Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Vestigingen

Dovnload 34.88 Kb.

VestigingenDatum01.08.2017
Grootte34.88 Kb.

Dovnload 34.88 Kb.

VESTIGINGEN:acta synergia tekst eronder

Belastingadvieskantoor Blom B.V.

Nijkerk
Administratiekantoor G.J. van de Kuilen

Amersfoort
De Vries & Nell Accountants en Belastingadviseurs B.V.

Woudenberg
CHECKLIST GEGEVENS VOOR DE AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2015
Uw naam: 

Uw adres: 

Woonplaats: 
Originele stukken
 Ik wil graag de toegezonden, originele stukken weer retour ontvangen.
E-mailadres/mobiele nummer:
Indien wij voor de eerste keer uw aangifte inkomstenbelasting verzorgen of uw emailadres en/of mobiele telefoonnummer is gewijzigd, ontvangen wij graag, en indien van toepassing van uw partner, uw emailadres en mobiele telefoonnummer:
 E-mailadres: Type hier uw e-mailadres: 

 E-mailadres partner: Type hier het e-mailadres van uw partner: 

 Mobiel telefoonnummer: Type hier uw mobiel telefoonnummer: 

 Mobiel telefoonnr. partner: Type hier het mobiel telefoonnummer van uw partner: 


Persoonlijke gegevens:
 Het afgelopen jaar is een wijziging opgetreden in mijn persoonlijke/gezinssituatie

namelijk:


Wijziging persoonlijke gegevens: 


Aanslagen/beschikkingen:

Indien u ons gemachtigd heeft voor de toezending van de Service Berichten Aanslagen (SBA) is dit niet van toepassing.
Indien aanwezig meesturen:

 Voorlopige aanslag(en/teruggave(n) 2015

 Eventuele beschikking zorgtoeslag 2015

 Indien u dit jaar voor het eerst uw aangifte door ons laat verzorgen, een kopie van uw aangifte over 2014In 2015 heb ik de volgende (fiscale) inkomsten ontvangen c.q. hypotheekrente betaald:

S.v.p. stukken/opgaven bijvoegen
 Inkomsten uit een (vroeger) dienstverband/uitkering (loon, AOW-uitkering, pensioen, lijfrente etc.)

 Inkomsten uit het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen (pand, geldlening) aan verbonden persoon c.q. een besloten vennootschap waarin ik een aanmerkelijk belang heb

 Inkomsten uit overige werkzaamheden (overzicht ontvangen inkomsten en betaalde kosten)

 Een alimentatie-uitkering voor uzelf, uw partner/echtgenoot

 Arbeidsongeschiktheidsuitkering

Eigen woning/hypotheekrente:

S.v.p. stukken/opgaven bijvoegen
 Een eigen woning Met kapitaalverzekering Bouwdepot

 Hypotheekrente en stand hypotheekschuld

 Premiedeel arbeidsongeschiktheid inzake een hypotheekbeschermingsverzekering

 Stuur een kopie van de nieuwe WOZ-waarde mee (beschikking afgegeven in het belastingjaar 2015). Deze waarde wordt ook vermeld op de aanslag Onroerende Zaakbelasting 2015.


Wijzigingen in 2015: 
Bij wijzigingen s.v.p. ook stukken zoals de afrekeningsnota aan- en eventueel verkoop eigen woning en datum verhuizing, alsmede eventuele nota’s van taxatiekosten voor het aangaan van de financiering meesturen.
 Een eigen woning Met kapitaalverzekering Bouwdepot

 Hypotheekrente en stand hypotheekschuld


Ruimte voor opmerkingen: 
Door mij zijn de volgende premies voor inkomensvoorzieningen betaald:

S.v.p. stukken bijvoegen
 Lijfrentepremie (indien van toepassing opgave A-factor 2014)

 Premie arbeidsongeschiktheidsverzekering

 Het afgelopen jaar heb ik één van de hiervoor genoemde betaalde premies terugontvangen. Dit kan ook een premie betreffen die u in een eerder belastingjaar heeft afgetrokken
Ruimte voor opmerkingen: 
Als gevolg van een echtscheiding heb ik de volgende bedragen betaald:

 Alimentatie ex-echtgenote

 Andere bedragen (bv. afkoopsom alimentatie of kosten advocaat inzake verkrijging alimentatie)

De kinderalimentatie is per 1 januari 2015 geen persoonsgebonden aftrekpost meer!

