Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Verslag van de openbare vergadering van de raad

Dovnload 120.43 Kb.

Verslag van de openbare vergadering van de raadPagina1/3
Datum07.05.2019
Grootte120.43 Kb.

Dovnload 120.43 Kb.
  1   2   3VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD

VAN MAANDAG 25 SEPTEMBER 2001

Voorzitter: drs. J. van Lidth de Jeude, burgemeester.

Secretaris: mr. Th. Bakhuizen, gemeentesecretaris.
Aanwezig:

mevrouw I.R. Adema, K. Akdemir, M.G.W. Beker, R.R. Beumer, mevrouw J.J.A.F. Dirksen-Bloemenkamp, B.J. Doornebos (wethouder), mevrouw J.F. van Harsselaar-Timmer, L.W.G. Hartong, G. Hiemstra (wethouder), mevrouw S.S.M.J. Hooijdonk, mevrouw M.G.J. de Jager-Stegeman (wethouder), H.W.F. Jellema, M. Knol (wethouder), mevrouw M.J.T. van der Kolk (vanaf 20.14 uur), G.W. Kuijk, mevrouw J. Lamberts-Grotenhuis, J.A.M. Meijer (vanaf 19.48 uur), mevrouw E. Nijhuis, P. de Noord, mevrouw K.J.J. Obdeijn, J. Offringa, G.H. Planque, B. Rolloos, A.S. Scholten (wethouder), mevrouw J.B.W. Schreur-Spenkelink, mevrouw J.H. Soeteman-Klijn Velderman, mevrouw A. Spa, mevrouw J.M. Stegink-van Olst, Th.A.A. Strunk, L.W. van Voorst, H.J. de Vos, J.G. Wilms, V. Yilmaz.


Afwezig: I. Aksu, mevrouw F.M. Balk-Westen, J.P.J. de Vos (GL) en J. Witvoet,.

1. Opening en mededelingen
Dames en heren, ik open de vergadering van uw raad. Bericht van verhindering is gegeven door mevrouw Balk en de heren Aksu, De Vos (GL) en Witvoet.

Mevrouw Van der Kolk en de heer Meijer zullen pas later in de gelegenheid zijn aan de vergadering deel te nemen.


2. Vaststelling van de openbare notulen van de vergadering van 28/29 mei en 2/3 juli 2001.
De voorzitter: Zijn er opmerkingen over de notulen van 28 en 29 mei?
De heer Van Voorst: Mijnheer de voorzitter. Ik neem aan dat de opmerkingen die ik over deze notulen heb gemaakt, zullen worden meegenomen en dat ik die dus niet hoef te herhalen. Dat geldt ook voor de notulen van 2 en 3 juli.
De voorzitter: Ja, ik vraag mij alleen even af of het voor de zuiverheid goed is ze nog even te noemen.
De heer Van Voorst: Mijnheer de voorzitter. Dat wordt dat heel ingewikkelde met die apostrof. De andere opmerking betrof het feit dat achter mijn naam vermeld stond ‘ChristenUnie/SGP’; ik heb liever dat dit gecorrigeerd wordt.
De voorzitter: Zijn er nog opmerkingen over de notulen van 28 en 29 mei, alsmede die van de openbare vergadering van 2 en 3 juli worden ongewijzigd door de raad vastgesteld met in achtneming van de daarin reeds aangebrachte wijzigingen.
Zonder hoofdelijke stemming stelt de raad de notulen van 28 en 29 mei en van 2 en 3 juli 2001 vast met inachtneming van de voorgestelde wijzigingen.
3. Ingekomen stukken
I Voor kennisgeving aannemen:
a Gegevens liquiditeitspositie over het tweede en derde kwartaal van 2001.
b Van de Stichting Beheer CAI-Gelden d.d. 4 juli 2001; aanbieding ter kennisneming van de balans per 31-12-2001, de exploitatierekening 2000 en bijbehorende accountantsverklaring. (2001.11684)
c Van de Raad van State d.d. 9 juli 2001; uitspraak in het geding tussen de Stichting Verenigde Bewoners Colmschate en GS van Overijssel m.b.t. het bestemmingsplan Snippeling 1998. (2001.11949)
d Van de gemeente Ooststellingwerf d.d. juli 2001; verzoek een motie te steunen m.b.t. de nieuwe Vreemdelingenwet. (2001.12105)
e Van de afdeling Milieu van de gemeente Deventer d.d. 31 juli 2001; eindverslag sanering geluidhinder langs het spoor Deventer-Colmschate.
f Van de Raad van State d.d. 18 september 2001; mededeling dat de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak is benoemd in het geschil m.b.t. het bestemmingsplan Buitengebied 1994, 8e partiële herziening. (2001.15922)
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming neemt de raad de stukken voor kennisgeving aan.
II Vragen gemeenteraadsfracties ex artikel 37 RvO:

