Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Vlottende activa

Dovnload 26.99 Kb.

Vlottende activaDatum05.12.2018
Grootte26.99 Kb.

Dovnload 26.99 Kb.

balansposten

Balansposten


Activa

Activa zijn bezittingen waar de onderneming eigenaar van is. De activa staan debet (links) op de balans.


Vlottende activa zijn bezittingen die binnen een jaar in geld zijn om te zetten. Ze gaan maar één productieproces mee.

Vlottende activa kunnen bestaan uit voorraden (grondstoffen en producten; worden binnen een jaar verkocht), debiteuren (vorderingen op afnemers die binnen b.v. een maand ontvangen worden), effecten (aandelen en obligaties van andere ondernemingen die gekocht zijn als tijdelijke belegging en die snel op de beurs kunnen worden verkocht), vooruitbetaalde bedragen, nog te ontvangen bedragen (zie uitleg onder ‘Overlopende activa en passiva’)

Debiteuren is een vorm van leverancierskrediet. Er worden goederen geleverd die later betaald mogen worden (door de debiteur). De leverancier geeft krediet aan de debiteur en heeft daardoor een vordering op die debiteur.

Vooruitbetaalde bedragen is afnemerskrediet. De afnemer betaalt vóórdat de tegenprestatie wordt geleverd.


Vaste activa zijn bezittingen die langer dan een jaar kunnen worden gebruikt. Ze gaan meer dan één productieproces mee.

Vaste activa zijn grond, gebouwen, machines, inventaris, au­to's, immateriële vaste activa (o.a. good­will en octrooien) en financiële vaste activa: deelnemingen (aandelen in andere ondernemingen die gekocht zijn met de bedoeling daar langdurig invloed uit te oefenen) en langlo­pende lenin­gen u/g (uitgeleend geld).


Passiva

Passiva staan credit (rechts) op de balans. De passiva bestaan uit het eigen vermogen en het vreemd vermogen. Aan de creditkant van de balans staat hoe de onderneming aan het geld gekomen is om de bezittingen van de debetkant te financieren. Om die reden zijn de totaaltellingen van de debetkant en de creditkant altijd aan elkaar gelijk.


Kort vreemd vermogen is vermogen dat binnen één jaar moet wor­den afgelost.

Kort vreemd vermogen kan bestaan uit rekening-courantkrediet (de bank kan het krediet op elk moment opzeggen), crediteuren (leveranciers die nog moeten worden betaald), te betalen bedragen (belastingen, dividend, inte­rest enz), vooruitontvan­gen bedragen (zie uitleg onder ‘Overlopende activa en passiva’).

Crediteuren is een vorm van leverancierskrediet. De leverancier levert goederen die later betaald mogen worden aan die leverancier.

Vooruitontvangen bedragen is afnemerskrediet. De afnemer heeft al betaald (geeft krediet) voordat de tegenprestatie wordt geleverd.


Lang vreemd vermogen is vermogen waarvan de terugbetalingster­mijn langer dan een jaar is.

Lang vreemd vermogen kan bestaan uit hypothecaire lening (gekoppeld aan onroerend goed, dat lang mee gaat), obligatielening, onderhandse lening, achtergestel­de lening, voorzieningen (toekomstig te betalen bedrag waarvan de hoogte van het bedrag niet precies vast staat en ook niet wanneer precies moet worden betaald).

De leningen zijn bedoeld voor lange duur en hebben in het algemeen een lager rentepercentage dan een rekening-courantkrediet.

Het rekening-courantkrediet (kort vreemd vermogen) is bedoeld om de schommelingen in de vermogensbehoefte op te vangen.


Eigen vermogen is het vermogen dat door de eigenaren is inge­bracht (geplaatst aandelenvermogen en agioreserve), of doordat de eigenaren een deel van de winst in de onderneming laten (winstreserve), of is ontstaan door een waardestijging van activa op de balans te zetten (herwaarderingsreserve). Het eigen vermogen is permanent vermogen.

Eigen vermogen bestaat bij de eenmanszaak en de firma uit de balanspost eigen vermogen en de winst als die niet al bij het eigen vermogen is opgeteld.

Bij de B.V. en de N.V. bestaat het eigen vermogen uit het geplaatst aandelenvermogen (gestort en opgevraagd kapitaal), alle reserves en de onverdeelde winst (die nog op de balans staat).
Overlopende activa en passiva

Overlopende activa en passiva zijn vorderingen en schulden die in een vorige periode zijn betaald of in een volgende periode nog moeten worden betaald.


Activa zijn bezittingen die debet (links) op de balans staan.

Passiva bestaan uit eigen vermogen en vreemd vermogen, die credit (rechts) op de balans staan. De passiva geven alleen aan hoe de onderneming aan het geld gekomen is om de activa te kunnen financieren (betalen). Een balans is om die reden altijd in evenwicht.


