Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Voorbeeldbrief informeren jongere vanaf 16 jaar}

Dovnload 5.67 Kb.

Voorbeeldbrief informeren jongere vanaf 16 jaar}Datum28.10.2018
Grootte5.67 Kb.

Dovnload 5.67 Kb.

Voorbeeldbrief informeren jongere (vanaf 16 jaar}
Aan [naam en adres]

[plaats en datum]

Geachte [naam jongere]


Met deze brief wil ik je laten weten dat jij deel uitmaakt van een jongerengroep die ernstige overlast veroorzaakt in onze gemeente. In verband met deze overlast pakt de gemeente dergelijke groepen aan, samen met de politie en het jongerenwerk. We nemen verschillende maatregelen die er op zijn gericht om de overlast die jouw groep veroorzaakt, te stoppen. Daarbij kijken we ook naar iedere jongere van de groep. We kijken of er problemen zijn bijvoorbeeld thuis of op je opleiding of je werk. Ook bekijken we of er contacten met politie en justitie zijn (geweest). Zonodig gaan we je met hulpverlening helpen om je gedrag zo te veranderen dat je weer gewoon mee kunt doen in de samenleving. Als wij vinden dat hulpverlening nodig is om iets aan je problemen te doen, komen we vooraf met jou en je ouders overleggen om samen te bekijken wat nodig en mogelijk is.


Voor de aanpak van de overlast die de groep veroorzaakt en voor het in kaart brengen van jouw mogelijke problemen verwerken de gemeente, de politie en het jongerenwerk persoonlijke gegevens van jou en je ouders. Op grond van artikel 34 lid 2 van de Wet bescherming persoonsgegevens ben ik verplicht je hierover te informeren.

Ik wijs je er op dat je het recht hebt om informatie op te vragen over de gegevens die wij vast hebben gelegd over jou. Als deze gegevens feitelijke onjuistheden of overbodige informatie bevatten, kun je ons vragen deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. Ook heb je het recht ons te vragen de gegevens niet langer te verwerken vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Vind je dat wij onzorgvuldig om gaan met je gegevens, dan kun je daarover een klacht bij ons indienen.


Heb je nog vragen, dan kun je bellen of mailen met

[naam, tel en mailadres contactpersoon van de gemeente]. [Hij of Zij] kan je ook meer informatie geven over het uitoefenen van je rechten.
Ik hoop je met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd
Hoogachtend


namens de burgemeester van [naam gemeente]


Dovnload 5.67 Kb.