Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Voorwoord Algemeen Doelstellingen Sportbeleving

Dovnload 163.3 Kb.

Voorwoord Algemeen Doelstellingen SportbelevingPagina1/3
Datum04.05.2017
Grootte163.3 Kb.

Dovnload 163.3 Kb.
  1   2   3

Beleidsplan v.v. ASVB

2012 - 2016188011


Voorwoord

1. Algemeen

2. Doelstellingen

3. Sportbeleving

4. Jeugdbeleid

4.1 Inleiding

4.2 Leeftijdscategorieën

4.3 Technisch beleid jeugd

4.4 Trainers

4.5 Spelsystemen

4.6 Evaluatie

5. Organisatie

5.1 Algemene ledenvergadering

5.2 Algemeen bestuur

5.2.1 Samenstelling algemeen bestuur

5.2.2 Taken & bevoegdheden algemeen bestuur

5.3 Jeugdcommissie

5.3.1 Samenstelling jeugdcommissie

5.3.2 Taken & bevoegdheden jeugdcommissie

5.4 Activiteitencommissie

5.5 Algemeen bestuur

5.5.1 Terreinwerkzaamheden

5.6 Consul

5.7 Kantinecommissie

6. Technisch beleid

6.1 Inleiding

6.2 Technisch beleid senioren

6.3 Opleiding & vorming

6.4 Voetbaltechnische structuur

6.4.1 Inleiding voetbal

6.4.2 Doelstelling

6.4.3 Kwaliteit

6.4.4 Prestatie voetbal

6.4.5 Recreatie voetbal

6.5 Trainingsfaciliteiten

6.5.1 Velden

6.5.2 Trainers

6.5.3 Materiaal

6.5.4 Opleiding

6.5.5 Persoonlijke begeleiding

6.5.6 Ontspanning

6.5.7 Vergroting spelvreugde

7. Sponsoring

8. Financiën

9. Diversen

9.1 Delegatie van bevoegden

9.2 Toetsing & bijstellen van beleidsplan

9.3 Zittingsduur bestuursleden

9.4 Vertrouwenscommissie

Bijlagen:

Bijlage 1: Reglement kader v.v. ASVB

Bijlage 2: Richtlijnen gebruik accommodatie & materialen

Bijlage 3: Huisreglement v.v. ASVB

Bijlage 4: Model bestuursreglement 'alcohol in sportkantines'

Voorwoord


De voetbalvereniging ASVB bestaat in 2012 reeds 67 jaar. In deze periode heeft ASVB alle facetten meegemaakt die een vereniging mee kan maken. Hoogte - en dieptepunten hebben we gekend.

Om ASVB 75 jaar te laten bestaan is het nodig dat een aantal zaken worden geherstructureerd en anders worden neergezet dan tot nu toe werd gedaan. Dit moet een positieve trend worden die in alle geledingen van de vereniging voelbaar moet zijn. Om deze trend in gang te zetten heeft het bestuur een beleidsplan opgesteld, wat een positieve impuls moet zijn om de komende jaren verder te kunnen. Het beleidsplan is een invulling van de visie die het Algemeen Bestuur heeft gekozen.
ASVB wil op langere termijn met de prestatiegerichte elftallen op een zo hoog mogelijk niveau uitkomen.
Om dit beleidsplan in te kunnen vullen zijn doelstellingen geformuleerd. Deze doelstellingen zijn de piketpaaltjes waarbinnen het Bestuur haar visie denkt te verwezenlijken.
Het realiseren van deze visie bereik je niet zomaar. Voor goede prestaties heb je namelijk goede spelers nodig. En alleen met goede spelers ben je er nog niet. De spelers moeten trainen, hebben goede omstandigheden nodig en moeten zich thuis voelen.
Het beoefenen van een sport in competitieverband schept nu eenmaal verplichtingen; daarbij spreekt het voor zich dat naar het maximaal haalbare resultaat wordt gestreefd binnen de randvoorwaarden die men zich als vereniging stelt.
Het streven naar een bepaald prestatieniveau betekent dat eisen zullen moeten worden gesteld aan de verenigingsstructuur, de organisatie, het kader, de accommodatie etc.

