Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Voorganger: ds. W. F. van de Woestijne

Dovnload 48.1 Kb.

Voorganger: ds. W. F. van de Woestijne



Datum14.09.2017
Grootte48.1 Kb.

Dovnload 48.1 Kb.

LITURGIE
Kerstnachtdienst

24 december 2015

in de Grote- of Sint Lambertuskerk te Strijen



c:\users\thuis\documents\jeanette\kerk\evangelisatiecommissie\kerst\posters kerstnachtdienst\herberg-455x341.jpg

Voorganger: ds. W.F. van de Woestijne


Muzikale medewerking: gemengd gelegenheidskoor en leerlingen groep 8 van “De Parel” o.l.v. Bert Priem

Josanne Priem - dwarsfluit

Laurens Priem - piano

Christiaan Riedé – cajón

Hans Viskil - orgel en piano

Muzikaal welkom
Op Toonhoogte 198

1e keer kinderkoor (2x) (solo Lindsey Maris)

2e keer gemengd koor (2x)

3e keer samenzang (2x)
Heer, ontferm U over ons.

Kom en heel ons land.

Reinig met uw vuur.

Raak ons nu aan.

Wij buigen neer en

roepen tot U, Heer.

O, Heer ontferm U over ons. (2x)
Welkomstwoord en mededelingen
Samenzang Gezang 138 (staande)

1. Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:

komt nu, o komt nu naar Bethlehem!

Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren.

Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden die Koning.


3. Het licht van de Vader, licht van den beginne,

zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees:

goddelijk Kind, gewonden in de doeken!

Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden die Koning.
4. O Kind, ons geboren, liggend in de kribbe,

neem onze liefde in genade aan!

U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!

Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden die Koning.
Stil gebed & Votum en Groet (staande)

Samenzang Op Toonhoogte 76

vrouwen Licht in de nacht:

een ster schijnt door de wolken,

dit is de nacht dat zijn leven begon.

’n Sluier van angst en pijn lag op de volken,

totdat Hij kwam en het kwaad overwon.

mannen Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen;

stralend breekt die held’re morgen aan.


Allen Prijs nu zijn naam,

samen met de eng’len.

O, nacht vol licht,

o, nacht dat Jezus kwam.

O nacht vol licht,

o nacht dat Jezus kwam.


vrouwen Wat Hij ons leert

is geven om een ander;

liefde alleen is de weg die Hij wees.

En als Hij spreekt, verbreekt Hij alle banden,

vrij van het juk van verdrukking en vrees.

mannen Uit ons hart en dwars door alle tranen

ontspringt een lied dat jubelt door de tijd.


allen Prijs nu zijn naam,

de naam van alle namen,

en geef Hem glorie

in alle eeuwigheid,

O geef Hem glorie

in alle eeuwigheid.


Koor

 • Een Kind is ons geboren



“De brief van Jezus.....”
Koor

 • Stal van mijn hart (solo Demi van Doorn)


Gebed
Samenzang Gezang 143

1. Stille nacht, heilige nacht!

Davids Zoon, lang verwacht,

die miljoenen eens zaligen zal,

wordt geboren in Bethlehems stal,

Hij, der schepselen Heer,

Hij, der schepselen Heer.
2. Hulploos Kind, heilig Kind,

dat zo trouw zondaars mint,

ook voor mij hebt Ge’U rijkdom ontzegd,

wordt Ge’op stro en in doeken gelegd.

Leer me’U danken daarvoor.

Leer me’U danken daarvoor.


3. Stille nacht, heilige nacht!

Vreed' en heil wordt gebracht

aan een wereld, verloren in schuld;

Gods belofte wordt heerlijk vervuld.

Amen, Gode zij eer!

Amen Gode zij eer!



Schriftlezing Lucas 2 vers 1 t/m 7 (NBG)

De geboorte van Jezus.

En het geschiedde in die dagen, dat er een bevel uitging vanwege keizer Augustus, dat het gehele rijk moest worden ingeschreven. 2 Deze inschrijving had voor het eerst plaats, toen Quirinius het bewind over Syrië voerde. 3 En zij gingen allen op reis om zich te laten inschrijven, ieder naar zijn eigen stad. 4 Ook Jozef trok op van Galilea, uit de stad Nazaret, naar Judea, naar de stad van David, die Betlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, 5 om zich te laten inschrijven met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke zwanger was. 6 En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou, 7 en zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg.
Kinderkoor

 • Wijs mij de weg naar Bethlehem

(solo Marjon v.d. Wetering)

 • Voor U een vraag voor ons een weet

(solo Anne de Haan en Shira Rubenstein)

Samenzang Gezang 135, vers 1 en 2

1. Hoor, de eng'len zingen de eer

van de nieuw geboren Heer!

Vreed op aarde, 't is vervuld:

God verzoent der mensen schuld.

Voegt u, volken, in het koor,

dat weerklinkt de hemel door,

zingt met algemene stem

voor het kind van Bethlehem!

Hoor, de eng'len zingen de eer

van de nieuw geboren Heer!

2. Hij, die heerst op 's hemels troon,

Here Christus, Vaders Zoon,

wordt geboren uit een maagd

op de tijd die God behaagt.

