Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Voorbeeldbrief informeren ouders

Dovnload 5.92 Kb.

Voorbeeldbrief informeren oudersDatum28.10.2018
Grootte5.92 Kb.

Dovnload 5.92 Kb.

Voorbeeldbrief informeren ouders
Aan [naam en adres]

[plaats en datum]

Geachte [naam ouders]


Met deze brief wil ik u laten weten dat uw [zoon / dochter] deel uitmaakt van een jongerengroep die ernstige overlast veroorzaakt in onze gemeente. In verband met deze overlast pakt de gemeente dergelijke groepen aan, samen met de politie en het jongerenwerk. We nemen verschillende maatregelen die er op zijn gericht om de overlast die de groep veroorzaakt, terug te brengen. Daarbij kijken we ook naar de individuele jongeren die deel uit maken van deze groepen. We brengen mogelijke problemen van uw kind in kaart. Ook bekijken we of er contacten met politie en justitie zijn (geweest) en we proberen zonodig met de inzet van hulpverlening het gedrag van uw kind zo te beïnvloeden dat hij weer gewoon mee kan doen in onze samenleving. Als wij vinden dat hulpverlening nodig is om de problemen van uw kind en wellicht van uw gezin aan te pakken, komen we vooraf met u en uw kind overleggen om samen te bezien wat nodig en mogelijk is.


Voor de aanpak van de overlast die de groep veroorzaakt en voor het in kaart brengen van de mogelijke problemen van uw kind verwerken de gemeente, de politie en het jongerenwerk persoonlijke gegevens van uw kind en van u als ouders. Op grond van artikel 34 lid 2 van de Wet bescherming persoonsgegevens ben ik verplicht u hierover te informeren.

Ik wijs u er op dat u het recht hebt om informatie op te vragen over de gegevens die wij vast hebben gelegd over u en uw kind. Als deze gegevens feitelijke onjuistheden of overbodige informatie bevatten, kunt u ons verzoeken deze te wijzigen of te verwijderen.Ook hebt u het recht ons te vragen de gegevens niet langer te verwerken vanwege de bijzondere persoonlijke omstandigheden waarin u of uw kind verkeert. Meent u dat wij onzorgvuldig om gaan met uw gegevens, dan kunt u daarover een klacht bij ons indienen.


Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief, of wilt u meer weten over de groepsaanpak of over de verwerking van persoonsgegevens van u of uw kind, dan kunt u bellen of mailen met

[naam, tel en mailadres contactpersoon van de gemeente]. [Hij of Zij] kan u ook meer informatie geven over het uitoefenen van uw rechten.
Ik hoop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd
Hoogachtend


namens de burgemeester van [naam gemeente]


Dovnload 5.92 Kb.