Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Vlaamse club Pattaya meeting zaterdag 7 augustus 2010

Dovnload 52.1 Kb.

Vlaamse club Pattaya meeting zaterdag 7 augustus 2010Datum14.06.2017
Grootte52.1 Kb.

Dovnload 52.1 Kb.Vlaamse club Pattaya meeting zaterdag 7 augustus 2010


(This Article is prepared for reference only to the readers and the readers are advised to seek independent legal advice on their own case. No responsibility can be assumed from this Article. )We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel, geen enkele aanspraak kan gemaakt worden.

De lezer wordt aangeraden om onafhankelijk juridisch advies in te winnen voor zijn eigen zaak/geval.

**Wij raden u aan het burgerlijk wetboek te kopen in de boekhandel. Het is verkrijgbaar in het Engels en geeft u correcte informatie. Kostprijs ongeveer 1000 baht. U kunt natuurlijk ook gratis het web consulteren : volgende link is een goede http://www.samuiforsale.com/index.php/translation-law-texts-thailand-civil-and-commercial-code.html

Chapter IV


Property of Husband and Wife

Eigendom van man en vrouw
Section 1465 – Where the husband and wife have not, previous to their marriage, concluded a special agreement concerning their properties, the relations between them as regards their properties shall be governed by the provisions of this Chapter.

Wanneer man en vrouw voorafgaand aan hun huwelijk geen speciale huwelijksvermogensovereenkomst gemaakt hebben over hun eigendommen dan zal de regeling over die eigendommen gebeuren volgens dit hoofdstuk 4.
Any clause in the ante-nuptial agreement contrary to public order or good morals or providing that the

relations between them as regards such properties are to be governed by foreign law shall be void.Elke clausule in het huwelijksvermogenscontract die indruist tegen de openbare orde of tegen de goede moraal zal ongeldig verklaard worden. Bovendien heeft de Thaise wetgeving voorrang op de vreemde wetgeving.
Section 1466 – The ante-nuptial agreement is void if not entered in the Marriage register at the time of marriage registration terms of the ante-nuptial; or if not made in writing and signed by both spouses and by at least two witnesses and entered in the Marriage Register at the time of marriage registration stating that the ante-nuptial is thereto annexed.

Het huwelijkscontract is ongeldig als het op het moment van het huwelijk niet opgenomen werd in het trouwregister of als het niet geschreven is en getekend door beide echtgenoten met tenminste twee getuigen en opgenomen in het trouwregister op het moment van de huwelijksregistratie waarbij verklaard wordt dat het huwelijkscontract eraan vastgehecht is.
Section 1467 After marriage the ante-nuptial agreement cannot be altered except by authorization of the Court.

Na het huwelijk kan het huwelijkscontract niet gewijzigd worden, tenzij als het gerechtshof dit toestaat.
The relevant sections can be found from the Civil and Commercial Code, Book 5.

Relevante delen kunt u vinden in de Civil and Commercial Code, Boek 5.

It will be useful for the readers to read a summary of the grounds for divorce under Thai Law.Voor de lezers van deze tekst kan het nuttig zijn een samenvatting te lezen over de redenen voor een scheiding onder de Thaise wetgeving.
Section 1516 relates to the Grounds for divorce as summarized below :-

Sectie 1516 geeft de redenen voor een scheiding zoals hieronder samengevat:
(1). Adultery overspel

(2). Misconduct wangedrag

(3). serious physical or mental harm or torture to the other spouse ernstig fysisch of psychisch letsel of foltering van de andere echtgenoot

(4). desertion for more than one year desertie (verlaten) voor meer dan een jaar

(4/1). If one spouse has been sentenced by a final judgment to imprisonment and has been kept in

prison for more than one year in an offence which the other spouse has not contributed or consented to or

connived at and the continuance to cohabit will cause undue injury or inconvenience to the other spouse, the

latter may enter a claim for divorce.Wanneer een echtgenoot definitief veroordeeld is tot gevangenschap en in de gevangenis verbleef voor meer dan een jaar in een vergrijp waaraan de andere echtgenoot(ote) niet bijgedragen heeft of geen toestemming gegeven heeft of oogluikend toegestaan heeft, dan kan laatstgenoemde een vordering tot scheiding indienen. Hij/zij kan dit ook doen wanneer verder samenwonen ongepaste belediging (letsel ?) of ongemak geeft voor de andere echtgenoot(ote)

