Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Volgen door het water

Dovnload 0.51 Mb.

Volgen door het waterPagina5/7
Datum28.10.2017
Grootte0.51 Mb.

Dovnload 0.51 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Zondag 25 maart


Lezen Lucas 23: 1-12.
Herodus leefde in dezelfde tijd als Jezus. Hij zag Hem. Had veel over Hem gehoord. Hij hoorde Hem nu ook zelf. Maar toch gelooft hij niet in Jezus. Zeg dus niet te snel dat je wel in Jezus zou geloven als je Hem zou zien. Die vlieger ging niet op voor deze koning.

Maar weet je wat ik zo vreemd vind aan deze hele geschiedenis? Dat Jezus zich niet verdedigt. Hij doet nauwelijks zijn mond open. Men heeft mij ook eens beschuldigd van vanalles en nog wat. Toen heb ik flink mijn mondje geroerd. Maar Jezus gaat niet tegen de beschuldigingen in. Waarom niet? Waarom nou niet? Toen viel bij mij het kwartje. Ik had het kunnen weten uit de bijbel. Ik had moeten geloven alles wat de profeten over de Messias hebben gezegd. In ieder geval dit: Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders deed hij zijn mond niet open. (Jesaja 53: 7)

Wil je Jezus volgen en in Hem geloven, dan gaat het er niet om dat je Hem gezien hebt. Dan gaat het er ook niet om dat je een eind weg gaat filosoferen of redeneren. Dan is het nodig dat je alles gelooft wat Mozes en de profeten over Hem verteld hebben. Dan weet je dat Hij moest lijden om zijn heerlijkheid in te gaan. Dat heeft Hij zijn leerlingen, de Emmaüsgangers, geleerd.
Gebed van Maarten Luther.

Heer, wanneer wij met elkaar

in het recht zouden treden,

over hoe ik leef en wat ik doe,

ik zou niet bestaan.
Maar omdat U mij vergeeft zonder ophouden

en beloofd heeft, dat U mij

door uw Christus

barmhartig wilt zijn,

daarom kan ik mij erop beroemen

U te eren en uw dienaar te zijn.
Ben ik niet goed, Christus is het wel,

ben ik niet Gods dienaar,

Hij is het immers,

ben ik niet zonder zorg en vrees,

Hij is toch vrij van alle zorgen

en zonder vrees.
Zo ontstijg ik aan mezelf

tot U

en beroem mij er op, dat ik in U,

en door U, Heer Christus, een gelovend mens ben.

U zij de lof in eeuwigheid.

Amen.
Om uit het hart te leren:

Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders deed hij zijn mond niet open. (Jesaja 53: 7)Maandag 26 maart

Lezen: Genesis 37: 18 – 28.


Aan die Emmaüsgangers waar we gisteren ook even over spraken, legde Jezus uit wat over hem geschreven staat in Mozes, zo hoorden we gisteren. Genesis heet een boek van Mozes. Daarin staan de geschiedenissen van Jezus. Aan de hand van geschiedenissen en profetieën heeft Jezus uitgelegd hoe de God van Israël werkt. Die schept uit het kwade het goede. Hij zet het verkeerde om in het beste. Met Zijn Messias doet Hij niet anders. Luister maar. Jozef werd door zijn broers verkocht. Wie werd er nog meer uit eigen kring voor een paar zilverlingen verkocht? Hoor je wel!
Gebed uit Brood voor het hart van ds. J.J. Buskes

Heer, kom bij ons op onze weg van Jeruzalem naar Emmaus, van de stad der verwachting naar het dorp van ons alledaagse leven. Wij zijn zo onverstandig en traag van hart, om te geloven wat in de bijbel geschreven staat. Wij gaan naar de kerk en lezen de bijbel. Wat levert het op, indien Gij zelf niet in en door de bijbel tot ons spreken gaat? Wij hopen telkens weer, maar het leven is hard en uw weg onbegrijpelijk. Wij lopen die lange en moeizame weg van Jeruzalem naar Emmaus en wij kennen U niet. Nee, wij zijn U niet kwijt. Diep in ons hart zijn we aan U verbonden, maar we zijn de moed en het vertrouwen kwijt. Zeg ons, dat dit de weg is en dat er geen andere weg is, leg ons de bijbel uit en vertel ons wat er in de bijbel over U geschreven staat. Amen.

