Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Verslag vergadering Oudervereniging de Dijck, maandag 9 september 2013

Dovnload 15.37 Kb.

Verslag vergadering Oudervereniging de Dijck, maandag 9 september 2013Datum12.05.2019
Grootte15.37 Kb.

Dovnload 15.37 Kb.

Verslag vergadering Oudervereniging de Dijck, maandag 9 september 2013.
Aanwezig: Hans, Patricia, Daniëlle, Marja, Mariëlle, Rosalie, Khadija, Eveline, Nicole, Erik, Greet, Jan en Marianne.
1.Opening en mededelingen.
Om 20.00u. opent Hans de vergadering. (Hans neemt deze vergadering waar als voorzitter, later op de avond wordt de nieuwe voorzitter gekozen). Na het verwelkomen van de nieuwe directeur en de nieuwe ouderraadsleden volgt er een voorstel ronde:
De nieuwe directeur stelt zich voor: Jan Timmers en laat weten dat hij uit Breda komt, getrouwd is en twee dochters heeft van 23 en 19 jaar. Hij vertelt dat hij onder andere 22 jaar als groepsleerkracht gewerkt heeft en ook 13 jaar in het speciale onderwijs heeft gezeten. In het kort laat hij weten wat zijn ideeën zijn en wat hij als eerste wil aanpakken, buiten de klassen leren kennen, de vloeren van de wc’s bijvoorbeeld. Dat het te donker is binnen de school en dat daar wat aan gedaan zal worden. Ook Laat hij weten dat je altijd naar binnen kan lopen!

Greet Klinge zit ook dit jaar weer namens het team bij de vergaderingen, mocht Greet verhinderd zijn zal Majet Hoogeveen haar vervangen.

Patricia, zoon Kevin 8b, dochter Lisanne 5b en zoon Wesley 1/2 blauw.

Khadija, dochter Kouter 3a en zoon Amine 1/2 groen.

Daniëlle, dochter Quinty 7a.

Mariëlle, zoon Eric 7a, zoon Tom 5b en zoon Luuk 1/2 blauw.

Marja, dochter Femmy 4b.

Rosalie, dochter Anouk 7a en dochter Manon 4a.

Eveline, dochter Constance 4a en zoon Killian 1/2 rood.

Hans, zoon Rens 4b, zoon Jip 3a en dochter Nina 1/2 blauw.

Erik, dochter Tess 4b.

Nicole, zoon Justin 1/2 blauw.

Marianne, zoon Bram 5b.
Hans vertelt in het kort over de ouderraad, dat we twee doelen hebben:

1. Ervoor zorgen dat er allerlei leuke dingen gedaan worden rondom het leren.

2. Oren en ogen zijn van ouders. Wanneer er roddels en geruchten zijn deze kanaliseren en terug koppelen naar het team.

We willen het tij keren in verband met betrokkenheid van ouders en de school, het moet wat toegankelijker worden. De eerste stap is hierin al gezet met de nieuwe website.

In dit kader zal daarom ook een leerkracht weer de gehele vergadering bijwonen.
2. Verslag laatste vergadering.

*Mariëlle heeft antwoord op de vraag hoe het zit met het beveiligen van de foto’s op de website: De politie laat weten dat een website moeilijk te beveiligen is. Ook dat er geen geluiden zij dat er interesse is voor websites van scholen.

*Op de vraag over de betrokkenheid van het team bij een sporttoernooi heeft de MR het volgende laten weten: Het betreft een buitenschoolse activiteit dus hoeft het niet.

*Er zou navraag gedaan worden wie de mannelijke overblijfkracht is: Deze meneer blijkt een kennis van Wil Paalvast te zijn. Er komt een discussie op gang over het overblijf en dat dit bekeken moet worden. Wat zijn bijvoorbeeld de regels en is er een bewijs van goed gedrag nodig? Patricia neemt het op zich om het uit te zoeken en komt hier later op terug.

*Over het feit dat er soms honden in school lopen en er op het plein gerookt wordt door Jan gelijk gereageerd met dat het inderdaad niet kan en het een idee is om verbodsborden te maken.

*Jan bevestigt ook dat er inderdaad besloten is om geen sporttoernooien te laten plaatsvinden volgend jaar ivm het 400 jarig bestaan van Maassluis. De sportcommissie zal hier achteraan gaan hoe dat precies zit, want wij zijn het er niet mee eens. Wordt vervolgd.


3.Mededelingen vanuit het team.

Er zijn geen mededelingen vanuit het team.

Wel zijn er punten vanuit de OR voor het team:

*Daniëlle laat weten dat zij (en vele andere ouders) bezwaar maakt over het feit dat de deur door leerlingen wordt open gedaan, dit soms wel negen keer per dag.

