Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Vier voorbeeldbrieven ivm diversiteitsmaatregelen bij selectie van sprekers

Dovnload 15.91 Kb.

Vier voorbeeldbrieven ivm diversiteitsmaatregelen bij selectie van sprekersDatum27.06.2017
Grootte15.91 Kb.

Dovnload 15.91 Kb.

vier voorbeeldbrieven ivm diversiteitsmaatregelen bij selectie van sprekers

(English language versions below)


Vraag om diversiteitsmaatregelen op te nemen in de criteria voor selectie bij panels met meer dan 1 persoon:
Geachte organisatoren (van congres),
Zojuist ontving ik uw call for papers. Hartelijk dank hiervoor.
Ik geloof dat het nuttig is om potentiële panelorganisatoren van (congres) eraan te herinneren om rekening te houden met diversiteit (van sekse, nationaliteit en leeftijd) bij de selectie van sprekers. Bij voorkeur wordt deze herinnering verstuurd voordat de sprekers worden gekozen. Het zou bovendien geweldig zijn als u zulke diversiteit als criterium zou includeren voor de selectie van panels en dit ook op de website van (organisatie) aan zou kondigen. Uit onderzoek blijkt dat (sekse-)vooroordelen in de academie gewoonlijk niet het resultaat zijn van opzettelijke uitsluiting, maar eerder het effect van meer subtiele mechanismes zoals impliciete vooroordelen en dat deze beperkt kunnen worden door tijdige herinneringen aan de mogelijkheid hiervan. Een eenvoudige maatregel, die helpt om potentiële panelorganisatoren mee te laten denken over deze belangrijke kwestie.
Ik hoop dat u dit in overweging wil nemen. Bij voorbaat veel dank.
Hoogachtend,

Vraag naar meer vrouwelijke sprekers op congressen:
Geachte organisatoren van (congres),
Ik bekeek uw programma en realiseerde me dat er slechts (xx) vrouwelijke sprekers op de lijst staan. Hiermee wordt geen goed voorbeeld gegeven en het is toont zeker een ondervertegenwoordiging van de vrouwelijke onderzoekers/filosofen in ons vakgebied op het moment. Heeft u hieraan gedacht? Is er een reden voor deze scheve verhouding op uw lijst van sprekers? Bent u actief op zoek naar meer vrouwelijke sprekers?
Hoogachtend,

Vraag naar meer vrouwelijke sprekers op congressen II
Geachte organisatoren van (congres),
Ik heb een vraag betreffende de uitgenodigde sprekers voor (congres). Misschien bent u zich er niet van bewust, maar de lijst vertoont een ondervertegenwoordiging van vrouwen. Graag wil ik u wijzen op dit feit en op de mogelijkheid dat er sprake is van een vooroordeel in uw selectieprocedure. Ik zou u willen vragen dit probleem te verhelpen.

Een dergelijke lijst met scheve verhoudingen is meestal niet het resultaat van een bewuste uitsluiting van vrouwen, maar eerder het effect van impliciete vooroordelen, die zowel onbewust als onbedoeld zijn. Helaas kan het een groot effect hebben op carrières.


Mag ik u vragen om actief een betere sekseverhouding na te streven voor dit congres? Dit kan een zeer belangrijke en positieve bijdrage leveren aan diversiteit in ons vakgebied:
1) Een lezing geeft vrouwen de kans om hun werk te presenteren, aan hun netwerken te bouwen en nieuwe samenwerkingen aan te gaan (en omdat het moeilijker voor hen is om toegang te krijgen tot netwerken op basis van impliciete vooroordelen binnen groepen is wat extra promotie een belangrijke manier om hen te steunen in het krijgen van de kansen die ze verdienen).
2) Jonge vrouwelijke wetenschappers zullen andere vrouwen zien die geslaagd zijn in het bewerkstelligen van een carrière in de wetenschap; deze vrouwelijke sprekers kunnen dus dienen als rolmodellen en mogelijk een keuze om een carrière in de wetenschap voort te zetten of na te streven positief beïnvloeden.
Ik weet dat deze kwestie vaak vergeten wordt in de hectische tijd rondom de organisatie van een congres, maar ik hoop dat u het met mij eens bent dat dit een belangrijke kwestie is die voldoende aandacht verdient.
Bij voorbaat hartelijk dank.
Hoogachtend,

