Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Voor Kwaliteit en Creativiteit aan onze Universiteit Beleidstekst n a. v de rectorverkiezing

Dovnload 1.45 Mb.

Voor Kwaliteit en Creativiteit aan onze Universiteit Beleidstekst n a. v de rectorverkiezingPagina2/18
Datum05.12.2018
Grootte1.45 Mb.

Dovnload 1.45 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Bart De Moor

www.bartdemoor.beAlle suggesties, opmerkingen,

aanvullingen en corrigenda
zijn welkom bij

Bart De Moor
ESAT-SCD

Kasteelpark Arenberg 10

B-3001 Leuven
Tel kantoor: 016 32 17 09

Fax kantoor: 016 32 19 70
Tel/Fax privé: 016 46 12 81
Mobiel: 0475 28 70 52
Email: bart.demoor@esat.kuleuven.ac.be
Webstek: www.bartdemoor.be

Science sans conscience n'est que ruine de l'âme


François Rabelais

Inhoud
Inhoud 3

Voor Kwaliteit en Creativiteit aan onze Universiteit – Samenvatting 6

Acht beleidsperspectieven 8

Persoonlijke invulling van het profiel van rector 9

CV Bart De Moor 10

Afkortingen 12

0.Situering 16

1.Sleutelen aan de beleidscultuur 23

1.1.Academische vrijheid: wel willen, niet kunnen ! 23

1.2.Vijf voorstellen om de creativiteit terug naar waarde te schatten 26

1.2.1.Operationalisering van het decretaal voorzien ZAP profiel 26

1.2.1.1. Het ZAP profiel 26

1.2.1.2.Geïntegreerde en profielspecifieke evaluaties 27

1.2.1.3.Gelijke kansen beleid en gender 29

1.2.2.Faciliterende administraties 32

1.2.2.1.Veel meer dan enkel administratieve vereenvoudiging 32

1.2.2.2. Administratief en Technisch Personeel 35

1.2.2.3.Een integrerend en integraal personeelsbeleid 36

1.2.3.Visie en referentiekaders 37

1.2.4.Beleidscoördinatie en capaciteitsinschatting 39

1.2.5.Transparantie door communicatie en (de-)briefings. 39

2.Strategische invulling van beleid 41

2.1.Coördinatie onderzoek: een coachend onderzoeksbeleid 41

2.1.1.Een visie op onderzoeksbeleid aan onze universiteit 42

2.1.2.Groepsonderzoeksbeleid 43

2.1.2.1.Convergentie en samenwerking 44

2.1.2.2.Domeinspecificiteit 44

2.1.3.Onderzoeksgroepenbeleid 48

2.1.3.1.Transparantie in evaluatie en toekenning van onderzoeksprojecten 48

2.1.3.2.Kwaliteitsvolle rekrutering en coachend onderzoeksbeleid 48

2.1.3.2.1.Doctorandi en assistenten 49

2.1.3.2.2.Postdocs en junior ZAP 53

2.1.3.2.3.Brain gain en reverse brain drain 56

2.1.3.2.4.Bijna en jonge emeriti 57

2.1.3.3.Onderzoeksgroepenbeleid (vertikaal) 57

2.1.3.4.Onderzoeksgroepenbeleid (horizontaal) 60

2.1.4.Logistieke ondersteuning van het onderzoek 62

2.1.5.Wetenschappelijke dienstverlening 63

2.1.5.1.Wetenschapscommunicatie 63

2.1.5.2.Verdere professionalisering van trajecten voor valorisatie en kennistransfer 64

