Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Voor degenen die niet weten Inhoud

Dovnload 421.37 Kb.

Voor degenen die niet weten InhoudPagina1/4
Datum10.10.2017
Grootte421.37 Kb.

Dovnload 421.37 Kb.
  1   2   3   4

للذين لا يعرفون Voor degenen die niet wetenInhoud

H1 – Een terugblik 6

H2 – Autoritaire bronnen 9

H3 – Tahreef al Qur’aan 14

H4 – Betrouwbaarheid 32

H5 – Ilhaad 40

H6 – Consensus 43

H7 – Conclusie 44BibliografieHHHhhdfhh

IntroductieAlle lof is voor Allah, de Heer der werelden, ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan. Waarlijk, als Allah iemand leidt, zal niemand hem kunnen laten dwalen en als Allah iemand laat dwalen, zal niemand in staat zijn om hem te leiden.

Ik getuig dat er geen god is naast Allah, zonder deelgenoten en ik getuig dat Muhammad (sallalahu aleyhi wasallam) zijn dienaar en boodschapper is.

Moge de vrede van Allah zijn met de metgezellen van de Profeet en zijn familie (Ahl al Bayt).

Moge Allah (subhana wa ta’ala) de gelovigen eensgezind maken, moge Allah ons verenigen op het boek van Allah, de Sunnah van zijn Profeet en de Sunnah van de rechtgeleiden.

Ik wil de lezer erop attenderen dat het te behandelen onderwerp over de geclaimde corruptie van het boek van Allah, vanuit het Shi’isme wordt behandeld en de Islam evenals de Islamitische gemeenschap hierbuiten staan. De meningen in dit artikel zijn berust op autoritaire geleerden en boeken van het Shi’isme.

In dit artikel worden Shi’a niet ongelovig genoemd. De elementen die ongeloof bevatten in het credo van het Shi’isme, staan uiteraard los van wat de Shi’a individu zelf gelooft en aannemelijk vindt.

Waarlijk, degene die van mening is dat de Qur’an veranderd is, is een Kaafir [ongelovige] met de Ijmaa [consensus] van de Islamitische gemeenschap [Ahl ul Sunnah wal Jama’ah].1

Hoofdstuk 1 van dit artikel behandelt een stukje geschiedenis over de benaming (Raafidah) en zij die de metgezellen van de Profeet lasteren.

Hoofdstuk 2 zal fundamentleggers van het Shi’isme behandelen, evenals de boeken waarop de fundamenten (usul) van het Shi’isme gebaseerd zijn. Hoofdstuk 3 zal het credo van de in hoofdstuk 2 genoemde geleerden behandelen aangaande de in hun ogen corruptie van de Qur’an.

Vervolgens zal de authenticiteit van de betreffende boeken uiteengelegd worden.

Termen en begrippen

Raafida

Afgeleid van het woord ‘’rafd’’, betekenend ‘’verwerpen’’. Toegekend aan mensen die de eerste twee opvolgers van de Profeet Abu Bakr en Umar hebben verworpen.Ithna Ash’ariyyah

Twaalver Shi’a moslims, geldend als de grootste stroming binnen het Shi’isme.Mutawaatir/Tawaatur

Is een overlevering, overgeleverd door een groot aantal overleveraars op elk niveau van de keten, zodanig dat het onmogelijk wordt dat deze aantallen samengezworen zouden kunnen hebben om een dergelijke overlevering te verzinnen of te manipuleren. Het geldt binnen de wetenschappen van de overleveringen, als de hoogste graad van authenticiteit. De hoogste graad van mutawaatir zijn de verzen van de Qur’an.Hadith

Een overlevering, overgeleverd van de Profeet (vrede zij met hem).Sahih

Betrouwbaar / correct in het Arabisch. In het kader van de wetenschappen van hadith duidt het aan op de betrouwbaarheid van de overlevering.Fiqh, jurisprudentie

Faaqih, een jurist

Fatwa

Juridisch advies in de islam, dat door een moslim geleerde die daartoe bevoegd is uitgevaardigd kan worden met betrekking tot een specifieke kwestieAhl, mensen in het Arabisch

Sunnah, levenswijze van de Profeet (vrede zij met hem)

Ahl ul Sunnah wal Jama’ah

Islamitische gemeenschap, vasthoudend aan de levenswijze van de Profeet, zijn familie en zijn metgezellen.Tahrif

