Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Voor leidinggevenden en personeelsmedewerkers Laatste update: 4 januari 2017Inhoudstafel

Dovnload 1.28 Mb.

Voor leidinggevenden en personeelsmedewerkers Laatste update: 4 januari 2017InhoudstafelPagina22/53
Datum04.04.2017
Grootte1.28 Mb.

Dovnload 1.28 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   53

4.17Werken na pensioen

Na je pensionering kan je desgewenst nog werken voor de stad. Dit kan aan de hand van vrijwilligerswerk, met een vacatieovereenkomst of met een contract van bepaalde duur of voor het uitvoeren van een bepaald werk.

Hiervoor neemt de bedrijfseenheid contact op met personeelsmanagement zodat de vraag en de meest geschikte tewerkstellingsvorm kan worden bekeken.


Juridische teksten:

Besluit stadssecretaris van 6 oktober 2011 (jaarnummer 02239) betreffende het werken na pensioen

Besluit stadssecretaris van 3 mei 2012 (jaarnummer 00990) betreffende het bedrijfsvastgoed5Aan- en afwezigheden

5.1Visie

Stad en OCMW Antwerpen stellen het behalen van resultaten en het garanderen van een klantvriendelijke dienstverlening voorop. Een efficiënte en effectieve inzet van medewerkers is hierbij essentieel, rekening houdend met een evenwicht werk – privé. Iedereen kan genieten van een interessante en flexibele verlofregeling en arbeidsregimes die afgestemd zijn op het realiseren van doelstellingen.5.1.1Arbeidstijd

Van elke medewerker wordt een maximale inzet en aanwezigheid verwacht op de werkvloer in functie van het bereiken van de doelstellingen van de organisatie.


De leidinggevende is verantwoordelijk voor het tijdsbeheer, in functie van:


 • te realiseren doelstellingen;

 • een klantvriendelijke dienstverlening;

 • het welzijn van zijn medewerkers;

 • kostenbewustzijn.5.1.2Aanwezigheidsbeleid

Al onze medewerkers zijn onmisbaar op de werkvloer. We doen daarom al het mogelijke om ziekte te voorkomen en om zieke medewerkers zo snel mogelijk gezond terug aan het werk te krijgen. Zowel leidinggevende als medewerker dragen een grote verantwoordelijkheid op dit vlak. De leidinggevende doet al het mogelijke om de arbeidsomstandigheden te creëren die bijdragen tot een verhoogde aanwezigheid en stimuleert aanwezigheid door contact met de medewerker. Van zodra de gezondheid van de medewerker het functioneren definitief in de weg staat, worden gepaste begeleidings- en uitstroomscenario’s onderzocht.

De medewerker moet zich bewust zijn dat zijn afwezigheid nadelige gevolgen kan hebben voor de dienstverlening. Misbruiken op dit vlak zullen actief worden bestreden.

5.2Ziekte

5.2.1Algemene bepalingen

Voor contractuele medewerkers geldt het privéstelsel.
 • medewerkers hebben tijdens ziekte recht op een schorsing van de uitvoering van hun arbeidsovereenkomst, op basis van de Arbeidsovereenkomstenwet;

 • bij elke nieuwe ziekte is er een gewaarborgd loon voor een beperkte periode ten laste van de werkgever en nadien een uitkering ten laste van de ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Statutaire medewerkers hebben bij ziekte of ongeval recht op ziekteverlof (zie ziektekredietdagen).


De stad heeft de firma Certimed aangesteld om de arbeidsongeschiktheid van de medewerkers (ongeacht contractueel of statutair) te controleren.


Juridische teksten:

Rechtspositieregeling, deel 5 hoofdstuk 5.1.1

Besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden van de rechtspositieregeling van onder andere het gemeentepersoneel, artikel 184 en 185

Wet 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, artikel 31

De wet van 13 juni 1999 op de controlegeneeskunde5.2.2Ziektemelding en -controle
5.2.2.1Ziekte meldenBij wie ziekte melden?

Iedere medewerker meldt zijn ziekte telefonisch aan Info+.


De zieke medewerker zorgt ervoor dat de rechtstreekse leidinggevende op de hoogte wordt gebracht van zijn afwezigheid conform de afspraken op de dienst. Alle meldingen kunnen persoonlijk of door derden worden gedaan.
Wanneer ziekte melden?

