Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Voorbeeldbrief 1, verzoek om kwijtschelding of afkoop huidige belastingschuld(en)

Dovnload 1.09 Mb.

Voorbeeldbrief 1, verzoek om kwijtschelding of afkoop huidige belastingschuld(en)Datum05.12.2018
Grootte1.09 Mb.

Dovnload 1.09 Mb.

VOORBEELDBRIEF 1, verzoek om kwijtschelding of afkoop huidige belastingschuld(en)

AANTEKENEN

Aan de ontvanger van de belastingdienst ....... (Uw regio)

Straat en huisnummer

Postcode en plaats

Datum .........

Betreft: verzoek om kwijtschelding of afkoop van belastingschulden t.n.v. .....(Uw naam), burgerservicenummer...........

Geachte heer, mevrouw,

Volgens van Uw dienst staan de volgende belastingschulden nog onbetaald open:

Aanslagnummer Bedrag aanslag Openstaand bedrag

.......................... ................euro ....................euro

(eventueel meerdere)

Totaal is er dus nog .....euro te voldoen, hetgeen voor mij onmogelijk is om te betalen binnen afzienbare termijn, gezien mijn financiële situatie.

Ik verzoek U dan ook bij deze om mij kwijtschelding hiervoor te verlenen of, indien dat niet mogelijk is, mij een zelfde regeling toe te kennen als door Uw dienst verleend aan andere belastingplichtigen d.d. 23-06-2006, zie bijlagen, zijnde een afkoop tegen ruim 25 procent van de totale schuld.

Bij deze door Uw dienst toegekende regeling was er sprake van opzet of grove schuld, hetgeen kennelijk geen aanleiding is geweest om deze regeling niet toe te kennen. Tevens ben ik door de Stichting Afkoop Belastingschulden geïnformeerd dat betreffende belastingplichtigen in het bezit waren van een auto, inboedel en een inkomen genereerden, bij Uw dienst bekend. Ook deze feiten vormden voor Uw dienst geen belemmering om tot een vergelijk te komen.

Ik mag er vanuit gaan dat Uw dienst geen onderscheid kan en mag maken tussen belastingplichtigen en, mede in het licht van de wet gelijke behandeling, mij een gelijkwaardige behandeling zal toekennen.

Ik vertrouw er dan ook op dat middels bovengenoemde regeling er op korte termijn een oplossing door Uw dienst wordt aangedragen om mijn belastingschulden af te handelen.

Met vriendelijke groet,

Uw handtekening

Uw naam


Hierbij ingesloten 02 bijlagen

N.B. Omwille van de privacy zijn de fiscale nummers, adres en volledige namen van betreffende belastingplichtigen verwijderd uit de bijlagen. Gelijkluidende kopieën van het origineel zijn in het bezit van de Stichting Afkoop Belastingschulden en kunnen eventueel op verzoek aan Uw dienst overlegd worden.