Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Vertaling van het perscommuniqué1 van Vent de Colère!

Dovnload 24.39 Kb.

Vertaling van het perscommuniqué1 van Vent de Colère!Datum25.10.2017
Grootte24.39 Kb.

Dovnload 24.39 Kb.

Vertaling van het perscommuniqué1 van Vent de Colère!
De garanties voor wind energie worden gefinancierd met middelen uit de staatskas.
Arrest van het Hof van Justitie van 19 december 2013

Aanhangig gemaakt door de Franse Federatie “Vent de Colère” en elf andere ondertekenaars oordeelde het Europese Hof van Justitie vandaag, dat de verplichting tot aankoop van wind-elektriciteit tegen een gegarandeerde prijs wordt gefinancierd door middelen uit de staatskas.


Het Hof bevestigde dat deze kwalificatie van toepassing is op lopende overeenkomsten ten aanzien van de aankoopverplichting van wind energie.

Het Hof onderstreept ook dat de Franse autoriteiten en de exploitanten zich niet kunnen beroepen op onkunde , dat wil zeggen in goed vertrouwen gehandeld hebben, toen zij een dergelijke aankoopplan hebben ingesteld zonder rekening te houden met het verbod op staatssteun.

Deze beslissing is van harte welkom en opent de mogelijkheid tot erkenning van de onrechtmatigheid van de afnameplicht en van het buitensporig karakter ervan.

De procedure zal nu verder gaan voor het Franse Conseil d' Etat .

De federatie Vent de Colère verwacht hiervan de annulering van de tariefbeschikking van 17 november 2008.

De Europese Commissie zelf dient vanaf vandaag een onderzoek in te stellen om de buitensporige winsten van Franse wind investeerders sinds 2001 vast te stellen en terug te laten betalen.

Wat sinds 2001 is voorgespiegeld als een stimulans voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie, is in feite een financiële bonanza die zonder belemmering stroomt op kosten van de consument.

De toezichthouder op de energiemarkt , CRE , hekelde de huidige situatie al in 2001.

Heeft de President zelf niet geconstateerd
" de gevolgen van deze geldstroom, het verspillen van publieke gelden en het speculatieve gedrag (opening van de milieu conferentie, 20 september 2013) .

De Nationale Federatie Vent de Colère, die al 12 jaar samen met 900 lokale verenigingen actie voert, roept op tot een onmiddellijke stopzetting van het programma om industriële wind energie te ontwikkelen:  • Om de gestage stijging van de prijs van elektriciteit voor de consument te stoppen , voornamelijk veroorzaakt door de verstoring van het elektriciteitssysteem door enorme subsidies en door de voorkeursbehandeling die aan wind- en zonne-energie producenten wordt gegeven.

  • Om ons platteland, onze gebouwde en natuurlijke erfgoed, onze leefomgeving te vrijwaren van verminking en verrommeling van het bebouwde en agrarische landschap door de ongecontroleerde ontwikkeling van wind industrieterreinen.  • Vent de Colère - NATIONALE FEDERATIE
    6 Montée du Château 07340 Peyraud

  • tel : 06 40 89 49 82 contact@ventdecolere.org

Het arrest staat op:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=145912&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=333675

9/20

C-262/12 - Vent De Colère e.a.

[Afgesloten zaak]

  • Hoofdprocedure


Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 19 december 2013.

Association Vent De Colère! Fédération nationale en anderen tegen Ministre de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement en Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie.

Verzoek om een prejudiciële beslissing: Conseil d'État - Frankrijk.

Prejudiciële verwijzing - Staatssteun - Begrip ‚maatregel van de staat of met staatsmiddelen bekostigd’ - Windenergie - Afnameverplichting voor hogere prijs dan marktprijs - Volledige compensatie - Door eindverbruikers van elektriciteit verschuldigde bijdragen.

Zaak C-262/12.

Jurisprudentie

nog niet gepubliceerd


Links naar de teksten
Curia

EUR-Lex

Arrest

ConclusieLaatste alinea van het arrest van 19 dec 2013

Het Hof (Tweede kamer) verklaart voor recht:

Artikel 107, lid 1, VWEU moet aldus worden uitgelegd dat een regeling strekkende tot volledige compensatie van de meerkosten die voor ondernemingen voortvloeien uit de afnameverplichting van door windkracht opgewekte elektriciteit tegen een hogere prijs dan de marktprijs en welke compensatie wordt gefinancierd door alle eindverbruikers van elektriciteit op het nationale grondgebied, zoals deze regeling is vastgesteld in wet nr. 2000‑108 van 10 februari 2000 tot modernisering en ontwikkeling van de openbare dienst van elektriciteitsvoorziening zoals gewijzigd bij wet nr. 2006‑1537 van 7 december 2006 betreffende de energiesector, als een met staatsmiddelen bekostigde maatregel dient te worden aangemerkt.


Message in English:
Court : French feed -in tariff for wind power is illegal
December 23, 2013 |

AMSTERDAM - A French obligation for energy companies to pay a feed-in tariff above the market price for wind power is equivalent to state aid and is therefore illegal .


This European Court of Justice ruling is reported by various media. This ruling is a sharp blow for the French wind energy sector .

Within three months, the French government has to roll back the law , which was introduced in 2008.

The case was submitted by the action group “Vent Colère” protesting against the construction of wind energy on an industrial scale .

The French feed -in tariff is 0.082 euro per kilowatt hour for wind turbines on land and 0.13 euro per kilowatt-hour for offshore wind turbines.The ruling has been followed by market players and the uncertainty surrounding the ruling led to a sharp decline in the development of the wind energy market .1 L’éolien garanti est financé par une ressource d’Etat Arrêt de la Cour de justice européenne du 19 Décembre 2013


  • " de gevolgen van deze geldstroom, het verspillen van publieke gelden en het speculatieve gedrag
  • Jurisprudentie

  • Dovnload 24.39 Kb.