Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Voor leidinggevenden en personeelsmedewerkers Laatste update: 4 januari 2017Inhoudstafel

Dovnload 1.28 Mb.

Voor leidinggevenden en personeelsmedewerkers Laatste update: 4 januari 2017Inhoudstafel



Pagina7/53
Datum04.04.2017
Grootte1.28 Mb.

Dovnload 1.28 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   53

1.10Onverenigbaarheden

Een onverenigbaarheid treedt op wanneer twee situaties/activiteiten zich niet gelijktijdig mogen voordoen.


In de eerste plaats kan je als medewerker zelf of door een tussenpersoon geen activiteit (laten) verrichten waardoor:

 • de ambtsplichten niet kunnen worden vervuld en/of;

 • de waardigheid van het ambt in het gedrang komt en/of;

 • de eigen onafhankelijkheid wordt aangetast en/of;

 • een belangenconflict ontstaat.

Meer concreet wil dit bijvoorbeeld zeggen dat sommige personeelsleden:



 • niet mogen zetelen in de gemeente-/districtsraad;

 • geen deel kunnen uitmaken van een selectiejury;

 • geen overeenkomsten mogen sluiten met bepaalde partijen.

Als personeelslid van de stad houdt het bijvoorbeeld een onverenigbaarheid in om deel uit te maken van de gemeenteraad. Een personeelslid dat zijn mandaat als raadslid wil opnemen zal ontslag moeten nemen (of indien mogelijk met pensioen gaan).

Dit geldt ongeacht de administratieve toestand van het betrokken personeelslid: activiteit, non-activiteit, disponibiliteit, … (dus ook indien verlof zonder wedde werd genomen). Dit is bovendien van toepassing op alle personeelsleden, ongeacht hun hoedanigheid en het dienstverband waarin zij tewerkgesteld zijn. Het geldt ook voor personeel van het stedelijk onderwijs en voor personeelsleden van autonome gemeentebedrijven.


Juridische teksten:

Gemeentedecreet van 15 juli 2007, artikel 11

Nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 71 ev.


2Arbeidsreglement

Het arbeidsreglement is van toepassing op alle statutaire en contractuele medewerkers, inclusief jobstudenten, schoolstagiairs en degenen die met een beroepsinlevingsovereenkomst zijn aangeworven.


Het arbeidsreglement is een aanvulling op:

 • de rechten, plichten en procedures zoals opgenomen in de rechtspositieregeling van het stadspersoneel;

 • andere reglementen;

 • alle beslissingen van de gemeenteraad, het college, de stadssecretaris en de directeuren die uit de toepassing van die reglementen voortvloeien.

Al deze regelingen blijven onverminderd gelden. In dit gedeelte vind je beknopte uitleg per onderwerp dat aan bod komt in het arbeidsreglement. Meer uitgebreide informatie per thema vind je vaak elders in de rechtspositieregeling. Raadpleeg dus zeker ook de informatie uit andere hoofdstukken.



2.1Arbeidstijd

Aan de stad werken we met een gemiddelde arbeidsduur van 38 uren per week. Dit is het aantal uren dat iemand die voltijds in dienst is wekelijks moet werken. Je kan daarnaast ook in een andere regime werken. Bekijk daarvoor deel 5 over aan- en afwezigheden.


Wanneer een medewerker meer dan zes uur per dag werkt, wordt een half uur rustpauze toegekend die niet geldt als betaalde arbeidstijd. De organisatie van de rustpauze is afhankelijk van de aard van de dienst en wordt door de dienstleiding georganiseerd. Alle arbeidsroosters die gelden aan de stad, in voltijdse vorm, zijn opgenomen in bijlage III van de rechtspositieregeling.

2.2Meting en controle op de arbeid

De medewerker moet bij de aanvang en het einde van de arbeidsdag en bij de aanvang en het einde van de middagpauze persoonlijk zijn aanwezigheid registreren, hetzij via een automatisch registratiesysteem, hetzij door het ondertekenen van een aanwezigheidslijst. Deze meting wordt gebruikt voor de bepaling van het maandsalaris.


Tijdregistratie via badge of virtuele klok verloopt als volgt:

 • wie ’s morgens eerst van een ontbijt geniet in de buurt van zijn werkplek, tikt in na afloop van het ontbijt en vlak voor de aanvang van de arbeidsdag;

 • wie met de fiets komt, tikt in nadat men de fiets in de fietsenkelder geparkeerd heeft, eventueel gedoucht heeft en/of omgekleed is en vlak voor aanvang van de arbeidsdag;

 • wie op het einde van de werkdag met de fiets vertrekt, tikt uit vlak na het beëindigen van de arbeidsdag en voor men de fiets uit de fietsenkelder ophaalt;

 • wie tijdens de glijtijd van een rookpauze geniet, tikt uit bij aanvang van de rookpauze en pas terug in na afloop van de rookpauze en vlak voor men de arbeid hervat (opgelet rookpauzes mogen niet tijdens de stamtijd genomen worden);

 • wie van een middagpauze geniet, tikt uit bij aanvang en pas terug in na afloop van de middagpauze en vlak voor men de arbeid hervat.

In- en uitbadgen aan het begin of het einde van de arbeidsdag en de middagpauze gebeurt steeds aan de badgelezer die zich het dichtst bij de effectieve werkplek bevindt.


Een medewerker die het reglement en deze principes niet naleeft en daarvoor geen aanvaardbare reden aantoont, loopt grote kans om door de bedrijfsdirecteur van de eigen bedrijfseenheid, in samenspraak met de bedrijfsdirecteur van de bedrijfseenheid personeelsmanagement, gesanctioneerd te worden.

Een medewerker die te laat komt of te vroeg weggaat, moet dit compenseren met verlof, overuren, toeslagen in tijd of verschoven uren. Bij herhaaldelijk misbruik treft de leidinggevende bijkomende maatregelen.





Andere info:

Dienstnota van 12 augustus 2008 over het rookbeleid

Dienstnota van 9 februari 2010 over de tijdsregistratie

Beslissing stadssecretaris van 11 oktober 2012 (jaarnummer 02057) over de afschaffing van de tijdsregistratie van de bestuurscoördinatoren district



1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   53

 • 2Arbeidsreglement
 • 2.1Arbeidstijd
 • 2.2Meting en controle op de arbeid

 • Dovnload 1.28 Mb.