Weigering deel te nemen aan een panel of symposium:
Geachte (xx),
Hartelijk dank voor de uitnodiging en voor het respect dat ervan getuigt, dat ik hiervoor in aanmerking kom. Maar toen ik keek naar eerdere lezingen in deze serie viel me iets teleurstellends op. Op de website (xx) waar de voorgaande lezingen worden opgesomd, zie ik dat de ratio van vrouwelijke en mannelijke sprekers erg scheef is. Ik ben iemand die zich zorgen maakt om de seksevooroordelen in de wetenschap en vind dit erg teleurstellend. Ik realiseer me dat uiteenlopende zaken kunnen bijdragen aan de keuzes voor wie komt spreken tijdens een bijeenkomst of lezingenserie, maar ik kan eenvoudigweg niet persoonlijk bijdragen aan een serie die zo’n wanverhouding vertoont; en ik stel voor dat u zich de vraag stelt of er in uw selectieprocedure sprake is van een vooroordeel.
Hoogachtend,


four sample letters regarding gender bias in selection of speakers

Asking to take diversity measures up in criteria for selecting a symposium with more than 1 person:
Dear (conference) organizers,

We just received your call for symposia/panels for next year's (conference). Thank you for this.

We believe that it would be useful to remind potential symposium/panel organisers of (conference) to take diversity (of gender, nationality and age) into account when proposing speakers for their symposium. Preferably, this reminder would be sent before the invited speakers are selected. In addition, it would be great if you could include this diversity as a criterion for choosing symposia, and announce this on the (organization) website. Research shows that (gender) bias in academia is usually not the result of intentional acts of exclusion, but rather the effect of more subtle mechanisms like implicit bias and that this can be limited by timely reminding people of the potential for bias. It is an easy measure that would help potential symposium/panel organisers to think about this important issue.

We hope you are willing to take this under consideration. Many thanks in advance. 

 

Sincerely,


Asking for more female speakers at conferences

Dear (conference) organisers,


I was looking at your program when I realized you only have (xx) female plenary speakers on the list. This doesn't set a great example and it certainly exhibits an underrepresentation of the women in our field. Have you considered this issue? Is there a reason for this skewed list of invited speakers? And most importantly: are you recruiting more female speakers at the moment?
Sincerely,
(xx)
Asking for more female speakers at conferences II
Dear organisers of (conference),
I have a question concerning the invited speakers for (conference). I do not know if this was your intention, but the list of invited speakers underrepresents women (researchers or philosophers in this field) at the moment. May I ask you to be aware of this fact, of the possibility that there might be bias in selecting your candidates, and to fix this problem?
Often a skewed list is not the result of intentional exclusion of women, but much rather the effect of implicit bias, a process of unintentional and unconscious bias, that unfortunately can have big effects on careers.
I would like to ask you to actively pursue a better gender balance for this conference, as it can have a very important and positive contribution to diversity in our field of research:

  1. A talk will give women the chance to broadcast their work, build their network and start new collaborations (and as it is harder for them to get into the networks due to intergroup bias, a bit of extra promotion is a really important way to support them in getting the chances they deserve).

  2. Young female scientists will see other women that have succeeded in establishing a carreer in science; these speakers can serve as role models which can positively affect their choice for a further career in science.

I know this issue is often forgotten in the hectic moments of organizing a conference, but I hope you agree with me that this is an important issue, which deserves proper attention.


Many thanks in advance.
Sincerely,
(xx)
Refusing an invitation to a symposium:

Dear (XXX) 

Thank you so much for the invitation and the respect it shows to me that I would be considered for this. However, when I looked into past lectures in this series I saw something that was disappointing. From the site ( XXXX) where past lectures are listed I see that the ratio of female to male speakers is very low. As someone who is concerned by the gender bias in science, I find this very disappointing. I realize there are many issues that contribute to who comes to give a talk in a meeting or seminar series or such. But I simply cannot personally contribute to a series which has such an imbalance and I would suggest that you consider whether anything in your process is biased in some way. 

Sincerely, 

(xx)

  • Vraag naar meer vrouwelijke sprekers op congressen: Geachte organisatoren van (congres
  • Vraag naar meer vrouwelijke sprekers op congressen II Geachte organisatoren van (congres ), Ik heb een vraag betreffende de uitgenodigde sprekers voor (congres
  • Weigering deel te nemen aan een panel of symposium
  • Asking for more female speakers at conferences
  • Asking for more female speakers at conferences II
  • Refusing an invitation to a symposium

  • Dovnload 15.91 Kb.