Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Voor leidinggevenden en personeelsmedewerkers Laatste update: 4 januari 2017Inhoudstafel

Dovnload 1.28 Mb.

Voor leidinggevenden en personeelsmedewerkers Laatste update: 4 januari 2017InhoudstafelPagina24/53
Datum04.04.2017
Grootte1.28 Mb.

Dovnload 1.28 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   535.2.6Ziektekredietdagen

Dit stuk is niet van toepassing op contractuele medewerkers .5.2.6.1AlgemeenDe statutaire medewerker heeft recht op ziekteverlof volgens een stelsel van ziektekredietdagen.
De ziektekredietdagen worden toegekend in de vorm van een krediet van 21 werkdagen per jaar volledige dienstactiviteit. Bijlage II van de rechtspositieregeling geeft aan welke afwezigheden al dan niet recht geven op de opbouw van de ziektekredietdagen.
Op het moment van de benoeming wordt aan de aangestelde statutaire medewerker onmiddellijk 63 ziektekredietdagen toegekend. Vanaf het vierde jaar worden per volledig jaar dienstactiviteit (op het einde van dat jaar) 21 ziektekredietdagen toegekend.


 • De ziektekredietdagen worden pro rata toegekend. Als deze berekening leidt tot een niet geheel getal wordt het aantal ziektekredietdagen waarop de medewerker recht heeft afgerond naar boven, tot het eerstvolgende gehele getal.

 • Ziektekredietdagen opgebouwd bij een vorige openbare dienst zijn overdraagbaar.

Per dag ziekteverlof wordt het aantal ziektekredietdagen verminderd met één dag. Voor de dagen ziekteverlof die gedekt zijn door ziektekredietdagen wordt het salaris aan 100% betaald. De medewerker heeft geen recht op zijn prestatiegebonden toelagen.5.2.6.2Wat als de ziektekredietdagen op zijn?

Zie verder bij disponibiliteit.5.2.6.3Invloed op ziektekredietdagen

Eenmaal per jaar wordt de teller met ziektekredietdagen bijgewerkt door het aantal ziektekredietdagen dat werd opgebouwd tijdens het afgelopen jaar toe te voegen.

Een medewerker die geen ziektekredietdagen meer heeft en toch ziek is, wordt in disponibiliteit geplaatst. Zolang hij wegens ziekte afwezig is, blijft hij in disponibiliteit.
Indien het moment van bijwerking van de teller van het aantal ziektekredietdagen valt tijdens een periode van disponibiliteit gebeurt er geen bijwerking. Pas wanneer de medewerker minstens veertien dagen onafgebroken prestaties heeft geleverd, worden de opgebouwde ziektekredietdagen toegekend en toegevoegd aan de teller.

5.2.6.4Vervroegde pensionering om gezondheidsredenen

Een medewerker die zijn ziektekredietdagen heeft opgebruikt en nog steeds ziek is, of wanneer het verwachte ziekteverloop hiertoe aanleiding geeft (ook als niet alle ziektekredietdagen zijn opgebruikt) kan door het bestuur verwezen worden naar Medex, met het oog op een eventuele vervroegde pensionering om gezondheidsredenen.
 • Het bestuur is niet verplicht iemand door te verwijzen van zodra de ziektekredietdagen op zijn. Deze doorverwijzing zal afhangen van het verwacht ziekteverloop.

 • Indien de medewerker zich niet aanmeldt bij deze dienst op de gestelde dag, wordt vanaf die dag geen salaris betaald. Bij herhaalde weigering worden bijkomende gepaste maatregelen getroffen.

In afwijking van voorafgaande wordt de vast aangestelde statutaire medewerker:
 • ambtshalve op pensioen gesteld indien hij sinds zijn 60ste verjaardag 365 kalenderdagen ziekteverlof heeft opgenomen (deze dagen moeten niet aaneensluitend zijn). Zijn pensioen gaat in vanaf de eerste dag van de maand volgend op deze waarin zijn 365ste kalenderdag ziekteverlof werd opgenomen. Het is hier niet van belang of de medewerker al dan niet nog ziektekredietdagen heeft;

 • die tijdens een opdracht bij een buitenlandse regering, een buitenlands openbaar bestuur of een internationale instelling, met pensioen wordt gesteld wegens invaliditeit en een pensioenuitkering van die overheid of die instelling ontvangt, vóór de uitputting van zijn ziektekredietdagen definitief medisch ongeschikt verklaard en ambtshalve op pensioen gezet.5.2.7Overgangsmaatregelen

De statutaire medewerker die door ziekte een regeling geniet die bij overgangsmaatregelen aan bepaalde medewerkers van de voormalige fusiegemeenten is toegekend, behoudt deze regeling die aan hem persoonlijk is toegekend.
Juridische teksten:

Rechtspositieregeling, deel 5, hoofdstuk 5.1.4 en titel 12.3, artikel 6

Besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007, artikel 187 tot en met 189 en 1915.3Disponibiliteit

Dit stuk is niet van toepassing op contractuele medewerkers.5.3.1Principe

De aangestelde statutaire medewerker wordt in disponibiliteit wegens ziekte of invaliditeit geplaatst op het ogenblik dat de medewerker het totale aantal beschikbare ziektekredietdagen heeft opgebruikt.


