Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Voor Kwaliteit en Creativiteit aan onze Universiteit Beleidstekst n a. v de rectorverkiezing

Dovnload 1.45 Mb.

Voor Kwaliteit en Creativiteit aan onze Universiteit Beleidstekst n a. v de rectorverkiezingPagina4/18
Datum05.12.2018
Grootte1.45 Mb.

Dovnload 1.45 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Afkortingen

Onze universiteit, de onderwijs- en onderzoekswereld waarin we met zijn allen actief zijn, is dermate complex geworden dat een goede kennis van volgende afkortingen en acroniemen absoluut nuttig is. Het is meteen een eerste test om uw parate kennis over onze Alma Mater te toetsen!
AAP

Assisterend Academisch Personeel

ABAP

Assisterend en Bijzonder Academisch Personeel

AHOWO

Administratie Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk nderzoek

ALO

Academische LerarenOpleiding

AR

Academische Raad

ASO

Algemeen Secundair Onderwijs

ATP

Administratief en Technisch Personeel

AVL

Academisch Vormingsinstituut voor Leraren

AVD

Audio-visuele Dienst

AVNet

AudioVisuele en Nieuwe Educatieve Technologieën
= AudioVisuele Dienst + eLINK + Studiecentrum Open Universiteit

AWI

Administratie Wetenschap en Innovatie

BA

Bachelor

BAMA

Bachelor – Masters

BAEF

Belgian American Educational Foundation

BAP

Bijzonder Assisterend Personeel

BNP

Bruto Nationaal Product

BOF

Bijzonder OnderzoeksFonds

BRP

Bruto Regionaal Product

BSO

Beroeps Secundair Onderwijs

BV-project

Bij Voorbeeld Project

CAO

Collectieve ArbeidsOvereenkomst

CoE

Center(s) of Excellence

DGOS

Directoraat-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking

DIVA

Dienst Informatie, Vorming en Afstemming binnen het departement Onderwijs

DOC

Dienst OnderzoeksCoördinatie

DOWB

Dienst OnderwijsBeleid

DSA

Dienst StudieAdvies

DSP

Digital Signal Processing

DUO

Dienst Universitair Onderwijs

ECA

European Consortium for Accreditation

EER

Europese Economische Ruimte

EHEA

European Higher Education Area

EHOR

Europese Hogere Onderwijsruimte

ELINK

eLeren in een Internationaal Netwerk van Kennis

ERASMUS

European Region Action Scheme for the Mobility of University Students

ERA

European Research Area

ERC

European Research Council

ESF

European Science Foundation

EU

Europese Unie

EUA

European University Association

EVC

Eerder Verworven Competenties

EVK

Eerder Verworven Kwalificaties

FABER

Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

FIUC

Fédération Internationale des Universités Catholiques

FLOF

Facultair Luik OnderzoeksFonds

FOOC

Facultaire OnderwijsOndersteuningscel

FWO

Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen

GAS

Gediplomeerde in Aanvullende Studies

GEBU

Gemeenschappelijk Buro

GGS

Gediplomeerde in Gespecialiseerde Studies

GOA

Geconcerteerde OnderzoeksActie

HIVA

Hoger Instituut van de Arbeid

HOSP

Hoger Onderwijs voor Sociale Promotie

HRM

Human Resource Management

IAJ

Individueel Aangepast Jaarprogramma

IAU

International Association of Universities

IAUP

International Association of University Presidents

IBBT

Interdisciplinair Instituut voor BreedBand Technologie

ICAG

Interfacultair Centrum voor Agrarische Geschiedenis

ICTO

Informatie- en communicatietechnologie in het onderwijs

ICTS

Informatie- en communicatie Technologie en Systemen

IDO

Interdisciplinair Onderzoek

ILT

Instituut voor Levende Talen

IMA

Initiële MasterOpleiding

IMBEZE

Implementatie Begeleide Zelfstudie

IMEC

Interuniversitair Micro-Electronica Centrum

IOF

Industrieel OnderzoeksFonds

IP(R)

