Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Voor leidinggevenden en personeelsmedewerkers Laatste update: 4 januari 2017Inhoudstafel

Dovnload 1.28 Mb.

Voor leidinggevenden en personeelsmedewerkers Laatste update: 4 januari 2017InhoudstafelPagina1/53
Datum04.04.2017
Grootte1.28 Mb.

Dovnload 1.28 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53

a_logo_zw_neg


Handleiding bij de rechtspositieregeling

Voor leidinggevenden en personeelsmedewerkers

Laatste update: 4 januari 2017Inhoudstafel


Inleiding 3

1Deontologie 4

1.1De eedaflegging 4

1.2De gedragscode 4

1.2.1Kostenbewustzijn 6

1.2.2Klantgerichtheid 6

1.2.3Samenwerken 7

1.2.4Diversiteit 7

1.2.5Integriteit 8

1.3Telematicacode 10

1.4Bijberoepen en andere nevenactiviteiten 12

1.4.1Bepalingen in het gemeentedecreet 12

1.4.2Bijberoepen en andere nevenactiviteiten in de rechtspositieregeling 13

1.5Uitdiensttreding 14

1.6Eretitels 15

1.7Vertegenwoordiging van de stad in een rechtspersoon 15

1.8Meldingsprocedure integriteit 15

1.8.1Informele melding 16

1.8.2Formele melding 16

1.9Tucht 18

1.9.1Straffen en procedure 18

1.9.2De preventieve schorsing 20

1.9.3Gevolgen van de tuchtstraf 21

1.10Onverenigbaarheden 22

2Arbeidsreglement 23

2.1Arbeidstijd 23

2.2Meting en controle op de arbeid 23

2.3Betaling van het loon 24

2.4Meldingsplicht 25

2.5Toezicht 25

2.6Jaarlijkse vakantie 26

2.7Ziekte, arbeidsongeval en ongevallen van en naar het werk 26

2.8Persoonlijke voorwerpen 26

2.9Rook- en alcoholbeleid 26

2.10Bedrijfseigendommen 27

2.11Sancties 27

2.12Opzeg, dringende redenen en ontslag 29

2.13Ongewenst gedrag op het werk 29

2.14Bijkomende informatie 29

2.15Kennisname 303Instroom 32

3.1Visie 32

3.2Aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden 33

3.2.1Aanwervingsvoorwaarden 33

3.2.2Bevorderingsvoorwaarden 37

3.3Selectiecriteria 39

3.3.1Competentieprofiel 40

3.3.2Gedragscompetenties 40

3.3.3Functiefamilies 41

3.3.4Functiebeschrijving 42

3.4Selectieprocedure 42

3.4.1Volwaardige selectie 43

3.4.2Selectietechnieken 44

3.4.3Vrijstelling van een competentie 44

3.4.4Selectiejury 46

3.4.5Aanstelling 46

3.4.6Feedbackgesprek 47

3.4.7Versnelde selectieprocedure 47

3.4.8Laatstejaarsstudenten 48

3.5Werfreserve en selectiepool 48

3.5.1Werfreserve 49

3.5.2Selectiepool 50

3.5.3Weerhouden van kandidaten tijdens proeftijd 51

3.6Personeelsmobiliteit 51

3.6.1Interne personeelsmobiliteit 51

3.6.2Verruimde en externe personeelsmobiliteit en –bevordering 52

3.7Gezamenlijke selecties 54

4Loopbaan 55

4.1Loopbaan 55

4.1.1Visie 55

4.1.2Principes 55

4.1.3Een loopbaan uitbouwen 56

4.2Proeftijd 56

4.2.1Visie 57

4.2.2Duur van de proeftijd 57

4.2.3Verkorte proeftijd 58

4.2.4Verlenging van de proeftijd 58

4.2.5Waardering tijdens en na proeftijd 59

4.3Waardering 60

4.3.1Waarderingscriteria 60

4.3.2Feedback 61

4.3.3Hoe verloopt een waarderingsgesprek? 61

4.3.4Wanneer waarderen en voor welke prestatieperiode? 62

4.3.5Wie krijgt een waardering? 62

4.3.6Waarderingsresultaten 63

