Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Verslag van de federale procureur aan het College van procureurs-generaal periode van 1 september 2003 tot 31 december 2004

Dovnload 0.99 Mb.

Verslag van de federale procureur aan het College van procureurs-generaal periode van 1 september 2003 tot 31 december 2004Pagina6/20
Datum04.04.2017
Grootte0.99 Mb.

Dovnload 0.99 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

5.6. Betrekkingen met de internationale instellingen

5.6.1. De internationale rechtsmachten: Internationaal straftribunaal voor Rwanda, Internationaal straftribunaal voor ex-Joegoslavië, Internationaal strafhof


5.6.1.a. verzoeken om wederzijdse rechtshulp
De federale procureur is het centraal gerechtelijk aanspreekpunt waarnaar FOD Justitie alle internationale rechtshulpverzoeken doorstuurt die uitgaan van de internationale straftribunalen voor ex-Joegoslavië en Rwanda evenals van het Internationaal strafhof, in hoofde van zijn exclusieve bevoegdheid inzake ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht (cfr. gemeenschappelijke omzendbrief van 16 mei 2002 van de minister van Justitie en van het college van procureurs-generaal alsook artikel 144quater van het Gerechtelijk Wetboek)

De federale procureur staat zelf in voor de rechtshulpverzoeken van de internationale straftribunalen voor Rwanda en voor ex-Joegoslavië, waarvan hij de tenuitvoerlegging toevertrouwt aan het gespecialiseerd bureau van de GDA Brussel.


Er zijn talrijke contacten (post, fax, telefoon, e-mail) het hele jaar door tussen de federale magistraat belast met het internationaal humanitair recht en de autoriteiten van het internationaal straftribunaal voor Rwanda, in mindere mate met die van het internationaal straftribunaal voor ex-Joegoslavië.

Aantal rechtshulpverzoeken die door de internationale strafrechtbanken aan het federaal parket werden gericht:

2002-2003 2003-2004

Internationaal strafhof: 2

Internationaal straftribunaal voor ex-Joegoslavië: 3 2

Internationaal straftribunaal voor Rwanda: 9 12


Analyse van twee RHV uitgaande van het Internationaal straftribunaal voor Rwanda


  1. Verzoek strekkende tot het verschijnen voor de rechtbank in Arusha (plaats waar het internatonaal strafhof voor Rwanda zetelt) van « weerspannige » in België verblijvende getuigen.

Het bleek dat door de blijvende weigering van de getuigen om naar Arusha (Tanzania) te gaan, de enige mogelijkheid die de Belgische overheid nog restte in het kader van de gerechtelijke samenwerking met de internationale rechtbank was hem in België per videoconferentie te laten verhoren. Deze procedure moest nog niet aangewend worden.

  1. Verzoek strekkende tot het opnemen van een in België opgesloten getuige per videoconferentie

De derde kamer van het Internationaal straftribunaal voor Rwanda in Arusha (Tanzania) heeft met de medewerking van de Belgische gerechtelijke autoriteiten in de maand juli 2004 de verklaring via videoconferentie ontvangen van een getuige die in België opgesloten zat. Het getuigenis omvatte zowel een ondervraging door de procureur als door de advocaten van de verdediging, en heeft zeven dagen geduurd.

De gerechtelijke actoren van het internationaal tribunaal (rechters, advocaten van de vervolging, advocaten van de verdediging en griffier) waren in Arusha op de zitting aanwezig, terwijl de getuige, de Belgische onderzoeksrechter, diens griffier, een vertegenwoordiger van het bureau van de procureur, een advocaat van de verdediging en een vertegenwoordiger van de griffie van de internationale rechtsmacht in een lokaal in Brussel zaten en per video met de terechtzitting van het internationaal straftribunaal in Arusha verbonden waren.

De getuige legde de eed af voor de Belgische rechter en daarna heeft de voorzitter van de derde kamer laten overgaan tot het verhoor van de getuige in de vorm van een ondervraging door de procureur en door de advocaten van de verdediging. De hele getuigenis werd opgenomen en de Belgische gerechtelijke autoriteiten hebben van de verschillende fases van het verhoor een proces-verbaal laten opstellen.