Er zijn geen vragen ontvangen.


III Ter afdoening in handen van burgemeester en wethouders:
a Van de Raad Nederlandse Detailhandel te Leidschendam; dringend verzoek ook dit jaar te kiezen voor een autovrije zondag in plaats van een autovrije zaterdag i.v.m. negatieve gevolgen voor de detailhandel. (2001.12059)
b Van J.A. Hulsebos en J.H. Hulsebos-Bos, Boxbergerweg 8; bedenkingen/klacht m.b.t. de gang van zaken omtrent de aanvraag om een sloopvergunning voor Boxbergerweg 2/4, 6 en 10/12. (2001.13897)
c Van de bewoners van Boutensgaarde 130, 132 en 136 d.d. 6 juli 2001; dringend verzoek maatregelen te nemen i.v.m. milieuoverlast door illegale opslag van zand en o.a. rioolslib. (2001.11944) (de brief in afschrift te zenden aan de commissie WCI)
d Van R. Peeters, Averlostraat 20 d.d. 1 0 juli 2001; verzoek garant te staan voor de financiering van het plan om met kleine busjes het vervoer naar de binnenstad te versterken (2001.15008)

(de brief en antwoordbrief in afschrift te zenden aan de commissie WCI)


e Van de Bewoners Vereniging Colmschate d.d. 23 juli 2001; verzoek om nogmaals te onderzoeken of alsnog een stadspas ingevoerd kan worden, gezien het grote aantal mogelijkheden die een dergelijke pas biedt. (2001.12897)

(de brief in afschrift te zenden aan de commissie SW)


f Van de Wijkvereniging Borgele-Platvoet d.d. 6 augustus 2001; inspraakreactie m.b.t. de vrijstellingsprocedure ex artikel 1 9, lid 1 WRO t.b.v. de TBS-vestiging aan het Vlier 28. (2001.13542)

(de brief in afschrift te zenden aan de commissie RWO)


g Van het Millieucentrum Deventer d.d. 8 augustus 2001; verzoek te reageren op de aanmerkingen m.b.t. het voorontwerp bestemmingsplan Gooikerspark en op het toevoegen van een maatschappelijk nuttige functie door ‘het sociaal instrument van natuur- en milieueducatie’ actief toe te passen. (2001.13842)

(de brief en antwoordbrief in afschrift te zenden aan de commissie RWO)


h Van de Bewoners Vereniging Colmschate d.d. 28 juni 2001; aanvullend bezwaarschrift inzake wijziging route buslijn 91. (2001.11442)
i Van H.M.J. van den Nieuwenhof, Baandersweg 21 d.d. 25 juni 2001; aansprakelijkstelling voor gevolgen van een valpartij in de Korte Smedenstraat. (2001.11107)
j Van het Instituut voor bestuurlijke ontwikkeling en controle- en organisatieadvies voor overheid en zorg te Zutphen, d.d. 7 september 2001; informatie m.b.t. de aspecten en het verzorgen van publieksenquêtes
k Van de Deventer Bomenstichting d.d. 11 september 2001; reactie n.a.v. het bericht dat de heer Witteveen zijn mede Brinkbewoners heeft benaderd om de te grote kastanjebomen op de Brink te laten vervangen door kleinere bomen. (2001.15549)

(de brief en antwoordbrief in afschrift te zenden aan de commissie WCI)l Van de Stichting Natuurverrijking te Lekkerkerk d.d. 11 september 2001; mededeling m.b.t. de Groene lijst waarop vermeld wordt welke gemeenten geen bestrijdingsmiddelen gebruiken.

