Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Vlaamse overheid Coördinerende archiefdienst

Dovnload 85.94 Kb.

Vlaamse overheid Coördinerende archiefdienstDatum16.06.2017
Grootte85.94 Kb.

Dovnload 85.94 Kb.c:\users\ospazisa\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.word\vvbad_hoofdlogo_web.jpg

http://www.arch.be/img/logo_arch.png

Vlaamse overheid

Coördinerende archiefdienst

Boudewijnlaan 30 bus 30

1000 BRUSSEL

T 0495 38 44 36

sabrina.ospazi@kb.vlaanderen.be

VERSLAG

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////Datum:

7 oktober 2016

Aanwezig:

Kathleen Devolder (Rijksarchief), Bram Dierckx (Intergemeentelijke archivaris Balen, Dessel, Laakdal, Meerhout, Retie), Glenn Hoens (Welzijnsband Meetjesland), Geert Leloup (Rijksarchief), Nadia Lenaerts (Gemeente Boechout), Sabrina Ospazi (secretaris, Vlaamse Overheid), Bart Sas (SA Turnhout), Roeland Verhaert (voorzitter, SA Antwerpen), Isabelle Verheire (Provincie West-Vlaanderen).

Afwezig met kennisgeving:

Jan Anseeuw (SA Brugge), Annelies Mattheus (Welzijnsband Meetjesland), Johan Vandereycken (Rijksarchief), Quinten Van Gorp (Inforum).

Voorzitter:

Roeland Verhaert

Verslaggever:

Sabrina Ospazi

Onderwerp

Vergadering Subwerkgroep Selectielijst Gemeenten

Plaats

VAC Antwerpen

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 1. Praktische mededelingen 1. Goedkeuring selectielijst

De herziene versie van de selectielijst werd door het Rijksarchief goedgekeurd.

Sabrina maakt de selectielijst klaar voor publicatie en verwerkt de opmerking van het Rijkarchief.
 1. Evaluatie werking subwerkgroep: duur en frequentie van vergaderingen

De evaluatie van de werking van de subwerkgroep werd na de vorige vergadering nog even per mail verder gezet. Hieruit bleek dat er een aantal leden voorstander zijn om met halve dagen te werken.


De subwerkgroep neemt dit voorstel aan en legt alvast een aantal vergaderdata voor 2017 vast:


 • 2/12/2016: 9u30-12u30 (VAC Antwerpen, 15.08 – Rembrandt)

 • 27/01/2017: 9u30-12u30 (Boudewijngebouw, 7B14)

 • 24/03/2017: 9u30-12u30

 • 12/05/2017: 9u30-12u30: update van selectielijst finaliseren en doorsturen naar RA

 • 23/06/2017: 9u30-12u30

Praktische afspraken hierbij zijn: • Er worden geen broodjes meer voorzien.

 • Er zal afwisselend in het VAC Antwerpen en het Boudewijngebouw worden vergaderd.

 • Er wordt in juni 2017 geëvalueerd of deze werkwijze zal gehanteerd worden voor het najaar.

Deze data zullen tijdens het volgende overleg nog even worden overlopen.

 1. Praktische afspraken voor losse adviesvragen

De Vlaamse overheid en het Rijksarchief hebben een overleg gehad waarbij het beantwoorden van losse adviesvragen werd besproken.
Standpunt hierbij is dat de adviesvragen op korte termijn zoveel mogelijk zullen worden voorbereid en beantwoord door het Rijksarchief en de Vlaamse overheid die hiervoor zullen samenwerken. Deze antwoorden worden opgelijst en doorgegeven aan de subwerkgroep bij de voorbereiding van de update van de selectielijst (2 rondes per jaar: voorjaar en najaar). De subwerkgroep neemt deze beslissingen bij goedkeuring over in de algemene selectielijst.
Tekstuele aanpassingen/verbeteringen worden enkel besproken door de subwerkgroep met de update van de selectielijst. (Een update wordt beschouwd als een tussentijdse aanvulling van de algemene selectielijst. Een herziening is de evaluatie van het ganse document (incl. de inleiding)).

 1. Bespreking selectielijst LeefmilieuRecord

Aanpassing

Rij 36

Navragen:

Integraal milieujaarverslag voor bedrijfsafval - vanaf wanneer is dit beschikbaar? Eventueel record opsplitsen: vanaf X: te bewaren bij de gemeente, vanaf X: te bewaren bij LNERij 38

Verplaatsen:

De handeling ‘verzamelen van zwerfvuil’ wordt verplaatst naar onderhoud patrimonium maar wordt eerst opgelijst in apart overzicht.Rij 48

Wijzigen:

In de toelichting bij de handeling ‘Behandelen van milieuvergunningen volgens VLAREM’ wordt het voorbeeld van luchtverontreiniging toegevoegd.

