Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Voor leidinggevenden en personeelsmedewerkers Laatste update: 4 januari 2017Inhoudstafel

Dovnload 1.28 Mb.

Voor leidinggevenden en personeelsmedewerkers Laatste update: 4 januari 2017InhoudstafelPagina4/53
Datum04.04.2017
Grootte1.28 Mb.

Dovnload 1.28 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53

1.3Telematicacode

Voor het gebruik van telematica (pc’s, laptops, telefoons, gegevensdragers … ) bestaat een afzonderlijke gedragscode.


Een medewerker krijgt alle noodzakelijke telematicamiddelen om zijn taken of opdracht op een doelgerichte manier uit te kunnen voeren: computer, laptop, printer, fotokopiemachine, telefoon, gsm, toegang tot intra- en internet, de noodzakelijke software, informatiedragers … Deze middelen blijven altijd eigendom van de stad.
Met de gedragscode voor telematicagebruik wil de stad:

 • de dienstverlening aan de klant garanderen;

 • de belangen en reputatie van de stad beschermen;

 • de veiligheid en de goede technische werking van het netwerk garanderen;

 • kostenbewustzijn stimuleren bij gebruik van de telematicamiddelen;

 • voorkomen dat mensen ongeoorloofde (strafbare) of lasterlijke feiten plegen met behulp van de beschikbare telematicamiddelen;

 • voorkomen dat het gebruik van telematica, op welke manier dan ook, de organisatie of derden beschadigt.

Een medewerker moet als gebruiker van telematica deze regels naleven. Dit betekent: • zorgvuldig omspringen met de telematica en die behandelen alsof het persoonlijke middelen zijn;

 • niet op een manier handelen die de veiligheid of de werking van de verschillende netwerken in gevaar brengt of beschadigt;

 • derden niet de mogelijkheid geven om zulke handelingen uit te voeren;

 • niet op een ongeoorloofde manier handelen en geen laster verspreiden;

 • de dienstverlening niet in het gedrang brengen;

 • ervoor zorgen dat informatie op een correcte manier wordt gebruikt en verspreid;

 • zuinig zijn met de beschikbare telematicamiddelen.

De stad respecteert de privacy van de gebruiker. Daarom controleert ze niet meer dan nodig is om de bovengenoemde doelstellingen te verwezenlijken. Controles zijn mogelijk om:
 • de goede technische werking van de apparatuur en de verschillende systemen te garanderen;

 • de economische, financiële en andere belangen van de organisatie te beschermen;

 • ongeoorloofde of lasterlijke feiten te voorkomen.

Daarom:


 • voert de stad op systematische wijze controles uit op rekeningen van telefoon- en gsm-gebruik;

 • onderzoekt de stad het e-mail- en internetgebruik als misbruik of overtredingen vermoed worden.

Bij een ernstig vermoeden van een tucht- of strafrechtelijk feit kan de stadssecretaris aan een medewerker met onderzoeksbevoegdheid toelating geven om de zaak verder te onderzoeken. Na deze toelating onderzoekt deze medewerker alle nodige gegevens die bewaard zijn op informatiedragers van de stad.

Verder zijn er nog een aantal dienstnota’s over het gebruik van telematica, over het gebruik van paswoorden, ongewenste e-mail, het inzagerecht in elektronische bestanden, het koppelen van een privé-PC aan het netwerk, oud telematicamateriaal, het klantvriendelijk gebruik van telefoon en e-mail, het gebruik van de afwezigheidsassistent in outlook en toegang tot vertrouwelijke gegevens.


Juridische teksten:

Rechtspositieregeling, deel 1 (deontologie)

Gemeenteraadsbeslissing van 24 januari 2011 (jaarnummer 33) betreffende de code voor gebruik van telematica

Dienstnota van 29 januari 2002 (9) over het gebruik van paswoorden

Dienstnota van 9 mei 2000 (35) over ongewenste e-mail

Dienstnota van 14 oktober 2002 (77) over het inzagerecht in e-mails en elektronische bestanden

Dienstnota van 16 maart 2006 (60) over het koppelen van privé-PC’s aan het stedelijk netwerk

Dienstnota van 20 maart 2006 (59) over de bestemming van oud telematicamateriaal

Dienstnota van 9 februari 2010 (31) over het klantvriendelijk gebruik van telefoon en e-mail

Dienstnota van 22 december 2010 (253) over het gebruik van de afwezigheidsassistent

Dienstnota van 9 augustus 2011 (101) over de toegang tot vertrouwelijke gegevens

1.4Bijberoepen en andere nevenactiviteiten

1.4.1Bepalingen in het gemeentedecreet

Het gemeentedecreet laat niet toe dat een medewerker zelf of via een tussenpersoon een bijberoep of een nevenactiviteit uitoefent, waardoor: • hij zijn ambtsplichten niet kan vervullen;

 • hij de waardigheid van zijn ambt in het gedrang brengt;

 • de onafhankelijkheid bij de uitoefening van zijn functie wordt aangetast;

 • er een belangenconflict tussen zijn nevenactiviteit en functie ontstaat.

