Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Voor leidinggevenden en personeelsmedewerkers Laatste update: 4 januari 2017Inhoudstafel

Dovnload 1.28 Mb.

Voor leidinggevenden en personeelsmedewerkers Laatste update: 4 januari 2017InhoudstafelPagina23/53
Datum04.04.2017
Grootte1.28 Mb.

Dovnload 1.28 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   535.2.3Duur van het ziekteverlof

De opname van ziekteverlof gebeurt volgens het werkrooster. Deze regeling sluit aan bij de reële prestaties van medewerkers en zorgt ervoor dat de tellers in plannings- en HR-systemen gelijk lopen.


Voorbeeld:

Een medewerker werkt voltijds en werd op zaterdag 11 uur ingepland, maar kan die dag wegens ziekte niet komen werken. Dit wordt als volgt geregistreerd: nu wordt voor een dag ziekte de periode van een gemiddelde arbeidsdag (7u36) geregistreerd, vanaf 1/01/2014 wordt de volledig ingeplande dag (11u) geregistreerd.


De medewerker begint weer te werken zodra zijn gezondheidstoestand dit toelaat. Uiteraard mag een medewerker opnieuw aan de slag voor de einddatum op het medisch attest.
Een medewerker moet zijn werkhervatting melden conform de afspraken binnen de bedrijfseenheid of afdeling en in ieder geval op de eerste werkdag aan info+. Bij verlenging van het ziekteverlof moet de medewerker opnieuw handelen volgens de richtlijnen over ziektemelding en –controle.

5.2.4Samenloop van ziekteverlof en andere vormen van afwezigheden

Bij samenloop van ziekteverlof en andere vormen van afwezigheden gelden de hierna volgende regels: • Bij samenloop van ziekteverlof en een feestdag, behoudt de dag het karakter van feestdag. Er wordt geen compensatiedag gegeven.

 • Bij samenloop van ziekteverlof en jaarlijkse vakantie:

o    als een medewerker ziek wordt voor de aanvang van de vakantie, dan kan de jaarlijkse vakantie worden ingetrokken en op een ander moment worden genomen;

o    als een medewerker ziek wordt tijdens zijn vakantie, kan de jaarlijkse vakantie niet worden ingetrokken en loopt de vakantie door tot het einde van de aangevraagde duur;

o    als een medewerker tijdens zijn jaarlijkse vakantie gehospitaliseerd wordt, dan wordt de vakantie ingetrokken vanaf de 1ste dag van de ziekenhuisopname. Ook bij de eventuele aansluitende herstelperiode na een hospitalisatie wordt de jaarlijkse vakantie ingetrokken.


 • indien de ziekte begon tijdens een verlof in het buitenland, wordt de periode maar als ziekteverlof aanvaard indien een medisch attest uitdrukkelijk vermeldt dat het een ziekenhuisopname betreft en de medewerker zich niet mag verplaatsen.

Voor de bij het verlof gevoegde compensatiedagen voor een feestdag in het weekend en onbetaald verlof (20d/jaar) gelden dezelfde regels als voor jaarlijkse vakantie.

 • Bij samenloop van ziekteverlof en een periode van collectieve sluiting (inclusief brugdag), primeert het ziekteverlof. Hiervoor wordt compensatie gegeven.

 • Bij samenloop van ziekteverlof en compensatie overuren, compensatie verschoven uren, compensatie uren < 2009, compensatie 8-dagenteller en opname van toelage in tijd, primeert het ziekteverlof. De te compenseren uren kunnen worden ingetrokken en op een ander moment worden teruggenomen.

 • Bij samenloop van ziekteverlof en vrij te kiezen dagen omstandigheidverlof, kunnen deze dagen omstandigheidverlof worden ingetrokken en op een ander moment worden teruggenomen.

 • Ziekteverlof heeft geen invloed op structurele afwezigheden, zoals bv. volledige loopbaanonderbreking of zorgkrediet.

Het kan voorkomen dat een aaneensluitende periode van afwezigheid is samengesteld uit jaarlijkse vakantie en een andere vorm van afwezigheid. Dit wordt beschouwd als één periode (die dan kan bestaan uit twee vormen van afwezigheid waarvoor andere regels gelden bij samenloop bij ziekte). Indien een medewerker ziek wordt tijdens een periode die ‘gemengd’ is samengesteld, kan hij compensatie overuren, compensatie acht-dagenteller, opname van toelage in tijd en omstandigheidverlof intrekken en op een ander moment nemen volgens de regels zoals hierboven beschreven. De jaarlijkse vakantie die valt na dit ziekteverlof kan hij niet meer intrekken omdat de afwezigheid als één periode wordt beschouwd en zijn afwezigheid reeds begonnen is.
Juridische teksten:

Rechtspositieregeling, deel 5, hoofdstuk 5.1.3

Besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007, artikel 186


5.2.5Deeltijds ziekteverlof

Medewerkers kunnen (na een periode van een ziekte of arbeidsongeval) eventueel deeltijds aan het werk gaan. Deze beslissing moet steunen op de nodige medische adviezen. In ieder geval moet ook advies gevraagd worden aan de arbeidsgeneesheer.


Contractuele medewerkers moeten bijkomend de toestemming krijgen van de adviserende arts van het ziekenfonds. Er geldt een specifieke ziekte-uitkering boven op het loon voor deeltijdse prestaties.
Bij een arbeidsongeval moeten de medewerkers bijkomend de toestemming krijgen van de adviserende arts van de arbeidsongevallenverzekeraar.
Het bestuur kan de deeltijdse werkhervatting weigeren, bijvoorbeeld wanneer deze niet past in de werking van de dienst.
De medewerker kan hervatten met een deeltijds uurrooster.

 • Een statutaire medewerker kan hervatten met de helft of meer dan de helft van zijn normaal uurrooster.

 • Een contractuele medewerker moet hervatten met de helft van zijn normaal uurrooster. Indien een contractuele medewerker hervat, met meer dan de helft van zijn normaal uurrooster, heeft hij geen recht meer op een ziekte-uitkering.

De toestemming van het bestuur voor deeltijdse hervatting wordt maar verleend voor drie maanden. Deze periode kan verlengd worden op dezelfde wijze met een periode van telkens ten hoogste drie maanden.
 • De afwezigheid tijdens een periode van deeltijdse prestaties wegens ziekte wordt beschouwd als ziekteverlof.

  • Voor de vast aangestelde statutaire medewerker gebeurt de aanrekening op het aantal nog beschikbare ziektekredietdagen pro rata de afwezigheid.

  • De medewerker, van wie de ziektekredietdagen zijn opgebruikt, valt terug op het wachtgeld van 60% tijdens de periode van deeltijds ziekteverlof, tenzij de aanstellende overheid uitdrukkelijk en gemotiveerd anders beslist.

 • De medewerker die een volledige werkdag vakantie wil nemen, moet verlof voor een volledige werkdag nemen.

  • De medewerker die de toelating heeft gekregen om het werk met volle dagen te hervatten en een volledige werkdag vakantie wil nemen, moet voor twee volledige werkdagen vakantie aanvragen.
Juridische teksten:

Rechtspositieregeling, deel 5, hoofdstuk 5.1.5

Besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007, artikel 190

Procedure deeltijds werken/deeltijds ziek
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   53

 • 5.2.4Samenloop van ziekteverlof en andere vormen van afwezigheden
 • 5.2.5Deeltijds ziekteverlof

 • Dovnload 1.28 Mb.