Overlopende activa zijn: Nog te ontvangen bedragen en Vooruitbetaalde bedragen.

Nog te ontvangen bedragen betekent dat de onderneming nog een vordering heeft op een andere onderneming of persoon, bijvoorbeeld nog te ontvangen rente.

Vorderingen staan als bezitting debet op de balans.


Een onderneming moet bijvoorbeeld verzekeringen vooruit betalen, ook voor maanden die vallen nà de balansdatum. De onderneming heeft dan aan haar verplichtingen voldaan, maar heeft nog recht op de tegenprestatie van de verzekeringsmaatschappij: het verzekerd houden van bijvoorbeeld de bezittingen van de onderneming. Het is dus een vordering op de tegenprestatie van de verzekeringsmaatschappij. Je zou ook kunnen zeggen dat als de verzekeringsmaatschappij die bepaalde verzekering stopt de onderneming het betaalde geld weer terug wil. Het is dus een vordering op de verzekeringsmaatschappij.

Deze vordering staat debet op de balans op de post Vooruitbetaalde bedragen of Vooruitbetaalde verzekeringspremies of Overlopende activa..


Overlopende passiva zijn: Nog te betalen bedragen en Vooruitontvangen bedragen.

Nog te betalen bedragen betekent dat de onderneming nog iets moet betalen, bijvoorbeeld de afrekening met het energiebedrijf. Dit is een schuld die credit op de balans staat.
Een uitgeverij ontvangt het geld van de abonnementen vooraf ook voor maanden die nà de balansdatum vallen. De uitgeverij moet dan zelf nog aan haar verplichting om de bladen aan de abonnees te leveren voldoen. Deze verplichting is een schuld aan de abonnees. Je zou ook kunnen zeggen dat als de uitgeverij met een bepaald blad stopt de abonnementsgelden moeten worden terugbetaald. Het is dus een schuld aan de abonnees.

Deze schuld staat credit op de balans op de post Vooruitontvangen bedragen of Vooruitontvangen abonnementen of Overlopende passiva.

Voorbeelden
Nog te betalen bedragen

Bv de interest van een lening wordt achteraf betaald op 1/3, 1/6, 1/9 en 1/12.


|_______________|_||__|___|___________|

2003  2004

1/12 1/3 1/6
Op 1/12 is voor de laatste keer betaald.

Op de balans van 31/12 (pijltje) staat de schuld van 1 maand (december) rente.

Op de balans van 31/1 staat de schuld van 2 maanden (december en januari).

Op de balans van 29/2 staat de schuld van 3 maanden (december, januari en februari) rente.

De schulden staan natuurlijk credit op de balans onder kort vreemd vermogen.

Op 1/3 wordt er weer betaald.


Voor nog te ontvangen bedragen geldt een zelfde redenering, alleen is er dan sprake van een vordering die debet op de balans komt onder vlottende activa.
Vooruitbetaalde bedragen

Bv de vooruitbetaalde huur van een gebouw wordt betaald op 1/3, 1/6, 1/9 en 1/12.


|_______________|_||__|___|___________|

2003  2004

1/12 1/3 1/6
Vooruitbetaalde bedragen is een vordering die op de balans staat onder vlottende activa. Onze onderneming heeft al betaald en heeft nog een vordering op de prestatie van de tegenpartij.
Op 1/12 wordt vooruitbetaald voor de maanden december, januari en februari.

Op de balans van 31/12 (pijltje) is nog vooruitbetaald voor de maanden januari en februari. Dat betekent een vordering van 2 maanden tegenprestatie op de verhuurder (de maand december is voorbij).

Op de balans van 31/1 is nog vooruitbetaald voor de maand februari. Dat is een vordering van 1 maand tegenprestatie op de verhuurder (de maanden december en januari zijn voorbij).

Op de balans van 29/2 is niets meer vooruitbetaald (de maanden december, januari en februari zijn voorbij). Op 1/3 wordt er weer vooruitbetaald voor de maanden maart, april en mei.


Voor vooruitontvangen bedragen geldt een zelfde redenering. Onze onderneming heeft al geld ontvangen, maar moet de tegenprestatie nog (zie uitleg onder ‘Overlopende activa en passiva’) leveren. Die nog te leveren tegenprestatie is een schuld die onder kort vreemd vermogen valt.

1

Fout! Alleen hoofddocument.Fout! Alleen hoofddocument.


  • Overlopende activa en passiva
  • Overlopende activa
  • Vooruitbetaalde bedragen
  • Vooruitontvangen bedragen
  • Fout! Alleen hoofddocument. Fout! Alleen hoofddocument.

  • Dovnload 26.99 Kb.