Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Volgen door het water

Dovnload 0.51 Mb.

Volgen door het waterPagina7/7
Datum28.10.2017
Grootte0.51 Mb.

Dovnload 0.51 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Woensdag 4 april

Lezen Lucas 15: 1 – 7.


Gebed uit de kerk, school en gezinsdienst november 2010.

Lieve God,

wij willen U danken.

ook al zijn we dan nog zo klein

U kunt ons niet missen.

U wilt ons bij U hebben

en zoekt ons steeds

als U ons kwijt bent.

Dank U wel.

 

Lieve God, we vinden het fijn dat U ons zo mooi gemaakt hebt.Als we een tand door de lip krijgen of een nagel verliezen

dan wordt het toch weer beter.

Zo hebt U ons gemaakt.

Dank U wel.

 

God we zijn blij omdat we naar school kunnen gaan.We vinden het fijn om te gymnastieken en de pauze vinden we ook mooi.

Dank U wel dat we lieve meesters en juffrouwen hebben,

en vriendjes en vriendinnetjes.

 

We bidden U voor alle mensendie iemand verloren hebben,

een pake of een beppe,

of een lief kind.

God, dan ben je ook de vrolijkheid kwijt.

En wij kunnen hen hier nergens meer vinden.

Maar U, God, bent een echte Zoeker en een echte Vinder.

Laat ons diep van binnen weten dat U hen gevonden hebt

en leer ons zo de vrolijkheid terug vinden.

 

God, we raken ook soms de aandacht kwijt,dan letten we niet meer goed op

omdat we zo graag willen spelen.

Maar dan kunnen er zomaar ongelukken gebeuren.

Help ons om de aandacht terug te vinden.

 

Dat bidden we Uomdat U zo'n goede Zoeker en Vinder bent.

Amen.
Om uit het hart te leren:

Mijn schapen luisteren naar mijn stem, Ik ken ze en zij volgen mij. Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven”

(Johannes 10: 27, 28)

Witte Donderdag 5 april

Lezen Lucas 22: 14 – 23 en 31 – 34.


Hoe is het mogelijk dat de volgelingen van Jezus niet wisten dat Hij moest lijden om zijn heerlijkheid in te gaan! Hij heeft dat niet alleen reeds drie maal heel duidelijk gezegd, hier geeft Hij het hen letterlijk in de mond. “Kijk, dit brood, dat is het lichaam dat voor jullie gegeven wordt. En deze wijn is mijn bloed waardoor jullie in mijn testament komen staan”. Daarbij moet je ook nog weten dat Jezus aan die tafel het Joodse Paasfeest vierde. Zij beleefden toen niet anders dan dat God het hopeloze volk Israël bevrijd had door de Schelfzee. Dat heeft Israël beleefd als een verlossing en bevrijding van de dood. Nu zou God opnieuw zoiets doen. Alleen, nu nog grootser! De volgelingen hadden het kunnen weten dat Jezus moest lijden en dat Hij moest opstaan. Ook ik kan dat weten. Ik weet het.
Gebed uit de kerk, school en gezinsdienst februari 2010.

Mijn deur is niet op slot

ik heb hem open voor God.
Kijk God, uit mijn ogen rollen tranen

om een cavia en een poes die dood gingen

en een pake en een beppe die niet meer leven.

Kijk God in mijn hart wonen zorgen

om de kanker die zo erg is

en de armen die geen geld hebben.

Kijk Here Jezus, op mijn lippen

springen gebeden naar U toe

voor mensen in Haïti

om handen die helpen

voor beppes die zo alleen zijn

om vrede.
Mijn deur is niet op slot

Ik heb hem open voor God

In mijn ogen glinstert de blijdschap

om dokters en meesters en juffrouwen die helpen.

Ik voel mijn lichaam leven: dank U.

De sneeuw kriebelt op mijn gezicht: dank U.

Kijk, Here Jezus ik zet mijn huis voor U open,

ik heb een warm bed, dank U

ik heb een dak boven mijn hoofd, dank U

ik heb speelgoed, vriendjes en vriendinnetjes, en ik mag naar school, dank U

de kachel brandt, dank U

ik heb alle dagen te eten, dank U.

Ja, mijn hart klopt steeds “dankuwel”.

Ik ben zo blij met U, omdat U de allerliefste Vader bent,

ik ben zo blij met de schepping
Nee, mijn deur is niet op slot.

Ik leef met U, o God.

Amen.
Om uit het hart te leren:

Hij werd veracht, door mensen gemeden, hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was, een man die zijn gelaat voor ons verborg, veracht, door ons verguisd en geminacht. (Jesaja 53: 3)Goede Vrijdag 6 april

Lezen Lucas 22: 47 – 53.


