Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Verslag van de federale procureur aan het College van procureurs-generaal periode van 1 september 2003 tot 31 december 2004

Dovnload 0.99 Mb.

Verslag van de federale procureur aan het College van procureurs-generaal periode van 1 september 2003 tot 31 december 2004Pagina7/20
Datum04.04.2017
Grootte0.99 Mb.

Dovnload 0.99 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20

De met het toezicht op CDGEFID belaste federale magistraat is nog altijd het hoofd van de Belgische afvaardiging bij de GRECO (groupe d’Etats contre la corruption) en vice-voorzitter van de groep.

Ze heeft in die hoedanigheid:


  • hulp geboden bij de bureauvergaderingen en plenaire zittingen van die groep

  • de antwoorden op de evaluatievragenlijst van de 2° cyclus voorbereid en gecoördineerd

  • de experten begeleid gedurende het evaluatiebezoek in april 2004

  • het verslag in plenaire zitting verdedigd in december 2004.

5.7. Opdrachten van het federaal parket inzake internationale politiesamenwerking

5.7.1. Toelating door de federale procureur inzake strategische analyses en grensoverschrijdende proactieve recherches


Er werd de federale procureur om geen enkele toelating voor een nieuwe strategische analyse en/of grensoverschrijdende proactieve recherche gevraagd.

5.7.2. Betrekkingen met EUROPOL

5.7.2.a. Op operationeel vlak
Voor de deelname van de federale politie aan strategische analyses op gerechtelijk vlak en aan de AWF (Analytical Working Files: operationele misdaadanalyses die verband houden met een specifiek crimineel fenomeen dat onder de bevoegdheid van EUROPOL valt) moet de federale procureur zijn toestemming geven, in overleg met de procureur-generaal van Gent.

Tabel met gegevens over het aantal dossiers dat per materie in 2002, 2003 en 2004 behandeld werd.
Materie

2002

2003

2004

Totaal

Witwassen
1
1

Georg. crim.

1

2

3

6

Vervalsing

4

1
5

Pedofilie

Drugs

22

Terrorisme
1

3

4

Mensenhandel

2
2

4

Sigarettensmokkel1

1

Totaal

9

5

9

23

Federale magistraten hebben verschillende keren deelgenomen aan expertenvergaderingen die op de zetel van EUROPOL in Den Haag werden gehouden in het kader van één van die A.W.F. Er werd van gedachten gewisseld over de gerechtelijke exploitatie van door Europolanalysten uitgevoerde analyses op inlichtingen die in de aan die AWF deelnemende landen werden verzameld.


België neemt eveneens deel aan een project voor het opzetten van een gemeenschappelijk onderzoeksteam met Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië inzake mensenhandel vanuit Bulgarije. Dit project werd opgezet door het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie. Het project is gebaseerd op de exploitatie van gegevens die in die verschillende landen verzameld werden en geëxploiteerd worden in het kader van een A.W.F.

5.7.2.b. Op structureel vlak
Het federaal parket is verder actief blijven deelnemen aan de voorbereidende vergaderingen van de raad van bestuur van EUROPOL en aan de voorbereiding van de vergaderingen van de verbindingsofficieren van die instelling. Die voorbereidende vergaderingen maken het mogelijk om zich een precies beeld te vormen van het dagelijks bestuur van die instelling, of het nu gaat om het uitwerken van een strategische visie, het budget, de instrumenten of het jaarprogramma.
Het federaal parket heeft eveneens deelgenomen aan het uitwerken van het advies van België voor wat het activiteitenprogramma van Europol 2005 en het tevredenheidsonderzoek van die instelling betreft.
Het heeft eveneens adviezen verstrekt inzake de « Counter Terrorism Task Force », door zich te buigen over de samenwerkingsproblemen met de Staatsveiligheid en over de deelname van de magistratuur aan de « Task Force of Chiefs of Police ».
5.7.2.c. Werkbezoeken aan Europol
De federale procureur heeft twee werkbezoeken aan Europol georganiseerd om alle federale magistraten kennis te laten maken met deze instelling.
Het eerste bezoek vond plaats op 24 september 2004 en concentreerde zich op volgende materies: AWF, mensenhandel, kinderporno, drugs en witwassen.
Europol werd een tweede keer bezocht op 10 december 2004 en toen werden volgende materies behandeld : terrorisme, valsemunterij, rondtrekkende bendes en autozwendel.

5.7.3. Betrekkingen met INTERPOL
5.7.3.a. Op operationeel vlak
De federale procureur heeft geen toelating moeten geven voor de deelname van de federale politie aan operationele analyses van verschillende misdaadfenomenen die door die instelling werden uitgevoerd.
5.7.3.b. Op strategisch vlak
Het federaal parket heeft twee adviezen gegeven die met Interpol te maken hebben. Een eerste heeft betrekking op een voorstel tot verbetering van de samenwerking tussen Europol en Interpol, het tweede op een voorstel tot gemeenschappelijk standpunt van de Raad van de Europese Unie met betrekking tot de overdracht van bepaalde SIS-gegevens aan Interpol.