Daarvoor zijn er binnen een vereniging veel werkzaamheden te verzetten. Daarbij wordt altijd een beroep gedaan op vrijwilligers, die de vereniging een warm hart toedragen.
Het voortbestaan van een vereniging hangt in grote mate af van de zorg voor de continuïteit. Daarbij is belangrijk dat:


 • veel aandacht wordt besteed aan de instroom (jeugd)

 • het veteranenvoetbal binnen de vereniging wordt bevorderd en een klimaat wordt/blijft geschapen waardoor iedereen zich “thuis” voelt bij ASVB.

Dit beleidsplan is bedoeld om zowel voor de jeugd, als voor de senioren een kader te scheppen waar binnen de v.v. ASVB wil trachten de continuïteit van de vereniging te waarborgen gecombineerd met een maximaal prestatieniveau.
2. Doelstellingen.
Om de visie, zoals die in het voorwoord is genoemd gestalte te geven, zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:


 • Streven binnen de selecties van jeugd, (dames) en heren naar deelname in de competities in een zo hoog mogelijke klasse.

 • Meer aandacht besteden aan het recreatieve voetbal (lagere elftallen) zowel bij de jeugd, als senioren, opdat de verenigingsbinding vergroot wordt.

 • Onderhouden, verbeteren en zo nodig uitbreiden van de trainingsmaterialen, zodat de leden in staat worden gesteld zich qua voetbalniveau te verbeteren en op een goede wijze op wedstrijden voor te bereiden.

 • Het creëren van een zodanige financiële positie dat benodigde investeringen op een verantwoorde wijze kunnen plaatsvinden met behoud van een sluitende exploitatie.


Dit beleidsplan mag niet strijdig zijn met de reglementen van de KNVB, de statuten en/of het huishoudelijke reglement van de vereniging.
Ingeval er niettemin sprake is van strijdigheid prevaleren de statuten en vervolgens het huishoudelijke reglement. Het bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het beleidsplan en de noodzakelijke bijstellingen.

In de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering legt het bestuur rekening en verantwoording af met betrekking tot de uitvoering van het beleidsplan.
3. Sportbeleving
Vroeger was het voetballen op een voor ieder individu zo hoog mogelijk niveau meer vanzelfsprekend dan nu. Men begon in de jeugd, streefde daarbij naar het spelen in het hoogste elftal in de betreffende jeugdcategorie, waar de leeftijd mee correspondeerde.

Die ambitie zette men door bij de senioren om als de jaren gingen tellen de carrière stap voor stap af te bouwen in een elftal met steeds stijgende nummering. Het zogenaamde “veteranen-elftal” vormde daarbij veelal het decor van de laatste voetbaldaden.
In de jeugd is deze ontwikkelingswijze nog steeds van belang om de doorstroming naar de selectie zo klein mogelijk te maken. Bij de senioren is presteren op een zo hoog mogelijk niveau lang niet meer vanzelfsprekend.
Er is een onderscheid tussen het op selectieniveau kunnen spelen en willen spelen. Het op het hoogste clubniveau spelen is namelijk geen vrijblijvende zaak. Het brengt verplichtingen met zich mee onder andere in het verrichten van veel en regelmatig trainingswerk en een gedegen en serieuze wedstrijdvoorbereiding. Daarnaast moet men om op niveau te kunnen blijven presteren zich zo nu en dan eens wat ontzeggen. Een discipline die niet zomaar door iedereen kan worden opgebracht.
4. Jeugdbeleid
4.1 Inleiding
Voor alle elftallen in de jeugd geldt dat ze in het teken staan van de doelstelling van de opleiding. Dit houdt in dat men ook bij de kwalitatief mindere elftallen geen concessies zal doen aan de doelstelling. Kortom iedere jeugdspeler dient zich positief te ontwikkelen. Indien de kwantiteit en de kwaliteit aanwezig is zal men ook hier per leeftijdsgroep een selectie moeten vormen. M.a.w. spelers op hun niveau laten voetballen. Een goede speler die te laag wordt ingedeeld zal op termijn lui in het veld worden, andersom een speler met minder voetbalkwaliteiten die te hoog wordt ingedeeld zal wekelijks op de tenen moeten lopen en zo ook het spelplezier sneller verliezen.
4.2 Leeftijdscategorieën
De teams worden ingedeeld op basis van leeftijd, te weten:


 • F-pupillen: 6-9 jaar

 • E-pupillen: 9-11 jaar

 • D-pupillen: 11-13 jaar

 • C-junioren: 13-15 jaar

 • B-junioren: 15-17 jaar

 • A-junioren: 17-19 jaar

 • Senioren: vanaf 19 jaar

Als er binnen deze kaders meerdere elftallen vertegenwoordigd zijn zal er op niveau gekeken gaan worden. Zodat ieder kind, met kinderen rond zijn eigen niveau, zich kan ontwikkelen. In uitzonderingsgevallen kan een jeugdlid op basis van vaardigheden hoger of lager worden ingedeeld. (Dit betekend dat spelers met uitzonderlijke kwaliteiten in overleg ook door kunnen stromen naar een hoger elftal). Dit wordt eerst besproken met desbetreffende trainers, de jeugdcoördinator en de ouder(s).


4.3 Technisch beleid jeugd
Het technisch jeugdbeleid dient te allen tijde in het teken te staan van het opleiden. De ontwikkeling van de individuele speler staat in alle gevallen voorop en dus boven het belang van het team. Simpel gezegd:


 • Doelstelling is dat ieder jeugdlid, zowel individueel als in team verband, zich positief ontwikkeld.

 • Het streven is met de jeugdteams steeds op het hoogst mogelijke niveau te spelen.

 • Het zou daarom goed zijn een spelersvolgsysteem in te voeren. Met dit systeem wordt beoogd systematisch de ontwikkeling vast te leggen van alle spelers vanaf de F-pupillen t/m de A-junioren.


4.4 Trainers
Binnen ASVB willen wij de kwaliteit van voetbal verbeteren. Dit houdt in dat jeugdtrainers een pupillen/junioren trainers cursus gevolgd hebben of bereid zijn dit in het seizoen te volgen.

Indien ASVB deze cursus bekostigd, dient de trainer zich voor 2 jaar (pupillen cursus) of 3 jaar (junioren cursus) als trainer/leider aan de club te verbinden.


Een trainer kan 1 maal met een groep mee gaan naar een hoger elftal, dit houdt in dat een trainer b.v. 2 jaar de F-pupillen doet en daarna mee kan naar de E-pupillen. Het is daarna niet mogelijk om vervolgens mee te gaan naar de D-pupillen. Dit om te voorkomen dat spelers constant dezelfde trainer boven zich hebben, het is belangrijk voor de ontwikkeling dat de spelers verschillende trainers krijgen met verschillende ideeën over trainingsopvattingen en oefenvormen.
4.5 Spelsystemen
De A-junioren dienen het zelfde systeem te spelen als de selectie, dit om de doorstroom naar de selectie te versoepelen. Dit moet echter wel binnen de mogelijkheden liggen binnen het spelers materiaal wat in dat jaar voorhanden is.