Er wordt tevens vermeld: ‘Dossiers van het uitreiken van milieuvergunningen voor VLAREM, worden integraal bewaard. (verwijzen naar ARAB)’

Aanvullen:

Records op basis van ARAB? Nakijken in Maréchal.Rij 49

Wijzigen:

In hete record van ‘Dossier betreffende de verlening of weigering van milieuvergunningen (VLAREM) - klasse 1’ wordt in de toelichting toegevoegd: ‘Deze dossiers bevatten ook de adviezen in de vorm van milieueffectenrapporten (MER) van de afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie.’

Hoewel het bewaarniveau bij de provincies ligt, worden deze belangrijke dossiers ook op gemeentelijk niveau integraal bewaard.


Rij 50

Wijzigen:

In het record ‘Dossier betreffende de verlening of weigering van milieuvergunningen (VLAREM) - klasse 2 vergunning bij de gemeente’ wordt in de toelichting toegevoegd: ‘Deze dossiers bevatten ook de adviezen in de vorm van milieueffectenrapporten (MER) van de afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie.’Rij 57

Schrappen:

Het record i.v.m. luchtverontreiniging wordt geschrapt maar wordt bij de handeling over de VLAREM-vergunningen toegevoegd als voorbeeld.Rij 60 en 61

Navragen:

FANC klasse I en II nog extra bekijken – en terugbrengen volgende vergadering om te definitieve beslissing nemen of er onderscheid in termijn moet worden genomen klasse I, II of III. Eventueel record toevoegen.

Kathleen bezorgt selectielijst van FANC.


Rij 62

Wijzigen:

In de beschrijving ‘Dossiers betreffende de verlening of de weigering van een vergunning voor het wijzigen van vegetaties en kleine landschapselementen, ook: natuurvergunning’ wordt toegevoegd ‘in gebieden met een bepaald beschermd statuut’.

Schrappen van uitzonderingen in de toelichting.


Rij 63

Verplaatsen:

Het record ‘Dossiers betreffende de aanvraag van een vergunning voor het wijzigen van vegetaties en kleine landschapselementen, ook: natuurvergunning’ wordt verplaatst naar patrimonium. Opnemen in lijst voor te verplaatsen records naar patrimonium.Rij 65

Navragen:

‘Dossiers betreffende de subsidieaanvraag voor de bebossing (nieuw bos)’. Wat is hier de rol van de gemeente?Rij 66

Navragen:

Dossiers betreffende de subsidieaanvraag voor de herbossing (heraanleg na kapping): rol van de gemeente?Rij 67

Verplaatsen

De beschrijving ‘Kopie van melding van de bestrijding van kraaien en eksters uitgereikt door het Agentschap Natuur en Bos’ wordt geplaatst onder de handeling ‘Dierenoverlast’.Rij 72

Verplaatsen:

‘Kopie van de kapmachtigingen in openbaar bos die worden uitgereikt door het Agentschap Natuur en Bos’ wordt verplaatst naar patrimonium. Opnemen in lijst voor te verplaatsen records naar patrimonium.Rij 73

Verplaatsen:

Dossier inzake de organisatie een openbare houtverkoop wordt verplaatst naar patrimonium. Opnemen in lijst voor te verplaatsen records naar patrimonium.Rij 75

Wijzigen:

Handeling ‘Opsporen en vaststellen van overtredingen’ wordt gewijzigd in ‘Opvolgen van overtredingen’.Rij 80-82

Schrappen, verplaatsen en wijzigen:

De handeling ‘Opschorten van vergunningen’ wordt geschrapt. Onderliggende records zijn verschoven en de handeling over klachten wordt verruimd tot ‘opvolgen en sanctioneren van klachten over inrichtingen’.Rij 82

Wijzigen:

De taak ‘Behandelen van klachten inzake leefmilieu’ wordt gewijzigd in een handeling ‘Opvolgen en sanctioneren van klachten over inrichtingen’ en de handeling ‘Opvolgen en sanctioneren van klachten over particulieren en niet-vergunde inrichtingen’.Rij 83

Navragen:

Klachtendossiers aangaande vergunde inrichtingen (milieuvergunningen) van klasse 2 en 3 die milieuhinder veroorzaken – deze werden eerst in MKROS geregistreerd. Werd deze dossiers in het systeem opgenomen? Zo ja, werd het systeem gearchiveerd?Rij 87

Navragen:

Register met inkomende meldingen over inbreuken op milieuhinder door een bedrijf – werd het systeem gearchiveerd?Rij 86

Toevoegen:

Nieuwe handeling: Opvolgen en sanctioneren van klachten over particulieren en niet-vergunde inrichtingen.

