Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Voorbeelden toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs

Dovnload 16.01 Kb.

Voorbeelden toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijsDatum02.08.2017
Grootte16.01 Kb.

Dovnload 16.01 Kb.

http://www.steunpuntpassendonderwijs-vo.nl/wp-content/themes/passend-onderwijs/img/header/logo.gif


Voorbeelden toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs (tlv pro) en aanwijzing leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)

Vanaf januari 2016 worden samenwerkingsverbanden VO verantwoordelijk voor de ondersteuningstoewijzing van lwoo en pro. Indien het samenwerkingsverband heeft besloten dat een leerling toelaatbaar is tot het praktijkonderwijs (pro) of is aangewezen op leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) wordt een verklaring afgegeven. In dit document wordt een voorbeeld gegeven van een toelaatbaarheidsverklaring voor pro en een aanwijzing voor lwoo.Registratie in BRON:

In tegenstelling tot de toelaatbaarheidsverklaring voor het vso, worden de toelaatbaarheidsverklaring voor het praktijkonderwijs en de aanwijzing voor lwoo niet uitgewisseld met BRON.

Scholen registreren in BRON of een leerling onderwijs volgt op een pro-school of een aanwijzing lwoo hebben (door middel van een elementcode). Om in aanmerking te komen voor bekostiging voor het eerstvolgende kalenderjaar moet de pro-tlv of aanwijzing lwoo voor 1 oktober door het swv zijn afgegeven. De inschrijvingsgegevens van leerlingen moeten uiterlijk op 15 oktober aan BRON zijn aangeleverd.

De toelaatbaarheidsverklaring pro of aanwijzing lwoo worden bewaard in de administratie van de school.Geldigheidsduur:

De tlv voor pro en de aanwijzing lwoo zijn geldig voor de gehele schoolloopbaan van een leerling. Samenwerkingsverbanden die hebben gekozen voor opting out lwoo kunnen ervoor kiezen om de criteria en de geldigheidsduur van lwoo zelf te bepalen. De geldigheidsduur moet minimaal 1 schooljaar zijn. Indien de aanwijzing lwoo wordt afgegeven in de loop van een schooljaar, dan is de aanwijzing minimaal geldig tijdens het lopende schooljaar en het schooljaar daarna.Grensverkeer en verhuizing:

De ondersteuningstoewijzing lwoo en pro is landelijk geldig. Als een leerling verhuist of naar een andere school gaat, blijft de ondersteuningstoewijzing voor lwoo of pro geldig. De pro-school mag een leerling toelaten met een tlv die is afgegeven door een ander samenwerkingsverband dan waartoe de school behoort. Een vmbo-school mag de aanwijzing lwoo overnemen.Het samenwerkingsverband waar de leerling op dat moment naar school gaat, bekostigt de ondersteuningstoewijzing voor pro of lwoo.
Toelaatbaarheidsverklaring voor praktijkonderwijs (TLV pro)

Afgegeven door samenwerkingsverbandnummer

VO….

Leerling (conform Gemeentelijke Basisadministratie Personen)

Achternaam, tussenvoegsels
Voornamen (voluit)
Roepnaam
Straat en huisnummer
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum
Aanvragende school1
Naam school
Brinnummer vestiging
Schoolsoort2
Toelaatbaarheidsverklaring
Datum ingang toelaatbaarheid
Datum einde toelaatbaarheid

einde schoolloopbaan praktijkonderwijs

Beschikkingsnummer
Getekend namens samenwerkingsverband
Naam
Functie
Handtekening

Datum afgifte
Aanwijzing voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)

Afgegeven door samenwerkingsverbandnummer

VO….

Leerling (conform Gemeentelijke Basisadministratie Personen)

Achternaam, tussenvoegsels
Voornamen (voluit)
Roepnaam
Straat en huisnummer
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum
Aanvragende school1
Naam school
Brinnummer vestiging
SchoolsoortAanwijzing lwoo
Datum ingang aanwijzing lwoo

dd-mm-jjjj

Datum einde aanwijzing lwoo2

dd-mm-jjjj

einde schoolloopbaan vmboBeschikkingsnummer
Getekend namens samenwerkingsverband
Naam
Functie
Handtekening

Datum afgifte


1 Het is niet verplicht om de gegevens van de aanvragende school te vermelden op de TLV. De informatie kan handig zijn als een leerling naar een ander school gaat. De aanvragende school is in het bezit van de documenten die de aanvraag voor lwoo onderbouwen.

2 De aanvraag voor bijzondere groepen kan alleen worden gedaan door een school voor praktijkonderwijs (AMvB integratie lwoo en pro, artikel 15e)

1 Het is niet verplicht om de gegevens van de aanvragende school te vermelden op de TLV. De informatie kan handig zijn als een leerling naar een ander school gaat. De aanvragende school is in het bezit van de documenten die de aanvraag voor lwoo onderbouwen.

2 Een aanwijzing lwoo is in principe geldig gedurende de gehele schoolloopbaan van de leerling binnen het vmbo, tenzij het swv heeft gekozen voor opting out criteria en duur lwoo.
Indien opting out lwoo: de aanwijzing lwoo is minimaal 1 jaar geldig. Als de aanwijzing lwoo wordt afgegeven in de loop van een schooljaar, dan is deze minimaal het lopende schooljaar en het schooljaar daarna geldig.

  • Grensverkeer en verhuizing
  • Afgegeven door samenwerkingsverbandnummer VO….
  • Toelaatbaarheidsverklaring
  • Getekend namens samenwerkingsverband

  • Dovnload 16.01 Kb.