Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Voor leidinggevenden en personeelsmedewerkers Laatste update: 4 januari 2017Inhoudstafel

Dovnload 1.28 Mb.

Voor leidinggevenden en personeelsmedewerkers Laatste update: 4 januari 2017InhoudstafelPagina12/53
Datum04.04.2017
Grootte1.28 Mb.

Dovnload 1.28 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   53

3.5Werfreserve en selectiepool

Wanneer een selectie werd open verklaard met een werfreserve of een selectiepool en de kandidaat wel slaagde voor de selectie, maar nog niet onmiddellijk een vacature kan invullen, komt hij in deze werfreserve10 of selectiepool11 terecht.


Voor werfreserves en selectiepools die verbonden zijn aan een selectie die werd open verklaard voor 1 februari 2012, gelden de regels die op dat moment van kracht waren.


3.5.1Werfreserve

Een werfreserve is een lijst van kandidaten die slaagden voor de selectie.

Diegenen die eerst staat gerangschikt zijn of degenen die opgenomen zijn als geslaagde of geschikt bevonden kandidaat (sommige profielen in het A-niveau) worden gecontacteerd als er in de periode waarin een werfreserve bestaat een vacature is voor aanstelling, benoeming of bevordering.

Een werfreserve heeft een maximale duur van drie jaar. Een werfreserve met een kortere termijn kan – één of verschillende malen - verlengd worden zolang de totale duur vanaf de aanvang van de oorspronkelijke werfreserve de drie jaar niet overschrijdt.


Als een kandidaat in aanmerking komt om een functie te vervullen, beschikt deze over vijf kalenderdagen om te reageren op de melding dat hij in aanmerking komt om aangesteld, benoemd of bevorderd te worden. Deze termijn begint te tellen vanaf de poststempel op de brief met het aanbod of de datum van verzending van de e-mail. Als de medewerker niets laat weten, wordt hij uit de werfreserve gehaald, tenzij overmacht kan aangetoond worden.
Indien de werfreserve werd aangelegd na 1 februari 2012 blijft een kandidaat zijn rechten behouden om aangesteld te worden uit de werfreserve, totdat de duur van de werfreserve verstreken is. Een kandidaat kan te allen tijde vragen om geschrapt te worden van de werfreserve.

Vanaf de aanstelling, bevordering of benoeming (op proef) van de kandidaat wordt hij definitief uit de werfreserve gehaald.


Als de aanstellende overheid een wervingsreserve aanlegt, moet ze zolang er nog kandidaten in die wervingsreserve zijn eerst daaruit kandidaten aanstellen vooraleer ze kandidaten kan aanstellen uit een nieuwe aanwervingsprocedure voor dezelfde functie of graad. Dit is een faire houding tegenover de kandidaten die werden opgeroepen voor de aanleg van de wervingsreserve en dit is consequent met de beslissing om een wervingsreserve aan te leggen. De selectieprocedure moet daarom zo georganiseerd worden dat alle kandidaten die op de wervingsreserve terechtkomen effectief geschikt zijn voor de functie of graad. Veder is het raadzaam de duur van de wervingsreserve redelijk te houden.
Indien, voor een vacature binnen het A-niveau, de overeenkomstige werfreserve is uitgeput, kan in bijzondere omstandigheden geput worden uit een werfreserve van een hogere functie in het A-niveau op voorwaarde dat dezelfde competenties, vaardigheden of kennis werden onderzocht in de selectie en mits een bijkomende screening. Daarbij worden de oudste werfreserve(s) het eerst aangesproken. De kandidaten kunnen slechts worden benoemd, bevorderd of aangesteld als ze aan alle voorwaarden voldoen. De kandidaat die een lagere functie opneemt dan deze waarvoor hij geslaagd is, behoudt zijn aanspraken op zijn positie in de werfreserve van de functie waarvoor  hij de overeenkomstige selectieproef heeft afgelegd.

3.5.2Selectiepool

Een selectiepool is een lijst van kandidaten die geslaagd zijn voor een onderdeel van de selectie. Als een kandidaat geslaagd is voor dit selectieonderdeel, zijn de prestaties en het gedrag geschikt om een functie bij de stad uit te oefenen. Als er daarna een vacature komt, moet de kandidaat nog wel een tweede selectieonderdeel doorlopen. In dit onderdeel worden dan de prestaties en het gedrag getest om een specifieke functie (een functie waarvoor er een vacature bestaat) uit te oefenen. Een selectiepool blijft hoogstens twee jaar geldig.


In de uitnodiging om deel te nemen aan verdere selectieonderdelen, wordt telkens de termijn vermeld waarbinnen de kandidaat zich moet inschrijven. Als hij niet geïnteresseerd is om deel te nemen aan verdere selectieonderdelen, mag hij de uitnodigingen onbeperkt weigeren. De kandidaat blijft dan gewoon in de selectiepool, zolang die geldig blijft.
Als de kandidaat zich aangesproken voelt tot de vacature, neemt hij deel aan de verdere selectie. Zo kan hij, als hij slaagt en gunstig gerangschikt wordt, een aanstelling, bevordering of benoeming (op proef) krijgen in de functie waarvoor de selectie wordt georganiseerd. Vanaf het moment dat de kandidaat een functie aangeboden krijgt, verliest hij zijn positie in de selectiepool.