Wijziging, corruptie, verwijdering. Het niet meer zijn in de oorspronkelijke staatAhl al Bayt, huisgenoten van de Profeet

Hadith, overlevering van de Profeet

Athar: Overlevering van een metgezel van de Profeet

Muhaddith

Hadith wetenschapper die a.d.h.v. de keten van transmissie oordelen of een overlevering al dan niet betrouwbaar kan achten.Muhaqqiq

Grootgeleerde die a.d.h.v. tekst wetgevingen kan afleidenTafsir, exegese van de Qur’an

Mufassir, een geleerde die de Qur’an uitlegd

Sahaba, metgezellen van de Profeet (vrede zij met hen)

Ilhad

Afwijken van de eenduidige verzen van de Qur’an. Deze afwijking kan plaatsvinden d.m.v. openlijke verwerping, valse interpretatie of het verplaatsen van de volgorde van de verzen (om de betekenis te verdraaien).Aqeedah, credo.

Een terugblik

‘’Moge God jou genadig zijn! Wat heb je te zeggen over de kwestie van Abu Bakr en Umar?’’ Zayd ibn Ali zei: ‘’Ik heb niemand gehoord in mijn familie die hen (Abu Bakr en Umar) verwierp noch heb ik hen iets anders dan goeds over hen horen zeggen…wanneer de khalifaat aan hen was toevertrouwd, gingen zij goed om met de mensen en zij regeerden volgens de Qur’aan en de Sunnah’’2Imam ad Dhahabee schrijft:

قال عيسى بن يونس جاءت الرافضة زيدا فقالوا تبرأ من أبي بكر وعمر حتى
ننصرك قال بل أتولاهما قالوا إذا نرفضك فمن ثم قيل لهم الرافضة

‘’Iesaa bin Yunus heeft gezegd: ‘’De Raafidah kwamen naar Zayd en zeiden: ‘’Neem afstand van Abu Bakr en Umar zodat wij jou kunnen steunen’’. Hij zei: ‘’Integendeel, ik zal trouw zweren aan hen (Abu Bakr en Umar)’’. Ze zeiden: ‘’Dan verwerpen wij jou’’. Waarop Zayd zei: ‘’Ar Raafidah’’(de verwerpers).3

Nadat Zayd ibn Ali Abu Bakr en Umar prees en de mensen in zijn aanwezigheid veroordeelde, verwierpen zij ook Zayd ibn Ali (omdat hij Abu Bakr en Umar niet lasterde). Waarop Zayd ibn Ali hen kenmerkte als ‘’Raafidha’’ (verwerpers).4 5

Om de ernst van deze kwestie beter aan de lezer voor te dragen, is het wenselijk om de persoon in kwestie, Zayd ibn Ali voor te stellen.

Zayd was het kleinkind van Hussayn ibn Ali, de kleinzoon van de Profeet Muhammad (s.a.w.) Hij was de zoon van Imam Ali ibn Husayn, ook wel bekend als ‘’Zayn al Aabidin’’.

 De Shi’aa klassieke grootgeleerde, Shaykh Mufid zegt over hem in zijn Kitaab al Irshaad:

‘’een vrome aanbidder, godsvruchtig, een jurist en moedig’’.6

Ja’far as Saadiq heeft over Zayd gezegd: ‘’Onder ons was hij de beste in de recitatie van de Qur’aan, en het meest geleerd over de religie, en meest compassievol naar de familie’’.7

Abu Haneefah heeft over Zayd ibn Ali gezegd: ‘’I ontmoette Zayd en heb niet iemand in zijn generatie gezien die meer geleerd, sneldenkend en eloquent was dan Zayd’’.8

De Mujtahid, Sufyan at Thawri heeft over Zayd gezegd ‘’Zayd nam de plaats van Al Hussayn in. Hij was het meest geleerd over het boek van Allah. Ik erken, vrouwen zullen de gelijke van Zayd niet meer baren’’.9

Een typerend karakter dat de Rafida kenmerkt, is dat zij Abu Bakr Sadiq en Umar ibn al Khattab moge Allah tevreden over hen zijn haten en lasteren. Voor deze misdaad werden zij in eerste instantie ‘’rawaafid’’ genoemd, door niemand minder dan Zayd ibn Ali, die zij zonder zijn liefde voor Abu Bakr en Umar, goedwillig tot hun ‘’onfeilbare’’ imam zouden bekronen.

