Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Vraag van de heer Werner Janssen aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "de brouwerijcontracten" (nr. 5215)

Dovnload 6.72 Kb.

Vraag van de heer Werner Janssen aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "de brouwerijcontracten" (nr. 5215)Datum05.12.2018
Grootte6.72 Kb.

Dovnload 6.72 Kb.

Vraag van de heer Werner Janssen aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "de brouwerijcontracten" (nr. 5215)

14.01 Werner Janssen (N-VA):

Mijnheer de minister, “de ondernemersvrijheid in de horeca komt in het gedrang.” Dat was een van mijn uitspraken naar aanleiding van de kritiek op de brouwerijcontracten. U stelde ons alvast gerust. U zou verder onderzoek voeren naar deze mogelijke wurgcontracten om ergens in 2016 via overleg met de betrokken actoren tot een besluit te komen. Ook hebt u gemeld dat u een set van regels naar Frans voorbeeld zou onderzoeken om misbruik van economische afhankelijkheid aan te pakken. Deze zouden zich niet beperken tot de horecasector, wat inderdaad een goede zaak zou zijn voor alle sectoren waar zulke contracten de dienst uitmaken. Aan de Arbitragecommissie werd gevraagd om u tegen september een advies te verstrekken over clausules in brouwerijcontracten die kennelijk onevenwichtig zouden zijn. Naar aanleiding van uw mededeling dat u op 16 juni een overleg zou hebben met de horecaberoepsvereniging, de Federatie van Belgische Brouwers en de Federatie van Belgische Drankenhandelaars kom ik hier nu op terug voor een stand van zaken.


  • Ten eerste, welke waren de voorstellen van de federaties op 16 juni om de situatie te verbeteren of problemen weg te werken? Zijn er nog verdere besprekingen met de sector gepland in de nabije toekomst? Welke andere actoren wenst u nog uit te nodigen? Is dit soms niet nodig?

  • Ten tweede, hoe zal u het onderzoek naar de sectoroverschrijdende regels om misbruik van economische afhankelijkheid naar Frans voorbeeld aanpakken? Met wie zult u daar in overleg treden? Wanneer verwacht u daar concrete gegevens over te hebben?

  • Ten derde, hebt u een zicht op onder welke samenwerkingsverbanden het verbod van economische afhankelijkheid zou kunnen vallen? Zou deze bepaling onder het mededingingsrecht dan wel onder het regulier economisch recht vallen?

14.02 Minister Kris Peeters:

Mijnheer Janssen, de bezorgdheden van Horeca Vlaanderen en de voorstellen die zij daarover hebben geformuleerd zijn mij bekend. Samengevat komt het hierop neer: het intrekken van de groepsvrijstelling die Europa heeft toegekend in de brouwerijsector, ten tweede het onderwerpen van brouwerijcontracten aan een precontractuele informatieverplichting en aan een verplichte bedenktijd voor contractsluiting en ten derde het wegwerken van bepaalde bedingen in brouwerijcontracten die onevenwichtig onredelijke verplichtingen opleggen aan de horeca-uitbater. Voor alle duidelijkheid, de horecafederaties vragen niet het verbieden van brouwerijcontracten maar wel meer evenwichtige contracten.

Op 16 juni 2015 heb ik de drie horecafederaties ontmoet en ook de brouwerijfederatie Belgian Brewers en FeBeD, de federatie van Belgische drankenhandelaars. Op 1 juli 2015 heb ik opnieuw gezamenlijk overleg met deze organisaties, met als resultaat een gemeenschappelijke intentieverklaring om tot een gedragscode te komen die een evenwichtig partnerschap tussen de horeca-uitbater en de brouwerij en/of drankenhandelaar moet ondersteunen. Tevens werd een timing overeengekomen. De gedragscode moet klaar zijn tegen 1 november 2015, om tegen 1 januari 2016 van kracht te zijn.

De besprekingen worden hernomen na het reces omdat de horeca nu heel drukke tijden meemaakt. Er werd gevraagd aan de overheid om hierin een rol te spelen. We pakken het bijgevolg als een tripartite aan.

De Franse regels over economische afhankelijkheid worden ten gronde bestudeerd om na te gaan of en op welke wijze dit in ons rechtssysteem zou kunnen worden ingebouwd. Het is te vroeg om daar nu al concrete elementen aan toe te voegen. Het debat over de economische afhankelijkheid gaat verder dan de brouwerijcontracten.

Daarstraks hebben we met mevrouw Willeman gesproken. Ik wil werken aan een betere bescherming van de kleinere onderneming in de B2B-relatie.

14.03 Werner Janssen (N-VA):

Ik hoor dat u nog een aantal overlegmomenten hebt. Ik ben aangenaam verrast dat u tegen 1 januari 2016 wil landen.Wij willen de brouwerijcontracten niet verbieden. Het is zoals u en Horeca Vlaanderen zegt. Het moeten evenwichtige contracten zijn, waardoor zowel de ondernemer als diegene die het pand eventueel zou verhuren een rendabele onderneming kan uitbaten.

  • Kris Peeters
  • Werner Janssen

  • Dovnload 6.72 Kb.