4.3.7Waardering van de decretale graden 66

4.3.8Waardering van matrixfuncties 66

4.3.9Waardering van gedetacheerde medewerkers 68

4.3.10Overgangsmaatregelen 68

4.4Beroep tegen waarderingsresultaat 69

4.4.1Beroep aantekenen 69

4.4.2Samenstelling van de beroepscommissie 69

4.4.3Verdediging 70

4.4.4Advies 70

4.4.5Termijn 70

4.4.6Beslissing 71

4.4.7Overgangsmaatregelen 71

4.5Vorming 71

4.5.1Visie 71

4.5.2Vormingsrecht en vormingsplicht 72

4.5.3Vormingscoördinator 72

4.5.4Vormingscategorieën 73

4.6Goedkeuring 75

4.7Borg en scholingsbeding 75

4.8Deelname 76

4.9Evaluatie 77

4.10Administratieve anciënniteiten 77

4.10.1Dienstanciënniteit
78

4.10.2Graadanciënniteit


78

4.10.3Niveauanciënniteit 78

4.10.4Schaalanciënniteit 79

4.11Functionele loopbanen 79

4.11.1Invloed van de functionele loopbaan op de loopbaan 82

4.12(Ambtshalve) herplaatsing 83

4.12.1Herplaatsing binnen dezelfde rang 83

4.12.2Afschaffing huidige betrekking 84

4.12.3Nieuwe kans na een negatieve waardering 84

4.12.4Medisch ongeschikt verklaard 84

4.12.5Herplaatsing naar een lagere graad 84

4.12.6Ongunstige waardering na bevorderingsproeftijd 85

4.12.7Medisch ongeschikt verklaard 85

4.12.8Functionele of persoonlijke redenen 85

4.13Opdrachthouderschap 86

4.13.1Voorwaarden voor de opdrachthouder 87

4.13.2Voorwaarden gesteld aan de opdracht 87

4.13.3Kandidaat stellen 87

4.13.4Toelage 87

4.13.5Evaluatie 88

4.13.6Overgangsmaatregelen 88

4.14Hogere functie 88

4.14.1Voorwaarden en aanstelling 88

4.14.2Toelage 89

4.14.3Einde van de hogere functie 89

4.14.4Overgangsmaatregelen 89

4.15Mandaatsysteem 90

4.15.1Voorwaarden 90

4.15.2Statutair/contractueel 90

4.15.3Proeftijd 90

4.15.4Duur van het mandaat 91

4.15.5Criteria voor de jaarlijkse waardering van de mandaathouder 91

4.15.6Eindevaluatie 91

4.15.7Salarisschaal 91

4.15.8Toelage 92

4.15.9Redenen voor stopzetting van het mandaat 92

4.15.10Na stopzetting 92

4.15.11Overgangsmaatregelen 92

4.16Detachering 92

4.17Werken na pensioen 935Aan- en afwezigheden 95

5.1Visie 95

5.1.1Arbeidstijd 95

5.1.2Aanwezigheidsbeleid 95

5.2Ziekte 96

5.2.1Algemene bepalingen 96

5.2.2Ziektemelding en -controle 96

5.2.3Duur van het ziekteverlof 101

5.2.4Samenloop van ziekteverlof en andere vormen van afwezigheden 101

5.2.5Deeltijds ziekteverlof 103

5.2.6Ziektekredietdagen 104

5.2.7Overgangsmaatregelen 106

5.3Disponibiliteit 106

5.3.1Principe 106

5.3.2Wachtgeld 106

5.3.3Invloed op ziektekredietdagen 107

5.3.4Invloed op anciënniteit 107

5.3.5Verplichtingen medewerker 108

5.4Andere vormen van arbeidsongeschiktheid 108

5.4.1Arbeidsongeval 109

5.4.2Beschermingsmaatregelen voor moeder (en kind) in een risico-omgeving 110

5.4.3Besmettelijke ziekte 111

5.5Verloven en andere afwezigheden 111

5.5.1Algemeen 111

5.5.2Jaarlijkse vakantiedagen 112

5.5.3Feestdagen 114

5.6Bevallingsverlof, vaderschapsverlof, adoptieverlof en verlof voor verstrekken van pleegzorgen 115

5.6.1Bevallingsverlof en vaderschapsverlof bij hospitalisatie of overlijden van de moeder 115