Zayd ibn Ali was eveneens van mening dat elk nakomeling van Al Hassan en Hussayn een Imam kan worden, net zoals hij het concept van goddelijke benoeming (van een leider) als de onfeilbaarheid van een imam verwierp.10

De Rafida zijn vervolgens in vele sektes verdeeld, onder andere door het feit dat na het overlijden van elk imam, zij verschilden over zijn opvolger. Deze kunnen in de volgende sekten worden gecategoriseerd: De Qat'iyya, Kaisaniyya, Kuraibiyya, 'Umairiyya, Muhammadiyya, Husainiyya, Nawusiyya, Isma'iliyya, Qaramidiyya, Mubarakiyya, Shumaitiyya, 'Ammariyya, Matmuriyya, Musawiyya en de Imamiyyah.

Zij die zich vandaag de dag verschansen met verworpen daden zoals het verwerpen van de Sunnah (Ahadith van de Profeet), het vervloeken van de metgezellen van de Profeet, de vrouwen van de Profeet en het ontkennen van de openbaring in de Qur’aan, behoren tot hen die zich de term rafida hebben toegeëigend.

De innerlijke en uiterlijke hypocrisie die door de Shi’a en Rafida door de eeuwen heen door is gegeven aan de komende generaties houdt dezelfde ongeloof in als waaraan zij hun ontstaansrecht aan hebben te danken.

De 12’er Imam Shi’a vandaag de dag zullen zichzelf geen rafida noemen als daar geen behoefte aan is. Het ongeloof in de geloofsleer van het Shi’isme is hetzelfde als datgene die deze sekte deed ontstaan.

De metgezel van de Profeet vrede zij met hem, Hudayfah (ra) heeft gezegd:


عن حذيفة قال أول الفتن قتل عثمان بن عفان وآخر الفتن خروج الدجال والذي نفسي بيده لا يموت رجل وفي قلبه مثقال حبة من حب قتل عثمان إلا تبع الدجال إن أدركه وإن لم يدركه آمن به في قبره

''De eerste fitnah was de moord op Uthmaan (ra) terwijl de laatste fitnah de opkomst van Dajjal (anti-christ) is. Bij Allah, een persoon in wiens hart zelfs een grijntje aan liefde/goedkeuring is voor de dood van Uthmaan (ra), zo een persoon zal niet sterven zonder een shia (volgeling) van Dajjal (anti-christ) te zijn gedurende zijn leven. In geval die persoon is overleden, zal hij imaan hebben (in Dajjal) vanuit zijn graf’’.11

Het is algemeen bekend dat de grote deel van de Shi’a, alle Rafidha en Ibaadi's Uthman radiallahu anhu lasteren en zijn moord goedkeuren.

Het verraad van de Shi’a en Rafida is eveneens voorspeld in de overleveringen:

وأخرج الدارقطني يا أبا الحسن أما أنت وشيعتك في الجنة وإن قوما يزعمون أنهم يحبونك يصغرون الإسلام ثم يلفظونه يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية لهم نبز يقال لهم الرافضة فإن أدركتهم فقاتلهم فإنهم مشركون

We lezen in een overlevering opgenomen door Al Daraqutni (rah):

''O vader van Al Hassan (Abal Hassan i.e. Ali ibn Abu Talib), betreffende jou en je shia (volgelingen), jij zal in het paradijs zijn, hoewel er mensen zullen CLAIMEN om van je te houden, zij zullen de Islaam kleineren en verlaten, zij zullen het verlaten zoals een pijl de boog verlaat. Zij hebben een slechte naam, ze zijn de raafidah (verwerpers). Als jij ze nadert, bestrijd ze omdat ze polytheisten zijn (Mushriks). 12


قال اجتمع عند علي رضي الله عنه جاثليتو النصارى و رأس الجالوت كبير علماء اليهود فقال الرأس: تجادلون على كم افترقت اليهود؟ قال: على إحدى و سبعين فرقة.
فقال علي عليه السلام “لتفترقن هذه الأمة على مثل ذلك، و أضلها فرقة و شرها: الداعية إلينا! أهل البيت آية ذلك أنهم يشتمون أبا بكر و عمر رضي الله عنهما

