Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Vertrouwelijk thematisch projectvoorstel

Dovnload 136.43 Kb.

Vertrouwelijk thematisch projectvoorstelDatum11.08.2018
Grootte136.43 Kb.

Dovnload 136.43 Kb.


Bijlage 2


Dit formulier in 1 papieren exemplaar en onder elektronische vorm (Word en pdf, en Excel voor bijlage 6 en 7) verzenden naar:

Vak voorbehouden aan de cel Contractueel Onderzoek
 1. FOD Volksgezondheid,

 2. Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

 3. Cel “Contractueel Onderzoek”

 4. Bureau 09E369

 5. Victor Hortaplein 40 bus 10

 6. 1060 Brussel

 7. contractueel.onderzoek@gezondheid.belgie.be


Code: RT 18/


Voorzien budget:VERTROUWELIJK
THEMATISCH PROJECTVOORSTEL

(RT-PROJECT)

MAX. 30 BLZ

(exclusief titelpagina en identificatie van het consortium, maar inclusief de budgettaire tabellen)[TITEL VAN HET THEMA]

[ACRONIEM VAN HET THEMA]

[Titel van het projectvoorstel]


Totaal budget nodig voor de uitvoering: € ……
Gevraagde toelage en % van het totale budget: € ……

…… %
Desgevallend: oorsprong cofinanciering: ……Gewenste startdatum: …/…/………
Gewenste looptijd project: ……. maanden

1. IDENTIFICATIE VAN HET CONSORTIUM
1.1 IDENTIFICATIE VAN DE COÖRDINATOR

NB : maximum één coördinator

Naam

Voornaam

Titel of functie

Instituut en afdeling

Correspondentieadres

Telefoon

GSM

Telefax

e-mail
1.2 IDENTIFICATIE VAN PROMOTOR 2 (optioneel)

NB : maximum één promotor per onderzoeksgroep

Naam

Voornaam

Titel of functie

Instituut en afdeling

Correspondentieadres

Telefoon

GSM

Telefax

e-mail
1.3 IDENTIFICATIE VAN PROMOTOR 3 (optioneel)

NB : maximum één promotor per onderzoeksgroepNaam

Voornaam

Titel of functie

Instituut en afdeling

Correspondentieadres

Telefoon

GSM

Telefax

e-mail
1.4 IDENTIFICATIE VAN PROMOTOR 4 (optioneel)

NB : maximum één promotor per onderzoeksgroepNaam

Voornaam

Titel of functie

Instituut en afdeling

Correspondentieadres

Telefoon

GSM

Telefax

e-mail


1.5 IDENTIFICATIE VAN PROMOTOR 5 (optioneel)

NB : maximum één promotor per onderzoeksgroepNaam

Voornaam

Titel of functie

Instituut en afdeling

Correspondentieadres

Telefoon

GSM

Telefax

e-mail

Vak voorbehouden aan de cel Contractueel Onderzoek

College van deskundigen

Titel

Naam

Affiliatie

2. ALGEMENE INFORMATIE
2.1 Titel van het project in het Nederlands en in het Engels + acroniem
2.2 Onderzoeksvragen waarop de kandidaat zal antwoorden in deze studie, in het Nederlands en in het Engels (ongeveer 20 lijnen elk)
2.3 Samenvatting van het project (ongeveer 20 lijnen)
2.4 Verantwoording van de indiening onder dit thema (ongeveer 15 lijnen)
2.5 Context: wetenschappelijke specificiteit en situering t.o.v. bestaand onderzoek (ongeveer 2,5 blz.)

 • In welk opzicht is het huidige projectvoorstel wetenschappelijk en technisch vernieuwend? Heeft ander onderzoek rond het voorgestelde onderwerp reeds overtuigende elementen opgeleverd die als vertrekpunt kunnen dienen voor dit project? Welke gegevens en voorkennis zijn noodzakelijk voor deze studie, en zijn deze beschikbaar of toegankelijk? Een literatuuroverzicht mag als bijlage toegevoegd worden.

 • Welke zijn de verworvenheden van de aanvragers en/of onderzoekers binnen het domein?
  Hebt u reeds onderzoek binnen deze materie lopende of uitgevoerd? Indien ja, geef de projecttitels, de start- en einddata van uitvoering, en identificeer de betoelagende instelling.

 • De voorgestelde concrete aanpak van het probleem dient verantwoord te worden.