Juridische teksten:

Rechtspositieregeling, artikel 1 tot en met 8 van titel 3.4

Besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007: artikel 22

Gemeenteraadsbesluit van 17 september 2007 dat het reglement voor selecties, werfreserves en selectiepools vastlegt.3.5.3Weerhouden van kandidaten tijdens proeftijd

Voor selecties die werden open verklaard vanaf 1 februari 2012 geldt dat de geslaagde kandidaten voor de duur van de proeftijd van een aangestelde kandidaat weerhouden worden, ook als er geen werfreserve is voorzien. Indien de samenwerking met de aangestelde kandidaat nog tijdens de duur van de proeftijd wordt beëindigd, kan de eerstvolgende in de rangschikking gecontacteerd worden om de functie te betrekken.3.6Personeelsmobiliteit

De stad vindt het als organisatie belangrijk dat de juiste persoon op de juiste plaats op het juiste moment werkt. Naast werving en selectie kan dit onder andere ook via mobiliteit gerealiseerd worden. Op die manier kan werkzekerheid binnen de groep bewaakt worden.


Mobiliteit wil zeggen dat een medewerker zichzelf binnen de eigen graad gaat heroriënteren door een ander takenpakket uit te voeren. Het gaat dus om een horizontale verschuiving en niet om een bevordering.

3.6.1Interne personeelsmobiliteit

Interne mobiliteit is mobiliteit binnen de eigen bedrijfseenheid of tussen bedrijfseenheden van de stad. Als er vacatures zijn, wordt de medewerker via een oproep per dienstnota op de hoogte gebracht.


Voor selecties die zijn openverklaard vanaf 1 januari 2014 kunnen eveneens werkervaringsklanten deelnemen die tewerkgesteld zijn bij de stad Antwerpen.
Mobiliteit vindt maar plaats als een functie vrijkomt of als een nieuwe functie ontstaat. Als er een nieuwe vacature is, kan die zoals gezegd intern verspreid worden. Er wordt dan een oproep gedaan naar de medewerkers om zich kandidaat te stellen. In de oproep vindt de medewerker meer informatie over de functie, hoe en tot wanneer die zich kandidaat kan stellen en hoe de selectie zal gebeuren.
Om aan een mobiliteitsoproep deel te nemen, moet de medewerker:

  • De proeftijd hebben doorlopen;

  • Een gunstig waarderingsresultaat hebben gekregen voor de laatste waardering;

  • Minstens één jaar in dezelfde graad tewerkgesteld zijn;

  • Indien dat vereist is, voldoen aan de diplomavereiste;

  • Werkervaringsklanten die tewerkgesteld zijn bij de stad Antwerpen, dienen eveneens te beschikken over een positief advies van hun begeleidende jobcoach of begeleider werkervaring.

Als een medewerker op de oproep reageert en aan alle voorwaarden voldoet, vindt een vergelijking met de andere kandidaten plaats. Dat gebeurt via een screening. Deze is minder uitgebreid dan een aanwervings- of bevorderingsselectie. Dat komt omdat er voor de huidige job al een grondige selectie werd gehouden en omdat de medewerker al bewezen heeft dat hij zijn huidige functie kan uitoefenen.

Om de medewerker en de leidinggevende de kans te geven om te oordelen of de functie bij hem past, is er een stage. Die stage duurt minstens veertien dagen en maximum twee maanden.
Voorbeeld

Om te mogen deelnemen aan een mobiliteitsoproep voor een functie van niveau C1-C3, moet de medewerker een functie uitoefenen van dezelfde graad of in een andere graad van dezelfde rang. Begeleiders in de erkende kinderopvang/intiatieven voor de buitenschoolse kinderopvanghebben de functionele loopbaan C1-C2. Zowel C1-C3 als C1-C2 behoren tot dezelfde rang: Cv. Medewerkers van niveau C1-C2 mogen dus deelnemen aan mobiliteitsoproepen voor C1-C3.Juridische teksten:

Rechtspositieregeling, artikel 1 tot en met 4 van titel 3.5

Besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007: artikel 75 tot en met 79

Gemeenteraadsbesluit van 1 maart 2010 betreffende de verruimde tot de interne arbeidsmarkt

Collegebesluit van 17 juli 2009 dat het reglement op interne mobiliteit verder uitwerkt

Visienota van het managementteam van 26 augustus 2009 over interne mobiliteit
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   53

  • 3.5.1Werfreserve
  • 3.5.2Selectiepool
  • 3.6Personeelsmobiliteit
  • 3.6.1Interne personeelsmobiliteit

  • Dovnload 1.28 Mb.