De C- en de B- junioren moeten verschillende systemen kunnen spelen. Dit betekent dan ook dat hier op getraind en gespeeld dient te worden.De jeugdcoördinator wordt geacht dit alles te bewaken en ondersteuning te bieden daar waar nodig of gevraagd wordt.
Het is de taak van de technische commissie (TC) potentiële trainers te benaderen en dit te doen naar aanleiding van het profiel en kennis voor desbetreffende categorie. Deze zullen dan ook de eerste oriënterende gesprekken voeren met de kandidaten. Als de TC er van overtuigd is dat ze de gewenste kandidaat hebben gevonden word dit aangegeven aan het jeugdbestuur. Die zal op haar beurt de bij komende financiële zaken moeten afhandelen. De aanbeveling van de TC is bindend, tenzij bestuur en trainer er op financieel vlak niet uit komen.
4.6 Evaluatie
Er wordt bij pupillen 4x per lopend seizoen een evaluatie moment genomen om de voortgang voor zowel spelers en trainer door te nemen. (Te weten november, januari, maart en mei.) Dit wordt in een document vastgelegd. De gesprekken zullen gevoerd worden met desbetreffende trainer, jeugdcoördinator en minimaal 1 lid van de TC.
Bij de junioren wordt 2x per lopend seizoen geëvalueerd. Data ’s worden vooraf aangekondigd door de jeugdcoördinator. (Te weten december en mei). De gesprekken zullen gevoerd worden met desbetreffende trainer, jeugdcoördinator en minimaal 1 lid van de TC.
De jeugdcoördinator is het aanspreekpunt voor de gehele trainersstaf van de jeugd. Dit betekent dat als betreffende trainer vragen heeft met betrekking tot oefenstof, spelers ofwel er iets geregeld of besteld moet worden, omdat het wenselijk is voor de ontwikkeling van de jeugd, wordt dit bij de jeugdcoördinator aangedragen, die vervolgens de verdere stappen zal ondernemen.
In februari zullen de gesprekken plaats vinden met de huidige trainers, jeugdcoördinator en minimaal 1 lid va de TC over het volgende seizoen.

5. Organisatie
5.1 Algemene Ledenvergadering
Het hoogste orgaan binnen de vv ASVB is de Algemene Ledenvergadering. Zij vergadert tenminste 1 keer per jaar en wel voor 1 september. De bevoegdheden van de Algemene Ledenvergadering zijn statutair bepaald. Zij beslist onder meer over zaken (overeenkomstig de statuten) als:


 • Benoeming, schorsing en ontslag bestuursleden.

 • Het aangaan van geldleningen.

 • De vaststelling van de contributie.


5.2 Algemeen Bestuur
5.2.1 Samenstelling Algemeen Bestuur
De samenstelling van het algemeen bestuur ziet er als volgt uit:


 • Voorzitter (Dagelijks bestuur)

 • Secretaris (Dagelijks bestuur)

 • Penningmeester (Dagelijks bestuur)

 • Bestuurslid activiteitencommissie & kantine

 • Bestuurslid jeugdzaken

 • Bestuurslid accommodatie & materialen

 • Bestuurslid commerciële zaken
   1. Taken en Bevoegdheden Algemeen Bestuur

Het bestuur heeft de volgende taken en bevoegdheden geformuleerd:
 • Heeft eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding van de vereniging.

 • Rekening en verantwoording afleggen aan de algemene ledenvergadering.

 • Bepaalt het financiële beleid van de vereniging.

 • Draagt ervoor zorg dat de voetbalsport conform het beleidsplan van de vereniging wordt beoefend.

 • Het vertegenwoordigen van de vereniging in de organen van de voetbalbond.

 • Bewaakt de statuten van de vereniging.

 • Zorgt ervoor dat het kader in de vereniging op peil blijft en zijn deskundigheid vergroot

 • Ziet het als haar primaire taak de samenhang in de vereniging te behouden en te vergroten.

 • Tracht de persoonlijke binding van een lid met de vereniging optimaal te maken.

 • Bewaakt de plaats van de vereniging binnen de Blijhamster samenleving.

 • Is verantwoordelijk voor de evaluatie en bijstelling van het beleidsplan.

 • Draagt ervoor zorg dat voor het kader dat functioneert onder het bestuur, een taakomschrijving of een op papier gestelde instructie aanwezig is en ziet toe dat deze wordt nageleefd.

 • Draagt ervoor zorg dat het kader, dat functioneert onder het bestuur, bestaat uit deskundige en acceptabele personen en tracht de deskundigheid te verbeteren door opleidingen, zowel intern als extern.

 • Draagt zorg voor het scheppen van een klimaat waarbinnen de leden van ASVB zich in het algemeen, en zij die een functie vervullen in het bijzonder zich thuis voelen bij de vereniging.

 • Draagt ervoor zorg dat er wekelijks kan worden getraind en stelt hiervoor in overleg met de jeugdcommissie en technische commissie een trainingsschema en kleedkamerindeling op.