De kinderalimentatie kan eventueel toch een aftrekpost op leveren, namelijk in in box 3.
Ruimte voor opmerkingen: 

Het afgelopen jaar zijn door mij de volgende uitgaven gedaan:

S.v.p. stukken bijvoegen

 Ziektekosten:

 Voorlopige teruggave zorgtoeslag
 Op doktersvoorschrift voorgeschreven medicijnen

 Hulpmiddelen (steunzolen, gehoorapparaat, kunstgebit e.d.)

 Woningaanpassingen (op medisch voorschrift)

 Overige aanpassingen (op medisch voorschrift)

 Reiskosten huisarts, ziekenhuis etc.

 Dieetkosten (onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar)

 Extra gezinshulp

 Kosten genees- en heelkundige hulp

 Reiskosten ziekenbezoek
Op onze website staat een document (onder formulieren en downloads) met meer informatie per post van wat wel of niet aftrekbaar is.
 Scholingsuitgaven voor uzelf, uw partner/echtgenoot

 Giften (zie de toelichting achter de vragenlijst)

 Giften in de vorm van lijfrenten
Ruimte voor opmerkingen: 
Het afgelopen jaar had ik op 1 januari 2015 de volgende bezittingen en schulden:

S.v.p. stukken/opgaven bijvoegen
 Bank- en spaartegoeden

 Effectenportefeuille

 Tweede eigen woning (WOZ-beschikking meesturen)

 Overig onroerende zaken (WOZ-beschikking meesturen)

 Aan kinderen of derden verstrekte geldleningen etc.

 Kapitaalverzekering (niet zijnde kapitaalverzekering eigen woning)

 Lijfrente- en periodieke uitkering die niet in box I valt

 Overige bezittingen (bv. een recht van vruchtgebruik, aandeel in een onverdeelde boedel)

 Schulden die betrekking hebben op één van de hiervoor genoemde bezittingen

 Overige schulden uitgezonderd belastingen en huishoudelijke schulden

 Te betalen bedragen en duur van de kinderalimentatie. De contante waarde hiervan kan als schuld worden opgenomen in box 3. Dit heeft alleen zin, als uw vermogen boven het heffingsvrije vermogen uitkomt.
Van de banktegoeden, effectenportefeuilles graag de jaaroverzichten van de bank meesturen (inclusief die van minderjarige kinderen). Van verzekeringen s.v.p. ook een kopie van de polis meesturen.
In de belastingaangifte moet de situatie per 1 januari 2015 (!) worden opgegeven.
Om praktische redenen verzoeken wij u dringend om ook de gegevens per 31 december 2015 mee te sturen omdat wij vaak merken dat deze een jaar later lastig zijn terug te vinden of niet meer beschikbaar zijn.
Ruimte voor opmerkingen: 

Overig:
 Heeft u thuiswonende kinderen, ingeschreven op uw woonadres?
 Indien u voorlopige aanslag(en) inkomstenbelasting, inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet of beschikking Zorgtoeslag heeft ontvangen of betaald ontvangen wij, voor zover deze nog niet in ons bezit is, hiervan graag een kopie.
 (Belaste) uitkering uit een kapitaalverzekering
Ruimte voor opmerkingen: 

Voor sommige zaken (zoals ontbrekende fiscale gegevens, toeslagen etc.) kan het voor ons handig zijn, dat wij over uw DigID code beschikken. Wanneer u daar geen problemen mee heeft, kunt u hier de gegevens van uzelf en uw partner invullen:

Gebruikersnaam: Naam: 

Wachtwoord: wachtwoord: 


Om u bij specifieke vragen goed te kunnen adviseren, hebben wij vaak ook de volgende stukken nodig. Wij vragen u dan ook deze stukken (ook na wijziging) ter completering van ons dossier mee te sturen:

 • huwelijkse voorwaarden;

 • samenlevingscontract;

 • verzekeringspolissen (zoals bijv. lijfrentepolis, kapitaalverzekering etc.);

 • arbeidsongeschiktheidsverzekering;

 • testament;

 • echtscheidingsconvenant;

 • schenkingen.