(de brief en antwoordbrief in afschrift te zenden aan de commissie WC])


De heer Van Voorst: Mijnheer de voorzitter. Onder III punt g., de brief van de wijkvereniging Borgele-Platvoet is gesteld dat een afschrift van de antwoordbrief aan de commissie RWO gezonden wordt; wij verzoeken ook een afschrift aan de commissie WCI te zenden.
Mevrouw Lampers: Mijnheer de voorzitter. Kan het stuk onder III punt f besproken worden in de commissie RWO?
De voorzitter: Dat betreft een voorstel voor een andere wijze van afdoening; ik geef daarvoor het woord aan de wethouder.
Wethouder Scholten: Mijnheer de voorzitter. Het lijkt mij sowieso goed om over dit onderwerp in de commissie nog eens uitvoerig te spreken; daarbij kan ook deze brief betrokken worden.
Zonder hoofdelijke stemming stelt de raad de stukken ter afdoening in handen van burgemeester en wethouders, met de aantekening dat de brief onder III f in de commissie RWO besproken zal worden en dat de brief onder III g in afschrift aan de commissie WCI gezonden zal worden.
IV Ter afdoening in handen van burgemeester en wethouders, gehoord de commissie:
a Van de Deventer Ombudscommissie d.d. 31 juli 2001; aanbieding van het jaarverslag over de periode 1 oktober 1999 t/m 31 december 2000. (2001.1107)

(commissie ABZ)


b Van de Bezwarencommissie Sociale Zekerheid d.d. 30 augustus 2001; aanbieding jaarverslag 2000. (2001.15255)

(commissie SW)


c Van het Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers d.d. 26 juni 2001; toezending advies ‘De rem eraf en bijsturen’ m.b.t. de positie van Molukkers in het onderwijs met het verzoek een bijdrage te leveren aan de geconstateerde stagnatie.
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad de stukken ter afdoening in handen te stellen van burgemeester en wethouders.
V Met een voorstel van burgemeester en wethouders plaatsen op de raadsagenda van:
a Van de Stichting CAI Media d.d. 4 juli 2001; aanbieding van de jaarrekening 2000 ter goedkeuring (2001.11689)
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad het stuk op de raadsagenda van 29 oktober 2001 te plaatsen.
VI Te betrekken bij de behandeling van het raadsvoorstel N348 I en II.
a Van de Vereniging Nee 48 p/a Buurthuis De Polakkers te Deventer, d.d. 11 september 2001; protest tegen het niet-ontvankelijk verklaren van de zienswijze m.b.t. het bestemmingsplan N348 deel I en II. (2001.15545)
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad het stuk te betrekken bij de behandeling van het raadsvoorstel N 348 I en II.
VII In handen te stellen van de Algemene commissie voor de beroep-, bezwaar- en verzoekschriften.

Er zijn geen stukken ontvangen.


VIII In handen te stellen van de Planschadecommissie.
a Van A. Veldwachter, Holterweg 20 d.d. 14 augustus 2001; verzoek om planschadevergoeding i.v.m. waardevermindering van zijn woonhuis door de realisering van het uitbreidingsplan Snipperling. (2001.14011)
b Van B.M. Hemeltjen, Holterweg 22 d.d. 20 augustus 2001; verzoek om planschadevergoeding i.v.m. waardevermindering van zijn woonhuis door de realisering van het uitbreidingsplan Snipperling. (2001.14011)
c Van M.L. Wiegman, Smedenstraat 17b d.d. 20 juni 2001; verzoek tot planschadevergoeding i.v.m. de bouwuitbreiding van de basisschool aan de Broederenstraat/Duivengang. (2001.11574)
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad de stukken in handen te stellen van de Planschadecommissie.
De heer Van Voorst: Mijnheer de voorzitter. Waarom is agendapunt 7 afgevoerd van de agenda. Daarover bestaat bij ons geen duidelijkheid.
Wethouder Scholten: Mijnheer de voorzitter. De reden daarvan is dat wij daarover nog eens goed met elkaar moeten praten.
De voorzitter: Zijn er nog opmerkingen over de afhandeling van de ingekomen stukken?
4. Benoemingen en ontslagen
Er zijn geen benoemingen en ontslagen.
5. Adviezen van de Algemene commissie voor de beroep-, bezwaar- en verzoekschriften