Om uit het hart te leren.

Jezus zei: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij”. (Johannes 14:6)
Dinsdag 27 maart

Lezen: Genesis 41: 53 – 42: 4.


Jozef wordt verkocht aan Potifar. Hij blijkt een uitstekende knecht te zijn, rechtvaardig en eerlijk. Maar hij wordt beschuldigd van iets dat hij niet gedaan heeft en de gevangenis in gegooid. Wie werd er nog meer gevangen genomen? Wie werd er nog meer beschuldigd terwijl Hij een rechtschapen mens was?

Maar Jozef mag de gevangenis verlaten als hij een droom van de Egyptische koning heeft uitgelegd en een goed economisch plan op tafel heeft gelegd. In de zeven jaren van voorspoed zullen de Egyptenaren silo’s bouwen en daarin graan opslaan, zodat er in de jaren van droogte en misoogsten die daarna zullen komen, geen honger zal zijn. Jozef mag als onderkoning dit plan zelf uitwerken. Als dan de honger ook in het land van Jacob uitbreekt wordt er aan de paleisdeuren van Jozef geklopt. Het zijn de broers van Jozef. Of ze misschien eten kunnen kopen? Anders zal de dood hen zeker krijgen.

Gebed.

God van Abraham, Izaak en Jacob, ook ik heb geregeld gebrek aan dingen. Ik heb gebrek aan rust en kalmte. En een andere keer kom is weer geloof en hoop tekort. Dan is er weer een dag waarop ik geen geduld meer in mijn kast vind. En de dag daarna is mijn vriendelijkheid opgedroogd. Ik merk daaruit op dat ook mijn leven een keer op zal zijn.

Ik weet dat ik bij U mag aankloppen. Ik vraag U: voed mij dagelijks met wat ik nodig heb.

Voed me vandaag met geduld. En mag ik dan morgen weer bij U aankloppen om U dan te vragen wat ik dan weer tekort kom. Maar voor elke dag vraag ik U: wees met mij, want U volg ik.

God van Abraham, Izaak en Jacob, God van levenden.

Amen.
Om uit het hart te leren:

Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven.

(Johannes 6: 68)
Woensdag 28 maart

Lezen: Genesis 45: 1-9.


Trillend van angst staan de broers voor Jozef die ze nog steeds niet herkennen als hun broer. Zeg, wie werd er nog meer niet herkend? In de hoofdstukken er voor heb je kunnen lezen hoe dat allemaal kwam. Maar als ze dan het ergste vrezen, maakt Jozef zich bekend. Nu zouden ze in paniek kunnen raken. Want deze Jozef hebben zij verkocht. Jozef stelt hen echter gerust. God werkte achter de schermen. Zo is de God van Israël. Door het kwaad dat zij Jozef aandeden werkte Hij aan de redding van velen uit een zekere hongerdood. Zo werkt God door zijn Messias. Door het kruis bewerkt Hij de redding van velen. Wie het Oude Testament leest, kon het weten. De broers gingen naar hun vader Jacob terug met een blijde boodschap: Jozef leeft! Met wat voor boodschap gingen de Emmausgangers eigenlijk terug naar Jeruzalem? Jezus leeft!

Kijk, zo werkt dus de levende God. Dat onze harten toch wat minder traag waren.


Gebed van Maarten Luther.

Heer Christus,

ik blijf bij U,

en hang aan U

en geloof in U,

want U bent de enige

op wie het aan komt.

Daarom zal ik heengaan

en de tien geboden voor mijn rekening nemen

en mij oefenen in goede werken.
Maar voor mij zal het voornaamste zijn,

dat ik mij aan U wil houden,

en dat door U

mij het leven wordt geschonken.