Het materiaal werd door het internationaal straftribunaal ter beschikking gesteld van de Belgische gerechtelijke autoriteiten.

5.6.1.b. overdracht van dossiers van het Internationaal straftribunaal voor Rwanda


De Procureur van het Internationaal Rwanda-tribunaal heeft, bij toepassing van resolutie 1503 van 28 augustus 2003 van de veiligheidsraad van de Verenigde Naties, één van zijn dossiers aan de minister van Justitie overgedragen, die het aan de federale procureur heeft toegestuurd.

5.6.1.c. Europees netwerk van contactpunten


Het Europees netwerk van contactpunten bestaat onder meer uit magistraten belast met de materies genocide, misdaden tegen de mensheid en oorlogsmisdaden. Het werd opgericht bij besluit van 13 juni 2002 van de Raad van de Europese Unie en kwam voor de eerste keer bijeen in Den Haag op 23 en 24 november 2004.

Herinneren wij er hier even aan dat de federale magistraat belast met het internationaal humanitair recht als Belgisch contactpunt aangesteld werd.5.6.2. Het Europees Justitieel Netwerk
5.6.2.a. Belgische afdeling van het Europees Justitieel Netwerk
De samenstelling van de Belgische afdeling van het Europees Justitieel Netwerk is niet gewijzigd. Het gaat om de federale procureur, 5 federale magistraten en een ambtenaar van het Directoraat-generaal van de wetgeving en de fundamentele rechten en vrijheden van de FOD Justitie - dienst coördinatie Europese zaken.

5.6.2.b. Aantal verzoeken
Het Europees Justitieel Netwerk is één van de instrumenten dat het federaal parket het meest aanwendt voor het volbrengen van zijn opdracht tot vergemakkelijking van de internationale samenwerking.

Er kan moeilijk een cijfer op het aantal tussenkomsten worden geplakt, omdat de meeste per telefoon of e-mail worden afgehandeld.


Ter informatie:  voor de referentieperiode werden er 50 schriftelijke verzoeken van de buitenlandse contactpunten van het EJN op het federaal parket geregistreerd.


5.6.2.c. Actieve deelneming van het federaal parket
In de betreffende periode hebben één of meer federale magistraten aan de volgende vergaderingen deelgenomen:
1. Tweejaarlijkse voltallige bijeenkomsten van het EJN (in het land van de voorzitterschap van de EU)
op 3, 4 en 5 december 2004 in Rome

op 13, 14 en 15 mei 2004 in Dublin

op 8, 9 en 10 december 2004 in Den Haag
De agenda van die bijeenkomsten omvat meestal uiteenzettingen over nieuwigheden in de wetgeving of procedure van het organiserende land, over het statuut en het budget van het EJN en over de stand van zaken van de instrumenten waarover het EJN beschikt: gerechtelijke atlas (adresgegevensbank), compendium (model van RHV), Solon-project (juridisch lexicon in de talen van de lidstaten), Belgische fiches ( wetgevingsfiches) .
Het EJN heeft zich het meest moeten inlaten met de introductie van het Europees aanhoudingsbevel.

De prioriteiten voor einde 2004 en voor de jaren 2005 en 2006 zijn, op initiatief van Portugal en België, het opzetten van een onderdeel van de atlas gewijd aan het Europees aanhoudingsbevel, het afwerken van het compendium en het bijhouden van de Belgische fiches.