5.7.4. Betrekkingen met de verbindingsofficieren
5.7.4.a. De Belgische verbindingsofficieren in het buitenland
1. het uitwerken van nieuwe wetteksten en circulaires
Net zoals de federale procureur betrokken werd bij de redactie van de nieuwe ministeriële omzendbrief tot regeling van de opdrachten van de Belgische verbindingsofficieren en politieafgevaardigden in het buitenland en de procedure van hun aanstelling, werd hij eveneens betrokken bij de redactie van het protocolakkoord tussen de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken waarin de betrekkingen tussen de verbindingsofficieren en de gerechtelijke overheden worden geregeld.
De federale procureur was eveneens actief betrokken bij de reflectie door de directie internationale politiesamenwerking van het commissariaat-generaal van de federale politie (CGI) over het Besluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het gezamenlijk gebruik van verbindingsofficieren en de gevolgen van dat besluit voor de Belgische gerechtelijke en politiële autoriteiten.
2. Adviesbevoegdheid inzake de accreditering van Belgische verbindingsofficieren
Deze adviesbevoegdheid wordt uitgeoefend samen met de procureur-generaal van Gent.
De federale procureur werd geraadpleegd in verband met de uitbreiding van de accreditatie van de Belgische verbindingsofficier in Thailand voor Taiwan. Deze procedure is nog altijd niet afgerond.

Aanbeveling
In punt 5.4.4.a.3 werden de moeilijkheden aangehaald bij de tenuitvoerlegging van Belgische rechtshulpverzoeken aan het Verenigd Koninkrijk.

Deze moeilijkheden hebben voornamelijk te maken met ons rechts- en politiesysteem dat erg verschillend is van dat van de Common Law.
Het zou zeer nuttig zijn mocht er een verbindingsofficier (en geen politieafgevaardigde) in het Verenigd Koninkrijk benoemd worden. Hij zou ook in Ierland kunnen worden geaccrediteerd.
Op te merken valt dat Italië, Frankrijk, Nederland en Spanje over een verbindingsmagistraat in Londen kunnen beschikken, die op post is bij de centrale overheid belast met het in ontvangst nemen en toesturen van rechtshulpverzoeken.

3. adviesbevoegdheid met betrekking tot de opdrachten van de Belgische verbindingsofficieren in de landen waar ze niet geaccrediteerd zijn
Ingevolge de bepalingen van de ministeriële omzendbrief tot regeling van de opdrachten van de verbindingsofficieren in het buitenland werd verschillende keren om het advies van de federale procureur gevraagd in verband met de opportuniteit van de uitvoering van een opdracht door de verbindingsofficier buiten het land of de landen waarvoor hij werd geaccrediteerd.
De federale procureur heeft CGI geïnterpelleerd om te vragen dat er objectieve beoordelingscriteria zouden worden opgesteld om de gegrondheid van een opdrachtverzoek te beoordelen.
4. organisatie van de dagen van de Belgische verbindingsofficieren
Elk jaar in de maand mei nemen de Belgische verbindingsofficieren in het buitenland deel aan een vormingsweek in België. Eén dag is gewijd aan het federaal parket.

Die dag is er gelegenheid, zowel voor de verbindingsofficieren als voor de federale magistraten, om vragen te stellen over de problemen bij de uitoefening van ieders bevoegdheden en daar gezamenlijk een oplossing voor te zoeken.


In 2004 werd die vormingsweek gehouden van 24 tot 28 mei. De onderwerpen die bij die ontmoeting tussen verbindingsofficieren en het federale parket werden behandeld, waren de volgende: het Europees aanhoudingsbevel, de gemeenschappelijke onderzoeksteams en de overeenkomst van 2000 betreffende de internationale rechtshulp.
5. betrekkingen tussen de verbindingsofficieren en het federaal parket
- vergemakkelijken van de internationale samenwerking
De magistraten van het federaal parket nemen erg regelmatig contact op met de Belgische verbindingsofficieren, hetzij op verzoek van de Belgische gerechtelijke autoriteiten, hetzij ambtshalve in het kader van hun eigen dossiers.

Het is onmogelijk om al die contacten in cijfers weer te geven, aangezien vaak telefonisch of per e-mail wordt gewerkt.


- rapporten die door de verbindingsofficieren aan het federaal parket worden gericht
De federale procureur ontvangt regelmatig rapporten die door Belgische verbindingsofficieren in het buitenland worden opgesteld en verband houden met gerechtelijke materies. Die rapporten worden onverwijld naar de gerechtelijke of politiële autoriteit gestuurd die de daarin vermelde informatie kan exploiteren.
In de referentieperiode werden er 92 dergelijke rapporten naar het federaal parket gestuurd.

