Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Vraag van de heer Werner Janssen aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "auto's op aardgas" (nr. 1976)

Dovnload 8.96 Kb.

Vraag van de heer Werner Janssen aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "auto's op aardgas" (nr. 1976)Datum14.09.2017
Grootte8.96 Kb.

Dovnload 8.96 Kb.

02 Vraag van de heer Werner Janssen aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "auto's op aardgas" (nr. 1976)

02.01 Werner Janssen (N-VA):

Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, in de beleidsverklaring omtrent Mobiliteit staat onder punt 1.1 te lezen dat het wagenpark van de federale overheid de komende jaren drastisch moet vergroenen. Zo wil men bij de aankoop van alle nieuwe federale dienstvoertuigen bij voorkeur kiezen voor elektrische, hybride of CNG-aangedreven voertuigen.

Elektrische en hybride wagens zijn zeker gekend door de vele reclame die ervoor wordt gemaakt. Auto’s uitgerust met CNG, gecomprimeerd aardgas, zijn minder gekend. Nochtans bieden zij veel voordelen die, naargelang de bron, worden uitgedrukt in uiteenlopende percentages. In vergelijking met klassieke brandstoffen stoot een wagen op CNG 12 tot 27 % minder CO2 uit en in vergelijking met een dieselwagen stoot een wagen op CNG 95 % minder fijne stofdeeltjes uit. Er wordt ook minder zwaveldioxide en stikstofdioxide uitgestoten.

De prijs van aardgas is doorgaans ongeveer 30 % goedkoper dan diesel. Men kan snel tanken, zeker in vergelijking met de oplaadtijd voor elektrische wagens. De aanschafprijs van zo’n wagen is veel goedkoper dan een elektrische of een hybride wagen. De meeste merken bieden al wagens aan op aardgas.

De CNG-tanks worden steeds vaker in de autofabriek zelf standaard ingebouwd in verschillende modellen. De constructeurs zelf doen ook een grote inspanning om deze milieuvriendelijke optie te promoten. Op het Autosalon kon u genieten van een korting van 1 000 euro. Ook vrachtwagens kunnen op CNG rijden, net als op LPG of LNG.

Momenteel zijn er heel weinig tankstations in België die CNG aanbieden. In 2013 waren het er ongeveer 17 en nu, twee jaar later, nog steeds maar 25. In de rest van Europa wordt CNG veel frequenter aangeboden in de tankstations. Er zouden in Italië ongeveer 800 000 wagens op aardgas rijden. In Argentinië zijn dat er zelfs 1,7 miljoen. Wereldwijd rijden er 15 miljoen wagens op aardgas. België blijft hopeloos achter, terwijl dit een zeer betaalbaar en milieuvriendelijk alternatief is.

Elektrische en hybride wagens zijn bijna onbetaalbaar voor de gewone man, en toch zien wij dat hiervoor veel subsidies worden uitgegeven. Volgens mij komen deze subsidies dan ook altijd bij de verkeerde mensen terecht.

Mijn vragen zijn de volgende.

Hoeveel federale dienstvoertuigen zijn uitgerust met CNG- of LPG-tanks?

Welke maatregelen kan of zal u samen met de Gewesten nemen om de uitbouw van het aantal tankstations te bevorderen?

Welke bijkomende maatregelen acht u mogelijk om het gebruik van CNG-wagens door burgers en bedrijven te bevorderen?

Zijn er maatregelen mogelijk om naast het gebruik van CNG en LPG ook het gebruik van LNG voor vrachtwagens bij bedrijven en de overheid te bevorderen?

02.02 Minister Jacqueline Galant:

De Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling heeft begin 2014 een overzicht opgesteld van het federale wagenpark met de gegevens van 2013. Alle federale en programmatorische overheidsdiensten hebben gereageerd, met uitzondering van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Het overzicht is ook exclusief het ministerie van Defensie en de overige federale instellingen. Uit de cijfers blijkt dat er in het federale wagenpark geen auto’s op LPG rijden. Aardgas of CNG werd niet apart bevraagd, maar er kan worden vermoed dat ook daar het antwoord nul is.

De uitrol van tankstations met LPG en CNG is een geregionaliseerde bevoegdheid. De Europese richtlijn over de uitrol van een infrastructuur voor alternatieve brandstoffen bepaalt dat de lidstaten een nationaal actieraamwerk uitwerken voor de ontwikkeling van de markt betreffende alternatieve brandstoffen in de transportsector en de uitrol van bijbehorende infrastructuur.

Het komt dus de bevoegde regionale overheden toe om voor ons land een dergelijk actieraamwerk te creëren. Waar mogelijk werkt mijn administratie hieraan mee in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Economie. Omdat er nood is aan een coherente gecoördineerde aanpak wacht ik op de voorstellen die deze administratieve werkgroep na overleg met de privésector zal opstellen.

Zoals u aanhaalt wenst deze regering het wagenpark van de federale overheid te vergroenen. Het opnemen van deze voorbeeldfunctie zal er ook toe bijdragen dat wagens op CNG een grotere bekendheid genieten. Enerzijds kan dit eveneens deel uitmaken van het actieraamwerk naar aanleiding van de Europese richtlijn, anderzijds zal ik een koninklijk besluit opstellen om de Europese verordening om te zetten.

Mijn administratie plant hiervoor nog overleg met de sector en de Gewesten omdat het een gedeelde bevoegdheid betreft.

02.03 Werner Janssen (N-VA): Mevrouw de minister, ik ben aangenaam verrast in verband met het koninklijk besluit. Ik heb gezien dat collega Van Quickenborne ook al vragen had gesteld over het aantal laadpalen en het aantal wagens op elektriciteit. Het is toch bedroevend om vast te stellen dat wij elektrische auto’s en auto’s op aardgas wel promoten, maar als overheid er zelf niet in slagen om één voertuig op aardgas in bezit te hebben en amper vier voertuigen op elektriciteit.Auto’s op aardgas vormen een goedkoop alternatief. In Chili rijden 1,7 miljoen wagens op aardgas. Ik wil nu niet beweren dat Chili een arm land is, maar in vergelijking met België denk ik dat de standaard hier veel hoger ligt. Ik blijf erbij dat elektrische wagens niet betaalbaar zijn voor de gewone man. Een kleine elektrische wagen kost algauw 35 000 euro. Een beetje promotie en de nodige voorzieningen in tankstations via de deelstaten kunnen wel helpen. Een wagen die normaal 15 000 euro kost, kost met aardgas 17 000 of 18 000 euro en dat is wel betaalbaar voor de gewone man. Ik hoop dat u daarmee rekening houdt in de toekomst.

02.04 Minister Jacqueline Galant: Sommige automerken installeren zelf hun laadpalen op bepaalde plekken!

  • Jacqueline Galant
  • Werner Janssen (

  • Dovnload 8.96 Kb.