Zonne der gerechtigheid,

woord dat vlees geworden zijt,

tussen alle mensen in

in het menselijk gezin.

Hoor, de eng'len zingen de eer

van de nieuw geboren Heer!


Verkondiging “Is er nog plaats?”

omdat voor hen geen plaats was in de herberg.”


Samenzang Gezang 141

1. Ik kniel aan uwe kribbe neer,

o Jezus, Gij mijn leven!

Ik kom tot U en breng U, Heer,

wat Gij mij hebt gegeven.

O, neem mijn leven, geest en hart,

en laat mijn ziel in vreugd en smart

bij U geborgen wezen.
2. Voor ik als kind ter wereld kwam,

zijt Gij voor mij geboren.

Eer ik een woord van U vernam,

hebt Gij mij uitverkoren.

Voor dat uw hand mij heeft gemaakt,

werd Gij een kindje, arm en naakt,

hebt Gij U mij gegeven.
3. Temidden van de nacht des doods

zijt Gij, mijn zon, verrezen.

O zonlicht, mild en mateloos,

uw gloed heeft mij genezen.

O zon die door het donker breekt

en 't ware licht in mij ontsteekt,

hoe heerlijk zijn uw stralen.

Koor


 • Is er een plaats? (solo Peter Dorst)

 • Love shine a light
Dankgebed, aansluitend gezamenlijk “Onze Vader”

Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.
Kinderkoor
Samenzang Gezang 118 (staande)

1. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.

Verlos mij van mijn bange pijn!

Zie, heel mijn hart staat voor U open

en wil, o Heer, uw tempel zijn.

O Gij, wien aard' en hemel zingen,

verkwik mij met uw heil'ge gloed.

Kom met uw zachte glans doordringen,

o zon van liefde, mijn gemoed!


2. Vervul, o Heiland, het verlangen,

waarmee mijn hart uw komst verbeidt!

Ik wil in ootmoed U ontvangen,

mijn ziel en zinnen zijn bereid.

Blijf in uw liefde mij bewaren,

waar om mij heen de wereld woedt.

O, mocht ik uwe troost ervaren:

doe intocht, Heer, in mijn gemoed!


Zegen
Samenzang “Ere zij God” (staande)

Ere zij God, ere zij God.

In de hoge, in de hoge, in de hoge.

Vrede op aarde, vrede op aarde.

In de mensen een welbehagen.

Ere zij God in de hoge. Ere zij God in de hoge.

Vrede op aarde, vrede op aarde,

vrede op aarde, vrede op aarde.

In de mensen, in de mensen een welbehagen.

In de mensen, een welbehagen, een welbehagen.

Ere zij God. Ere zij God.

In de hoge, in de hoge, in de hoge.

Vrede op aarde, vrede op aarde.

In de mensen een welbehagen.

Amen, amen


Uitleidend koorzang

 • Kom vier het feest met Mij


Collecte

De collecte bij de uitgang is, na aftrek van de kosten voor deze dienst, bestemd voor Vluchtelingenwerk Strijen.



Naar aanleiding van deze dienst of voor iets anders kunt u contact opnemen met een van onderstaande personen:

Ds. W.F. van de Woestijne telefoon 078 – 6741484

Adrie Hoogvliet telefoon 078 – 6742514

Bert Priem telefoon 078 – 6744106

De brief van Jezus ” is na te lezen via www.hervormdstrijen.nl

Wilt u nog eens nagenieten van het gemengd gelegenheidskoor, het kinderkoor van Cbs De Parel, de preek of de samenzang? Dat kan! Voor € 5,- per stuk kunt u een dvd bestellen met daarop de kerstnachtdienst. Om deze te bestellen kunt u mij aanspreken, mailen naar damian.de.jong@hervormdstrijen.nl of bellen naar 078-6743623.
De opbrengst van deze dvd is bestemd voor de stichting Moz Kids, een stichting die weeskinderen in Mozambique opvangt in tehuizen. Samen met een aantal jongeren hoop ik deze zomer de weeshuizen te gaan bezoeken om te helpen met klusjes rondom de huizen en het vermaken en bijscholen van de kinderen.

 

Is er een plaats?


Is er een plaats voor ons,

hier voor de nacht?

En voor het God’lijk Kind, dat wordt verwacht.

Is er een plaats voor ons, waar vind ik rust.

We zijn ten einde raad en uitgeblust.

Is er een plaats voor Hem,

hier voor de nacht?

Voor deze Koningszoon, zo lang verwacht.

Is er een plaats voor Hem in deze stad?

Wie heet Hem welkom in zijn huis en hart?

Is er een plaats voor Hem?

Wordt Hij verwacht?

Zal jouw deur openstaan, ook onverwacht?

Is er een plaats bij jou voor onze Heer?

Loop je bij Hem vandaan of kniel je neer?

 • Voorganger: ds. W.F. van de Woestijne
 • Samenzang Gezang 135, vers 1 en 2
 • Samenzang Gezang 141
 • Dankgebed, aansluitend gezamenlijk “Onze Vader”
 • Samenzang Gezang 118 (staande)
 • Samenzang “Ere zij God” (staande)

 • Dovnload 48.1 Kb.