Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Voorwoord

Dovnload 274.12 Kb.

VoorwoordPagina1/11
Datum19.04.2017
Grootte274.12 Kb.

Dovnload 274.12 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
ONDERZOEKSRAPPORT SOUNDS TILBURG

Voorwoord___________________________________________________


Het team aan het woord

Voor dit onderzoek hebben we als projectgroep zelf een opdrachtgever mogen zoeken. Na wat gebrainstormd te hebben, kwamen we uit bij de muziekspeciaalzaak Sounds in Tilburg. De eigenaar, Maarten Koehorst, gaf ons richting aan het onderzoek. Hij wilde weten of er naast de fysieke winkel behoefte was aan een webshop vanuit zijn klantenbestand. Dit rapport toont de resultaten van het onderzoek uitgevoerd door zes CO IEMES studenten uit de klas CO2A van Fontys ACI.


Het onderzoek zal antwoord geven op de vraag die Maarten Koehorst ons gesteld heeft. Het gehele onderzoek door zullen zaken worden toegelicht die belangrijk zijn voor het begrijpen en lezen van het onderzoeksrapport. De onderzoeksvraag bestaat uit een hoofdvraag en een aantal deelvragen waarop we in dit onderzoek antwoord zullen geven. Uiteindelijk hebben we een adviesconcept ontwikkeld voor de muziekspeciaalzaak Sounds.

Graag willen wij Maarten Koehorst nog bedanken voor zijn tijd en medewerking.Nine Seelen
Tijn van Kessel
Mark Schouten
Lianne van Lierop
Elke Teurlinckx


Robin Alers

Managementsamenvatting_____________________________________

Dit onderzoek is opgesteld naar aanleiding van de vraag van M. Koehorst of een webwinkel aansluit bij de behoeften van de klant. Het is opgezet als opdracht vanuit Fontys Hogescholen voor de studenten van CO-IEMES leerjaar 2.Doel


Het onderzoek kent de volgende doelstelling:


 • Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de behoeften van de klanten van Sounds. Op basis hiervan moet een advies en concept worden geleverd dat haalbaar en acceptabel is voor Sounds en gebaseerd is op de informatie die in het onderzoek zelf is vergaard.

Hierbij zijn de volgende hoofd en deelvragen opgesteld:
 • Hoofdvraag:

 • Sluit een webwinkel aan bij de behoeften van de huidige klant van Sounds?

 • Deelvragen:

 • Wat is een webwinkel?

 • Hoe ziet de concurrentie eruit voor Sounds?

 • Wat zijn de behoeften van de huidige klanten van Sounds?Conclusie


Uit het onderzoek is gekomen dat de klanten van Sounds Tilburg geen behoefte hebben aan een webwinkel en dat de fysieke winkel belangrijker is dan het gemak dat een webshop te bieden heeft. Er wordt veel waarde gehecht aan de volgende zaken:


 • Persoonlijke communicatie/service

 • Sfeer

 • Comfort

 • Beschikbaarheid

Op basis van deze termen is de aanbeveling voor Sounds Tilburg om niet in te zetten op het opzetten van een webwinkel en actief bezig te gaan met de fysieke elementen van de winkel, zoals hierboven genoemd. Vanuit deze begrippen en deze conclusie is het concept Fyziek ontwikkeld. Dit concept focust zich op het fysieke aspect van muziek (verkoop). Kernwoorden hierin zijn:
 • Lokaal

 • Persoonlijk

 • Sfeer

Inhoudsopgave________________________________________________

VOORWOORD 1MANAGEMENTSAMENVATTING 2
LEESWIJZER 4
HOOFDSTUK 1: ACHTERGROND 6
HOOFDSTUK 2: AANLEIDING 10
HOOFDSTUK 3: METHODEN DESKRESEARCH 12
HOOFDSTUK 4: RESULTATEN DESKRESEARCH 14
4.1 AFBAKENING VAN BEGRIPPEN 14
4.2 DEELVRAAG 1: WAT IS EEN WEBWINKEL 16
4.3 DEELVRAAG 2: HOE ZIET DE CONCURRENTIE ERUIT VOOR SOUNDS 18
4.4 SAMENVATTING 23
HOOFDSTUK 5: METHODEN FIELDRESEARCH 24
5.1 DATAVERZAMELINGMETHODEN 24
5.2 POPULATIE EN STEEKPROEFGROOTTE 24
5.3 DATA-ANALYSE METHODE 28
5.4 BETROUWBAARHEID EN VALIDITEIT 28
HOOFDSTUK 6: RESULTATEN FIELDRESEARCH 29
HOOFDSTUK 7: CONCLUSIES 31
HOOFDSTUK 8: AANBEVELINGEN 32
OPMERKINGEN OVER HET RAPPORT 33
LITERATUURLIJST 34
BIJLAGEN A T/M F 41

Leeswijzer______________________________________________


Structuur van het rapport

Het onderzoeksrapport betreffende Sounds Tilburg zal bestaan uit acht hoofdstukken die inhoudelijk van belang zijn voor het rapport. Hoofdpunten zullen in het verslag zelf te vinden zijn, eventuele toelichtingen (grafieken e.d.), zullen als bijlage bij het rapport worden gevoegd. Evenals de complete conceptuitwerking die voort is gekomen uit het onderzoek en het advies.