Amen.

Om uit het hart te leren.

Ik verzeker u: er komt een tijd, en het is nu al zover, dat de doden de stem van Gods Zoon zullen horen en dat wie hem horen, zullen leven. (Johannes 5: 25)
Donderdag 29 maart

Lezen: Genesis 50: 15 -21


Leg deze woorden uit Genesis nou eens op de lijdensgeschiedenis van Jezus. Mensen hadden kwaad tegen Jezus in de zin. Zelfs het kwaad van het kruis. Maar door dat kruis heeft God dat ten goede gekeerd. Om te bewerken wat er vandaag gebeurt. Een groot volk wordt behouden. Dat gebeurt als je op Hem je vertrouwen stelt.

Jozef zegt: Wees niet bang, ik zal voor jullie zorgen. Precies zo is het met Jezus. Hij zegt nadat de wereld Hem gekruisigd heeft: “Wees niet bang. Ik zal voor jullie zorgen”.

Kijk nu nog eens naar wat Jezus met de Emmausgangers deed.

“Er waren twee dwalende schapen. Zij hadden hun herder niet meer. Toen ze met elkaar spraken op de weg over Jezus, kwam er een vreemdeling bij hen, die hen bestrafte en hun de bijbel uitlegde. Hij was een wandelende hemel en het waren levende woorden, die Hij sprak.

Jezus is nog altijd dezelfde wandelende hemel en het zijn nog altijd levende woorden, die Hij spreekt”.
Gebed

Herder van onze zielen, blijf mij met uw Woord roepen, dan zal ik volgen. Roep mij met uw levende Woord, vandaag en morgen. Dan zal ook ik leven met U en een kind van de hemel zijn. Amen.
Om uit het hart te leren.

Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed. (Psalm 23:4)
Vrijdag 30 maart


Lezen psalm 23
Deze psalm wordt ook in het leven van Jezus vervuld. Hij is de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Dat heeft Jezus letterlijk gedaan.

Jezus vervult psalmen, woorden van Mozes en profetieën. Daaraan kun je duidelijk zien dat God de touwtjes in handen heeft en ondanks alles zijn plannen laat door gaan. Je zag dat deze week nog weer eens heel duidelijk aan Jozef en je zag ook hoe zijn leven naar dat van de Messias verwees.

Er is misschien iets in jouw leven dat naar diezelfde Messias verwijst. Dat is het teken van de doop. Het is het teken van jouw dood en opstanding door het sterven en de opwekking van Jezus. Het is ook nog ergens anders een teken van. Dat heb je deze week geleerd. De volgeling van Jezus mag weten dat ook zijn leven door God geleid wordt. De woorden van de psalm gaan niet alleen over Jezus. Met zijn teken op je voorhoofd mag je weten: U leidt mij.
Gebed uit “Grijze gesprekken” van Clara Asscher-Pinkhof
U bent mijn gehoorapparaat.

U bent mijn bril.

U bent mijn stok.

Wat zou ik zijn zonder U?

Laat me niet in de steek. Amen.
Om uit het hart te leren:

De Here, uw God, zult u volgen, Hem vrezen, zijn geboden houden en naar zijn stem luisteren: Hem zult u dienen en aanhangen (Deuteronomium 13: 4).Zaterdag 31 maart
Het thema van de diensten en van dit boekje is: Volgen door het water. De vraag van dominee was of ik mee wilde werken aan dit boekje en dus wat wilde schrijven over het thema.

Gelukkig gaf dominee daar wat handreikingen bij aan. Zo schreef hij dat

Jezus ons roept om Hem te volgen. Dat het de bedoeling is dat we doen wat Hij ons geleerd heeft. Zo worden we Zijn leerlingen en volgelingen. Hij gaf zijn discipelen opdracht om ons tot Zijn volgelingen te maken en ons te dopen. Op die manier horen water en dopen bijelkaar met als gevolg dat wij Hem volgen.
Was het maar zo makkelijk.