Er is verschillende keren aan België een bijdrage gevraagd, meer bepaald voor het invoegen van de nieuwe Lidstaten in de atlas en het op punt stellen ervan voor de komende jaren.
De volgende maanden, vermoedelijk onder het Luxemburgse voorzitterschap, zal het probleem van de toekenning van rechtspersoonlijkheid aan het justitieel netwerk aan de orde zijn en het is nodig om scrupuleus na te gaan wat daarvan de voordelen en wat de nadelen zijn.
2. Jaarlijkse voorbereidende vergaderingen op de zetel van de Europese Unie in Brussel
Twee korte bijeenkomsten van maximum één dag worden in Brussel belegd, de ene in het voorjaar en de andere in het najaar. Het doel is de organisatieproblemen van het Europees Justitieel Netwerk te regelen.
3. Bijeenkomst van de correspondenten van het EJN in Lissabon (Portugal)
Een federale magistraat heeft deelgenomen aan de bijeenkomst van oktober 2003.
Die correspondenten zijn vertegenwoordigers van elk land, die instaan voor het bijhouden van de elektronische instrumenten die ontwikkeld werden: de atlas en de « Belgische fiches ». De bijeenkomst van dit jaar had ten doel de « Belgische fiches » te actualiseren. 
Het federaal parket heeft, in december 2004, op zijn eentje de « Belgische fiches » met betrekking tot België geactualiseerd.
Er werd overeengekomen dat het in de toekomst het contactpunt van de EJN van de FOD Justitie is dat aan de jaarlijkse bijeenkomsten in Lissabon zal deelnemen. Datzelfde contactpunt heeft trouwens ook aan de bijeenkomst van oktober 2004 deelgenomen.


5.6.3. Eurojust
5.6.3.a. Nationaal contactpunt van het Belgisch lid van Eurojust
De wet van 21 juni 2004 met betrekking tot Eurojust (van kracht geworden op 12 augustus 2004) voorziet in de aanstelling van een nationaal contactpunt van Eurojust, een magistraat van het federaal parket.

De aanstellingsprocedure loopt nog en zou rond moeten zijn in de loop van het eerste trimester van 2005.


In afwachting van deze officiële aanstelling neemt een federale magistraat van de afdeling

« internationale samenwerking » die functie waar sedert november 2003.


Op16 december 2004 is de federale procureur bij de voorzitter van Eurojust geweest in Den Haag. Hij was vergezeld van de federale magistraat die de functie van contactpunt van Eurojust waarneemt. Het college van Eurojust heeft ze in plenaire zitting ontvangen. Daarna konden ze individueel met sommige leden van Eurojust van gedachten wisselen.
De Europese Unie heeft beslist dat elke Lidstaat een nationaal contactpunt van Eurojust aanstelt specifiek voor de materie terrorisme. Het is de federale magistraat-coördinator van de eenheid « terrorisme » van het federaal parket die op 21 januari 2004 door Mevrouw de Minister van Justitie, op voorstel van de federale procureur, werd aangesteld.

Een eerste vergadering van de nationale correspondenten inzake terrorisme werd op 23 en 24 juni 2004 in Den Haag gehouden.5.6.3.b. Statistieken
Elk verzoek of elke mededeling die uitgaat van de Belgische vertegenwoordiger bij Eurojust geeft aanleiding tot de aanmaak van een dossier dat een specifieke referentie draagt (L2).
Voor gedetailleerdere statistieken in verband met de dossiers die door het Belgisch lid van Eurojust werden behandeld, verwijzen wij de lezer naar diens verslag dat hij aan de Minister van Justitie, de procureur-generaal van Gent en aan de federale procureur moet richten.
1. aantal verzoeken of mededelingen van de Belgische vertegenwoordiger bij EUROJUST die aan het federaal parket werden gericht:
in 2002/2003: 37

in 2003/2004: 81
2. doel van de verzoeken of mededelingen van de Belgische vertegenwoordiger bij EUROJUST die aan het federaal parket werden gericht :

2002/ 2003/

2003 2004

a. verzoeken uitgaande van een Lidstaat
- verzoek om bijstand bij de uitvoering van een RHV gericht aan België: 6 6

- toesturen van een RHV gericht aan België: 3 13

- toesturen van een RHV gericht aan België en verzoek om coördinatie: 1 2

- verzoek om informatie stand van zaken in een RHV toesturen van een RHV

gericht aan België: 13 10

- verzoek om informatie stand van zaken in een Belgisch gerechtelijk dossier: 4 8