a. Bezwaarschrift van de Vereniging Deventer Sportraad inzake het besluit Harmonisatie Jeugdsportsubsidieregeling
10. Uitkomsten evaluatie bestuurscommissie openbaar primair onderwijs Deventer en (her)benoe-ming leden.
11. Spoedaanvragen onderwijshuisvesting.
12. Legesverordening 2000 (6e wijziging)
13. Vaststelling Treasury-statuut 2001.
14. Uitbreiding stimuleringspremie kinderopvang en buitenschoolse opvang
15. Brandpreventieve voorzieningen en bedrijfshulpverlening t.b.v. de huisvesting gemeentelijk apparaat.
16. Legionella preventie huisvesting gemeentelijk apparaat.
18. Tijdelijke huisvesting de Waag.
19. Schenking Nationale Blikcollectie.
20. Programma Beeldende Kunst en Vormgeving 2002-2004.
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig de voorstellen.
De heer Van Voorst: Mijnheer de voorzitter. In het fractievoorzittersoverleg hebben wij de mogelijkheid besproken om de volgorde van behandeling van de agendapunten 8 en 9 om te wisselen.

De voorzitter: Ik had toegezegd een opmerking van orde te maken. Omdat dit logischer is, zullen wij eerst agendapunt 9 bespreken en vervolgens agendapunt 8. Uit de besluitvorming bij punt 9 vloeit namelijk het een en ander voort voor agendapunt 8. Ik heb er overigens geen bezwaar tegen als de raad bij de behandeling van punt 9 al opmerkingen maakt inzake punt 8.
6. Zelfanalyse grotestedenbeleid 2001.
De heer De Noord: Mijnheer de voorzitter. Het is toch een beetje curieus dat wij vandaag dit voorstel over de zelfanalyse bespreken, want gisteren was de visitatiecommissie grotestedenbeleid (GSB) hier op bezoek en had dit stuk, zoals was afgesproken, als onderlegger kunnen dienen voor de vragen en opmerkingen van die commissieleden. Je kunt nu min of meer zeggen dat wij nu, als mosterd na de maaltijd, over dit stuk spreken. Ik maak er niet zo’n probleem van; in de commissie hebben wij immers al vastgesteld dat deze zelfanalyse in hoofdlijnen door de raad gedeeld kan worden.
Als wij terugkijken naar het gesprek dat gisteren met die commissie is gevoerd, moeten wij vaststellen dat we in Deventer met het GSB op de goede weg zijn. evenals met een andere, minder verkokerde, manier van besturen en opereren. Dat wil niet zeggen dat wij er hiermee al zijn, dat we al bereikt hebben dat er minder verkokering is, dat er meer integraal en resultaatgericht gedacht wordt. We zijn echter op de goede weg; wij kunnen vaststellen dat er zowel in de raad als in het college en in het ambtelijk apparaat niet alleen gedacht wordt in termen van concrete resultaten die we met ons beleid willen bereiken. maar ook in termen van meetbaarheid, waarbij vastgesteld kan worden dat wij ten aanzien van de resultaten van het beleid stappen vooruit zijn gekomen. Dat is allemaal positief. Tegelijkertijd moeten wij echter vaststellen dat wij er nog lang niet zijn. Het is nogal wat vroeg geweest om nu reeds deze tussenstand op te maken. Met name met de sociale pijler van het beleid zijn wij pas bezig. Het is wel goed dat wij nu dit stuk hebben als een soort van nulmeting vooraf.