In de toelichting wordt aangevuld: ‘Voor de verdere opvolging kunnen deze dossiers worden doorgestuurd naar het parket of naar de GAS-ambtenaar.’


Rij 90

Toevoegen:

Nieuw record: ‘Dossiers rond achterlaten van afval’, bv. sluikstorten en sluikstoken.

Bestemming: Vernietigen

Termijn: 1 jaarRij 92

Wijzigen:

De beschrijving wordt uitgebreid met de leningsaanvragen: ‘Verwerken en behandelen van subsidieaanvragen en leningaanvragen’Rij 93

Wijzigen:

De beschrijving wordt uitgebreid met de leningen: ‘Reglementen voor het uitreiken van gemeentelijke subsidies (geldelijk of in natura) of een lening’

Er wordt ook nagekeken of er kan worden verwezen naar de algemene reglementen van 202.


Rij 94

Toevoegen:

Nieuw record: Registers van uitgereikte subsidies of leningen

Bestemming: B


Rij 95

Wijzigen:

De beschrijving wordt uitgebreid met de leningen: ‘Aanvraagdossiers voor het bekomen van een gemeentelijke geldelijke subsidie of een lening’Rij 96

Wijzigen:

De aanvraagdossiers voor het bekomen van een gemeentelijke gift in natura worden niet als rechtsvorderingen beschouwd. Hierdoor krijgt deze serie een kortere bewaartermijn.Rij 97-99

Schrappen:

De records i.v.m. de leningen worden geschrapt omdat deze geïntegreerd werden bij de records betreffende subsidies.Rij 100

Wijzigen:

De handeling wordt gewijzigd en luidt als volgt: ‘Verstrekken van middelen voor de milieuvriendelijke verwerking en voorkoming van afval’

In de toelichting wordt aangevuld dat dit kan gaan over bv. compostvaten, vuilniszakken, bladkorven,.. Voor de verkoop van deze middelen wordt verwezen naar lokale economie.


Rij 102

Wijzigen:

De beschrijving ‘Ontvangstbewijzen van verkoop van vuilnisrecipiënten’ wordt vervangen door ‘Dossier voor de financiële opvolging’. Er wordt een verwijzing toegevoegd naar ‘zie 204’. Ook Maréchal nakijken.Rij 103

Wijzigen:

De beschrijving ‘Gunningsdossier betreffende de verdeling van middelen die afval en vervuiling voorkomen’ wordt gewijzigd in ‘Dossier betreffende de verdeling van middelen die afval en vervuiling voorkomen’. De bewaartermijn wordt gelijkgetrokken met het gelijkaardige dossier inzake de verdeling van de middelen voor de milieuvriendelijke verwerking van afval.Rij 104-105

Schrappen:

De handeling ‘Adviseren in milieuverantwoord productgebruik’ en onderliggend record worden geschrapt want deze adviezen komen ook bij de handeling i.v.m. het voorlichten en adviseren over leefmilieu aan bod. De voorbeelden worden behouden en toegevoegd bij de handeling over de voorlichting en het adviseren.Rij 106

Wijzigen:

Verwijzing naar de handeling nakijken.Rij 107

Toevoegen:

Nieuw record ‘lijsten van compostmeesters’ – Nadia vraagt na of deze lijsten op het niveau van de gemeente beschikbaar zijn en of er nog andere documentvorming bij de gemeente gebeurt.Rij 108

Navragen:

Nagaan wat de gemeente kan doen voor het bevorderen van een verantwoorde en economische bemesting. Is dit ook een vorm van sensibilisering?Rij 110

Schrappen:

De handeling ‘Uitdelen van middelen die afval en vervuiling voorkomen’ wordt geschrapt (dubbel).Rij 111

Verplaatsen:

‘Ondersteuning van lokale initiatieven voor het behoud van natuur en leefmilieu’ wordt verplaatst naar de subsidies en er wordt een onderscheid gemaakt tussen initiatieven van particulieren en verenigingen (ref. onderscheid bij cultuur)Rij 112

