Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Vertrouwen Risicomanagement als basis voor vertrouwen In een wereld zonder vertrouwen komen we niet vooruit. Banken vertrouwen de politiek en elkaar niet meer. Bedrijven vertrouwen de banken niet meer

Dovnload 99.08 Kb.

Vertrouwen Risicomanagement als basis voor vertrouwen In een wereld zonder vertrouwen komen we niet vooruit. Banken vertrouwen de politiek en elkaar niet meer. Bedrijven vertrouwen de banken niet meerDatum25.08.2018
Grootte99.08 Kb.

Dovnload 99.08 Kb.

Vertrouwen
Risicomanagement als basis voor vertrouwen
In een wereld zonder vertrouwen komen we niet vooruit. Banken vertrouwen de politiek en elkaar niet meer. Bedrijven vertrouwen de banken niet meer. En de burger heeft geen vertrouwen meer in de banken en het kabinet. Ook in Nederland zijn we verschoven naar een wereld van PROVE ME in plaats van TRUST ME. Risicomanagement kan een basis vormen voor vertrouwen.
Met meer regels zijn we er niet

In een publicatie van het ministerie van Financiën (2009) wordt het verband gelegd tussen vertrouwen geven en in control zijn. In een tijd van onzekerheden en crisis wordt de schreeuw om aantoonbaar in control te zijn steeds sterker. Juist in deze tijd dienen organisaties meetbare doelen te stellen en verantwoording af te leggen als het niet loopt zoals vooraf aangegeven. Maar meer regels lijken vooralsnog niet de oplossing te zijn. Vanuit het kabinet is invulling gegeven aan een programma risico-regelreflex om te voorkomen dat we doorschieten ten aanzien van nieuwe veiligheidsregelgeving. Jammer dat dit nog niet verbreed is naar de bedrijfsregelgeving/ governance. Immers, we lijken in Nederland een beetje “code moe”.
Maar wat betekent nu eigenlijk ‘vertrouwen’?

Vertrouwen is de verwachting dat mensen of organisaties ons niet in de steek laten, ook al is dat mogelijk. Je moet dus bereid zijn dat risico te lopen. Of bij blind vertrouwen, er geheel geen aandacht voor hebben. Hierbij speelt aandacht/bewustzijn van de risico’s dat het toch anders kan lopen dan iedereen verwacht, een belangrijke rol (Nooteboom, 2002). Iedere keer dat de verwachting dat een risico zich niet zal voordoen onterecht blijkt, is dit een inbreuk op het opgebouwde vertrouwen.


Zoals een aannemer die je huis verbouwt

Een ander belangrijk aspect van vertrouwen is dat het een gebrek aan kennis /informatie impliceert. Als je bepaalde doelstellingen wilt behalen en niet alles zelf kunt, dan is samenwerking noodzakelijk en zul je anderen moeten vertrouwen die dat wel kunnen.


Wanneer waag je een vertrouwenssprong?
Denk aan een aannemer die je huis verbouwt, terwijl jij zelf geen klusser bent. Zodra je meer verstand van zaken hebt, zul je ook meer gerichte vragen kunnen stellen. Daardoor kun je risico’s in zekere mate beheersen. Mensen wagen alleen de sprong wanneer zij vertrouwen hebben dat al een substantieel deel van de onzekerheden en risico's is afgedekt.
Risicomanagement als vaag begrip concreet maken

Falende bestuurders worden in toenemende mate afgerekend wanneer er iets fout gaat of als zij hun doelstellingen niet halen. De traditionele reactie van bestuurders “wat is ons nu weer overkomen” ofwel “act of god” wordt steeds minder geaccepteerd. Uit de vele governance codes wordt steeds duidelijker dat een goed werkend risicomanagement systeem aanwezig moet zijn.


Maar ‘een goed werkend risicomanagement systeem’, wat is dat?
COSO II (2004) geeft vrij goed aan wat onder risicomanagement verstaan moet worden. Alleen biedt COSO II weinig aanknopingspunten over hoe risicomanagement in de praktijk te implementeren. ISO 31000 (2009) geeft hiervoor meer handvatten. Maar risicomanagement wordt pas echt concreet als we kijken naar de checklist van DNB voor pensioenfondsen.
Bug in ons brein: angst voor verlies

Nobelprijswinnaar Kahneman stelde vast dat we volstrekt irrationeel zijn. We hebben een belangrijke bug in ons brein: de angst voor verlies. Verlies doet ons zoveel pijn (meer dan winst oplevert) dat we er alles aan doen om niet te verliezen. We nemen meer risico om het verlies te voorkomen en praten er pas over als het echt niet anders meer kan. Op dat moment is er vaak al een crisissituatie.


Bewustwording en open communicatie

Het management speelt dus zelf een belangrijke rol. Zij dient voor haar medewerkers een veilige omgeving te creëren waar naar risico’s gevraagd wordt en waar men daar open over kan praten. Ofwel een cultuur en een proces.


Toch heeft risicomanagement nog een weg te winnen. Vaak moet eerst aantoonbaar worden gemaakt wat risicomanagement eigenlijk oplevert. Het liefst in harde cijfers. Maar toch ….steeds wordt duidelijker dat niet alles te meten is en dat regelgeving niet helpt. Het begint bij de bron; het menselijk handelen. Als de eerste line of defence (de specialisten op de werkvloer) nog iets bewuster wordt gemaakt, dan kunnen grote stappen worden gezet.

Conclusie: risicomanagement helpt vertrouwen te winnen

Een organisatie kan vertrouwen winnen bij haar stakeholders door te laten zien dat zij risicomanagement serieus neemt. Zij dient helder te maken dat zij goed zicht heeft op de risico's en te laten zien welke risico’s zij kan en wenst te accepteren (risk appetite). Los van zaken op papier dient de organisatie risicomanagement te borgen door heldere taken en verantwoordelijkheden toe te wijzen aan management en medewerkers. Dit kan bijvoorbeeld worden geïnitieerd door een risk comité of stuurgroep. Maar het moet nadrukkelijk iets van de organisatie als geheel zijn en niet een speeltje van control/financiën blijven Je krijgt de organisatie mee door het vergroten van bewustzijn en kennis en kunde binnen de organisatie. Denk aan voorbeeldgedrag, creatieve communicatie, trainingen en software. Op die wijze laat de organisatie zien dat zij nu en in de toekomst alert en voorbereid is op onzekere gebeurtenissen. De genoemde punten mogen uiteraard gecontroleerd worden.
  • Met meer regels zijn we er niet
  • Maar wat betekent nu eigenlijk ‘vertrouwen’
  • Zoals een aannemer die je huis verbouwt
  • Bug in ons brein: angst voor verlies
  • Bewustwording en open communicatie
  • Conclusie: risicomanagement helpt vertrouwen te winnen

  • Dovnload 99.08 Kb.