Dat de Messias verraden zou worden, hadden de volgelingen kunnen weten. Het staat in vers 10 van Psalm 41: “Zelfs mijn beste vriend, op wie ik vertrouwde, die at van mijn brood, heeft zich tegen mij gekeerd”. Gods Woord is een levend woord en nu gebeurt het in de hof. En Jezus had het voorzegd toen Hij met deze vriend het ongezuurde brood at. Ook dit moest de Messias lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan. Dit pleidooi voor Pasen blijkt intussen ook een pleidooi voor Goede Vrijdag te zijn. Onderwijl is het ook een pleidooi om te geloven. De lijdensgeschiedenis laat zien dat God de regie niet verliest. Daaruit kan ik zien dat Hij ook iets goeds maakt uit mijn leven. Hij blijft ook daarvan de touwtjes in handen houden.
Gebed

Heer, wat kan ik me soms vreselijk voelen. Mijn leven lijkt dan één grote treurnis. Soms voel ik me ook verraden door vrienden. Of ik voel me verraden door het leven zelf. Daarom dank ik U dat uw Messias in dit verraderlijke leven komt en daarin uw wil volbrengt om ook alles voor mij goed te maken. Laat mij daaruit leren dat U uw grote plan met mij zult volbrengen. Heer, dan zal ik u vertrouwen en volgen. Amen.
Om uit het hart te leren:

Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. (Jesaja 53:4)Stille Zaterdag 7 april

Lezen Lucas 22: 54 – 62.


Petrus had Jezus verloochend. Maar Jezus had Petrus aangezien. En Petrus huilde.

Kijk, dat is het: die blik in de ogen van Jezus. Die blik houdt Petrus vast. En Petrus raakt die blik niet kwijt. Daardoor komt hij niet los van Jezus en kan hij niet met Hem breken.

Ondanks zijn verloochening.

Ik hoop dat u in de gaten krijgt dat in al deze woorden Jezus u aankijkt. En ik hoop nog meer dat u gaat ervaren dat die blik in zijn ogen ook u niet loslaat. Ongelooflijk, dan gaat ook voor u de Schrift in vervulling: “Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust mijn oog”. (Psalm 32: 8)


Gebed

Heer, wij zijn op weg door water en woestijn.

Morgen bij het daglicht zal het Pasen zijn.

Maar de nacht is donker en wij zijn bang en moe.

Een vertrapte aarde roept naar de hemel toe:

Kyrië eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

Amen
Om uit het hart te leren:

“Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust mijn oog”. (Psalm 32: 8)Paaszondag 8 april

Lêze Johannes 20: 1-10

Tekst: Markus 16: 6: Hy is ferriisd, Hy is hjir net; sjoch it plak mar dêr’t se Him dellein hienen.
Nei de ynbannichheid fan goedfreed folget it jûchhei fan peaske. Foar dy’t liturgysk oanlein binne, is dan de kleur wyt, lykas de wite klean fan ‘e dopelingen yn ‘e âlde tsjerke, as in ferwizing nei it himelsk feestkleed.

Dat is de útkomst fan peaske. De treast fan: “Hy is ferriisd”. Dat mei mei rjocht in jubeltoan hjitte. Mar de tsjerkegonger giet op peaske-snein faak mei deselde earnst as altiten nei tsjerke, want de ynbannichheid fan goedfreed hat him noch net ferlitten.

Wy binne – ek om’t wy noarderlingen binne – net sa lûdroftich yn ús feestfieren en ferbine godstsjinst fakentiids mei earnst. Dat is ús eigen en dêr is in bytsje oan te feroarjen. As der alris hantsjeklapt wurdt, by it sjongen fan in gospelgroep, giet it meastentiids noch skytskoarjend.

No hoecht men soks ek net op te lizzen, want dan is it net echt. Mar it feest fan it hert soe men wolris wat mear uterje meie. Peaske jout in bliid gefoel en dat is net allinne om’t de maitiid kommen is. It is mear it blide witten dat Jezus’ grêf leech wie en dat uzes ek leech wêze sil, ienkear, as Hy werom komt.

Wa soe dan swije? Hoe soe dan net de lofsang klinke, as it yn it hôf fan Joazef fan Arimatéa al begûn is?

Dêrom hoecht it net sa meager en tsjiniggewearjend te bliuwen, as hiene wy in deade Hear. De ynbannige mankelikens mei wike foar in optein witten: Wy hawwe in libbene Hear!

Fleurich Peaske tawinske.
Út Underweis, bibelsk deiboek fan ds. Th. Kuiper.
Jezus seit: “Folgje My”.

Want gesang 218: 5 en 8 sjonge:


Syn wei, yn tsjusternis teloar,

rint út yn hearlikheid;

syn folgers fine in iepen doar

yn ’t hûs fan God, de Heit.
Godlof, Hy libbet, stiet ús by

yn striid en iemsumheid.

Hy makket alle dingen nij

yn tiid en ivichheid.
1   2   3   4   5   6   7

  • Witte Donderdag 5 april
  • Goede Vrijdag 6 april
  • Stille Zaterdag 7 april
  • Paaszondag 8 april

  • Dovnload 0.51 Mb.