Wijzigen:

Beschrijving wordt aangepast door de opname van subsidies: ‘Dossiers betreffende het verlenen van subsidies alsook praktische steun aan de lokale natuur- en milieuverenigingen’Rij 113

Schrappen:

Dossiers betreffende het verlenen van logistieke steun aan lokale natuur- en milieuverenigingen – Er zal hiervoor geen documentvorming zijn bij de dienst milieu.Rij 114

Verplaatsen:

‘Energiebeheer voor eigen patrimonium’ wordt verplaatst naar patrimonium.Rij 117

Wijzigen:

‘Briefwisseling i.v.m. het nalaten van de verplichting tot naleving van het politiereglement’ wordt vervangen door ‘Briefwisseling i.v.m. overtreding van het politiereglement in het kader van het milieu het nalaten van de verplichting tot naleving van het politiereglement’Rij 118

Wijzigen:

‘Voorlichten over leefmilieu’ wordt ‘Voorlichten en adviseren over leefmilieu’Rij 119-120

Schrappen:

‘Sensibilisatieprojecten gestimuleerd vanuit de hogere overheid (provinciaal, federaal,..) in het kader van milieuvriendelijk productgebruik, energieverbruik,..’ en ‘Sensibilisatieprojecten gestimuleerd vanuit andere organisaties zoals Bond Beter Leefmilieu, Regionaal Landschap Groene Corridor, Belgerinkel,..’ worden geschrapt omdat dit louter documentatie is.Rij 121

Wijzigen:

‘Vrijwillige sensibilisatieprojecten georganiseerd door de gemeente die inspelen op acties van de hogere overheid of op eigen initiatief (bv. geboorteboomactie, paddenoverzet, ..)’ wordt ‘Vrijwillige sensibilisatieprojecten georganiseerd door de gemeente (bv. geboorteboomactie, paddenoverzet, ..)’Rij 123

Toevoegen:

Aan de toelichting worden de voorbeelden toegevoegd: bv. printpapier, cateringmateriaal, bestrijdingsmiddelen (groen- en tuinaanleg), pesticiden, hout,..Rij 126

Nakijken:

Verlenen van attesten door de gemeente voor vrijstelling van afvalwaterheffing – nakijken welke rol de gemeente hierin speelt.Rij 127

Verplaatsen:

De verhouding van de handeling ‘Onderhoud van openbaar domein’ tot het patrimonium wordt nagegaan. De records die kunnen worden verplaatst naar het openbaar domein worden eerst gegroepeerd en volgende keer nog eens voorgelegd.Rij 130

Wijzigen:

De beschrijving ‘aanvraagformulieren’ wordt gewijzigd in ‘meldingen’.Rij 133

Toevoegen:

Record ‘Ruimen van beken’ toevoegen en verhouding met patrimonium bekijken.Rij 138

Verplaatsen:

Record ‘Dossier betreffende een bodemsaneringsproject in opdracht van de gemeente’ verplaatsen naar patrimonium (op aparte lijst te zetten).Rij 146

Nakijken:

De records onder de handeling (Erfgoed)Landschapszorg’ wordt nog eens grondig vergeleken met de goedgekeurde selectielijst. Wijzigingen worden nog apart aangeduid.Rij 154

Toevoegen:

Aan de handeling ‘Dierenwelzijn’ verwijzingen naar ‘overleg met dierenwelzijnorganisaties’, ‘reglementering en beleid’ en ‘samenwerkingen’ toevoegen.Rij 155

Schrappen:

Dossiers inzake de opvang van rondzwervende, verloren of achtergelaten huisdieren op het grondgebied van de gemeente. De toelichting i.v.m. de samenwerking met asielen wordt geschrapt.Rij 157

Schrappen:

Het record ‘Dossiers inzake het verbod op wilde circusdieren’ wordt geschrapt omdat deze dossiers kunnen worden ondergebracht onder een volgend record ‘Dossiers inzake de verzorging en bescherming van dieren in eigendom van derden’.Rij 159

Toevoegen:

Het record ‘Sensibiliseringsdossiers’ wordt toegevoegd.Rij 160

Toevoegen:

Het record ‘Dossier inzake de verzorging en bescherming van dieren in eigendom van derden (kerststal, circussen, markten, manifestaties zoals weging vette os, gansrijden, …)’ wordt toegevoegd.Rij 161

Toevoegen:

Dossier inzake de verzorging en bescherming van dieren in eigendom (parken, bijen, ..) van de gemeente op initiatief van de gemeenteRij 162

Toevoegen

Dossier inzake de verzorging en bescherming van dieren in het wild op initiatief van de gemeente (bv. valken,..)Rij 163

Toevoegen

De handeling ‘Dierenoverlast’ wordt toegevoegd.Afstemming met de algemene selectielijst:


 • In record 3 15 00 00 verwijzen naar 3.08 voor landschapszorg

 • In record 3 05 09 00 00 – politie van de bossen verwijzen naar de lijst milieu!!