5.6.2Adoptieverlof 119

Voorwaarden: 119

5.6.3Verlof voor verstrekken van pleegvoogdij 120

5.7Verlof voor deeltijdse prestaties 121

5.8Verlof voor opdracht 121

5.9Omstandigheidsverlof 122

5.9.1 Huwelijk 123

5.10Onbetaald verlof 126

5.10.1Onbetaald verlof per kalenderjaar 126

5.10.2Onbetaald verlof per loopbaan 127

5.11Dienstvrijstellingen 128

5.11.1Wettelijk voorziene dienstvrijstellingen 128

5.11.2Bijkomende dienstvrijstellingen 129

5.11.3Door de bedrijfsdirecteuren toegekende dienstvrijstellingen 130

5.11.4Modaliteiten 130

5.12Zorgkrediet, loopbaanverminderingen – en onderbrekingen 131

5.12.1Zorgkrediet 131

5.12.2Ouderschapsverlof (= een specifieke vorm van loopbaanonderbreking/-vermindering) 133

5.12.3Palliatief verlof (= een specifieke vorm van loopbaanonderbreking of -vermindering) 137

5.12.4Bijstand aan of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid (= een specifieke vorm van loopbaanonderbreking/-vermindering) 138

5.12.5Halftijds vervroegde uittreding 141

5.12.6Vrijwillige vierdagenweek 142

5.12.7Politiek verlof 143

5.13Glijdende arbeidstijd 144

5.13.1Stamtijd 144

5.13.2Glijtijd 144

5.13.3Principes 145

5.14Flexibele arbeidstijd (flextijd) 1476Salaris, toelagen en vergoedingen 148

6.1Visie 148

6.1.1Principes 148

6.2Salaris 149

6.2.1Salarisschalen 149

6.3Geldelijke anciënniteit 151

6.3.1 Diensten bij een overheid 151

6.3.2 Diensten in de privésector of als zelfstandige 152

6.3.3Valorisatie van de relevante ervaring 153

6.3.4Specifieke situaties 155

6.4Bevorderingswaarborg 157

6.5Vaststellen salaris bij bevordering 158

6.6Betaling van het salaris 159

6.7Toelagen 160

6.8Haard- en standplaatstoelage 160

6.9Vakantiegeld 161

6.9.1Bedrag 162

6.9.2Jeugdige werknemers 162

6.9.3Gedeeltelijke prestaties 163

6.9.4Twee of meer vakantiegelden 163

6.9.5Uitbetaling 164

6.10Eindejaarstoelage 164

6.10.1Bedrag 164

6.10.2Uitbetaling 166

6.11Toelage voor nachtprestaties en prestaties op zaterdagen, zondagen en feestdagen 166