- verzoek om informatie aangaande de opsluiting van iemand in België: 1 1
totaal: 28 40

b. uitnodiging op vergaderingen
- uitnodiging op een coördinatievergadering 18: 1 9

- uitnodiging op een strategische vergadering - mensenhandel: 1 4

- uitnodiging op een strategische vergadering – terrorisme: 1 1
totaal: 3 14
c. andere  6 27

3. verzoek van een Belgische overheid om doorsturen van een dossier Eurojust voor coördinatie:
in 2002/2003: 1

in 2003/2004: 1


5.6.3.c. Analyse en commentaar
Bij het lezen van voornoemde cijfers moet vastgesteld worden dat de samenwerking met Eurojust op significante wijze toegenomen is, aangezien het aantal dossiers met 60% gestegen is.
In zijn beheersplan had de nieuwe federale procureur de versterking van de samenwerking met Eurojust als objectief gesteld. Deze doelstelling werd ontegensprekelijk bereikt.
Hoewel het Belgisch lid van Eurojust voornamelijk tussengekomen is om informatie op te vragen over de vorderingen bij de tenuitvoerlegging van internationale rechtshulpverzoeken die door een andere Lidstaat van de Europese Unie aan België werden gericht, staat toch vast dat het aantal coördinatievergaderingen en strategische of operationele vergaderingen dat door Eurojust wordt belegd en waarop federale magistraten werden uitgenodigd gevoelig is gestegen.
5.6.3.d. Verplaatsingen naar de zetel van Eurojust (of Europol) in Den Haag
De federale magistraten moeten meer en meer naar Den Haag om assistentie te verlenen bij vergaderingen die door Eurojust (of door Europol) worden belegd.
Dit gaat het best met de trein, gezien de vele moeilijkheden in het wegverkeer. Dit vervoersmiddel vereist echter een aanvraagprocedure gericht aan de Minister van Justitie om een ticket van ongeveer 70 € te kunnen kopen.

Aanbeveling:
Het is noodzakelijk om een versnelde procedure uit te werken om tickets aan te kopen, wat het een federale magistraat mogelijk moet maken om zich op vlotte wijze, zo nodig de dag zelf, naar een vergadering van Eurojust te begeven.


5.6.4. OLAF
5.6.4.a. Voorafgaande opmerkingen
De omzendbrief van het college van procureurs-generaal met betrekking tot het federaal parket bepaalt dat de federale procureur het centrale gerechtelijke contactpunt is voor internationale instellingen als OLAF.
Ingevolge de omzendbrief van het college van procureurs-generaal betreffende OLAF – COL 9/2003 van 23 juli 2003 is het federaal parket het « toegangsloket » voor klachten van OLAF bij de Belgische gerechtelijke autoriteiten. Het federaal parket informeert OLAF over het parket waarnaar de klacht doorgestuurd wordt en over de referenties van het dossier. Zo nodig staat het ook in voor de opvolging van de behandeling van het dossier. In sommige gevallen helpt het de speurders van OLAF ook bij het opsporen van het bevoegde parket en bij de kwalificatie die aan de aangeklaagde inbreuken zou kunnen worden gegeven.
OLAF heeft een netwerk opgericht waarin de personen gelast met de betrekkingen met de pers van elk orgaan dat met OLAF samenwerkt, verenigd zijn. Er wordt jaarlijks vergaderd.
De federale persmagistraat neemt deel aan deze vergaderingen.

5.6.4.b. Statistieken

Bij elk verzoek of elke mededeling van OLAF wordt een dossier geopend met een specifieke referentie (L.3.)