Wij moeten met het GSB dus doorgaan; niet vanuit het gevoel dat wij het nu allemaal anders moeten doen, maar om consequent de goede weg te blijven volgen.
De PvdA heeft het GSB steeds gezien als een bijdrage aan het verstevigen van de sociale infrastructuur van de stad. Als wij dan zien welke punten hier aan de orde zijn, moeten wij vaststellen dat er belangrijke onderdelen van de sociale infrastructuur besproken worden. Wij moeten ook vaststellen dat we nog veel moeten bereiken. Ruimte voor jongeren bij de herstructurering is een van de punten waarvoor wij nogmaals aandacht vragen; ruimte voor jongeren in de wijk om daar straks te leven en te spelen.
Wij hebben in de peilingen vastgesteld dat er bij leefbaarheid en veiligheid nog niet veel noodzakelijk geachte vooruitgang is geboekt. Er is een zekere toename van het gevoel van onveiligheid; dat zit nogal sterk in het gevoel dat de stad bezig is te verloederen. Aan dat gevoel moet de raad uitzonderlijk veel aandacht besteden. We moeten er als het ware bovenop gaan zitten; een dergelijk onveiligheidsgevoel heeft geen positieve uitwerking op de sociale samenhang in de stad. We moeten ons blijven inspannen om de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren. Als wij daaraan in de komende jaren aandacht blijven besteden, dan is het GSB over een aantal jaren hopelijk niet alleen in zijn systematiek, maar ook in zijn resultaten een geslaagde operatie te noemen.
Mevrouw Adema: Mijnheer de voorzitter. Wat de heer De Noord heeft gezegd, is ongeveer ook datgene wat wij van dit stuk vinden: mosterd na de maaltijd. Hoe had het dan gemoeten als wij in de commissie erg kritisch geweest zouden zijn? Wij zouden dan zeker een lelijk probleem gehad hebben. Dit was echter niet het geval.
In de aanpak van het GSB staat het sturen op maatschappelijke effecten voorop. Volgend jaar is er een belangrijk moment voor het GSB, dan moet er namelijk een eerste balans opgemaakt worden: de presentatie van een soort tussenstand. Dan moeten er op basis van eindverantwoording voor leefbaarheid, veiligheid en stadseconomie conclusies getrokken worden uit wat er in die eerste periode is gebeurd. Vandaag ligt er de zelfanalyse, dat is een lichtere opdracht dan die ons volgend jaar wacht.
Via de zelfanalyse wordt ons gevraagd hoever wij nu op dit moment zijn. De VVD vindt het lastig te beoordelen – zoals ook al in de commissie is gezegd – in hoeverre wij al op schema zitten en in hoeverre het gewenste resultaat wordt bereikt. Enkele onderdelen lijken moeilijk kwantificeerbaar te zijn, vooral de sociale pijler. Daarmee lijken wij maar net te zijn begonnen, waardoor de meting van het resultaat ook lastig is. Dat betreft overigens niet alle elementen van de sociale pijler, laat ik dat even vooropstellen.

