Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Voorbeeld leningsovereenkomst eigen woning

Dovnload 9.93 Kb.

Voorbeeld leningsovereenkomst eigen woningDatum05.12.2018
Grootte9.93 Kb.

Dovnload 9.93 Kb.

Voorbeeld leningsovereenkomst eigen woning

[dit is een eenvoudig voorbeeld; uw situatie kan maatwerk vereisen]

Ondergetekenden:

de heer/mevrouw [VOORLETTERS EN ACHTERNAAM], geboren in [GEBOORTEPLAATS], op [DATUM] en de heer/mevrouw [VOORLETTERS EN ACHTERNAAM], geboren in [GEBOORTEPLAATS], op [DATUM], wonende te [ADRES EN WOONPLAATS], hierna te noemen “geldgever”,

en


de heer/mevrouw [VOORLETTERS EN ACHTERNAAM], geboren in [GEBOORTEPLAATS], op [DATUM], wonende te [ADRES EN WOONPLAATS], hierna te noemen “geldlener”,
hierna gezamenlijk te noemen “partijen”.
Partijen sluiten op strikt zakelijke basis een overeenkomst van geldlening en verklaren het volgende te zijn overeengekomen:


Artikel 1 Hoofdsom

Geldgever leent op [DATUM] aan geldlener een bedrag van € [GETAL], zegge [GETAL VOLUIT SCHRIJVEN] euro, hierna te noemen de “hoofdsom”. Geldlener verklaart hierbij de hoofdsom ter leen te hebben ontvangen en schuldig te zijn aan geldgever.


Artikel 2 Aflossing

Geldlener zal de hoofdsom aflossen in [AANTAL let op eis voor hypotheekrenteaftrek: volledige aflossing in ten hoogste 360 maanden] maanden. De hoofdsom dient uiterlijk afgelost te zijn op [DATUM].


Artikel 3 Rente

Geldlener is over de hoofdsom maandelijks achteraf een rente verschuldigd. De rente is vastgesteld op [GETAL] % per jaar, zegge [GETAL VOLUIT SCHRIJVEN] procent, en wordt berekend over de hoofdsom die nog uitstaat op de laatste dag van iedere kalendermaand. De rente kan in onderling overleg van jaar tot jaar worden herzien. Als partijen niets doen worden ze geacht de rente van het voorafgaande kalenderjaar te continueren.


Artikel 4 Doel

De lening is bedoeld voor [OMSCHRIJF DOEL bijvoorbeeld de financiering van de aankoop van een nieuwe woning] gelegen aan [VOLLEDIG ADRES WONING], hierna te noemen “de woning”, en zal alleen voor dit doel gebruikt worden.


Artikel 5 Betaling

Geldlener betaalt aan geldgever maandelijks achteraf de rente en aflossing, per de eerste van de maand. De eerste betaling is verschuldigd op [DATUM]. Aflossing en rentebetaling zal plaatsvinden volgens het annuïtair aflosschema, zoals aangehecht als bijlage. [AFLOSSINGSSCHEMA TOEVOEGEN ALS BIJLAGE BIJ DE OVEREENKOMST, bijvoorbeeld schema gemaakt met behulp van rekenhulp aflossing annuïteitenlening van de Belastingdienst]
Artikel 6 Vervroegde aflossing

Geldlener is te allen tijde bevoegd de schuld (of een gedeelte daarvan) zonder boeterente of andere kosten af te lossen.


Artikel 7 Vervroegde opeisbaarheid

De hoofdsom (of het restant daarvan) is te allen tijde terstond en zonder enige waarschuwing of kennisgeving vooraf, opeisbaar in de volgende gevallen: 1. faillissement van geldlener;

 2. surseance van betaling van geldlener;

 3. beslaglegging op zaken van geldlener of als het vermogen van de geldlener geheel of gedeeltelijk onder bewind of beheer wordt gesteld;

 4. overlijden van geldlener [TOEVOEGEN INDIEN GEWENST: of geldgever];

 5. verkoop van de woning.


Artikel 8 Administratie

Geldlener is verplicht de gegevens over de lening en het BSN van geldgever door te geven aan de Belastingdienst. Aan deze informatieplicht moet geldlener uiterlijk hebben voldaan bij het indienen van de aangifte over het belastingjaar waarin de lening is aangegaan, maar niet later dan 31 december van het kalenderjaar volgend op dat belastingjaar.


Artikel 9 Overig

Als de Belastingdienst, dan wel bij geschil de rechter in belastingzaken, in deze overeenkomst belastbare elementen aanwezig acht, welke niet door partijen zijn gewild, dan zal voor deze regeling met terugwerkende kracht vanaf aanvang een zodanige regeling in de plaats treden, welke deze elementen niet bevat. De overige bepalingen van deze overeenkomst blijven dan onverminderd van kracht tussen partijen.

Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend:

te [PLAATS], en te [PLAATS]


op [DATUM] op [DATUM]

[HANDTEKENING] [HANDTEKENING]

Geldgever Geldlener

Goedschrift: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

De geldlener schrijf voluit en eigenhandig op deze lijntjes: “Goed voor [GETAL HOOFDSOM VOLUIT SCHRIJVEN] euro vermeerderd met renten en kosten.”Paraaf Geldgever: Paraaf Geldlener:

 • Artikel 1 Hoofdsom
 • Artikel 3 Rente
 • Artikel 4 Doel
 • Artikel 6 Vervroegde aflossing
 • Artikel 8 Administratie
 • Artikel 9 Overig
 • Goedschrift

 • Dovnload 9.93 Kb.