Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Volledigheidshalve volgt hierna een korte opsomming van de belangrijkste aandachtspunten van deze wettelijke regeling

Dovnload 73.2 Kb.

Volledigheidshalve volgt hierna een korte opsomming van de belangrijkste aandachtspunten van deze wettelijke regelingDatum28.03.2019
Grootte73.2 Kb.

Dovnload 73.2 Kb.


Het Europees Platform is vanaf 2010 bevoegd om namens de minister van OCW te beslissen op subsidieaanvragen ter bevordering van de internationalisering in het PO en VO. Hiertoe heeft de minister een wettelijke regeling opgesteld die nadere regels/voorschriften geeft over de wijze van totstandkoming en de inhoud van deze subsidiebesluiten. Deze zogenoemde Subsidieregeling Bios 2010-2014 (hierna: de Regeling) is te downloaden via ‘Lees meer over Bios Regeling 2010-2014’). De indiener van een subsidieaanvraag wordt geacht bekend te zijn met de inhoud van deze wettelijke regeling. Hier treft u ook de criteria bios toekenningen aan. Wij verzoeken u deze criteria zorgvuldig te lezen voorafgaand aan het invullen van uw aanvraag.


Volledigheidshalve volgt hierna een korte opsomming van de belangrijkste aandachtspunten van deze wettelijke regeling.
De subsidie wordt op aanvraag verleend. De instelling is daarbij verplicht gebruik te maken van bijgesloten aanvraagformulier. Aanvragen kunnen tot 30 april aan het eind van het betreffende schooljaar worden ingediend. Aanvragen die na 15 april voorafgaand aan het betreffende schooljaar worden ingediend, zullen in volgorde van de datum van ontvangst afgehandeld worden tot het moment waarop het zogenoemde subsidieplafond is bereikt.
De regeling beoogt de internationalisering op scholen en lerarenopleidingen financieel te ondersteunen. Om die reden wordt de subsidieaanvraag beoordeeld aan de hand van de criteria zoals geformuleerd in artikel 4 van Regeling. Indien de subsidieaanvraag niet aan één van deze doelstellingen voldoet of dit uit de aanvraag onvoldoende blijkt, wordt de subsidie afgewezen. Ook het (maximaal) te subsidiëren bedrag is in de wettelijke regeling vastgelegd. Belangrijk aandachtspunt vormt het bepaalde in artikel 10 van de Regeling, waarin wordt bepaald, dat aan het subsidiebesluit bepaalde (informatie)verplichtingen kunnen worden verbonden.
Het beschikbaar gestelde subsidiebedrag wordt uiterlijk zes weken na het positieve subsidiebesluit verstrekt aan de instelling. Bijzondere vermelding verdient, dat na afloop van de te subsidiëren activiteiten niet bestede middelen of overschotten teruggevorderd kunnen worden.
Dit staat overigens los van de niet in de Regeling beschreven (algemene) bevoegdheid van het Europees Platform om subsidies terug te vorderen, bijvoorbeeld wanneer subsidieverplichtingen niet worden nageleefd en/of sprake is van een kennelijk onjuiste subsidievaststelling die bekend was of behoorde te zijn bij de subsidieontvanger.

Aanvraagformulier Bios – Docentenmobiliteit, individueel 2011

docentenmobiliteit primair, voortgezet onderwijs en lerarenopleidingenDeadline voor activiteiten in het schooljaar 2011/2012: 15 april 2011 (datum poststempel). Na deze datum worden de aanvragen behandeld op volgorde van binnenkomst zolang er voldoende middelen beschikbaar zijn. U kunt aanvragen indienen tot uiterlijk negen weken voor vertrek.

Vakantieperiodes tellen niet mee bij de berekening van de inzendtermijn (dus als u bijvoorbeeld direct na de zomervakantie een activiteit wenst uit te voeren, dan dient de aanvraag negen weken voor de zomervakantie van uw regio te zijn ingediend).

Opsturen naar:

Europees Platform, t.a.v. bios docentenmobiliteit, Postbus 1007, 2001 BA Haarlem


Aanvragen per mail kunnen helaas niet in behandeling worden genomen vanwege het ontbreken van de handtekeningen op de begroting.
Let op! Het aanvraagformulier bestaat uit deel A (aanvraag) en deel B (begroting)De in dit formulier door u verstrekte gegevens van rechtspersonen en natuurlijke personen kunnen worden opgenomen in de adressenbestanden van het Europees Platform en kunnen worden doorgegeven aan derden voor onderzoek-, evaluatie- en registratiedoeleinden, met inachtneming van de regels die gelden t.a.v. de bescherming van persoonsgegevens.

Wij verzoeken u een bijlage bij te sluiten, waarop de volgende punten aan bod komen
Het gaat om de volgende punten:


 • Een korte motivatie ten aanzien van de geplande activiteit.

