Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Voorstel van rijkswet van het lid Van Veldhoven tot regeling van de formulieren van afkondiging van wetten en rijkswetten en van kennisgeving door de Koning aan de Staten-Generaal van zijn besluit omtrent enig voorstel van wet of rijkswet

Dovnload 17.78 Kb.

Voorstel van rijkswet van het lid Van Veldhoven tot regeling van de formulieren van afkondiging van wetten en rijkswetten en van kennisgeving door de Koning aan de Staten-Generaal van zijn besluit omtrent enig voorstel van wet of rijkswetDatum05.12.2018
Grootte17.78 Kb.

Dovnload 17.78 Kb.


Voorstel van rijkswet van het lid Van Veldhoven tot regeling van de formulieren van afkondiging van wetten en rijkswetten en van kennisgeving door de Koning aan de Staten-Generaal van zijn besluit omtrent enig voorstel van wet of rijkswet (Rijkswet afkondigings- en kennisgevingsformulieren)

VOORSTEL VAN RIJKSWET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.


Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om, ter uitvoering van additioneel artikel XIX van de Grondwet, regels te stellen over de inhoud van de formulieren van afkondiging van wetten en rijkswetten en van kennisgeving door de Koning aan de Staten-Generaal van zijn besluit omtrent enig voorstel van wet of rijkswet;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
§ 1. Afkondigingsformulieren
Artikel 1
Het formulier van afkondiging van wetten luidt:
“[Naam van de Koning], Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz.
Maakt bekend:

Door de regering en de Staten-Generaal gezamenlijk is, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, vastgesteld:


(inhoud van de wet)
Deze wet zal in het Staatsblad worden geplaatst en dient te worden uitgevoerd door allen die het aangaat.

Gegeven te [plaats], [datum].”.Artikel 2
Het formulier van afkondiging van rijkswetten luidt:
“[Naam van de Koning], Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz.
Maakt bekend:

Door de regering en de Staten-Generaal gezamenlijk is, de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, met inachtneming van de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk, vastgesteld:


(inhoud van de rijkswet)
Deze rijkswet zal in het Staatsblad, in het Afkondigingsblad van Aruba, in het Publicatieblad van Curaçao en in het Afkondigingsblad van Sint Maarten worden geplaatst en dient te worden uitgevoerd door allen die het aangaat.
Gegeven te [plaats], [datum].”.
Artikel 3
Indien het koninklijk gezag wordt uitgeoefend door een regent of door de Raad van State, wordt in het formulier de daardoor nodige wijziging aangebracht.
Artikel 4
Indien op grond van artikel 19 van de Wet op de Raad van State het horen van de Afdeling advisering van de Raad van State onderscheidenlijk de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk achterwege is gebleven, wordt in het formulier de zinsnede “de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord,” onderscheidenlijk “De Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk gehoord,” achterwege gelaten.
Artikel 5
Indien een bij een wet of rijkswet behorende bijlage wordt bekendgemaakt door terinzagelegging, wordt in het formulier na het woord “geplaatst” ingevoegd: , met uitzondering van de bijlage / bijlagen (.....), die ter inzage wordt / worden gelegd bij [locatie],.
§ 2. Formulieren van kennisgeving door de Koning aan de Staten-Generaal van zijn besluit omtrent enig voorstel van wet of rijkswet
Artikel 6
Het formulier van kennisgeving door de Koning aan de Staten-Generaal van zijn besluit omtrent enig voorstel van wet of rijkswet luidt:
“De Koning heeft het voorstel bekrachtigd.”
of:

“De Koning heeft het voorstel niet bekrachtigd.”.


Artikel 7
Indien het koninklijk gezag wordt uitgeoefend door een regent onderscheidenlijk de Raad van State, wordt in het formulier “De Koning” vervangen door “De regent” onderscheidenlijk “De Raad van State”.
§ 3. Overgangs- en slotbepalingen
Artikel 8
Artikel II van de wet van 21 juni 1989 tot wijziging van de Wet op de Raad van State ter aanpassing aan de Grondwet (Stb. 1989, 293) vervalt.
Artikel 9
Deze rijkswet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Artikel 10
Deze rijkswet wordt aangehaald als: Rijkswet afkondigings- en kennisgevingsformulieren.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad, in het Afkondigingsblad van Aruba, in het Publicatieblad van Curaçao en in het Afkondigingsblad van Sint Maarten zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven

De Minister van Veiligheid en Justitie,


De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,


  • VOORSTEL VAN RIJKSWET
  • § 1. Afkondigingsformulieren Artikel 1
  • Artikel 3 Indien het koninklijk gezag wordt uitgeoefend door een regent of door de Raad van State, wordt in het formulier de daardoor nodige wijziging aangebracht. Artikel 4
  • § 2. Formulieren van kennisgeving door de Koning aan de Staten-Generaal van zijn besluit omtrent enig voorstel van wet of rijkswet Artikel 6
  • § 3. Overgangs- en slotbepalingen Artikel 8

  • Dovnload 17.78 Kb.