Abdullah bin Qays (ra) heeft gezegd: ''Een groep Christenen kwamen naar Ali (ra) en aan hun hoofd was een grootgeleerde was de Joden. De leider zei: ''Wil jij debatteren over het aantal vertakkingen waarin de Joden waren verspreid? Ali ra zei ''in 71 sektes en deze Ummah zal splitsen in het even aantal vertakkingen, waarvan de meest kwaadaardige de sekte is die naar ons zal roepen (Ahl al Bayt), en een teken van hen is dat zij Abu Bakr en Umar lasteren’.13 14

De autoriteiten van het Shi’isme

Onder de pilaren die het Shi’isme vorm hebben gegeven en waarop de jurisprudentie en credo rust zijn de volgende werken opgenomen: • Al Kafi (Al Kulayni)

 • Al Istibsar (Tusi)

 • Al Tahzeeb al Ahkaam (Tusi)

 • Man laa Yahduruh al Faaqih (Al Sadooq)

Prominente geleerden in het Shi’isme zijn:

 • Shaykh al Mufid (c. 948-1022 CE)

 • Mullah Baqir al Majlisi (1616–1698 AD)

 • Al Hurr al Aamili (1033/1624 - 1104/1693)

 • Ni’matullah Al Jazaa’iri

 • Fayz al Kashaani (AD 1680)

 • Al Qummi (AD 939)

 • Al Ayyaashi

 • Al Hilli (1250 C.E.)

 • Al Nu’maani

 • Al Tabrasi (460A.H -548A.H)

 • Haashim al Bahraani

 • Al Kho’i

 • Etc.

Bekende werken die de bovenstaande Shi’a geleerden hebben geproduceerd zijn onder andere:

 • Bihaar al Anwaar (Mullah Baqir al Majlisi)

 • Mir’aat al Uqul (Mullah Baqir al Majlisi)

 • Hayat al Qulub (Mullah Baqir al Majlisi)

 • Haqqul Yaqeen (Mullah Baqir al Majlisi)

 • Usul al Kafi (Muhammad ibn Ya’qub ibn Ishaaq al Kulayni)

 • Al Ihtijaaj (Al Tabrasi)

 • Tafsir al Qummi (Al Qummi)

 • Tafsir al Ayyaashi (Al Ayyaashi)

 • Anwaar al Nu’maaniyyah (Al Jazaa’iri)

 • Tafsir al Safi (Fayz al Kashaani)

 • Wasaa’il Ash Shi’a (Hurr al Aamili)

 • Etc.

Deze reeks artikelen zullen het credo van het Shi’isme behandelen. Men kan zich afvragen, waarom is dat nodig? De goedgelovige gelovige mannen en vrouwen zullen claimen dat deze thema’s een tweedracht zaaien in de Islamitische Ummah.

Met verbazing kijken we toe naar deze woorden. En geen eer zal in een persoon aanwezig zijn als hij zich bekommert over een tweedracht met een partij, die als geloofs regel heeft om de vrouwen van de Profeet en de metgezellen van de Profeet te vervloeken.

De Rawaafid15 en hun verwante Shi’a zullen vaak claimen dat zij veroordeeld worden en voor ongelovig worden verklaard door de Islamitische gemeenschap (Ahl ul Sunnah wal Jama’ah). Terwijl de geleerden van de Islamitische gemeenschap de Shi’a over het algemeen niet ongelovig hebben genoemd en dit standpunt is eeuwenlang aangehouden.16

Het Shi’isme is integendeel een sekte dat de gelovigen en de hele Islamitische gemeenschap voor ongelovig verklaard heeft. De volgende prominente en autoritaire geleerden hebben dit standpunt uiteengezet:

Muhammad Salin al Mazandaraani heeft in zijn boek ‘’Sharhul Usul al Kaafi’’ gezegd: ‘’En hij die het verwerpt (Wilaaya van Ali), hij is een Kaafir, omdat hij het belangrijkste heeft verworpen waarmee de Profeet werd gestuurd, een fundament der fundamenten’’.