 • Welke leerdoelen beoogt u te bereiken

 • Een van dag-tot-dag programma van de beoogde periode


Zonder bijlage wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.
Buitenlandse partner

Dit kan een partnerschool zijn, een nascholingsinstituut, een conferentiecentrum e.d.Deadline

Als u uw aanvraag indient voor de deadline (15 april 2011) ontvangt u per post bericht voor de zomervakantie.Afhandeling

Bij een toekenning ontvangt u een beschikking waarin het subsidiebedrag is vastgelegd. Na afloop stuurt u een verslagformulier in ter verantwoording.

De instelling informeert het Europees Platform onverwijld schriftelijk indien de activiteiten niet of niet geheel worden gestart, aanzienlijk zijn vertraagd of voortijdig worden beëindigd.
Registratienummer

(in te vullen door het Europees Platform)Datum ontvangstDeel A

Algemene gegevens

Naam van de schoolBrinnummer van uw schoolNaam vestigingTelefoon

PostadresPostcode

Fax

PlaatsE-mail:

Bezoekadres, alleen indien afwijkend van Postadres, straat en huisnr.Schoolsoort (vmbo/havo/basis etc.)

Denominatie school (openbaar, rk, pc., etc.)Vbo-groen (AOC) [ ] Ja [ ] Nee


Naam schoolleider:


Gegevens aanvrager/ contactpersoon:

Naam aanvrager

[ ] Man


[ ] Vrouw

Functie aanvrager


Welke vakken geeft u:


(indien van toepassing)

Privé telefoonnummer


E-mail:
Gegevens over de samenwerking met de buitenlandse partner.

Naam partner


Anita Townsend, project coördinator York District

Plaats partner


York, Toronto

Land partnerschool


Ontario, Canada

Aard van het programma:

Thema


Educational Leadership in the 21st Century – Quest 2011 Conference

Wat is de communicatietaal


Engels

Data van uw bezoek (van/tot)12-21 November 2011

Duur van uw bezoek

(in dagen)

10 dagen

Wordt er voor de bovenstaande activiteit subsidie aangevraagd bij LLP Comenius of andere subsidieprogramma’s

□ ja (indien ja dan geen recht op bios subsidie)

X neeProgramma overzichtSaturday November 12th 2011

Amsterdam - Toronto   

KL 691 - 13:45 - 15:55

Hotel: Delta Chelsea
33 Gerrard St. Toronto.

Meet at Schiphol between 10.45 - 11:00 am
Opposite incheckbalie KLM en ATP counter
Bagage = 1 suitcase 23 kg.

 

Sunday November 13th 2011

Toronto
Hotel: Sheraton/Best Western

09:30 am - walk to CN Tower
12:30 pm  - lunch a Il Fornello
08:00 pm  - dinner at Fox and Fidlle (115 York Blvd)

 

Monday November 14th 2011

Program with counter part Principals
York District   
Hotel: Sheraton/Best Western

Dutch participants will be picked up by partners in the morning and taken to SCDBD schools

 


 

Tuesday November 15th 2011

Program with counter part Principals
York District   
Hotel: Sheraton/Best Western

Dutch participants will be picked up by partners in the morning and taken to SCDBD schools

 


 

Wednesday November 16th 2011

Hotel: Sheraton/Best Western
University of Toronto
Scarborough Campus
Professor Steve Joordens

Peerscholarship programma
09:00 am - depart from Best Western (taxi + Anita drive)
10:00 am - meeting with professor Steve Joordens
06:30 pm - Dinner near the Best Western

 

Thursday November 17th 2011

Quest conference 2010
Hotel: Sheraton/Best Western

Conference Website
 

 

Friday November 18th 2011

Quest conference 2010
Hotel: Delta Chelsea

 


Conference Website

05:00 pm - leave for Delta Chelsea


07:00 pm - dinner near Delta Hotel

 

Saturday November 19th 2011

Visit to Niagara Falls and
Niagara on the Lake
Hotel: Delta Chelsea

 


08:30 am - Pickup a Van at Avis rental
09:00 am - depart at Delta Chelsea
11:00 am - Niagara falls - Journey behind te falls
12:30 am - leave for Niagara-on-the-Lake
03:00 pm - Pellar Estates Winery tour
07:00 pm - Dinner in Toronto

 

 

Sunday November 20th 2011

KL 692 - 17:55 - 07:00 * (aankomst op 22-11-2010)

 

08:00 am - 13:30 pm - explore Toronto
02:00 pm - meet at Delta Chelsea to go to Airport - Airport Express

 


Aanvraagformulier Bios docentenmobiliteit, deadline 15 april 2011, deel A

 • Aanvraagformulier Bios – Docentenmobiliteit, individueel 2011
 • Europees Platform, t.a.v. bios docentenmobiliteit, Postbus 1007, 2001 BA Haarlem
 • Wij verzoeken u een bijlage bij te sluiten, waarop de volgende punten aan bod komen
 • Zonder bijlage wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen. Buitenlandse partner
 • Deel A Algemene gegevens
 • Programma overzicht Saturday November 12
 • Sunday November 13 th 2011
 • Monday November 14 th 2011
 • Tuesday November 15 th 2011
 • Wednesday November 16 th 2011
 • Thursday November 17 th 2011
 • Friday November 18 th 2011
 • Saturday November 19 th 2011
 • Sunday November 20 th 2011

 • Dovnload 73.2 Kb.