De medewerker die zijn dienst niet kan aanvatten wegens ziekte meldt zijn afwezigheid:
 • zo snel mogelijk en vóór de aanvang van zijn taak, indien hij werkt in continudienst of ploegen;

 • voor de aanvang van de stamtijd indien hij werkt in een glijtijdsysteem;

 • zo snel mogelijk voor de gebruikelijk aanvang van de taken en in ieder geval voor 12u, indien hij werkt in flextijd;

 • binnen het half uur voor de aanvang van de taken in alle andere gevallen.


Wat melden?

Vervolgens meldt de medewerker zo snel mogelijk na het bezoek aan de behandelende arts telefonisch aan Info+ hoeveel dagen hij afwezig zal zijn. Als deze niet meer te bereiken is na het bezoek aan de arts, verwittigt de medewerker deze uiterlijk de volgende ochtend. Indien de controlearts een ander aantal dagen heeft bepaald, meldt de medewerker dit op dezelfde wijze.


Bij de melding verstrekt de medewerker of een derde steeds de volgende gegevens:


 • naam, functie en personeelsnummer of geboortedatum;

 • reden van afwezigheid (ziekte, ongeval, ongeval op weg naar of van het werk, sportongeval, verkeersongeval…);

 • het aantal dagen arbeidsongeschiktheid, toegekend door de behandelende arts;

 • het adres waar de zieke verblijft (met vermelding van details betreffende ingang, deurbel, verdieping, busnummer en postnummer);

 • bij wijziging van dit verblijfsadres tijdens de afwezigheid wegens ziekte, zal dit eveneens onmiddellijk meegedeeld worden.


Besmettelijke ziekte

Bij een erkende besmettelijke ziekte van de medewerker of gezinslid van de medewerker gelden de richtlijnen die beschreven staan in het deel aan- en afwezigheden.


Arbeidsongeval

Indien de medewerker niet kan komen werken naar aanleiding van een arbeidsongeval gelden de richtlijnen die beschreven staan in het deel arbeidsongeval.5.2.2.2Medisch attest

Als er sprake is van arbeidsongeschiktheid (= de medewerker kan niet komen werken) bezorgt de medewerker steeds een medisch attest. Enkel het door de stad opgelegde formulier mag worden gebruikt. Dit formulier moet duidelijk en volledig ingevuld zijn. Het medisch attest moet in het Nederlands, Frans, Duits of Engels worden opgesteld.


Het medisch attest moet uiterlijk de volgende weekdag (na aanvang ziekte of arbeidsongeval), onder een gesloten omslag en correct gefrankeerd verzonden worden aan Certimed. Het adres staat vermeld op het attest. De datum van de poststempel geldt als bewijsstuk van tijdige verzending. Het ziekteverlof kan verminderd worden met het aantal dagen dat het getuigschrift te laat is verzonden.
Het medisch attest kan ook ingescand per mail verzonden worden aan Certimed. In dat geval geldt de datum waarop de mail werd verstuurd als bewijs. Bij twijfel over de echtheid van het attest kan Certimed alsnog het fysieke exemplaar per brief opvragen.
Indien een medewerker aanvoert dat hij een medisch attest heeft verzonden, maar Certimed niets heeft ontvangen, kan de medewerker een duplicaat bezorgen (van dezelfde dokter die het originele attest afleverde). Een duplicaat is alleen geldig als het binnen twee weken wordt verzonden, nadat Certimed heeft laten weten dat het nog niets ontvangen heeft.

5.2.2.3Ziek naar huis

De begonnen werkdag, die door ziekte wordt afgebroken, wordt steeds als een volledige werkdag beschouwd voor de uitbetaling van het loon, eventueel aangevuld met toelagen voor de gewerkte uren. De medewerker kan die dag tot 19u gecontroleerd worden. Deze dag wordt niet als eerste dag ziekte beschouwd.5.2.2.4Controle toelaten

Controle kan op alle kalenderdagen gebeuren, dus ook op weekend- en feestdagen.

Op de deurbel en brievenbus moet een duidelijke vermelding staan van de naam van de medewerker. De controlearts moet toegang hebben tot de woning, ook als de zieke medewerker bedlegerig is. Wanneer een medewerker de controlearts niet binnen laat of niet thuis is op het moment dat de controlearts langskomt, volgt de medewerker de instructies die de controlearts achterliet. Vervolgens wordt als gevolg van het feit dat de medewerker niet controleerbaar was deze afwezigheid als onwettig geregistreerd.