De Shi’a hebben ook een verzonnen stelregel, dat is het volgende:

 فيمن أنكر إمامة أحد الأئمة (عليهم السلام) - ابن عقدة، قال: أخبرنا المنذر بن محمد، قال: حدثني جعفر بن إسماعيل البزاز الكوفي، قال: حدثني عبد الله بن الفضل، عن ثابت بن دينار، عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " من أنكر إمامة علي بعدي كان كمن أنكر نبوتي في حياتي، ومن أنكر نبوتي كان كمن أنكر ربوبية ربه عز وجل

Degene die Imaamah17 van Ali na mij verwerpt, is zoals hij mijn Profeetschap heeft verworpen, en degene die mijn Profeetschap heeft verworpen, is zoals degene die de Rububiyyah van Allah heeft verworpen’’.18 19

Al Majlisi, de grootmeester van hedendaags Shi’isme, de auteur van Bihar al Anwar schrijft in zijn boek, het volgende over hen die de verzonnen Shi’itische concepten genaamd ‘’Imaamah’’ en ‘’Wilaaya’’ verwerpen:

De Imaamiyyah zijn het erover eens (consensus) dat hij die de Imaamah van één imam verwerp, en ontkent gehoorzaam aan hen te zijn, dat Allah ons heeft opgedragen, is een verdwaalde kaafir die het verdient om eeuwig in het hellevuur te verblijven’’.20

Yusuf al Bahraani, citeert de Shi’a grootmeester, Shaykh Mufid eveneens de consensus van het Shi’isme betreffende deze kwestie:

Het is niet toegestaan voor een gelovige om het lichaam van een persoon te wassen die de Wilaayat ontkende, en het is niet toegestaan om over degene te bidden (jenaza gebed), een uitzondering kan worden gemaakt als er een noodzaak is om Taqiyyah21 te verrichten.22

Wanneer de Shi’a hiermee worden geconfronteerd, zullen ze vaak zeggen ‘’Dat was vroeger, oude tijden, we zijn broeders’’. Zij die het menen, zijn onwetend over hun geloof, en zij die het weten, verrichten Taqiyyah dat volgens de onfeilbare imam van het Shi’isme, 9/10 van het geloof is (Al Kafi).

Abul Qasim al Khu’i een grootgeleerde van de Shi’a legt de corruptie in het Shi’isme opnieuw uit in zijn boek ‘’Kitaab at Tahaarah’’:


فالصحيح الحكم بطهارة جميع المخالفين للشيعة الاثنى عشرية واسلامهم ظاهرا بلا فرق في ذلك بين أهل الخلاف وبين غيرهم وان كان جميعهم في الحقيقة كافرين وهم الذين سميناهم بمسلم الدنيا وكافر الآخرة.

‘’En het klopt dat alle oppositie ten opzichte van de Ithna Ash’ariyyah (12ver imam Shi’a), zij dhaahirin op de Islaam zijn (qua uiterlijk), en er is geen verschil tussen de mukhaalifin (opponenten van de Shi’a) en anderen, en in werkelijkheid zijn zij allen ongelovigen, en zij zijn van de mensen die in deze wereld ‘’Muslim’’ worden genoemd, en op de dag des oordeels (ongelovigen)’’.23

De leider van de Shi’itische revolutie in Iran, was eveneens van deze mening. Een man die door duizenden Shi’a vandaag de dag wordt geëerd. Khomeini schrijft in zijn boek ‘’Arba’a un Hadith’’ het volgende:

''En het is bekend dat deze kwestie uitsluitend behoort aan de Shi’a van de Ahl al Bayt en het is verboden voor een ieder. Aangezien er geen sprake is van geloof (imaan) zonder de Wilayah/Imamat van Ali en zijn pure onfeilbaren en opvolgers. In feite, het geloof (Imaan) in Allah en zijn profeet is niet geaccepteerd tenzij het vergezeld is met het geloof in Wilaayah, en we zullen dit toelichten in het tweede deel..''.24


Khomeini, de leider van de hedendaagse Shi’a en Rawaafid schrijft eveneens in zijn boek ‘’Al Ta’leeq alal Fawaa’d al Radawiyyah’’ het volgende:

