Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Voor leidinggevenden en personeelsmedewerkers Laatste update: 4 januari 2017Inhoudstafel

Dovnload 1.28 Mb.

Voor leidinggevenden en personeelsmedewerkers Laatste update: 4 januari 2017InhoudstafelPagina8/53
Datum04.04.2017
Grootte1.28 Mb.

Dovnload 1.28 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   53

2.3Betaling van het loon

Elke medewerker wordt betaald per maand. De uitbetaling van het loon voor vast aangestelde statutaire medewerkers gebeurt bij het begin van de maand waarin de prestaties worden geleverd. Voor contractuele medewerkers en medewerkers die op proef zijn benoemd, gebeurt de uitbetaling ten laatste op de eerste dag na de maand waarin de prestaties worden geleverd.


De betaling gebeurt door overschrijving op het post- of bankrekeningnummer van de medewerker. Uitbetaling in cash is niet mogelijk.


Juridische info:

Rechtspositieregeling, deel 6 (salaris)2.4Meldingsplicht

Iedere medewerker is verplicht om wijzigingen van zijn persoonlijke gegevens te melden aan zijn werkgever. Indien een medewerker deze wijzigingen niet doorgeeft of de nodige bewijsstukken hiervoor niet binnenbrengt binnen de drie maanden, zal de wijziging maar uitwerking hebben vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de medewerker dit in orde brengt. Indien de laattijdigheid van de wijziging ertoe leidt dat de stad gedurende een bepaalde periode een te hoog salaris of een te hoge toelage heeft uitbetaald, dan kan het teveel dat werd uitbetaald teruggevorderd worden.2.5Toezicht

Elke leidinggevende is bevoegd om de naleving van de reglementaire en wettelijke bepalingen op te volgen en de kwaliteit van de geleverde prestaties te controleren. Dit houdt tevens in: aan- en afwezigheden controleren, de taken verdelen, en orde en tucht handhaven. Hiervoor beschikt de leidinggevende over de bevoegdheid om vaststellingen te doen.


Bij camerabewaking moeten de medewerkers en het bestuur hiervan op de hoogte gebracht worden. Er moet duidelijk omschreven worden wat de reden is van deze camerabewaking. Camerabewaking op de werkvloer kan enkel als men daarmee een van volgende doelstellingen nastreeft en wanneer deze doelstellingen niet op een andere manier kunnen worden bereikt:

Er moet worden aangegeven of de camerabewaking tijdelijk of permanent is, op welke locatie de camera's geïnstalleerd worden en op welke manier beelden al dan niet bewaard worden. Permanente camerabewaking voor arbeidscontrole is verboden. Inmenging in de persoonlijke levenssfeer van de medewerker moet tot het minimum beperkt worden.2.6Jaarlijkse vakantie

Voor de duur van de jaarlijkse vakantie, de wijze van toekenning en de opname van deze vakantie gelden de regels van deel 5 van de rechtspositieregeling.
Juridische info:

Rechtspositieregeling, deel 52.7Ziekte, arbeidsongeval en ongevallen van en naar het werk

Medewerkers moeten de bepalingen inzake ziektemelding en -controle naleven bij ziekte, arbeidsongevallen en ongevallen van en naar het werk. Deze regels zijn terug te vinden in deel 5 van de rechtspositieregeling.
Juridische info:

Rechtspositieregeling, deel 52.8Persoonlijke voorwerpen

De stad is niet aansprakelijk voor het verlies van of schade aan persoonlijke voorwerpen.

Terugbetaling door het bestuur kan dus niet gebeuren.

2.9Rook- en alcoholbeleid

Roken in de gebouwen van de stad en tijdens de werkuren is verboden. Roken is toegelaten tijdens de middagpauze en tijdens de glijtijd, maar de medewerker moet wel uittikken bij het stopzetten van het werk, en terug intikken bij het hervatten van het werk. Een rookpauze mag de goede werking van de dienst niet in het gedrang brengen. Peuken op de grond gooien kan leiden tot sancties.


De stad hanteert een nultolerantie rond alcoholgebruik. Meer informatie daarover vind je in deel 10.


Juridische info:

Rechtspositieregeling, deel 10 (veiligheid en welzijn)

Dienstnota van 12 augustus 2008 over het rookbeleid2.10Bedrijfseigendommen

Medewerkers die eigendommen van de stad (badges, sleutels, laptop, gsm, kledij…) opzettelijk beschadigen, verliezen of niet volgens de richtlijnen terug inleveren, moeten een bedrag dat overeenstemt met de waarde van het goed of met de herstellingskosten betalen. Dit bedrag wordt, naargelang het geval, gebruikt om de goederen in kwestie te herstellen, de gevolgen van de schade of het verlies te betalen of nieuwe goederen aan te kopen. Bij betwisting kan een schriftelijk beroep binnen de zeven dagen na deze beslissing worden ingesteld bij de stadssecretaris.

Wie uit dienst treedt moet alle eigendommen van de stad teruggeven. Ook de telematicacode legt de medewerkers de plicht op om zorgvuldig om te gaan met het telematicamateriaal. Meer hierover lees je in deel 1 van de rechtspositieregeling.

Personeelsleden die een bedrijfswagen toegekend hebben gekregen, dienen de richtlijnen van de car policy na te leven.


Wanneer een personeelslid prestaties verricht waarbij voor hem vermogensrechten ontstaan, dan worden die rechten overgedragen aan de stad voor zover die prestaties binnen het toepassingsgebied van de arbeidsovereenkomst of van de rechtspositieregeling vallen.


Juridische info:

Rechtspositieregeling, deel 1 (uitdiensttreding)


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   53

  • 2.4Meldingsplicht
  • 2.5Toezicht
  • 2.6Jaarlijkse vakantie
  • 2.7Ziekte, arbeidsongeval en ongevallen van en naar het werk
  • 2.8Persoonlijke voorwerpen
  • 2.10Bedrijfseigendommen

  • Dovnload 1.28 Mb.