Ook onbezoldigde activiteiten in de vrije tijd zijn een nevenactiviteit.


Een medewerker mag niet tegen betaling werken in geschillen voor of tegen de stad Antwerpen. Hij mag als lid van een syndicale organisatie wel de verdediging van een collega voeren in een tuchtzaak of beroep tegen een ongunstige waardering.
De medewerker mag (on)rechtstreeks geen overeenkomst voor de levering van diensten of goederen afsluiten met het bestuur.
Een medewerker moet informatie die hij verkregen heeft door zijn functie geheim houden. Voorkennis die hij in functie heeft opgedaan, mag hij niet gebruiken voor zijn nevenactiviteit.

1.4.2Bijberoepen en andere nevenactiviteiten in de rechtspositieregeling

In de allereerste plaats moet een medewerker zich optimaal aan zijn taken wijden. Hij kan nooit (on)rechtstreeks, bijvoorbeeld via familie, een nevenactiviteit uitoefenen die een correcte uitoefening van zijn job bij de stad in de weg staat.


De uitoefening van een politiek mandaat en deelname aan syndicale activiteiten zijn geen nevenactiviteiten waarover dit reglement gaat.
Bij de uitoefening van een nevenactiviteit moet de medewerker deze principes voor ogen houden:

 • zijn taak bij de stad primeert in alle gevallen op de nevenactiviteit. De nevenactiviteit mag de goede werking van zijn dienst of zijn normale dienstrooster niet beïnvloeden. Behoort dit tot zijn taak, dan moet hij onmiddellijk gevolg geven aan een dringende wederoproep, zelfs als hij op dat moment zijn nevenactiviteit uitoefent;

 • de nevenactiviteit mag zijn aanwezigheid op het werk of zijn mentale en fysieke paraatheid niet beïnvloeden;

 • zijn nevenactiviteit mag niet ingaan tegen de doelstellingen of beleidslijnen van de stad. Bovendien mag de nevenactiviteit zijn eigen onafhankelijkheid bij de uitoefening van zijn taken in de stadsdienst niet in het gedrang brengen;

 • hij mag informatie of voorkennis verkregen uit zijn functie bij de stad niet gebruiken bij de uitoefening van een nevenactiviteit;

 • de nevenactiviteit mag de wettelijkheid en de goede naam van de stad of het openbaar ambt niet in het gedrang brengen;

 • de nevenactiviteit kan niet worden uitgeoefend tijdens de werkuren en op de plaats waar je voor de stad werkt;

 • de medewerker mag voor de uitoefening van een nevenactiviteit geen gebruik maken van materiaal, infrastructuur, persoonlijke beschermingsmiddelen, beroepskledij of energie van de stad;

 • indien de medewerker zijn nevenactiviteit om de een of andere reden niet kan combineren met zijn taak bij de stad, dan moet hij ofwel zijn nevenactiviteit opgeven, ofwel onbezoldigd verlof of ontslag bij de stad nemen;

 • zwartwerk is niet toegelaten.

Zijn de arbeidsprestaties voor een nevenactiviteit rechtstreeks of onrechtstreeks met zijn functie verbonden, dan kan hij vrijstelling krijgen voor deze nevenactiviteit onder de volgende voorwaarden:
 • de leidinggevende moet altijd akkoord gaan;

 • de nevenactiviteit is tijdelijk;

 • de uren van vrijstelling moeten in eenzelfde referteperiode worden gecompenseerd. Ga je bijvoorbeeld twee keer twee uren lesgeven in de maand januari, dan mag je dat (mits toelating) doen tijdens je werkuren. Je moet dan wel een zelfde aantal uren extra voor de stad presteren. Je zal dus ten laatste in de maand februari vier uren extra moeten hebben gewerkt voor de stad, bovenop je normale rooster. Voor medewerkers met glijtijd betekent dat bijvoorbeeld dat zij vier glijuren afgeven.

Alle leveringen van goederen en diensten in het kader van een winstgevende nevenactiviteit aan de stad door stadspersoneel, rechtstreeks of onrechtstreeks zijn verboden.
Juridische teksten:

Gemeentedecreet, artikelen 27, 30 en 110

Rechtspositieregeling, deel 1 (deontologie)

Gemeenteraadsbeslissing van 20 november 2006 (2526), aangepast door GR 16 februari 2009 (242), betreffende het reglement op het uitoefenen van een nevenactiviteit1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53

 • 1.4Bijberoepen en andere nevenactiviteiten
 • 1.4.2Bijberoepen en andere nevenactiviteiten in de rechtspositieregeling

 • Dovnload 1.28 Mb.