Indien u nog vragen heeft over het invullen van het formulier dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.


TOELICHTING

Graag ontvangen wij van u met de aangiftebrief de informatie en stukken van de voor u van toepassing zijnde rubrieken. Onderstaand treft u per rubriek een korte omschrijving aan van de benodigde informatie.


Wanneer u voor ons een specificatie maakt, wilt u dan ook per regel s.v.p. de datum van betaling/ontvangst en hoe het is gedaan (kas, bank …) vermelden. De Belastingdienst vraagt selectief de betalingsbewijzen op en dan is dat aan de hand van uw specificatie snel te achterhalen.
Toelichting selectievakjes

Door te klikken op het selectievakje kunt u de selectie aan- of uitzetten.

In het document kunt u geen tekst toevoegen. Gebruik daarvoor deze invoervakjes:

Ruimte voor opmerkingen: 
De tekst ‘Type hier extra info:’ etc. wordt niet automatisch verwijderd. Klik met de muis in het vakje direct achter de dubbele punt.
Persoonlijke gegevens (aanvulling):

Eventueel datum huwelijk/geregistreerd partnerschap/samenwonen en - voor zover nog niet bekend - de gegevens van uw (nieuwe) partner.

Eventueel datum echtscheiding en datum inschrijving nieuwe adres in de Gemeentelijk Basis Administratie (GBA).

Ingeval van gezinsuitbreiding de persoonlijke gegevens van het kind.Partnerbegrip (fiscaal)

U bent fiscale partners als één van deze situaties op u van toepassing is.:

U bent getrouwd.

U bent geregistreerd partner.

U bent ongetrouwd en staat allebei op hetzelfde adres ingeschreven bij de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA), u bent allebei meerderjarig en u hebt samen een notarieel samenlevingscontract afgesloten.

U bent ongetrouwd en staat allebei op hetzelfde adres in de GBA ingeschreven en u voldoet aan één van de volgende voorwaarden:  • U hebt samen een kind.

  • één van u heeft een kind van de ander erkend.

  • U bent bij een pensioenfonds aangemeld als pensioenpartners.

  • U bent samen eigenaar van een woning.

 • U was het jaar ervoor al fiscale partners.


Let op!

Woonde u in 2015 samen met uw kind of met uw vader of moeder? Dan bent u alleen fiscale partners als u allebei 27 jaar of ouder was op 31 december 2014.
Het fiscaal partnerschap begint op het moment dat de partners allebei op hetzelfde woonadres

staan ingeschreven bij de gemeente en zij bovendien aan één of meer van de hiervoor

genoemde voorwaarden voldoen. Zodra twee mensen op enig moment in een kalenderjaar als

partner van elkaar worden aangemerkt, geldt het partnerschap tevens voor andere perioden

in het kalenderjaar waarin zij wel op hetzelfde woonadres in de GBA staan ingeschreven, maar

waarin zij nog niet of niet meer voldoen aan een of meer van de hiervoor genoemde

voorwaarden. Als zij eind 2014 aan één van de voorwaarden voldoen en al het hele jaar op

hetzelfde woonadres stonden ingeschreven, dan zijn zij dus heel 2015 fiscaal partner.


Bij gehuwden en geregistreerd partners is de belangrijkste verandering dat het partnerschap bij gehuwden niet langer eindigt bij ‘duurzaam gescheiden leven’, maar het fiscaal partnerschap eindigt als de twee personen niet meer op hetzelfde woonadres staan ingeschreven en zij bovendien een verzoek tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed hebben ingediend.In 2015 heb ik de volgende (fiscale) inkomsten ontvangen:

Een kopie van de jaaropgave of andere specificaties van uw inkomsten.