‹ صفحه 151 ›

معنى قوله بينا أنت 151
فائدة إلا في المبدأ القيوم تعالى شأنه ، فإنه هو هو لا غيره .
على هذا التحقيق الذي لا أظنك تظفر به في غير هذه الأسطر ، فقوله
عليه السلام : " بينا أنت أنت " ، على الحقيقة وقوله : " صرنا نحن نحن " إنما
التكرار فيه بمجرد المشاكلة والمقايسة بالكلام الأول ، لأن صيرورة الشئ
شيئا إنما هو مفاد الجعل المركب ، وهو مستحيل قطعا ، وفي " الصحيفة
السجادية " : ( إلهي كيف أدعوك وأنا أنا ، وكيف أقطع رجائي عنك وأنت أنت ) ( 1 ) وذلك
يعاضد ما قلنا ، إذ معناه أن قولي واعتقادي " أنا أنا " إنما يوجب أن يكون لي
ذات دونك قائمة بنفسها ، ومع ذلك فكيف يسعني أن أدعوك وافتقر إليك ،
ومن أين تكون لي الحاجة إلى أن أطلبك ، فإن ذلك يشعر باستغنائي عنك ،
ثم لما نفى عليه السلام عن نفسه ذلك قال : " وكيف أقطع رجائي عنك
وأنت أنت " أي هذا الحكم ما ينبغي إلا لك ولا يشركك فيه أحد غيرك ،
لأنك أنت القائم بذاته القيوم لما سواه ، فلأي شئ لا أدعوك ، وكيف

يسعني أن أقطع رجائي عنك والكل منك وبك ولك وإليك .


ومما قلنا يتصحح أيضا سر ما نقل عن جبرئيل في ابتداء خلقه ، حيث
سأله الله أكثر من مرة من أنا ومن أنت ؟ ! ويجيب كل مرة مخاطبا لله
بقوله : أنت أنت وأنا أنا ، فيحترق بسطوات الكبرياء ، ويسقط من سماء
القرب أبعد مما بين هذه الأرض وتلك السماء إلى أن ظهر مغيث النفوس
والأرواح في عالم الأنوار والأشباح ، مولى الكونين ، وإمام الثقلين مولانا
علي عليه السلام ، فعلمه بأن يقول في الجواب : أنت الملك الجليل وأنا العبد
الذليل جبرئيل ، فلما قال ذلك تخلص من الاحتراق بنار البعد والفراق ( 2 ) .
فاحتفظ بذلك التحقيق فإنه من مشرب رحيق .

Vertaling: ''...Over Jibriel, toen Allah hem meerdere malen vroeg: Wie ben ik en wie ben jij? En elk keer antwoordde hij (Jibriel) Jij bent jij en ik ben ik. Waarna Allah hem verbrandt voor zijn trots en stuurt hem weg naar de laagste hemelen, tot de Redder van de Zielen verscheen in de wereld van de lichten en zielen, de Mawla van de twee universums van de Thaqalayn, onze Mawla Ali ibn Abi Talib (AS). Toen leerde Ali aan Jibriel dat hij moest antwoorden: ''U bent de Grote Koning, en ik ben een Nederige Slaaf'' en wanneer hij (Jibriel) dat zei, werd hij gered van het hellevuur''.25

De leider van deze onislamitische revolutie die in de wereld van de Ithna Ash’ariyyah (12ver imam Shi’a) wordt geprezen, benadrukt niet alleen dat de meerderheid van de Moslims vandaag in werkelijkheid afvalligen zijn, Khomeini presenteert ook de mate van laster, fictie, ongeloof waarin hij vervallen is, door de Engel Jibriel in het rijtje te zetten die hij en zijn soortgelijken kleineren.

En Jibriel is het die Ruhul Qudus wordt genoemd in de Qur’an, Jibriel is degene die de openbaring neerbracht naar de Profeten. Jibriel is de Engel die behoort tot de machtigste Engelen van Allah en Jibriel is de Engel, die onfeilbaar is en de bevelen van Allah zonder aarzelen uitvoert, zoals alle Engelen dat doen.

De Muslims hebben één gemeenschappelijk boek, Al Qur’aan al Karim. Dit beruchte karakter zou door het Shi’isme en in het bijzonder de Rawaafid niet omarmd zijn als zij de juiste erkenning aan de Qur’aan en de belofte van Allah toekenden, zoals:

 

En Wij hebben jou het Boek neergezonden, als een uitleg van alle zaken en als Leiding en Barmhartigheid en een verheugende tijding voor de moslims.”(Soerat an-Nahl: 89)

Het begin van deze compilatie zal daarom gaan over de vermeende ‘’Tahreef’’ 26 van de Qur’aan, zoals verondersteld door een meerderheid Shi’a klassieke geleerden en de fundamentleggers van het Shi’isme waarvan diens auteurs en boeken hierboven nader zijn toegelicht. Tahreef/Muharraf wordt meestal gebruikt in relatie tot de eerdere openbaringen, zoals de Psalmen en de Thora bijvoorbeeld. Grote componenten van het Shi’isme zijn echter van mening dat tahrif plaats heeft gevonden in de huidige Qur’aan dat zich in ons midden bevindt.