Een ander belangrijk punt bij GSB is integraliteit en verminderde verkokering. Integraliteit om van één plus één drie te maken. Wij hebben de indruk dat, wat de programmaopzet betreft, die beoogde integraliteit tussen de pijlers wel voldoende wordt gewaarborgd, maar opgave is één ding, de uitvoering is iets heel anders.


Uit de door ons genoemde kanttekeningen moet het college niet concluderen dat de VVD niet positief meer staat tegenover het GSB in Deventer. Er is al veel bereikt en goed opgezet. Dat heeft veel tijd en energie gekost. Alleen al voor het incorporeren van het GSB in planning en control. Maar ook bij de opzet en start van de diverse programma’s, met vermelding van de speciale arbeidstoeleidingstrajecten waarover al zeer positieve resultaten bekend zijn.

Het GSB is voor ons in het algemeen nog te kort van start gegaan om er nu reeds allerlei conclusies uit te kunnen trekken. Het voorjaar van 2002 nadert wel erg snel; de opdracht die er dan moet worden uitgevoerd, lijkt niet makkelijk. Er zal nog veel moeten gebeuren.


Mevrouw Dirksen: Mijnheer de voorzitter. De fractie van ADB kan akkoord gaan met het rapport. Over de inhoud is al duidelijk en uitvoerig in de commissie gesproken, dus daar ga ik niet verder op in. Gisteren hebben wij de visitatiecommissie ontvangen. Met belangstelling zien wij de uitslagen van die visitatie tegemoet. Daarbij kijken wij natuurlijk vooral uit naar de belangstelling voor de projecten voor jongeren. Daarover waren de metingen nog niet helemaal duidelijk; het zal nog even duren voor er een beter beeld is. Wij zien dit alles echter vol vertrouwen tegemoet.
De heer Van Voorst: Mijnheer de voorzitter. We hebben ons afgevraagd wat wij eigenlijk met dit besluit zullen vaststellen. Stellen wij de nota ‘zelfanalyse’ vast of stellen wij het feit van de rapportage vast? Ik kan wel ingaan op verloedering, sociale infrastructuur en dergelijke – we weten echter allemaal wel dat dit nog aan de orde moet komen.

Als ik de bijlage bij dit raadsvoorstel bekijk, zie ik dat deze ronde van zelfanalyse en visitatie voornamelijk tot doel heeft de raad inzicht te geven in de voortgang van het GSB. Op deze wijze wordt door ons verantwoording afgelegd aan het Rijk en de provincie Overijssel. Wij zijn ervan overtuigd dat zelfanalyse en visitatie een impuls kunnen geven aan eigen denken en handelen. Als dat zo is, gaan wij akkoord. We krijgen op dit ogenblik een rapportage van de stand van zaken. Wij weten dat er op een aantal gebieden nog weinig resultaten bekend zijn en wij weten dat er nog veel moet worden ingebed – anderen hebben daarover eveneens gesproken. Wij weten dat er veel programma’s zijn; wij weten dat niet alle programma’s al tot een goede uitvoering zijn gekomen en dat er een nogal vlak landschap ontstaat; wij weten dat de grip op de materie zowel door ambtenaren als externen als moeilijk wordt omschreven. Als dit alleen bestaat uit het feit dat er een rapportage verzorgd wordt, vinden wij dat prima. De rest bestaat uit het doen van aanbevelingen van de visitatiecommissie door en met dingen waarvan wij aannemen dat die als knelpunten worden herkend en dat daarmee wat gedaan zal worden.


De voorzitter: Als portefeuillehouder voor de coördinatie van het GSB stel ik dat het proces van visitatie een bijzonder goed proces is. Alle G21-gemeenten nemen deel aan dat visitatieproces in de visitatiecommissie onder leiding van de heer Brinkman met nog drie andere voorzitters. Zij bezoeken alle 21 steden. Men komt de voorafgaande avond met een feitelijke commissie bij elkaar, die bestaat uit een externe voorzitter, collegeleden van andere G21-steden, gesteund door B&A. Dan praat men over de rapportages die ze gelezen hebben. De volgende ochtend spreken ze van tien tot half twaalf in commissieverband met het college en daarna met de ambtelijke top. Voorts spreekt men in de middag met de twee maatschappelijke organisaties die bij de twee gekozen onderwerpen horen; in ons geval betrof dat herstructurering en jeugd en jongeren. Bij het eten praten de commissieleden over hun bevindingen en ’s avonds om kwart over acht melden zij hun eerste conclusies aan het college; dat krijgt later een uitgebreide rapportage. Dat is een buitengewoon goed proces.
De heer Hartong: Mijnheer de voorzitter. Ik denk dat u nog een instantie vergeet.
De voorzitter: Ja, het is heel goed dat u mij daarop wijst. Van vijf tot zes – dus voor het eten – spreekt de commissie met de fractievoorzitters. Evenals bij alle andere ontmoetingen is dat ook in Deventer een heel nuttige ontmoeting geweest, want de fractievoorzitters hadden dit goed voorbereid.
De inhoud is drieledig. Teneinde te bezien of het GSB in landelijk opzicht goed op weg is, kijkt de commissie naar de ontwikkeling van het GSB bij alle 21 steden. De afzonderlijke steden wordt bij de visitatie een spiegel voorgehouden. Is de betrokken stad op de goede weg? In welke opzichten kunnen de bij het GSB betrokken steden van elkaar leren? Dat komt straks allemaal in een integrale rapportage.

Als het rapport van de visitatiecommissie is ontvangen, kan de inhoud daarvan in de diverse commissies besproken worden in samenhang met de suggesties die de visitatiecommissie bij haar bezoek aan Deventer heeft gedaan, vergezeld van een notitie van het college daarover. Wij kunnen beter nu niet over de inhoud spreken. Op die manier kunnen het nut en het effect zo groot mogelijk zijn.