De disponibiliteit wegens ziekte of invaliditeit houdt op telkens de toestand van ziekte of invaliditeit ophoudt te bestaan, of wanneer de betrokken medewerker al dan niet vervroegd op pensioen wordt gesteld.

5.3.2Wachtgeld

De medewerker in disponibiliteit ontvangt wachtgeld dat gelijk aan 60% van zijn salaris.
 • Dit salaris is:

 • het laatste activiteitssalaris en de fictieve ontwikkeling daarvan, berekend alsof de medewerker nog in effectieve actieve dienst was gebleven. D.w.z. rekening houdend met de functionele loopbaan;

 • berekend op de bezoldigingsonderdelen die ook voor de vaststelling van de pensioenen in aanmerking komen.

 • Het bedrag van dit wachtgeld mag evenwel in geen geval minder bedragen dan:

 • de vergoedingen die betrokkene in dezelfde toestand zou hebben verkregen met toepassing van de regeling voor contractuele werknemers in het kader van de sociale verzekering bij ziekte of invaliditeit;

 • het pensioen dat verkregen zou worden bij het vervroegd op rust stellen op dezelfde dag waarop de toestand van disponibiliteit wegens ziekte of invaliditeit ingaat.

De aanstellende overheid kan beslissen om wachtgeld aan 100% van de laatste activiteitswedde te betalen indien de ziekte waaraan de vast aangestelde statutaire medewerker lijdt, door de gemeenschappelijk preventiedienst erkend wordt als een ernstige en langdurige ziekte.
 • de duur daarvan wordt ook door de gemeenschappelijke preventiedienst bepaald;

 • beroep tegen deze beslissing is mogelijk bij de gemeenschappelijke preventiedienst binnen een maand na de beslissing.

Voor wachtgeld bij deeltijds ziekteverlof: zie hier.5.3.3Invloed op ziektekredietdagen

Eenmaal per jaar wordt de teller van het aantal ziektekredietdagen bijgewerkt Een medewerker die geen ziektekredietdagen meer heeft en toch ziekt wordt, wordt in disponibiliteit geplaatst. Zolang hij wegens ziekte afwezig blijft, blijft hij in disponibiliteit en bouwt hij geen ziektekredietdagen op. Voor de periode tussen de vorige bijwerking van de teller en de periode van disponibiliteit bouwt hij wel ziektekredietdagen op. Deze ziektekredietdagen worden toegekend nadat de medewerker minstens veertien dagen onafgebroken prestaties heeft geleverd.5.3.4Invloed op anciënniteit

De tijd die de medewerker doorbrengt in de stand disponibiliteit wordt aangerekend als werkelijke dienst.5.3.5Verplichtingen medewerker

De medewerker in disponibiliteit moet aan zijn rechtstreeks leidinggevende een adres bekendmaken in een van de lidstaten van de Europese Unie. Daar kunnen dan de beslissingen die op hem betrekking hebben worden bezorgd.


Als de medewerker wordt uitgenodigd door Medex met het oog op een vervroegde pensionering moet de medewerker zich houden aan de richtlijnen van Medex die in de uitnodiging staan.
Indien de medewerker zich niet aanmeldt bij Medex op de dag van de uitnodiging, wordt vanaf die dag geen salaris betaald. Bij herhaalde weigering om zich aan te melden, zullen bijkomende gepaste maatregelen worden getroffen.

Juridische teksten:

Rechtspositieregeling, deel 5, hoofdstuk 5.1.6

Besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007, artikel 192 tot en met 197
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   53

 • 5.2.6.2Wat als de ziektekredietdagen op zijn Zie verder bij disponibiliteit. 5.2.6.3Invloed op ziektekredietdagen
 • 5.2.6.4Vervroegde pensionering om gezondheidsredenen
 • 5.2.7Overgangsmaatregelen
 • 5.3Disponibiliteit
 • 5.3.3Invloed op ziektekredietdagen
 • 5.3.4Invloed op anciënniteit De tijd die de medewerker doorbrengt in de stand disponibiliteit wordt aangerekend als werkelijke dienst. 5.3.5Verplichtingen medewerker

 • Dovnload 1.28 Mb.