Een tijdje terug gebeurde er in een weekend weer erg veel narigheid. Wat momenteel erg in de publiciteit staat is het geweld tegen hulpverleners. In dat bewuste weekend was er veel geweld tegen agenten. Een vrouwelijke politieagent werd belaagd. Een ander zijn arm werd gebroken en weer een andere agent werd bewusteloos geslagen.

Wat zou er gebeuren met die mensen, als ze, nog voordat ze tot geweld overgaan, een enorme plaatselijke donderbui over hun heen kregen? Hoe zou het zijn als je, mocht je een emmer water tot je beschikking hebben, deze midden in hun gezicht gooit? Zou de agressie alleen maar toenemen of zouden ze tot inkeer komen.

Ik heb het nog nooit geprobeerd. Ik zou het niet durven ook. Het is ook niet de bedoeling natuurlijk. In Lucas 6: 27-31, staat de volgende tekst:


Tot jullie die naar mij luisteren zeg ik: heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen. Als iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan, en weiger iemand die je je bovenkleed afneemt, ook je onderkleed niet. Geef aan ieder die iets van je vraagt, en eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt. Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen.”
Dat laatste probeer ik. Of ik het goed doe weet ik niet. Mijn ouders hebben mij laten dopen en mij met het geloof opgevoed. Je leert Gods regels en je probeert je daar aan te houden. Toch lukt het me soms ook niet. Eerlijk gezegd. Als iemand mij slecht behandelt, dan spreek ik daar geen lof over. En als iemand iets van mij zou pikken, vraag ik me af of ik dat wel zou pikken.

Ik las op internet de volgende oplossing:
De tekst in Lucas zou een oproep kunnen zijn om mensen, die veroordeling verwachten, te verbazen met zachtmoedigheid. Misschien toont die verbazing een glimp van de zinloosheid van onrecht en geweld, verbaal of fysiek. Voor christenen is daar volgens deze tekst bij uitstek een rol voor weggelegd. Als het lukt om dit advies van Jezus voor tien procent in de praktijk te brengen, ben je al een heel eind op weg!”
Ik hoop dan ook dat ik die tien procent haal. Ik vraag me echter wel af of je als gedoopt lid van de Kerk en als kind van God hier meer naar streeft dan iemand die niet is gedoopt? Ben je, als je met het geloof bent opgevoed, in het voordeel en daardoor minder of zelfs helemaal niet agressief? Zouden zij, die in dat bewuste weekend geweld gebruikten tegen die agenten de gedoopten zijn, die zijn afgedwaald? Of zijn diegenen die dat weekend het slachtoffer waren volgelingen van God, die zo goed hebben geluisterd, het andere wang toekeerden, en zo de nodige klappen opvingen? Je zou het wel denken. Dat laatste. Want, ging het zo ook niet met Jezus zelf. Hij heeft het geweld uiteindelijk met de dood moeten bekopen. En zo gaat het nog steeds. Zij die tussen het geweld springen, moeten dit ook vaak met de dood bekopen.
Wat zou het fijn zijn wanneer meer mensen, of zeg maar, alle mensen, de roep van Jezus hoorden. Dat we Hem kunnen volgen. Dat we elkaar lief kunnen hebben, dat we goed zijn voor elkaar. Dat we kunnen delen met elkaar en dat we elkaar behandelen, zoals we zelf behandeld willen worden, zoals in Lucas 6 staat aangegeven. Die zegen zou ik van God willen vragen en dat mag wat mij betreft in een dikke bui over ons uitgestort worden!
Greta Hoekstra
Gebed

Heer, uw licht en uw liefde schijnen
waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.
Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil
heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer, uw woord: dat het licht overwint.VOLGEN DOOR HET WATER IS STIL WORDEN

1   2   3   4   5   6   7

  • Vrijdag 30 maart

  • Dovnload 0.51 Mb.