inzake het Europees aanhoudingsbevel (zie verder);

- uitwerking van de globale ministeriële omzendbrief over de uitlevering.
5.3.2.d. Verzoeken om advies en invullen van vragenlijsten
1. verzoeken om advies
De federale procureur wordt, samen met de procureur-generaal van Gent, regelmatig aangezocht zijn advies te geven in bepaalde materies die direct aansluiten bij de internationale samenwerking in strafzaken.
Dit was meer bepaald het geval voor wat de wetsontwerpen betreft ter omzetting van het Europees verdrag inzake internationale gerechtelijke samenwerking in strafzaken van 19 mei 2000 (ondertussen is dat de wet van 24 december 2004 inzake internationale gerechtelijke samenwerking in strafzaken geworden – in voege getreden op 3 januari 2005), het Zweedse initiatief tot kaderbesluit van de Europese Unie inzake vergemakkelijken van uitwisseling van politie-informatie en van een voorstel tot kaderbesluit in verband met het principe « Ne bis in idem ».
2. invullen van vragenlijsten
De FOD Justitie heeft het federaal parket, evenals het parket-generaal van Gent trouwens, verschillende keren aangezocht vragenlijsten van de Europese Unie, van het Europees justitieel netwerk, van Eurojust en van de OESO in te vullen, meer bepaald in verband met de internationale gerechtelijke samenwerking en met het Europees aanhoudingsbevel.
Het invullen van dergelijke vragenlijsten brengt een steeds grotere maar onvermijdelijke werklast mee. Toch zou die werklast verminderd kunnen worden, mochten de betrokken internationale instanties overleg met elkaar plegen en hun vragenlijsten bundelen.
Aanbeveling:
De Europese instanties vragen (Europese Unie, Eurojust, Eurojustice, OESO, Europees justitieel netwerk) overleg te plegen inzake de uitwerking van de vragenlijsten die in gemeenschappelijke materies aan de Belgische overheid, meer in het bijzonder aan het federaal parket worden gericht  en de antwoorden van de Belgische overheden te bundelen.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

 • 5.2. Structurele organisatie van het federaal parket inzake internationale samenwerking
 • 5.3. Betrekkingen met de Belgische autoriteiten
 • Vergaderingen van de overleggroep internationale gerechtelijke samenwerking

 • Dovnload 0.99 Mb.