De eerste reactie van de commissie op ons GSB was buitengewoon positief. Bij sommige onderdelen – zoals de programmatische aanpak – is de commissie zelfs van mening dat die hier een zodanige inhoud krijgen dat andere steden daarvan zouden kunnen leren.

Er zijn natuurlijk ook heel duidelijke kanttekeningen geplaatst bij sommige zaken zoals wij die in Deventer aanpakken; daarvan kunnen wij optimaal nut ondervinden als wij dat expliciet bespreken op de zojuist door mij voorgestelde manier.


Wij moeten met deze materie zo praktisch mogelijk omgaan en de zelfanalyse een zo goed mogelijke rol laten spelen. Als de commissie zich sterk had afgevraagd of dit wel een goede zelfanalyse is en of er niet meer van dit of van dat in opgenomen zou moeten worden, dan zou het college hierover zeker een aanvullende notitie aan de commissie gezonden hebben, opdat de onderwerpen die de commissie belangrijk vond, goed aan de orde hadden kunnen komen bij de visitatie.

Met de feitelijke onveiligheid in Deventer gaat het niet verkeerd. Vooral de cijfers over onveiligheidsgevoelens zijn voor het college aanleiding geweest een nadere analyse te laten maken door O&S. Het vreemde doet zich voor dat de wijk met de minste objectieve onveiligheid – dus geconstateerde criminaliteit – de laagste score heeft bij de meting van de subjectieve onveiligheidsgevoelens. Daarentegen heeft de wijk waarin relatief veel criminaliteit wordt geconstateerd juist de laagste score bij de registratie van subjectieve onveiligheidsgevoelens. Even dachten wij dat men de gegevens had verwisseld, maar dat bleek niet zo te zijn. Er is dus alle reden om dit aspect nader te onderzoeken. Niet om in gevallen waar de cijfers aangeven dat ons beleid goed is, juichend over te gaan tot de orde van de dag.

Als de cijfers aangeven dat de situatie niet zo goed is, zullen wij niet proberen te vertellen dat die cijfers niet goed zijn. Dat is allemaal absoluut niet de bedoeling. Het gaat er zeer beslist om dat wij na een nadere analyse met al die uitkomsten zo goed mogelijk omgaan, opdat wij daarmee het beleid kunnen versterken.

Ik heb begrepen dat het verder niet nodig is om vanuit het college inhoudelijk op de opmerkingen in te gaan. Ik beperk mij dus tot de procedurele aspecten, zoals ook door de heer Van Voorst is opgemerkt.


Ik stel vast dat er geen behoefte is aan stemming en stemverklaring, derhalve is conform besloten.
Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad hierna overeenkomstig het voorstel.
  1   2   3

 • Afwezig
 • 2. Vaststelling van de openbare notulen van de vergadering van 28/29 mei en 2/3 juli 2001. De voorzitter
 • De voorzitter
 • 3. Ingekomen stukken I Voor kennisgeving aannemen: a
 • II Vragen gemeenteraadsfracties ex artikel 37 RvO
 • Mevrouw Lampers
 • IV Ter afdoening in handen van burgemeester en wethouders, gehoord de commissie: a
 • V Met een voorstel van burgemeester en wethouders plaatsen op de raadsagenda van: a
 • VI Te betrekken bij de behandeling van het raadsvoorstel N348 I en II. a
 • VII In handen te stellen van de Algemene commissie voor de beroep-, bezwaar- en verzoekschriften.
 • De heer Van Voorst
 • 5. Adviezen van de Algemene commissie voor de beroep-, bezwaar- en verzoekschriften
 • 12. Legesverordening 2000 (6 e wijziging) 13. Vaststelling Treasury-statuut 2001.
 • 16. Legionella preventie huisvesting gemeentelijk apparaat. 18. Tijdelijke huisvesting de Waag. 19. Schenking Nationale Blikcollectie.
 • 6. Zelfanalyse grotestedenbeleid 2001. De heer De Noord
 • De heer Hartong

 • Dovnload 120.43 Kb.