 • Bevordert het naleven van het “Beleidsplan”

 • Draagt ervoor zorg dat tijdens de winterstop sportieve en andere ontspanningsmogelijkheden worden geboden.

 • Bevordert dat eerstejaars en tweedejaars senioren als voormalige jeugdspelers op adequate wijze worden begeleid.

 • Draagt ervoor zorg dat van tijdens sportbeoefening opgelopen ernstig letsel, waarbij doktershulp noodzakelijk was, melding wordt gemaakt aan de secretaris van de vereniging.

 • Draagt ervoor zorg dat het Algemeen Bestuur waar nodig op waardige wijze wordt vertegenwoordigd.

De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur is elke donderdag avond aanwezig in de bestuurskamer (inloop uur). Het Algemeen bestuur vergadert in de regel iedere 3e maandag van de maand.


Het hoofdbestuur is over het door haar gevoerde beleid verantwoording schuldig aan de Algemene Ledenvergadering.  1. Jeugdcommissie


5.3.1 Samenstelling Jeugdcommissie
De jeugdcommissie dient te bestaan uit 3 tot 5 leden waarin de volgende taken worden vervuld:


 • Jeugdcoördinator tevens voorzitter

 • Wedstrijdsecretaris jeugd

 • Secretaris

 • Lid

 • Lid

In principe is de zittingsduur van een jeugdcommissielid niet beperkt in tijd. Kandidaat leden voor de jeugdcommissie worden na instemming van het Algemeen Bestuur benoemd.


5.3.2 Taken en bevoegdheden jeugdcommissie
De jeugdcommissie heeft de volgende taken en bevoegdheden:


 • Leiding geven aan het jeugdvoetbal en ervoor zorgen dat de voetbalsport conform het Beleidsplan van de vereniging wordt beoefend.

 • Advisering aan het bestuur over het jeugdbeleid van de vereniging in het bijzonder.

 • Advisering aan het bestuur over het aanstellen van personen ten behoeve van het jeugdvoetbal.

 • De jeugdcommissie legt verantwoording af aan het bestuur.

 • Zorg dragen dat voor het kader dat functioneert onder de jeugdcommissie een taakomschrijving of een op papier gestelde instructie aanwezig is en ziet toe dat deze wordt nageleefd.

 • Zorg dragen dat het kader, dat functioneert onder de jeugdcommissie bestaat uit deskundige en acceptabele personen en tracht de deskundigheid te verbeteren door opleiding, zowel intern als extern.

 • Zorg dragen dat er wekelijks kan worden getraind en stelt hiervoor in overleg met het bestuur een trainingsschema op.

 • Zorgen voor ondersteuning van financiële acties ter dekking van de kosten van de jeugdactiviteiten.

 • Ervoor zorgen dat tijdens de winterstop ontspanningsmogelijkheden worden geboden.

 • Bevorderen dat over jeugdspelers, die overgaan naar de senioren, op de juiste wijze worden geadviseerd.

 • Beoordelen van de reden van op te leggen schorsingen / maatregelen aan jeugdspelers buiten wedstrijdverband en bepalen van de strafmaat.

 • Zorg dragen dat van tijdens sportbeoefening opgelopen ernstig letsel, waarbij doktershulp noodzakelijk was, melding wordt gemaakt aan de secretaris van de vereniging.

 • Zorg dragen voor de uitvoering van het reglement voor de uitgereikte trainingspakken.

 • Zorg dragen voor dat de jeugdcommissie, waar nodig, op waardige wijze wordt vertegenwoordigd.


5.4 Activiteiten commissie
Het is van het grootste belang dat leden en donateurs zich thuis voelen en zich optimaal betrokken voelen bij A.S.V.B. Dit wordt bereikt door, naast voetbal, zo veel mogelijk activiteiten te organiseren die deze groep aan de club bindt.

Er is een activiteitencommissie die onder verantwoordelijkheid van het bestuur zorgt voor voldoende vertier voor de spelers tijdens voetbal loze periodes of afgelastingen.

