Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Voor leidinggevenden en personeelsmedewerkers Laatste update: 4 januari 2017Inhoudstafel

Dovnload 1.28 Mb.

Voor leidinggevenden en personeelsmedewerkers Laatste update: 4 januari 2017InhoudstafelPagina9/53
Datum04.04.2017
Grootte1.28 Mb.

Dovnload 1.28 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   53

2.11Sancties

Het niet naleven van de rechtspositieregeling of van het arbeidsreglement kan leiden tot maatregelen zoals een ongunstige waardering, een tuchtmaatregel of tot ontslag.


Bij een niet-gewettigde afwezigheid wordt loon ingehouden zolang de ongewettigde afwezigheid duurt. Ook kan een toelage of vergoeding worden geschorst en/of worden ingetrokken, en de medewerker verplicht worden om een toelage of vergoeding terug te betalen.
Indien een medewerker de richtlijnen rond ziektemelding en -controle niet correct naleeft, wordt het ziekteverlof niet goedgekeurd. Dit heeft ongewettigde afwezigheid en inhouding van loon tot gevolg. Deze ongewettigde afwezigheid loopt totdat de medewerker zich in regel heeft gesteld of tot het einde van de afwezigheid.
Aan een doelgroepmedewerker kan een bijsturing arbeidsattitude worden opgelegd voor tekortkomingen in verband met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, van deze rechtspositieregeling en van wetgeving die tewerkstellingsmaatregelen voorziet.

Volgende feiten kunnen onder meer beschouwd worden als tekortkomingen in verband met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst: • Te laat op het werk komen.

 • Ongerechtvaardigde afwezigheid.

 • Het gebruik van geweld tijdens het werk.

 • Oneerbiedige en onbetamelijke uitdrukkingen gebruiken met woorden of gebaren tegenover collega’s, leidinggevenden en burgers.

 • Verzuimen of weigeren een instructie uit te voeren.

 • Het gebruik van alcohol of verboden middelen zoals drugs of wapens op het werk.

 • (gewenst en ongewenst) seksueel gedrag op het werk.

 • Zich aanbieden op het werk onder invloed van alcohol of drugs.

 • Zonder instructie van de bevoegde overste materieel gebruiken en/of in werking stellen.

 • Niet of onzorgvuldig eerbiedigen van veiligheidsvoorschriften.

 • Onvoldoende zorg besteden aan de terbeschikkinggestelde goederen (machines, gereedschappen, werkkledij, beschermingsmiddelen, enzovoort).

Volgende bijsturingen arbeidsattitude kunnen worden opgelegd aan doelgroepmedewerkers door de aanstellende overheid:

 • Een waarschuwing.

 • Schorsing van 1 tot 14 kalenderdagen.

 • Wijziging in plaats/ploeg van tewerkstelling.

 • Inhouding op het loon.

Bijsturingen arbeidsattitude moeten binnen de 14 kalenderdagen na kennisname van de feiten door de bedrijfsdirecteur van personeelsmanagement ter kennis worden gebracht aan de betrokken doelgroepmedewerker. Een doelgroepmedewerker kan per brief of e-mail in beroep gaan tegen een bijsturing arbeidsattitude binnen de 14 dagen na kennisname ervan: • Gericht aan de stadssecretaris, indien de bijsturing werd opgelegd door de bedrijfsdirecteur van personeelsmanagement, na delegatie;

 • Gericht aan het college van burgemeester en schepenen, indien de bijsturing arbeidsattitude werd opgelegd door de aanstellende overheid.

2.12Opzeg, dringende redenen en ontslag

Aan het dienstverband van een statutaire medewerker kan een einde worden gesteld omwille van de redenen en op de wijze zoals vastgesteld in deel 8 van de rechtspositieregeling. Voor contractuele medewerkers worden de gronden van ontslag en de opzegtermijnen bepaald in de rechtspositieregeling en in de arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978.


Volgende feiten kunnen onder meer voor contractuele medewerkers aanleiding geven voor een ontslag wegens dringende redenen:


 • druggebruik, alcoholintoxicatie en dronkenschap;

 • diefstal en het plegen van geweld;

 • wapenbezit;

 • het opzettelijk schade toebrengen aan eigendommen van de stad;

 • het overtreden van elementaire veiligheidsvoorschriften;

 • herhaaldelijke ongerechtvaardigde afwezigheid en afwezigheid zonder verwittiging;

 • werkweigering;

 • het voorleggen van valse attesten;

 • het schenden van de discretie- en geheimhoudingsplicht;


2.13Ongewenst gedrag op het werk

De formele procedure bij ongewenst gedrag op het werk is opgenomen in deel 10 van de rechtspositieregeling.2.14Bijkomende informatie

Volgende informatie wordt aan de medewerkers meegedeeld:


2.15Kennisname

Elke medewerker neemt kennis van het arbeidsreglement, de rechtspositieregeling en alle andere reglementen die van toepassing zijn op de medewerkers van de stad Antwerpen. Op een toegankelijke plaats wordt uitgehangen waar medewerkers inzage kunnen hebben in de reglementering, en bij wie ze terechtkunnen voor een mondelinge toelichting.


Elke medewerker kan een afschrift krijgen van het arbeidsreglement en tekent voor ontvangst.
Voor de contractuele medewerkers geldt het arbeidsreglement, hun dienstregeling en de informatiebijlage als een aanvulling op de arbeidsovereenkomst.


Juridische teksten:

Rechtspositieregeling, deel 21   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   53

 • 2.12Opzeg, dringende redenen en ontslag
 • 2.13Ongewenst gedrag op het werk
 • 2.15Kennisname

 • Dovnload 1.28 Mb.