Tahreef al Qur’aan

Een groot deel van de Shi’a Muhaddithin, Muhaqqiqin en Mujtahidin zoals Al Kulayni, Al Jazaa’iri, Al Majlisi, Shaykh al Mufid etc, waren van mening dat de huidige Qur’aan veranderd is door toedoen van de ‘’vijanden van de Ahl al Bayt’’ om er politieke doeleinden mee te kunnen behalen.

Een minderheid geloofde niet in Tahreef van de Qur’aan, zoals Al Sadooq, zijnde één van de weinige klassieke geleerden met dit standpunt.

Hoewel het aantal Shi’itische geleerden en het aantal overleveringen in het Shi’isme die de wijziging en corruptie van het boek van Allah klaarblijkelijk bevestigen, zal dit hoofdstuk proberen om een beknopt beeld te schetsen voor de lezer, beginnend met de identiteit van de grootgeleerde.Mullah Baqir al Majlisi (1616–1698 AD)

Als de auteur van zeer prominente Shi’a hadith boeken en boeken omtrent jurisprudentie, laat Mullah Baqir al Majlisi geen slecht indruk achter bij de Shi’a. Majlisi is niet alleen de auteur van Bihaar al Anwaar, maar hij schreef meer dan honderd boeken in het Perzisch en Arabisch. Naast schrijver, was Majlisi ook de jurist en hadith wetenschapper van zijn tijd27.

De persoon die het als een sport zag om de vrouwen van zijn Profeet de lasteren (Haqqul Yaqeen), en de Sahaba (metgezellen) te vervloeken, staat namelijk net zo ver van de Islaam, als zij die de Profeet lasterden en de aan hem geopenbaarde Wahi (openbaring van Allah), poëzie en verhalen noemden. Om het standpunt van deze grondlegger van het Shi’isme beter te begrijpen, zullen enkele van zijn werken worden geciteerd m.b.t. overleveringen die over de Tahreef van de Qur’aan gaan.

Hoewel er duizenden overleveringen zijn over Tahreef al Qur’aan binnen de cirkel van Shi’itisch literatuur, zijn wij genoodzaakt om ergens te beginnen, en wat is beter dan te beginnen bij de Shaykh der Shuyukh28, Muhammad Baqir al Majlisi.

Naast het feit dat Majlisi zelf onmiskenbaar heeft toegegeven in de corruptie van de Qur’aan te geloven, heeft hij zijn mening hieromtrent helder gepresenteerd in zijn boek, ‘’Mir’aat al Uqul’’ waarin hij commentaar verschaft over een overlevering uit Usul al Kafi.

De overlevering in Usul al Kafi:السلام عليه عبدالله أبي عن سالم بن هشام عن
  1   2   3   4

 • In dit artikel worden Shi’a niet ongelovig genoemd. De elementen die ongeloof bevatten in het credo van het Shi’isme, staan uiteraard los van wat de Shi’a individu zelf gelooft en aannemelijk vindt.
 • Ithna Ash’ariyyah
 • Hadith
 • Athar
 • Sahaba
 • Aqeedah
 • قال عيسى بن يونس جاءت الرافضة زيدا فقالوا تبرأ من أبي بكر وعمر حتى ننصرك قال بل أتولاهما قالوا إذا نرفضك فمن ثم قيل لهم الرافضة
 • وأخرج الدارقطني يا أبا الحسن أما أنت وشيعتك في الجنة وإن قوما يزعمون أنهم يحبونك يصغرون الإسلام ثم يلفظونه يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية لهم نبز يقال لهم الرافضة فإن أدركتهم فقاتلهم فإنهم مشركون
 • فالصحيح الحكم بطهارة جميع المخالفين للشيعة الاثنى عشرية واسلامهم ظاهرا بلا فرق في ذلك بين أهل الخلاف وبين غيرهم وان كان جميعهم في الحقيقة كافر
 • En Wij hebben jou het Boek neergezonden, als een uitleg van alle zaken en als Leiding en Barmhartigheid en een verheugende tijding voor de moslims.”
 • Mullah Baqir al Majlisi (1616–1698 AD)
 • السلام عليه عبدالله أبي عن سالم بن هشام عن

 • Dovnload 421.37 Kb.