In september van elk jaar stelt de activiteitencommissie haar jaarprogramma samen en legt dit, vergezeld van een begroting, ter goedkeuring voor aan het bestuur.

De activiteitencommissie is onder meer belast met de organisatie van:
 • instuifmiddag voor de jeugd

 • sinterklaasviering

 • Oudejaarsloop

 • verloting

 • oliebollenactie

 • etc, etc,

De activiteitencommissie legt verantwoording af aan het bestuurslid sponsoring en externe contacten.


5.5 Algemeen beheer
Het bestuur dient de accommodatie als een goed huisvader te beheren.

Van trainers en begeleiding wordt verwacht dat ze erop toezien dat de speelvelden, trainingsvelden, opstallen en materialen worden gebruikt waarvoor ze zijn bedoeld.

Op het sportpark vinden bijna dagelijks trainingen en wedstrijdactiviteiten plaats. Een goede voortgang van deze activiteiten dient te zijn gewaarborgd. Daartoe zullen de werkzaamheden aan terreinen, opstallen en materialen goed moeten worden georganiseerd.
Er is een commissie Onderhoud onder leiding van betreffende bestuursleden. Voor de commissie worden bij voorkeur leden gevraagd die werkzaam zijn (geweest) in de bouw, cultuurtechniek en installatietechniek. De commissie zorgt onderling voor een evenwichtige taakverdeling.
5.5.1 Terreinwerkzaamheden:
De volgende werkzaamheden vallen onder het terreinonderhoud:


 • Verven, bijwerken van opstallen en materialen.

 • Onderhoud reclameborden.

 • Overige (kleine) onderhoudswerkzaamheden.

 • Verlichting trainingsvelden.

 • Onderhoud losse doelen.

De commissie Onderhoud zorgt voor de werving van voldoende vrijwilligers om deze taken uit te voeren.

Het schoonmaken van de kleedaccommodatie vindt plaats onder leiding van een lid van de commissie Onderhoud.
5.6 Consul
Er is een door de KNVB aangestelde consul die is belast met het beoordelen van de bespeelbaarheid van de velden, dit met het oog op de weersomstandigheden en weersverwachtingen. De consul is bevoegd geheel zelfstandig te beslissen over de bespeelbaarheid van de velden, hij dient dit te communiceren met de wedstrijdsecretaris.

Conform de regels van de KNVB maakt de consul geen deel uit van het Algemeen bestuur.
5.7 Kantinecommissie
Er is een kantinecommissie onder leiding van betreffende bestuursleden. Deze commissie draagt zorg voor het ‘runnen’ van de kantine in de ruimste zin van het woord, zoals:


 • zorg voor de personele bezetting.

 • zorg voor inkoop.

 • zorg voor het schoonmaken van de kantine

 • zorg voor de wekelijkse schrobbeurt

 • zorg voor de financiën

Dit alles zoals verwoord in een exploitatie opzet voor de kantine en het daarbij behorend werkplan.


6. Technisch beleid
6.1 Inleiding
De rode draad van de opleiding bij ASVB is het te voeren “Technisch Beleid”, d.w.z. het gekozen systeem is bindend. Tevens dient de opleiding afgestemd te zijn op het eerste elftal, d.w.z. men zal rekening moeten houden met het feit dat we jeugdspelers op termijn af willen leveren die geschikt zijn om de huidige spelers van het eerste elftal te kunnen opvangen c.q. te vervangen.
De trainer van de selectie en de technisch jeugdcoördinator zijn de belangrijkste opleidingsfunctionarissen binnen ASVB. Zij voorzien gevraagd en ongevraagd de trainers van respectievelijk de senioren en junioren van advies, oefenstof etc.

Zij vormen het eerste aanspreekpunt voor andere trainers en leiders op voetbaltechnisch gebied.