2.6 Gebruik van de verwachte onderzoeksresultaten (ongeveer 5 lijnen)

Welk gebruik van de onderzoeksresultaten beoogt u:   • als tussenstadium voor complementaire onderzoeksactiviteiten

   • uitwerking, realisatie, ter beschikking stellen van een procedure of een dienst

   • verspreiding van nieuwe kennis via wetenschappelijke publicaties


2.7 Risico’s (ongeveer 15 lijnen)

Welke zijn de obstakels en/of de risico’s inherent aan het voorgestelde project die de slaagkans op het bereiken van de doelstellingen binnen de door u voorziene termijn in het gedrang zouden kunnen brengen? Welke oplossingen stelt u hier tegenover?


2.8 Voorstel van begeleidingscomité (minimum 8 personen, met affiliatie en e-mail adres)


Titel

Naam

Affiliatie (onderzoekscentrum)

e-mailadres

2.9 Naam en identificatie van de personen die mits selectie voor betoelaging het contract dienen te ondertekenen


Instelling

Naam

Functie

[NAAM]
...

[NAAM]
...

[NAAM]
...

[NAAM]
...

[NAAM]
...

[NAAM]
...

[NAAM]
...


3. SPECIFIEKE INFORMATIE
3.1 Wetenschappelijke en operationele methodologie van het onderzoeksvoorstel (ongeveer 15 blz.)

 • Dit deel vormt de kern van het projectvoorstel. Het dient een duidelijke beschrijving te bevatten van de onderzoeksactiviteiten zoals ze door u voor de totale duur van het aangevraagde project zijn gepland.
 • Belangrijke elementen bij de beschrijving van de verschillende deeltaken van het onderzoeksprogramma zijn de volgende:

  • een overzicht van het voorgestelde onderzoek, onderverdeeld in werkpakketten en (sub)taken, met weergave van het bij benadering nodige budget per werkpakket;

  • de voorgestelde methoden en technologieën met hun respectievelijke vóór- en nadelen, beperkingen, risico’s en alternatieven, …

  • de te bereiken mijlpalen eventueel gekoppeld aan mogelijke heroriëntaties in het project;

  • de situering en evolutie in de tijd aan de hand van het volgende chronogram:Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Jaar 4

Totaal budget

per WP*

Code

t1

t2

t3

t4

t1

t2

t3

t4

t1

t2

t3

t4

t1

t2

t3

t4

WP 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
T1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
T1.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WP 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
T2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
T2.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
T2.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
WP 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
t: trimester

*Totaal budget per werkpakket: personeels- + werkings- + algemene kosten3.2 Structuur en organisatie van het onderzoek (ongeveer 2 blz.)

 • Geef aan welke de verdeling is van de verschillende taken tussen de partners van het consortium of medewerkers van de uitvoerende instelling(en), aan de hand van volgende tabel:
Code

Taakomschrijving

Uitvoerende instelling(en)

Voorzien personeel (kwalificaties)

MMWP 1

 

 

 

 

T1.1.

 

 

 

 

T1.2.

 

 

 

 

….

 

 

 

 

WP2

 

 

 

 

T2.1.

 

 

 

 

T2.2.

 

 

 

 

T2.3

 

 

 

  

 

 

 

WP: werkpakket

T: taakMM: mensmaanden


 • Gelieve ook een eventuele samenwerking met buitenlandse partners en deelname aan netwerken te vermelden voor zover nuttig voor dit projectvoorstel.

 • Geef ook aan of samenwerking gepland is, of complementariteit bestaat met onderzoekseenheden die voor dit project geen financiële bijdrage van de FOD Volksgezondheid vragen maar wel betoelaagd worden door andere instanties voor de uitvoering van hun eigen onderzoek.

 • Geef aan of uw project (of deelproject) ook werd ingediend bij een andere instantie dan de FOD Volksgezondheid.


3.3 Eigen publicaties in ‘peer-reviewed’ internationale tijdschriften binnen dit onderzoeksdomein voor de afgelopen 5 jaar

4. BUDGETTAIRE INFORMATIE

Zie ook de belangrijke informatie in bijlage 5.
4.1 Overzichtstabel budget
Gelieve de tabel die terug te vinden is in bijlage 6 op de website www.health.belgium.be/contractueelonderzoek onder “openstaande oproepen” hier in te voegen en als Excel-document in te dienen.

4.2 Gedetailleerd budget
Gelieve het gedetailleerde budget op te stellen met behulp van het Excel-document beschreven in bijlage 7 dat terug te vinden is op de website www.health.belgium.be/contractueelonderzoek onder “openstaande oproepen”. Gelieve het budgetvoorstel hier in te voegen en als Excel-document in te dienen.

5. REFERENTIELIJST


Datum, naam en handtekening van de coördinator • FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

 • Dovnload 136.43 Kb.