Hoofdstuk 1 zal bestaan uit een beschrijving van de opdrachtgever. Zaken als de missie en visie van Sounds zullen aan bod komen en geschiedenis die als belangrijk wordt geacht tot het begrijpen van het onderzoek. Ook zullen trends en ontwikkelingen (internationaal) die zich binnen de branche van de opdrachtgever afspelen, of van belang kunnen zijn voor de branche worden besproken.
Hoofdstuk 2 zal bestaan uit een probleemanalyse. Middels deze analyse zullen de hoofd- en deelvragen worden benoemd en toegelicht. De doelstelling van het onderzoek zal ook duidelijk worden gemaakt in dit hoofdstuk.
Hoofdstuk 3 zal uitleg geven over de methoden van onderzoek voor deskresearch. De gekozen methodes zullen worden benoemd en onderbouwd waarna er zal worden aangegeven welke deelvraag/deelvragen worden beantwoord middels deskresearch. Ook zal er toelichting worden gegeven over hoe voor, na en tijdens het onderzoek de betrouwbaarheid en validiteit is gewaarborgd.
Hoofdstuk 4 zal de resultaten van deskresearch bevatten. Deelvragen, die onderzocht zijn middels deskresearch, zullen worden beantwoord. Eveneens worden relevante begrippen voor het onderzoek onderzocht.
Hoofdstuk 5 gaat over de methoden van fieldresearch. Hierin zullen de deelvragen benoemd worden die met fieldresearch zijn onderzocht. Er worden tevens specifieke dataverzamelingsmethoden genoemd en het verloop van de dataverzameling. De keuze van de steekproeftrekking en de populatie zullen worden behandeld. De methoden van dataverzameling (vragenlijsten van interviews en enquêtes) zullen expliciet worden behandeld en gemaakte keuzes zullen worden verantwoord. Aanpassingen met betrekking tot fieldresearch die gemaakt zijn tijdens het onderzoek zullen ook in dit hoofdstuk worden verklaard en verantwoord.
Hoofdstuk 6 zal in gaan op de deelvragen die met fieldresearch zijn onderzocht. In dit hoofdstuk zal alleen de verzamelde data worden behandeld die als hoofdzaak dient voor het onderzoek, zoals de enquêtes. Eventuele andere fieldresearch die dient ter onderbouwing van specifieke deelvragen, maar als minder belangrijk wordt geacht zal te vinden zijn in de bijlagen.
Hoofdstuk 7, in dit hoofdstuk worden de resultaten van desk- en fieldresearch besproken. Aan de vergaarde data zullen conclusies worden verbonden, deze conclusies vormen de basis voor het advies en concept. Ook zal de hoofdvraag van het onderzoek worden beantwoord.
Hoofdstuk 8 zal bestaan uit het advies voor Sounds Tilburg en de aanbevelingen die daarbij horen. Dit zal gebeuren op basis van de conclusies die uit het onderzoek zijn getrokken in hoofdstuk 7. Het concept dat is ontwikkeld zal niet in dit hoofdstuk worden toegelicht, deze zal te vinden zijn in de bijlagen. Aan het eind van hoofdstuk 8 zal worden verwezen naar de precieze bijlage waarin het concept zit.
Het rapport zal volgens de APA richtlijnen worden onderbouwd. De aangehouden richtlijnen voor de bronvermelding zoals die zijn toegepast in dit rapport zijn hier te vinden: http://drcwww.uvt.nl/its/voorlichting/handleidingen/bibliotheek/apa.pdf
Het verslag bevat 30 pagina’s met inhoudelijke informatie over het onderzoek. Daarnaast bevat het een literatuurlijst en bijlagen A t/m F. Het totale rapport bevat (alles meegerekend) 53 pagina’s.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

 • Managementsamenvatting_____________________________________
 • Conclusie
 • Inhoudsopgave________________________________________________ VOORWOORD 1
 • Leeswijzer______________________________________________

 • Dovnload 274.12 Kb.