6.12Toelage voor overuren 167

6.13Verstoringstoelage 169

6.14Gevarentoelage 169

6.14.1Occasioneel 170

6.14.2Permanent 170

6.14.3Overgangsmaatregelen 171

6.15Permanentietoelage 171

6.15.1Bedrag 172

6.16Functioneringstoelage 172

6.16.1Voorwaarden 173

6.16.2Gedetacheerde medewerkers 173

6.16.3Bedrag 174

6.16.4Uitbetaling van de functioneringstoelage 174

6.17Managementtoelage 175

6.17.1Bedrag 176

6.17.2Uitbetaling 176

6.18Toelage voor het waarnemen van een hogere functie 176

6.18.1Voorwaarden voor de toelage 176

6.18.2Bedrag 177

6.18.3Uitbetaling 177

6.19Toelage voor opdrachthouderschap 178

6.19.1Voorwaarden 178

6.19.2Bedrag 178

6.19.3Uitbetaling 179

6.20Mandaattoelage 179

6.20.1Voorwaarden 180

6.20.2Bedrag 180

6.20.3Uitbetaling 181

6.21Kabinetstoelage 181

6.22Vergoedingen 181

6.22.1Vergoeding tijdens dienstreizen 181

6.22.2Fietsvergoeding voor dienstreizen 185

6.22.3Kosten openbaar vervoer (trein, tram, bus) voor dienstreizen 186

6.22.4Kosten eigen motorvoertuig voor dienstreizen 186

6.23Sociale voordelen 187

6.23.1Maaltijdcheques 187

6.23.2Hospitalisatieverzekering 188

6.23.3Verzekering gewaarborgd inkomen 190

6.23.4Begrafenisvergoeding 190

1.1.1De 2de pensioenpijler 191

6.24Vergoeding van kosten voor woon-werkverkeer 194

6.24.1Fiets 194

6.24.2Openbaar vervoer 194

6.24.3Auto 195

6.24.4Algemene bepalingen 195

6.25Andere vergoedingen 196

6.25.1Bedrijfseigendommen 196

6.25.2Huisbewaarders 197

7Bijzondere statuten 198

7.1Kabinets- en fractiepersoneel 198

7.2De ombudsman/-vrouw 200

7.3Bijzonder mandaatsysteem voor de bestuursdirecteur-veiligheidsadviseur


201

8Einde dienstverband 203

8.1Visie 203

8.2Statutaire medewerkers 203

8.2.1Verlies van hoedanigheid van statuut medewerker 203

8.2.2Definitieve ambtsneerlegging 207

8.2.3Vaste benoeming bij andere overheid 209

8.3Contractuele medewerkers 210

8.3.1Beëindiging bij contract van bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven werk 210

8.3.2Beëindiging bij contract van onbepaalde duur
211

8.3.3Beëindiging om dringende reden 211

8.3.4Beëindiging door overmacht
212

8.3.5Beëindiging door werkverlating 212

8.3.6Beëindiging met wederzijdse toestemming
213

8.3.7Beëindiging door pensionering


213

10 Veiligheid en welzijn 214

10.1 Aanpak van misbruik van alcohol en/of drugs op het werk 214

10.1.1 Visie op alcohol en drugs 214

10.2 Procedure tegen misbruik van alcohol en/of drugs 215

10.2 Ongewenst gedrag 216

10.2.1 Procedure tegen ongewenst gedrag 217

10.2.2 Informele procedure 217

10.2.3 Formele procedure 21711 Syndicaal overleg 223

11.1 Visie 223

11.2 Principe 223

11.3 Vakbond 223

11.4 Soorten syndicaal overleg en hun samenstelling 224

11.5 Bijzonder comité en Hoog overlegcomité 224

11.6 Bijzonder comité/technische werkgroep (stad) 225

11.7 Basisoverlegcomités 225

11.8 Overleg- en onderhandelingscomités algemeen 226

11.9 Bevoegdheden van de voorzitter 227

11.10 Bevoegdheden van de secretaris 227

11.11 Bevoegdheden van de bedrijfsdirecteuren en de hoogste leidinggevenden van de onafhankelijke diensten en van de zelfstandige stafdiensten 229

11.12 Aanvraag dienstvrijstelling syndicale werking 230

12 Slotbepalingen 232

12.1 Toepassingsgebied 23213 Definities 233


Inleiding

Sinds 1 februari 2012 is er een vernieuwde rechtspositieregeling van kracht (goedgekeurd door de gemeenteraad op 30 januari 2012). Het grote verschil met de vorige versie is dat, naast een aantal inhoudelijke wijzigingen, de rechtspositieregeling veel korter geworden is. Dat komt omdat bepalingen die in hogere regelgeving staan (bijvoorbeeld het gemeentedecreet, het besluit van de Vlaamse regering, beslissingen van de gemeenteraad, van het college, besluiten zitting stadssecretaris enzovoort), niet meer opgenomen werden in de tekst die de gemeenteraad goedkeurde. Dat betekent echter niet dat deze teksten niet meer van toepassing zijn op het stadspersoneel.


Deze handleiding is een hulpmiddel voor het raadplegen van de rechtspositieregeling. Ze geeft een synthetisch overzicht van alle rechten en plichten van stedelijke medewerkers, en verwijst naar alle beslissingen die op het vlak van personeelsbeleid zijn genomen door de verschillende organen van de stad. Maar ook alle bepalingen die in de hogere wetgeving staan, zijn in deze handleiding verwerkt. Je krijgt dus een totaaloverzicht van de van toepassing zijnde regels. Op die manier kan de rechtspositieregeling geïnterpreteerd en in de praktijk eenvoudiger toegepast worden. Het is voor jou als personeelsmedewerker een leidraad om de rechtspositieregeling toe te kunnen passen in meer complexe dossiers of ter advisering aan de bedrijfsdirecteur.

We vinden het belangrijk dat je er als personeelsmedewerker in de praktijk mee aan de slag kunt. Vandaar het dynamische karakter van het document: regelmatige updates na wijzigingen, aanvullingen of feedback van gebruikers. Op de eerste pagina vind je de datum van de laatste update terug. Vind je het antwoord op een bepaalde vraag niet terug? Laat het dan weten aan de juridische cel van personeelsmanagement via pm_juridischedienst@stad.antwerpen.be


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53

  • Voor leidinggevenden en personeelsmedewerkers

  • Dovnload 1.28 Mb.