 • Bij de volgende versie: subsidieaanvragen door de eigen gemeente (2.04) herbekijken
 1. Aanpassing aanbevolen vernietigingstermijn

Dit punt wordt uitgesteld tot de volgende vergadering.

 1. Bespreking Selectielijst Economie  1. Algemeen

De aanpassingen zijn doorgevoerd in een eerdere, door Anke Dehuisser opgestelde en door Roeland aangeleverde versie.

De leden van de subwerkgroep ontvingen ontwerpversie v4. De kleur groen wijst op toegevoegde delen, rood doorstreept op geschrapte delen, oranje op zaken die met de subwerkgroep (correcte doorverwijzing, overlapping met of overheveling naar een ander domein) getoetst moeten worden en blauw op één reeks die niet de door Roeland overgemaakte ontwerpversie maar wel in de algemene ontwerpversie is opgenomen. De kleur paars in de nieuwe ontwerpversie v5 van de selectielijst wijst op wijzingen die zijn doorgevoerd op voorstel van de subwerkgroep.


  1. Opmerkingen over de structuur

De indeling was nog niet aangepast omdat de afbakening van het domein lokale economie soms moeilijk is en de bedoeling was om deze met de subwerkgroep te bespreken alvorens te beginnen te schuiven met taken en handelingen. De bespreking binnen de subwerkgroep levert de volgende voorstellen op: • akkoord met bestaande omschrijving domein en taken;

 • afsplitsing van alle marktgerelateerde records van de taak “controleren en vergunnen van activiteiten”, enerzijds omdat de huidige taak te veel handelingen en records omvat en anderzijds omdat de organisatie van markten een belangrijk en vaak afzonderlijk takenpakket is;

 • overheveling van de taak “Uitbaten van een haven” naar een nieuw, afzonderlijk beleidsdomein “uitoefenen van economische activiteiten” (samen met elektriciteit, water, enz.)

 • overheveling van de taak “medeorganisatie van de bestrijding van besmettelijke ziekten bij dieren en van schadelijke insecten, dieren en planten wegens economische redenen naar leefmilieu”;

 • idem voor het record met betrekking tot verkoop van huisvuilzakken en -stickers: dit kan in principe ook onder lokale economie vermeld worden omdat deze door bedrijvenloketten ed. aan handelaars verkocht worden, maar is moeilijk in te passen onder een bestaande taak.


  1. Inhoudelijke bespreking van de lijst

Bespreking van taken, handelingen en records (tot handeling 3.13.03.03.00; wegens beperkt aantal aanwezige leden op het moment van de bespreking dienen enkele cruciale punten opnieuw besproken te worden, cf. infra)

Rij 2 - 3.13.00.00.00

Wijzigen:

Schrappen doorverwijzing met betrekking tot machtiging ambulante handel wegens voorkeur voor opname onder lokale economie.Rij 6 - 3.13.01.01.02

Wijzigen:

(V) wijzigen in V en schrappen selectiecriterium “Tot en met 1947 bewaren, na 1947 vernietigen” wegens algemeen selectiecriterium om alles tot en met 1950 te bewaren.Navragen: wat na 1997? Verifiëren in selectielijsten FOD Economie - Prijsobservatorium.

Rij 11 - 3.13.01.02.04

Wijzigen:

“afschrift van tellingen overgemaakt aan de burgemeester door de AD Statistiek / NIS” wordt “afschrift van tellingen opgemaakt door de AD Statistiek / NIS en overgemaakt aan de burgemeester” om context en onderscheid met voorgaande reeks duidelijker aan te geven . Voorts toevoeging “of gegevens” om aan te geven dat dit ook digitaal kan verlopen.Nog te bespreken: definitieve bestemming.