Ingeval van een eigen woning: een opgave van de door u betaalde rente met vermelding van de restantschuld per 1 januari en 31 december 2015. Indien sprake is van een appartementsrecht verzoeken wij u een opgave te doen van uw aandeel in het vermogen van de Vereniging van Eigenaren per 1 januari en 31 december 2015.
Door mij zijn de volgende premies voor inkomensvoorzieningen betaald:

Een kopie van de polis en/of kopie betalingsbewijs van de door u betaalde en eventueel ontvangen premies.

Van nieuwe regelingen ontvangen wij ook graag de polissen.
Het afgelopen jaar had ik de volgende bezittingen/schulden:

Een kopie van het jaaroverzicht van uw bank waarop de saldi per 1 januari en 31 december 2015 staan vermeld. Indien sprake is van vorderingen/schulden anders dan bij een bank ontvangen wij graag een door u opgesteld overzicht hiervan. Eventueel een opgave van de waarde van het onroerend goed indien dit ten opzichte van 2014 is gewijzigd.


Giften

Niet alle giften zijn aftrekbaar. Uitsluitend giften aan instellingen, die bij de Belastingdienst zijn geregistreerd als algemeen nutbeogende instellingen (zgn. ANBI-instellingen) zijn aftrekbaar (binnen de grensbedragen voor aftrek).

Indien u als vrijwilliger werkzaam bent voor zo’n ANBI-instelling kan in bepaalde situaties is ook het afzien van het declareren van gemaakte kosten of van een vergoeding waarop u recht heeft als gift worden aangemerkt.

Let op! Regelmatig verliezen instellingen hun ANBI-status omdat zij niet (meer) aan de voorwaarden voldoen.


Giften tot een bedrag van € 5.000 aan zgn. culturele ANBI’s worden met 25% verhoogd.

Met een culturele ANBI bedoelen we een ANBI die actief is in de beeldende kunst, bouwkunst, erfgoed (musea, archieven, archeologie, monumentenzorg), dans, film, letteren, muziek, popmuziek en (muziek)theater. Hieronder vallen bijvoorbeeld theatergroepen, schouwburgen, bibliotheken, filmhuizen, poppodia, letterenfestivals, filmfestivals, architectuurcentra, presentatie-instellingen en musea.

Ook bepaalde verenigingen die het particulier belang overstijgen en instellingen die de cultuursector versterken, komen in aanmerking. Bijvoorbeeld kenniscentra cultuur en private cultuurfondsen.
Uitgaven tengevolge van een echtscheiding (kosten ter verkrijging van alimentatie), ziektekosten, studiekosten:

Een specificatie van de door u verrichte betalingen.


Overig:

Wanneer voor u een situatie van toepassing is die niet in dit formulier is behandeld, vragen wij u om hieronder of afzonderlijk de situatie te omschrijven. Als het nodig is dan zullen wij contact met u opnemen voor het opvragen van aanvullende informatie en de eventuele fiscale aspecten met u bespreken.


Ruimte voor andere opmerkingen: 

Ruimte voor andere opmerkingen: 


Pagina van

 • CHECKLIST GEGEVENS VOOR DE AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2015 Uw naam: Uw adres: Woonplaats: Originele stukken
 • Aanslagen/beschikkingen
 • In 2015 heb ik de volgende (fiscale) inkomsten ontvangen c.q. hypotheekrente betaald
 • Eigen woning/hypotheekrente
 • Door mij zijn de volgende premies voor inkomensvoorzieningen betaald
 • Als gevolg van een echtscheiding heb ik de volgende bedragen betaald
 • Het afgelopen jaar zijn door mij de volgende uitgaven gedaan
 • Het afgelopen jaar had ik op 1 januari 2015 de volgende bezittingen en schulden
 • In de belastingaangifte moet de situatie per
 • TOELICHTING
 • Toelichting selectievakjes
 • Persoonlijke gegevens (aanvulling)
 • In 2015 heb ik de volgende (fiscale) inkomsten ontvangen
 • Uitgaven tengevolge van een echtscheiding (kosten ter verkrijging van alimentatie), ziektekosten, studiekosten

 • Dovnload 34.88 Kb.