5.2.2.5Eerste dag ziekte


Tijdens de eerste dag ziekte kan een personeelslid gecontroleerd worden tussen 8u en 19u. Wanneer een medewerker langer dan een dag ziek is, moet hij op de tweede en derde dag, vermeld op het medisch attest, tussen 12.00 uur en 19.00 uur aanwezig zijn op de opgegeven verblijfplaats, ongeacht de toelating van de behandelende arts om de woning te verlaten,
 • Een zieke medewerker mag de opgegeven verblijfplaats wel verlaten voor een bezoek aan een apotheek, een arts, een psychotherapeut of psycholoog, een ziekenhuis of één van deze door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) erkende beroepen:

  • tandartsen;

  • paradontologen;

  • orthodonten;

  • stomatologen;

  • kinesisten (ook osteopaten en chiropractors met erkenning kinesitherapie);

  • bandagisten.

 • Een medewerker moet een bezoek aan bovengenoemde artsen schriftelijk kunnen bewijzen.5.2.2.6Indien de medewerker de woning mag verlaten

Indien de medewerker de woning mag verlaten en indien de controlearts tijdens de afwezigheid van de medewerker een huisbezoek heeft afgelegd, stelt de controlearts de medewerker via een schriftelijk bericht op de hoogte van de dag en het uur waarop hij zich tevergeefs aan de woning heeft aangemeld en wat de medewerker vervolgens moet doen. Vervolgens wordt als gevolg van het feit dat de medewerker niet controleerbaar was deze afwezigheid als onwettig geregistreerd.


Opgelet: ondanks de toelating van de behandelende arts om de woning te verlaten, moet elke ziek gemelde medewerker de eerste dag van zijn ziekte tussen 8.00 uur en 20.00 uur op de opgegeven verblijfplaats blijven om de controlearts te kunnen ontvangen of om de vraag te beantwoorden zich te melden op de praktijk van de controlearts. Wanneer een medewerker langer dan een dag ziek is, moet hij op de tweede en derde dag, vermeld op het medisch attest, tussen 12.00 uur en 20.00 uur aanwezig zijn op de opgegeven verblijfplaats.

5.2.2.7Opname in een medische instelling

Bij opname in een medische instelling brengt de medewerker zo snel mogelijk info+ telefonisch op de hoogte van de vermoedelijke periode van verblijf in de medische instelling. De medewerker stuurt ook zo snel mogelijk het medisch attest aan Certimed. Wanneer de periode van opname verlengd wordt of wanneer de werkelijke datum van ontslag uit de medische instelling bekend is, dient info+ hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht te worden.


Na ontslag uit de medische instelling volgt de medewerker opnieuw de richtlijnen omtrent ziektemelding en –controle, zoals: het melden van zijn ziekteperiode en verblijfplaats aan info+, het bezorgen van een medisch attest en het toestaan van controle.

5.2.2.8Naar het buitenland tijdens ziekte?

Tijdens de periode van je medisch attest mag je enkel naar het buitenland vertrekken met de toestemming van je werkgever. Toestemming vragen doe je minstens twee weken op voorhand via Info+ (0800 62128).

Ben je nu ziek en weet je niet of je nog ziek zal zijn op het moment dat je naar het buitenland wil gaan? Dien dan preventief een aanvraag voor toestemming in.

Personeelsmanagement verwerkt vervolgens je aanvraag. Bij een afreisdatum in de nabije toekomst, word je maximaal twee weken na je aanvraag op de hoogte gebracht van het resultaat (met een brief). Bij aanvragen die vroeger werden ingediend, deelt PM ten laatste twee weken voor de afreisdatum het resultaat mee.
Juridische teksten:

Rechtspositieregeling, deel 5, hoofdstuk 5.1.2

Besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007, artikel 186
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   53

 • 5Aan- en afwezigheden 5.1Visie
 • 5.1.2Aanwezigheidsbeleid
 • 5.2.1Algemene bepalingen
 • 5.2.2Ziektemelding en -controle
 • 5.2.2.4Controle toelaten
 • 5.2.2.5Eerste dag ziekte
 • 5.2.2.6Indien de medewerker de woning mag verlaten
 • 5.2.2.7Opname in een medische instelling
 • 5.2.2.8Naar het buitenland tijdens ziekte

 • Dovnload 1.28 Mb.