5.7.4.b. De buitenlandse in België geaccrediteerde verbindingsofficieren

1. wetteksten en omzendbrieven
In tegenstelling tot de interministeriële circulaire van 4 oktober 1993 met betrekking tot de Belgische verbindingsofficieren (zie verder 5.7.4.a.1) werd de interministeriële circulaire van 20 september 1993 met betrekking tot de buitenlandse verbindingsofficieren nog niet gewijzigd.
2. adviesbevoegdheid inzake accreditering van buitenlandse verbindingsofficieren
Deze adviesbevoegdheid wordt gezamenlijk en in overleg met de procureur-generaal van Gent uitgeoefend.
Deze adviesbevoegdheid werd dit jaar niet uitgeoefend omdat er geen nieuwe buitenlandse verbindingsofficier in België werd aangesteld.
3 organisatie van de dagen van de buitenlandse verbindingsofficieren
Op initiatief van de federale procureur heeft de directie internationale politiesamenwerking van het commissariaat-generaal van de federale politie (CGI) samen met hem een bijeenkomst georganiseerd van alle buitenlandse verbindingsofficieren die in België werden geaccrediteerd, of ze nu op post zijn in België of in het buitenland (Den Haag of Parijs). Die bijeenkomst vond plaats in Brussel op 25 september 2003 en 18 november 2004.
Zo’n bijeenkomst biedt de buitenlandse verbindingsofficieren de gelegenheid elkaar te ontmoeten en hun professionele ervaringen uit te wisselen. Die dagen kunnen zowel de verbindingsofficieren als de federale magistraten vragen stellen over de problemen die ze ondervinden bij het uitoefenen van ieders bevoegdheden en gezamenlijk op zoek gaan naar oplossingen ervoor.
De thema’s die in 2003 werden behandeld, hadden te maken met de Belgische benadering van het terrorisme, de economische en financiële criminaliteit en de nieuwe wetten op de bijzondere onderzoekstechnieken en het Centraal Orgaan voor de inbeslagneming en de verbeurdverklaring. In 2004 kwam het accent te liggen op terrorisme en de bestrijding van de drugshandel in havenzones.


5.7.5. Betrekkingen met de federale politie
5.7.5.a. Op operationeel vlak – DGS/DSO
1. Internationale signaleringen

Als het gaat om internationale signaleringen met betrekking tot personen of goederen die niet in België gelokaliseerd kunnen worden, wordt het federaal parket daar regelmatig van op de hoogte gehouden.


Op vraag van de GIA (Groupe Interforce Antiterroriste), vraagt DSO het advies van de federale procureur voor elke signalering van een individu dat verdacht wordt van terrorisme.

2. verzoeken om rechtshulp
DGS/DSO19 stuurt regelmatig buitenlandse rechtshulpverzoeken die via het politiekanaal (Interpol) worden toegestuurd naar het federaal parket.
Ze worden op het federaal parket net als de verzoeken behandeld die via andere kanalen worden toegestuurd, ware het niet met de bijkomende moeilijkheid te moeten achterhalen via welk kanaal het origineel ervan werd overhandigd.
3. grensoverschrijdende operaties

De dienst DGS/DSO van de federale politie is het nationaal politiecontactpunt, onder meer voor de grensoverschrijdende operaties waarvoor de federale procureur een specifieke bevoegdheid heeft. Deze politiedienst stuurt alle verzoeken om grensoverschrijdende operaties die het ontvangt naar de federale procureur, waarvoor hij toelating moet vragen om ze uit te voeren.Moeilijkheden
Ingevolge de toepassingsovereenkomst van de Schengenakkoorden zou deze dienst van alle verzoeken op de hoogte moeten worden gebracht, wat zeker niet het geval is. In de praktijk gebeurt het dat de buitenlandse politiediensten rechtstreeks contact opnemen met hun Belgische tegenhangers, meer bepaald met de programma’s van de Algemene directie gerechtelijke politie van de federale politie, die dan op hun beurt de toelating van de federale procureur vragen.
Om deze lacune weg te werken met inachtneming van het politiekanaal dat door de Schengenuitvoeringsovereenkomst opgelegd wordt, brengt de met een grensoverschrijdende operatie belaste federale magistraat DGS/DSO van de toelating die hij gegeven heeft, op de hoogte.

5.7.5.b. Op strategisch vlak - CGI
het advies van de federale procureur werd gevraagd:


  • Inzake de deelname van de federale politie aan internationale werkgroepen met betrekking tot informatie-uitwisseling op het vlak van misdaadfenomenen als mensenhandel om er de impact van te evalueren op lopende gerechtelijke dossiers en na te gaan in hoeverre er parallel gebruik is met werkgroepen binnen EUROPOL en INTERPOL
  • Voor wat de gemeenschappelijke onderzoeksteams betreft en de uitbreiding van het toepassingsgebied van artikel 40 van de toepassingsovereenkomst van de Schengenakkoorden (grensoverschrijdende observatie).

Het federaal parket heeft eveneens een aanzet gegeven tot het oprichten van een werkgroep met het oog op het hermodelleren van de behandeling van de stroom van de internationale politie-informatie binnen de federale politie, voornamelijk met het oog op het naar voren halen van de rol van DGS/DSO als centraal ingangs- en uitgangspunt van informatie die verband houdt met de internationale politiesamenwerking.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20

  • 5.7. Opdrachten van het federaal parket inzake internationale politiesamenwerking

  • Dovnload 0.99 Mb.