Jan is het hier volledig mee eens, kinderen mogen geen deuren openen en ook mag de deur niet open blijven staan. Hij zal kijken wat hij kan doen. Inmiddels hangt er bij de hoofdingang de mededeling dat men tijdens schooltijd via de kleuteringang naar binnen moet!

*Ook wordt er aangegeven dat de kalender niet duidelijk is. Waar zijn bijvoorbeeld de aulamiddagen, creaochtenden, carnaval enzovoort. Dit jaar is de kalander door anderen samengesteld dus dit zal als lering meegenomen worden.4. Post en mededelingen van het secretariaat.

Er was alleen post voor een actie binnen gekomen en na overleg wordt besloten dat we dit jaar geen acties meer doen aangezien we afgelopen schooljaar wel even genoeg acties gedaan hebben.

Verder zal er contact opgenomen worden met de voorzitter van de MR ivm een kennismaking. Deze zal plaatsvinden op maandag 14 oktober.
5. Mededelingen van de penningmeester.

Hans laat weten dat vorig jaar ongeveer 80% de ouderbijdrage betaald heeft.

Na stemming wordt unaniem besloten om ook dit jaar de bijdrage op €25, - te houden.

Verder stelt Hans voor om de administratie weer zelf in handen te nemen. Ook stelt hij voor dat de commissies zelf nadenken over hun budget.

Er zal dit jaar extra geld vrij gemaakt worden voor de etalages en ook wordt de uitgave bij de avondvierdaagse in de begroting meegenomen.
6. Mededelingen commissies.

*Website: deze moet nader bekeken worden het ermee voor staat. Wanneer de inlogcodes komen enz. Marja gaat het uitzoeken. Tevens word zij aanspreekpunt vanuit de OR voor de site van wat er op moet enz. Ook zal ze contact opnemen met Renee en Eline, zij zijn het aanspreekpunt voor het team.

*Sint: Patricia laat weten dat de eerste vergadering al geweest is, en vraagt voor een koffer voor het vervoeren van de pakken. Waarschijnlijk kan Eline hiervoor zorgen. Ook een kast om de pakken netjes in op te bergen. Greet kan gelijk melden dat er in de aula een kast staat, die over is, deze mag de OR gebruiken.

*Sport- en speldag zal dit jaar komen te vervallen ivm het 400 jarig bestaan van Maassluis. Patricia blijft ook hiervoor het aanspreekpunt.

*Schoolplein: de eerste vergadering moet nog komen. Wel heeft iedereen kunnen zien dat er een begin is gemaakt. De betegeling van diverse stukken is inmiddels voltooid. Verder is het afwachten of in aanmerking komen voor een bijdrage van het VSB-fonds. Zodra het antwoord hierop binnen is, kan de plaatsing van de speeltoestellen worden kort gesloten. Inmiddels is er een positief antwoord binnen gekomen van het VSB-fonds.

*Sport: dit schooljaar zullen er nieuwe sporttenues worden aangeschaft. De vraag is of er nu wel of geen sponsoren op vermeld mogen worden. Greet gaat dit navragen. Greet heeft inmiddels laten weten dat er geen belemmering is voor de vermelding van sponsoren op het sporttenue.


7. Ingekomen punten.

-Indeling vergaderingen: Maandag 14 oktober 2013, kennismaking MR.

Dinsdag 3 december 2013.

Woensdag 8 januari 2014.

Donderdag 20 maart 2014.

Maandag 12 mei 2014.

Dinsdag 24 juni 2014, laatste vergadering.
-Meivakantie. Er waren vragen van ouders of de meivakantie nu uit drie of twee weken bestaat daar dit niet duidelijk was op de kalender. De meivakantie bestaat uit drie weken. Hiermee vervallen de losse vrije dagen tussendoor.
8. Overige mededelingen / rondvraag.

*Geopperd wordt om aankomend jaar de avondvierdaagse vanuit de OR te organiseren. Hierop wordt positief gereageerd echter wel met ouders. Sponsoring is vanuit de OR.

*Greet had gehoord dat er misschien sprake van was dat de schoolfotograaf twee dagen zou komen. Dat ziet het team niet zitten en laat weten de voorkeur te geven aan alles op een dag.

*Er is vanuit de ouders de vraag gekomen of de fotograaf niet aan het begin van het schooljaar kan komen. Hier wordt over nagedacht.

*Tenslotte wordt Mariëlle als nieuwe voorzitter gekozen. Als motivatie geeft Mariëlle aan dat, omdat er onder andere een nieuwe directeur is en een nieuwe website, dus een nieuw elan. Zij haar ook een bijdrage wil leveren in bijvoorbeeld

de samenwerking met het team en de MR.


9. Sluiting.

Hans sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar komst.De volgende vergadering is maandag 14 oktober.
MK notulen 09-09-2013


Dovnload 15.37 Kb.