(4/2). three years separationDrie jaren uit elkaar zijn

(5). If one spouse has been adjudged to have disappeared or has left the domicile or residence for the

period of more than three years and it has been uncertain whether that spouse is living or dead

Wanneer geoordeeld wordt dat een van de echtgenoten verdwenen is of zijn woonplaats voor meer dan drie jaar verlaten heeft en dat het niet zeker is of hij/zij nog in leven is

(6). If one spouse has failed to give proper maintenance and support, or committed any act seriously

adverse to the relationship between husband and wife to such an extent that the other spouse has, having

regarded to the condition, station in life and cohabitation as husband and wife, sustained undue inconvenienceAls een echtgenoot gefaald heeft om volgens zijn/haar vermogen onderhoud en steun te geven,

of een daad gepleegd heeft zeer ongunstig voor de relatie tussen beide echtgenoten in die mate dat de andere echtgenoot(ote)

overdreven ongemak doorstaan heeft

(7). If one spouse has been a person of unsound mind for more than three years and such unsoundness

of mind is hardly curable as well as so serious that it is intolerable to live together as husband and wife

Als een van de echtgenoten geestesziek is voor een periode langer dan drie jaar en die geestesziekte is nagenoeg niet te genezen en zo ernstig dat het onmogelijk is om samen te leven als man en vrouw.

(8). If one spouse has broken a bond of good behavior executed by him or herAls een echtgenoot een overeenkomst van goed gedrag verbroken heeft, door hem of haar uitgevoerd (=als de echtgenoten geen eerbied en achting tegenover mekaar betonen)

(9). If one spouse is suffering from a contagious and dangerous disease which is incurable and may

cause injury to the other spouse

Als een van de echtgenoten leidt aan een gevaarlijke en besmettelijke ziekte die ongeneeslijk is en letsel kan toebrengen aan de andere echtgenoot

(10). If one spouse has a physical defect which make him or her permanently unable to have sexual intercourseAls een van de echtgenoten een fysisch gebrek heeft waardoor het voor hem of haar permanent onmogelijk is geslachtsverkeer te hebben.

If the couple both consents to divorce, they can obtain a divorce certificate from their local District Office. If one party wants divorce, but the other party objects, he or she would have to file a Petition for Divorce in their local court setting out the ground for divorce. Obviously, a lawyer is in a better position to prepare the Petition for Divorce.Als beide echtgenoten toestemmen in de scheiding kunnen ze een scheidingsakte verkrijgen van hun lokaal districtskantoor. Als een van de partijen wenst te scheiden, maar de andere niet, moet hij of zij een verzoekschrift voor scheiding indienen in zijn/haar plaatselijk gerechtshof met uitleg over de redenen voor scheiding. Het is duidelijk dat een advocaat beter geschikt is om dergelijk verzoekschrift in te dienen.

Under Thai Law, there is a big difference in legal rights against farangs in cases where a Thai girl lawfully married to a farang and a Thai girl only cohabits with a farang. It should be easier for the readers to understand if they look at the following questions and answers :-Onder de Thaise wetgeving is er een groot verschil in wettelijke rechten t.o.v. farangs in gevallen waar enerzijds een Thaise vrouw wettelijk gehuwd is met de farang en anderzijds een Thaise vrouw enkel samenwoont met een farang.

Questions :- Vragen


 1. Can a Thai girl friend claim against a farang if they have been living together without any lawful registration of marriage, but now the farang decided to leave her ?

Answer:- No – unless the Thai girl friend can prove the existence of some business relationship between them, for instance, she is the manageress of a Beer Bar and she is holding the beer bar licence in her name.

Een farang besluit zijn Thaise vriendin te verlaten. Kan die Thaise vriendin aanspraak maken tegen de farang als ze samengewoond hebben zonder enige wettige huwelijksregistratie?

Antwoord: Nee, tenzij de Thaise vriendin kan bewijzen dat er een zakenrelatie tussen hen beide bestaat, bijvoorbeeld als ze de manager is van een bierbar en de barlicentie op haar naam staat.

 1. If legal marriage exists, what is the difference ?

Answer:- She can claim maintenance for herself and she can claim Sin Somros (see Section 1474).

Als ze beide wettig gehuwd zijn, wat is dan het verschil ?