2.2.Grote nood aan coördinatie voor Internationaal Beleid 66

2.2.1.Instroombeleid: Leuven als attractiepool 68

2.2.1.1.Drievoudige doelstelling 69

2.2.1.2.Internationale marketing en rekrutering 71

2.2.1.3.Netwerken 73

2.2.2.Doorstroombeleid: Ambassadeurs 75

2.2.3.Uitstroombeleid: Mobiliteit 75

2.2.4.Internationalisering van het onderzoek 76

2.2.5.Internationale solidariteit 78

2.3.Coördinatie Onderwijs en studenten 79

2.3.1.Onderwijscoordinatie 80

2.3.1.1.BAMA: Status questionis 80

2.3.1.2.Drievoudige rationalisatie 82

2.3.1.2.1.Rationalisatie in bachelors en masters 82

2.3.1.2.2.Rationalisatie binnen onze Associatie 85

2.3.1.2.3.Rationalisatie tussen de Vlaamse universiteiten 85

2.3.1.3.Studieduur: 60, 90 of 120 ? 86

2.3.1.4.Bedachtzame flexibilisering 87

2.3.1.5.Kwaliteitszorg 89

2.3.1.6.Academisering en Accreditering 91

2.3.1.7.Manama’s 91

2.3.2.Studentenbeleid 92

2.3.2.1.Gelijke kansen voor iedereen 93

2.3.2.2.Studentenvoorzieningen 94

2.3.2.3.Participatie van studenten aan het beleid 96

2.3.2.4.Erosie van het studentenleven ? 97

2.3.2.5.Alumni 97

2.3.3.Studentenbegeleiding 98

2.3.3.1.Begeleide zelfstudie: verantwoording en verantwoordelijkheid 98

2.3.3.2.Verschillende vormen van advies 100

2.3.3.2.1.Studieadvies 100

2.3.3.2.2.Medische en psychotherapeutische dienstverlening 101

2.3.3.2.3.Juridische en sociale dienstverlening: studiefinanciering 101

2.3.3.3.Studenten met een functiebeperking 101

3.Structuurhervormingen: centralisatie, decentralisatie, integratie 102

3.1.Groepsbesturen: Decentraliseren en centraliseren 103

3.2.Bovenbouw transparanter maken 107

3.3.Campus Kortrijk verder uitbouwen 108

3.4.Universiteit en ziekenhuizen verder op elkaar afstemmen 111

3.4.1.Afstemming van structuren 112

3.4.2.Incentiveren van mensen 114

3.4.3.Health Science Campus 115

4.Daadwerkelijk wegen op de politiek 117

4.1.De Associatie 118

4.2.Vlaams Wetenschapsbeleid 122

4.2.1.Lissabon in Vlaanderen 123

4.2.2.Een structurele inhaalbeweging voor de tweede geldstroom 124

4.2.3.Federaal wetenschapsbeleid 127

4.3.Vlaams Onderwijsbeleid 127

4.3.1.De financiële middelen aan onze universiteit 128

4.3.2.Het allocatiemodel 132

4.3.3.Erosie van de eerste geldstroom 135

4.3.4.Meedenken aan een integraal Vlaams onderwijsbeleid 138

Bronnen 140

140

Beleidscultuur 140Beleid 141

Onderzoeksbeleid 141

Internationalisering 141

Onderwijsbeleid 142

Structuur 143

Politiek 144

Voor Kwaliteit en Creativiteit aan onze Universiteit – Samenvatting

Onze universiteit is vrij en volwaardig, met onderzoek en onderwijs in ‘Life, Nature, Society and Culture’. De universiteit van gespecialiseerd, valoriseerbaar onderzoek, staat stilaan op de kaart. Maar wat sterker moet, is de universiteit, die breed communiceert over wetenschap als cultuur, over wetenschap als dimensie van de samenleving, die maatschappijkritisch reageert en vanuit een christelijke inspiratie antwoorden zoekt op actuele vraagstukken van democratie, ethiek en zingeving.


Als rector wil ik een samenhangende ploeg vormen, met een beleid rond twee pijlers: meer aandacht voor mensen en een consistentere beleidsvoering.
Eerst de mensen.
Voor de studenten concretiseren we de begeleide zelfstudie, met nadruk op creativiteit. We investeren in kwaliteitszorg, onderwijsinfrastructuur en betaalbare huisvesting. Adviesverlening en studietrajectbegeleiding ondersteunen we, ook elektronisch. We betrekken studenten bij de besluitvorming volgens het participatiedecreet.
Voor doctorandi verbeteren we de onderzoeksomgeving met meer relevante doctoraatsopleidingen en ‘Graduate Schools’.
We beschermen de onderzoekstijd van postdocs. We werken een heldere procedure uit voor tenure track, met bijzondere aandacht voor gelijke kansen.
Het ZAP verdient ruimte voor creativiteit. Het heeft recht op een individueel profiel, dat evolueert tijdens de loopbaan, met opleidingen voor elke component ervan. Met functioneringsgesprekken bevorderen we het werkklimaat. Ook beleidsverantwoordelijkheid wordt voortaan gewaardeerd.
We verlichten de administratieve overlast. We betrekken het ATP actief bij de beleidsvoorbereiding. Stroeve samenwerking tussen ZAP en ondersteunende diensten ondervangen we door professionalisering en klantvriendelijkheid.
De beleidsvoering.
We verbeteren de meervoudige beleidscultuur door de structuur van de universiteit te vereenvoudigen en te verhelderen, door systematische beleidscoördinatie en brede e-communicatie van beleidsbeslissingen. Decentralisatie van beleidsuitvoering gebeurt zorgvuldig.
Ons onderzoeksbeleid is ambitieus, zowel qua excellentie als qua diversiteit. Het is coachend – vooral voor jonge onderzoekers en clinici - en waardeert élk wetenschapsdomein volgens specifieke criteria van kwaliteit. We geven vorm aan grensoverschrijdende onderzoeksinitiatieven. Méér nog dan nu, stimuleren we de wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening. We bouwen het valorisatiebeleid verder uit.
In het onderwijsbeleid sleutelen we verder aan de kwaliteit van de opleidingen. We flexibiliseren ons onderwijs op bedachtzame wijze, in de toegang tot de universiteit, in de diversiteit van de studentenpopulatie en in het levenslang leren.
We benoemen een coördinator Internationaal Beleid, die een strategisch referentiekader ontwikkelt voor internationalisering van onderwijs en onderzoek en internationale solidariteit.
We versterken de Campus Kortrijk als onderwijs-opstap naar Leuven, maar ook als regionaal onderzoeks-ankerpunt via thematische research centra.
De hoge kwaliteit van klinische dienstverlening in onze Universitaire Ziekenhuizen is bekend in Vlaanderen en Europa. Door de stroomlijning van structuren, de uitbouw van het ziekenhuisnetwerk, een doordacht investeringsbeleid, de academische valorisatie van klinische activiteiten en een effectieve integratie van patiëntenzorg, opleidingen, klinisch en fundamenteel onderzoek, laten we Gasthuisberg uitgroeien tot een Health Science Campus met internationale uitstraling.
In onze Associatie benutten we de complementariteit in onderwijs en onderzoek. We rationaliseren het onderwijsaanbod. We helpen elkaar in de academiserings- en accreditatietrajecten.
Vanuit mijn brede beleidservaring, zal ik werken aan een solide basisfinanciering, aan meerjarenperspectieven in het Vlaamse wetenschapsbeleid, aan interuniversitaire samenwerking en aan optimale omgevingsfactoren voor universitair onderwijs en onderzoek.
Door de kwaliteit van ons onderzoek, onderwijs en onze dienstverlening staan we als universitaire gemeenschap ten dienste van Vlaanderen en Europa.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

  • Inhoud
  • Voor Kwaliteit en Creativiteit aan onze Universiteit – Samenvatting

  • Dovnload 1.45 Mb.