Zij dragen er mede zorg voor dat het technisch beleid binnen ASVB overeenkomstig de afgesproken richtlijnen wordt uitgevoerd.
6.2 Technisch beleid senioren
Het eerste en tweede elftal worden aangemerkt als prestatiegericht. Vooral het tweede elftal zal volledig in het teken moeten staan van de opleiding van jonge voetballers welke geschikt worden geacht op termijn voor het eerste elftal in aanmerking te komen. In het tweede dienen ook een aantal oudere spelers te worden opgenomen die geschikt en bereid zijn hun ervaringen over te dragen aan deze jonge voetballers.

De niet als prestatiegericht aangemerkte elftallen vormen de recreatieve elftallen. Periodiek vindt er trainers- en leidersoverleg plaats.
6.3 Opleiding en vorming
Het doel van opleiden en vormen is; “Een continu proces van vooruitgang in zowel individuele- als collectieve vaardigheden”.
Hierdoor moet het op lange termijn mogelijk worden om met de prestatiegerichte elftallen van ASVB continu op het hoogste mogelijke niveau uit te komen. Bij deze doelstelling moet men rekening houden met het volgende:
Het voetbal wordt als prestatiesport beoefend. Hierbij wordt het hoogste niveau nagestreefd, waarbij rekening wordt gehouden met het technisch beleid, aanwezige potentieel en doelstelling van het elftal ( bijv. verschil tussen de prestatiegerichte elftallen en de recreatieve elftallen)
Gestreefd wordt naar een zo goed mogelijke sportopvoeding en begeleiding van (jeugd) spelers. Een evenwichtige ontwikkeling van de individuele speler op geestelijk, sociaal en sportief vlak. Correct en sportief gedrag moet op elk moment en in elke situatie worden bevorderd en nagestreefd.
Een goede band van spelers en begeleiding wordt bevorderd door het organiseren van nevenactiviteiten, gericht op het samen bezig zijn.
Schoolprestaties gaan voor voetbalprestaties.
Het positief uitdragen van de goede naam van ASVB naar buiten toe wordt gezien als een verplichting.
Elk lid van de vereniging verdient een respectvolle behandeling.
De spelende leden van ASVB beoefenen de voetbalsport uit liefhebberij en ontspanning. Bij deze uitoefening van de sport zullen ze worden begeleid door veelal onbetaalde vrijwilligers.
Ook voor dit kader geldt dat ze puur als hobby de verschillende werkzaamheden verrichten.
  1   2   3

 • 4.2 Leeftijdscategorieën 4.3 Technisch beleid jeugd 4.4 Trainers 4.5 Spelsystemen 4.6 Evaluatie
 • 5.2.2 Taken bevoegdheden algemeen bestuur 5.3 Jeugdcommissie 5.3.1 Samenstelling jeugdcommissie 5.3.2 Taken bevoegdheden jeugdcommissie
 • 6. Technisch beleid 6.1 Inleiding 6.2 Technisch beleid senioren 6.3 Opleiding vorming 6.4 Voetbaltechnische structuur
 • 6.5 Trainingsfaciliteiten 6.5.1 Velden 6.5.2 Trainers 6.5.3 Materiaal 6.5.4 Opleiding
 • 9. Diversen 9.1 Delegatie van bevoegden 9.2 Toetsing bijstellen van beleidsplan 9.3 Zittingsduur bestuursleden
 • Bijlage 3: Huisreglement v.v. ASVB Bijlage 4: Model bestuursreglement alcohol in sportkantines
 • ASVB wil op langere termijn met de prestatiegerichte elftallen op een zo hoog mogelijk niveau uitkomen.
 • 4. Jeugdbeleid 4.1 Inleiding
 • 4.2 Leeftijdscategorieën
 • 4.3 Technisch beleid jeugd
 • 5. Organisatie 5.1 Algemene Ledenvergadering
 • 5.2 Algemeen Bestuur 5.2.1 Samenstelling Algemeen Bestuur
 • Taken en Bevoegdheden Algemeen Bestuur
 • Jeugdcommissie 5.3.1 Samenstelling Jeugdcommissie
 • 5.3.2 Taken en bevoegdheden jeugdcommissie
 • 5.5.1
 • 6. Technisch beleid 6.1
 • 6.2 Technisch beleid senioren
 • 6.3 Opleiding en vorming

 • Dovnload 163.3 Kb.