Antwoord: Ze kan onderhoudsgeld eisen voor haarzelf en ze kan Sin Somros (gemeenschappelijk bezit) eisen

(zie Sectie 1474)

 1. A Thai Girl Friend has a baby but not with a farang and now they separate (they where not married). Can she claim maintenance for herself and her child ? Custody to whom ?

Answer:- She can’t claim for herself and the child. The farang will not normally be granted custody of the child as even the mother has better chance to win the custody than the natural father.

Een Thaise vriendin heeft een baby maar niet bij een farang en nu scheiden ze (ze zijn niet gehuwd geweest).

Kan ze onderhoudsgeld eisen voor haarzelf en voor haar kind ? Wie komt de voogdij toe ?

Antwoord: Ze kan geen onderhoudsgeld eisen voor haarzelf en het kind. De farang zal normaal gezien geen voogdij krijgen over het kind. De moeder zou zelfs meer kans maken op voogdij dan een natuurlijke vader.


 1. If legal marriage exists, what is the difference ?

Answer:- She can claim maintenance for herself and the child (see Sections 1461 & 1564). If no consent from the parties, it’s the court to decide how much and which parent should have custody. For custody issue, the mother has better chance to win.

Wat is het verschil bij een wettelijk geregistreerd huwelijk ?

Antwoord: Zij kan onderhoudsgeld eisen voor haarzelf en voor het kind (zie secties 1461 en 1564). Als er geen overeenstemming is tussen de beide partijen, dan is het aan het gerechtshof om te beslissen hoeveel en welke ouder voogdij zal krijgen.De moeder heeft wel meer kans om de voogdij toegewezen te krijgen.

(Section 1461). Husband and wife shall maintain and support each other according to his or her capability and station in life.

(Sectie 1461). Man en vrouw zullen elkaar onderhouden en steunen overeenkomstig zijn of haar vermogen en stand.
(Section 1564). Parents are bound to maintain their children and to provide proper education for them during their minority

For most of the farangs, they are most interested in knowing what a Thai wife can claim against a farang when they divorce.(Sectie 1564). Ouders zijn ertoe gebonden hun kinderen te onderhouden en ze van aangepast onderwijs te voorzien tijdens hun minderjarigheid. De meeste farangs zijn het meest ge-interesseerd in wat een Thaise vrouw kan eisen van de farang bij een scheiding.

Under Thai Law, the crucial thing is to distinguish and find out what is Sin Somros because under Section 1533, the Sin Somros shall be divided equally between the man and woman on divorce. If the Court comes to a conclusion that real or personal properties are Sin Somros of the farang, a Thai wife is legally entitled to claim 50% of it. Section 1474 defines Sin Somros as :Onder de Thaise wet is het cruciaal te onderscheiden en vast te stellen wat onder Sin Somros (gemeenschappelijk bezit) valt, want onder sectie 1533 zal de Sin Somros bij scheiding gelijk verdeeld worden tussen man en vrouw. Als het hof tot het besluit komt dat onroerende of persoonlijke eigendommen onder Sin Somros vallen van de farang, dan heeft de Thaise vrouw wettelijk het recht om 50 procent op te eisen.

Sectie 1474 definieert Sin Somros (gemeenschappelijk bezit) als:


 1. property acquired by either spouse during marriage;

eigendom verworven door elke echtgenoot(ote) tijdens het huwelijk (gemeenschappelijke aanwinsten).

 1. property acquired by either spouse during marriage through a will or gift made in writing if it is declared by such will or document of gift to be Sin Somros;

eigendom verworven door elke echtgenoot(ote) tijdens het huwelijk d.m.v. een testament of handgeschreven gift, als het aangegeven is in zo’n testament of gift als zijnde Sin Somros (gemeenschappelijk bezit)

 1. fruits of Sin Suan Tua.

de vruchten van Sin Suan Tua (single bezit): de opbrengsten van persoonlijke goederen
In case of doubt as to whether any property is Sin Somros or not it shall be presumed to be Sin Somros.

In geval van twijfel of een eigendom al dan niet Sin Somros (gemeenschappelijk bezit) is, zal worden aangenomen dat het Sin Somros is.