Rij 14 - 3.13.02.01.00

Wijzigen:

schrappen “afleveren van” aangezien de gemeente de eretekens en erekentekens niet aflevert.Rij 16 - 3.13.02.01.02

Wijzigen:

toevoegen van “en eventuele bijkomende persoonsgegevens over”.Navragen:

persoonsgegevens misschien bewaard op niveau instituut?Rij 16 - 3.13.02.01.03

Wijzigen:

ter verduidelijking “praktische” toevoegen aan “organisatie”.Rij 20 - 3.13.02.03.01

Wijzigen:

bewaartermijn “2 jaar” wordt “1 jaar” aangezien grondslag onduidelijk is en elders met termijnen van 1 jaar wordt gewerkt.Rij 22 - 3.13.02.04.01

Navragen:

context en inhoud onduidelijk, Geert vraagt na bij Roeland.Rij 23 - 3.13.02.04.02

Navragen:

context en inhoud onduidelijk, Sabrina vraagt na bij RO.Rij 25 - 3.13.02.04.04

Wijzigen:

definitieve bestemming B wordt V wegens gering historisch belang en toevoeging bewaartermijn 1 jaarRij 26 - 3.13.02.04.05

Wijzigen:

bewaartermijn “2 jaar” wordt “1 jaar” aangezien grondslag onduidelijk is en elders met termijnen van 1 jaar wordt gewerkt.Rij 29 - 3.13.02.05.01

Wijzigen:

“samenwerking van handelaars” wordt “samenwerking met en van handelaars” om rol gemeente te benadrukken.Rij 32 - 3.13.02.05.04

Wijzigen:

“opfrissing” wordt “verfraaiing” om tot een ruimere omschrijving te komen en toevoegen van bijkomende voorbeelden “de installatie van kerstverlichting, de aanleg van groen”.Rij 33 - 3.13.02.05.05

Wijzigen:

“de horecabegeleiding” wordt “opvolging en ondersteuning van horeca” om de beschrijving te verduidelijken en beter te laten aansluiten bij de voorbeelden.Rij 34 - 3.13.02.05.06

Schrappen:

“dossier inzake de organisatie van ontmoetingsdagen”. Overlapping met rij 29 - 3.13.02.05.01Rij 36 - 3.13.02.05.06

Wijzigen:

definitieve bestemming B wordt (V) en toevoeging bewaartermijn “1 jaar”Rij 37 - 3.13.02.05.07

Wijzigen:

 • toevoegen concreet voorbeeld “waardebonnenboek”.

 • definitieve bestemming B wordt (V) en toevoeging selectiecriteria: uniek initiatief bewaren; jaarlijks initiatief: vernietigen op voorwaarde dat 1 jaar op zes bewaard wordt.

Rij 38

Wijzigen:

toevoegen handeling “opstellen van reglementen inzake de toekenning van subsidies aan kleinhandel en bedrijven” en bijhorende kruisverwijzing aangezien subsidies enkel op basis van een reglement toegekend kunnen worden.Rij 39 - 3.13.02.06.01

Nog te bespreken:

definitieve bestemming.Rij 42 - 3.13.02.07.01

Wijzigen:

“aan de ambtenaren van Douane en Accijnzen” wordt vereenvoudigd tot “aan Douane en Accijnzen”.Rij 49 - 50

Wijzigen:

toevoegen handeling en record met betrekking tot intellectuele beroepen”.Rij 52

Wijzigen:

“dossiers inzake de toekenning van hinderattesten” wordt dossiers inzake de behandeling van aanvragen van een hinderattest” zodat dit op dezelfde wijze omschreven wordt als de activiteitsattesten.Rij 54 - 55

Wijzigen:

toevoegen “exploitatievergunning” aangezien dit begrip bekender is dan “socio-economische vergunning”. Niet aangepast omdat opzoeking na de vergadering van de subwerkgroep leert dat dit specifiek voor horeca is en verder in de lijst nog aan bod zal komen.Rij 57

Nog te bespreken:

waar worden stukken betreffende klachten over inbreuken bewaard?


 1. Volgende vergadering

De volgende vergadering gaat door op vrijdag 2 december 2016, 9u30-12u30 in het VAC Antwerpen, (15.08 – Rembrandt).

pagina van

 • Praktische mededelingen Goedkeuring selectielijst
 • Evaluatie werking subwerkgroep: duur en frequentie van vergaderingen
 • Praktische afspraken voor losse adviesvragen
 • Bespreking selectielijst Leefmilieu
 • Aanpassing aanbevolen vernietigingstermijn
 • Opmerkingen over de structuur
 • Inhoudelijke bespreking van de lijst
 • Volgende vergadering

 • Dovnload 85.94 Kb.