Dossiers door OLAF toegestuurd aan het federaal parket:
2002-2003 2003-2004
Subsidiefraude: 5 3

Sigarettensmokkel: 2 3

Schenden beroepsgeheim: 1

Misbruik van vertrouwen: 1
totaal: 7 8
Door het federaal parket behandelde dossiers:
2002-2003 2003-2004
0 4
Dossiers die door het federaal parket aan de parketten werden toegestuurd:
2002-2003 2003-2004
Brussel: 5 2

Hasselt: 1 1

Namen: 1

Charleroi: 1

5.6.4.c. Coördinatievergaderingen
De federale magistraten hebben verschillende keren deelgenomen aan coördinatievergaderingen die door OLAF werden belegd om gerechtelijke ambtsplichten te coördineren in verschillende landen van de Unie, in het kader van operationele dossiers.
Het grootste deel van die vergaderingen hadden betrekking op de voorbereiding van het opmaken of de gelijktijdige tenuitvoerlegging in verschillende Lidstaten van internationale rechtshulpverzoeken inzake de smokkel van sigaretten of andere producten die onderworpen zijn aan de wet op douane en accijnzen, op verzoek van buitenlandse gerechtelijke autoriteiten.
OLAF is twee keer tussengekomen om de uitvoering van een RHV te vergemakkelijken op vraag van Belgische gerechtelijke autoriteiten (dossiers geopend in Antwerpen en Brussel).

5.6.5. De Europese unie
Op uitnodiging van het directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden van de FOD Justitie hebben de federale procureur en de federale magistraten deelgenomen aan verschillende werkgroepen opgericht binnen de Europese Unie.
5.6.5.a. Europese werkgroepen
Ze hebben meestal ten doel Europese overeenkomsten uit te werken die verband houden met materies die binnen de bevoegdheden van het federaal parket vallen of, meer algemeen gesteld, met de strafprocedure of met de internationale wederzijdse rechtshulp.
Het gaat voornamelijk om voorbereidende vergaderingen ten behoeve van het C.A.T.S. (Comité Article Trente-Six) en van de G.M.D.(Groupe Multidisciplinaire sur la criminalité organisée). Elk van die vergaderingen vindt ongeveer één keer per maand plaats.. Ze worden afwisselend belegd door de FOD Justitie en de FOD Binnenlandse Zaken.
Sedert 1 september 2003 kunnen de federale magistraten niet meer deelnemen omdat er in het Europees halfrond geen plaats meer is na de toetreding van de nieuwe Lidstaten. Het federaal parket wordt niettemin betrokken bij de werkzaamheden van de voorbereidende vergaderingen van het CATS en de GMD, en kan dus alle opmerkingen formuleren in de materies die het aanbelangen.

Een jurist van het federaal parket is er specifiek mee belast de agenda van die vergaderingen op te volgen.


5.6.5.b. Wederzijdse evaluaties binnen de Europese Unie
De federale procureur wordt regelmatig gevraagd om alle of een gedeelte van de antwoorden voor te bereiden op de evaluatievragenlijsten uitgaande van de Europese Unie, van de raad van Europa, van de O.E.S.O., van de G.A.F.I., van het I.O.M. (International Organization for Migration) enz. voor de materies die binnen zijn bevoegdheid vallen, zoals bijvoorbeeld terrorisme en de financiering ervan, mensenhandel, corruptie, witwassen, het Europees Justitieel Netwerk, Europol, Eurojust enz.
Het federaal parket heeft van 15 tot 17 december 2003 deelgenomen aan de evaluatie van België in het kader van de GMD van de EU met betrekking tot de uitwisseling van politie-informatie op internationaal niveau en de werking van Europol.
Het federaal parket heeft ook nog deelgenomen aan de evaluatie van België door de G.A.F.I. in december 2004.

5.6.5.c. Deelneming aan programma’s van de Europese Unie
Op vraag van het I.O.M. heeft het federaal parket deelgenomen aan het opzetten van het hulpprogramma CARDS door bij te dragen aan de uitwerking van een opleidingsprogramma en door het geven van opleidingen inzake de strijd tegen de mensenhandel.
Twee federale magistraten werden ermee belast dit programma op te volgen.

5.6.5.d. Expertises van de Raad van Europa

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

  • Internationaal strafhof : 2

  • Dovnload 0.99 Mb.