From that Section 1474, you will see a new terminology called “Sin Suan Tua”. If the Court comes to a conclusion that real or personal properties are Sin Suan Tua of the farang, a Thai wife cannot claim any part of it or vice versa for cases where Sin Suan Tua belongs to the Thai wife.In sectie 1474 zul je met een nieuwe terminologie kennis maken namelijk “Sin Suan Tua”. Als het hof tot de conclusie komt dat onroerende of persoonlijke eigendommen behoren tot de Sin Suan Tua (single bezit) van de farang, dan kan een Thaise vrouw geen enkel deel opeisen, of vice versa voor gevallen waar de Sin Suan Tua behoort tot de vrouw.
Section 1471 defines Sin Suan Tua as :

Sectie 1471 definieert Sin Suan Tua als:

 1. property belonging to either spouse before marriage;

eigendom behorend tot elke echtgenoot(ote) voorafgaand aan het huwelijk

 1. property for personal use, wardrobe or ornament suitable to station in life, or tool necessary for carrying on occupation or profession of either spouse;

eigendommen voor persoonlijk gebruik, een kleerkast of sierraden die een zekere stand (positie) geven, of gereedschap nodig om een beroep verder te zetten

 1. property acquired by either spouse during marriage through inheritance or a gift;

eigendommen verworven door elke echtgenoot(ote) tijdens het huwelijk, door erfenis of door een gift

 1. khongman (items given by one spouse to another for the marriage ceremony e.g. rings ).

khongman (artikels gegeven door de echtgenoot aan de andere voor de huwelijksceremonie bv. ringen)
It should be interesting to know that if the money in question (say deposited into the bank account before marriage) is determined by the Court as Sin Suan Tua, the fact that the money was then used to buy a property after the date of marriage, that property is still Sin Suan Tua and thus cannot be claimed by the other party. That is the case because Section 1472 provides that “If Sin Suan Tua has been exchanged for other property, employed to buy other property or sold for money, the property or money so acquired shall be Sin Suan Tua.”

Het is interessant te weten als het over geld gaat (bv. een storting op de bankrekening voorafgaand aan het huwelijk) dat het Hof beslist dat dit behoort tot de Sin Suan Tua (single bezit). Als dit geld tijdens het huwelijk gebruikt is om een eigendom te kopen, dan bijft die eigendom Sin Suan Tua en kan dus niet opge-eist worden door de andere partij. Dit komt door sectie 1472 die voorziet dat “Als Sin Suan Tua uitgewisseld is voor ander eigendom, gebruikt om ander eigendom te kopen of de eigendom is verkocht voor geld, dan zal de eigendom of het geld aanzien worden als Sin Suan Tua.
By looking at the following scenario, it would be easier to understand the Thai law in that respect

Als we het volgende scenario bekijken, zal de Thaise wet makkelijker te begrijpen zijn in dat opzicht

Scenario


If a farang has savings of his own before marriage, say 3 Million, and after marriage, he used 2 Million to buy a house and leaving cash at bank of 1 Million. Now, they divorce. What happen to the cash at bank ? If price of the house has gone up to 3 Million now, can his Wife claim for it ?

Als een farang eigen spaargeld heeft van voor het huwelijk, bv. 3 miljoen, en na het huwelijk gebruikt hij 2 miljoen om een huis te kopen zodat er 1 miljoen op de bank blijft. Dan scheiden ze. Wat gebeurt er met het cashgeld op de bank ? Als de prijs van het huis gestegen is tot 3 miljoen nu, kan zijn vrouw eisen stellen ?
Answer :- The money at bank belongs to the farang and his wife can’t claim 50% of the savings although she can claim maintenance.

The house was bought from farang’s own money (i.e. Sin Suan Tua) and thus his Wife can’t claim from it whether or not the price of house has gone up.

Antwoord: Het geld op de bank behoort tot de farang en zijn vrouw kan niet 50 procent van het spaargeld opeisen, maar ze kan wel onderhoudsgeld eisen. Het huis was gekocht van de farang zijn eigen geld (Sin Suan Tua) en dus kan zijn vrouw het niet opeisen, ongeacht het feit dat de prijs van het huis gestegen is. (*)

(*) Wij hebben redenen om te twijfelen aan deze uitspraak, Naar ons rechtsgevoel is de meerwaarde gerealiseerd op het huis ook gemeenschappelijk bezit.