Intellectual Property (Rights)

IRO

Interfacultaire Raad voor Ontwikkelingssamenwerking

IUAP

InterUniversitaire AttractiePool

IUS

Institutionele Universitaire Samenwerkingsprojecten

IWETO

Inventaris van Wetenschappelijk en Technologisch Onderzoek

IWT

Instituut voor de aanmoeding van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen

KADOC

Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving

KMO

Kleine en Middelgrote Onderneming

KVAB

Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten

L-SEC

Leuven Security Excellence Consortium

LERU

League of European Research intensive Universities

LEUCA

Leuven Universitaire Catering

LINOV

Leuvens Instituut voor Nieuwe Onderwijsvormen

LOKO

Leuvense Overkoepelende KringOrganisatie

L.Inc

Leuven Innovation Networking Circle

LRD

Leuven Research and Development

LUCAS

Leuvense Universiteit – Caritas samenwerkingsverband

LUCINA

Leuvens Universitair Centrum voor Interdisciplinaire Navorming in Arbeidssituaties

LUDIT

Leuvens Universitair Dienstencentrum voor Informatica en Telematica

MANAMA / MNM

Master na master

MA

Master

Mio

miljoen

MST

Mathematics, Science & Technology

NGO

Niet-Gouvernementele Organisatie

NVAO

Nederlands-Vlaamse AccreditatieOrganisatie

OESO

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

OOF

OnderwijsOntwikkelingsFonds (van de Associatie)

OOI

Onderwijsgerichte Ontwikkelings- en Implementatieprojecten

OOP

OnderwijsOntwikkelingsPlan

OPO

Opleidingsonderdeel

OPTI-KWEST

Optimaliseren van kwaliteit via evaluaties door studenten

ORER

Onderwijsregeling en Examenreglement

OT

OnderzoeksToelage

(D)PAV

(Dienst) Post-Academische Vorming

PDM

PostDoctoraal Mandaat

PI

Principal Investigator

PISA

Program for International Student Assessment

POC

Permanente OnderwijsCommissie

RE

Rekeneenheid

RIZIV

Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsuitkering

ROB

Raad Onderzoeksbeleid

RvB

Raad van Bestuur

RVS

Raad voor Studentenvoorzieningen

SARFAL

Strategic Alliance for Research Faculties in Law

SBO

Strategisch BasisOnderzoek

SoRa

Sociale Raad

SCK

Studiecentrum voor Kernenergie

SERV

Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen

StAL

Studentenraad Associatie Leuven

SWOT

Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats

TOLEDO

Toetsen en Leren Doelgericht Ondersteunen

TSO

Technisch Secundair Onderwijs

UCL

Université Catholiqque de Louvain

UCS

Universitair Centrum voor Statistiek

UOS

Universitaire Ontwikkelingssamenwerking

UZ

Universitair Ziekenhuis

VAO

Voortgezette Academische Opleiding

VAPL

Vereniging Academisch Personeel Leuven

VIB

Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie

VITO

Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek

VIZO

Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen

VLHORA

Vlaamse Hogescholen Raad

VLIR

Vlaamse Interuniversitaire Raad

VLIZ

Vlaams Instituut van de Zee

VLOR

Vlaamse Onderwijsraad

VRWB

Vlaams Raad voor Wetenschapsbeleid

VTE

Voltijds Equivalent

VVS

Vlaams Vereniging van Studenten

VWP

Vast Wetenschappelijk Personeel

WAV

Steunpunt Werkgelegenheid – Arbeid – Vorming

WIM

Wetenschap, Innovatie, Media (Ministerie van Vlaamse Gemeenschap)

WoS

Web of Science

W&T

Wetenschap en Technologie

ZAP

Zelfstanding Academisch Personeel

ZTA

Zelfstandige Teams van Academici


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Dovnload 1.45 Mb.