Zie ook punt 3 bladzijde 5 :
fruits of Sin Suan Tua. We nemen hiervoor nog eens contact op met Tommy
.
If 2 Million were used to buy a beer bar business, the situation may be different because the profits from the business and accumulation of wealth are Sin Somros. Why different ? Think about it. If you still don’t understand, please feel free to contact us.

Als 2 miljoen zouden gebruikt zijn om een bierbar aan te kopen, dan kan de situatie verschillend zijn omdat de profijten van de business

en de accumulatie van rijkdom Sin Somros (gemeenschappelijk bezit) zijn. Waarom verschillend ? Denk erover na. Mocht u het niet begrijpen, gelieve ons te contacteren.


De Facto or common-law marriages in Thailand


This entry was posted by admin Sunday, 25 July, 2010

Read the rest of this entry »De Facto or common-law marriages in Thailand

A common law marriage, or ‘de facto’ marriage is basically a marriage that is recognized by law as a valid marriage after a period of time in which a man and a woman have cohabited as husband and wife and presented themselves to the outside world as husband and wife without officially registering the marriage. Some countries in the world  and some says in the US legally recognize this as a valid marriage, although the marriage isn’t registered.

The principle of a common law or de facto marriage is NOT recognized under Thai law. Only registered marriages or marriages according to Thailand marriage laws entered into the marriage register are recognized as legal and valid marriages and will create the rights, duties and responsibilities between the spouses under Thai marriage laws.

So, although a man and a wife have cohabited as husband and wife in Thailand for several years, and maybe confirmed their status through a Buddhist marriage ceremony,  this does not create a marriage under Thai law, nor could it create any claims as to maintenance or to marital property upon separation by one of the parties to property titled in the other party’s name.

A de facto, common law marriage or a Buddhist marriage does not create a valid marriage in Thailand and therefore a prenuptial agreement isn’t required to protect the personal assets of the parties during the cohabitation. Only if the marriage is officially registered with the government and entered into the official marriage register the relationship between husband and wife is governed by the Thai Civil and Commercial Code and will create marital property between husband and wife under Thai family laws. In this case, prior to the marriage, a prenuptial agreement should be considered.

In het voorgaande wordt aangegeven dat er in sommige landen een feitelijke huwelijksovereenkomst bestaat. Dit wil zeggen dat enige jaren samenleving wordt gelijkgesteld aan een geregistreerd huwelijk en de daaruitvolgende rechten en plichten. Dit is echter niet van toepassing in Thailand. Er kunnen dan ook geen eisen gesteld worden door de andere partner, bij het uit elkaar gaan, zelfs indien zij gedurende jaren samenleven.

An official marriage can only be ended through a formal Thai divorce procedure.


Thai Common Law Marriage

Written by Siam Expat Law | 03 December 2009

A common law marriage, or 'de facto' marriage is basically a marriage that is not officially registered but is recognized by law as a valid marriage after a period of time in which a man and a woman have cohabited as husband and wife and presented themselves to the outside world as husband and wife.

Some countries in the world  and some states in the US legally recognize a de facto marriage as a valid marriage. 

The principle of a common law or de facto marriage is NOT recognized under Thai law. Only registered marriages entered into the marriage register are recognized as legal and valid marriages in Thailand and will create the rights, duties and responsibilities of husband and wife under Thai family laws.

So, even though a man and a wife have cohabited as husband and wife in Thailand for several years, and maybe confirmed their status through a Buddhist marriage ceremony,  this does not create a marriage under Thai law, nor could it create any rights or claims as to maintenance or to marital property by one of the parties for property titled in the other party's name.

As a common law marriage or a Buddhist marriage ceremony does not create a valid marriage in Thailand a prenuptial agreement is not required to protect the personal assets of the parties during the cohabitation. Only if the marriage is officially registered and entered into the marriage register the relationship and properties between husband and wife is governed by the Thai Civil and Commercial Code. Only in this case a prenuptial agreement should be considered prior to registering the marriage.

Opposite to a common-law marriage, an official marriage can again only be ended through a formal divorce procedure.

(From www.huahinlawonline.com)

Article presented by :Super Consultants

111/168-9 Moo 10, Soi Buakhao, South PattayaTel: 038-723871 Mobile: 081-6220128 www.pattayasuper.com

 • Questions :- Vragen
 • Scenario
 • De Facto or common-law marriages in Thailand
 • Thai Common Law Marriage

 • Dovnload 52.1 Kb.