Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Vraag: Waarom voert het ministerie niet een beter beleid voor de filebestrijding? Waarom kan het infrafonds niet meer meegroeien met de economische groei?

Dovnload 215.19 Kb.

Vraag: Waarom voert het ministerie niet een beter beleid voor de filebestrijding? Waarom kan het infrafonds niet meer meegroeien met de economische groei?Pagina1/6
Datum13.04.2019
Grootte215.19 Kb.

Dovnload 215.19 Kb.
  1   2   3   4   5   6
  Navigeren deze pagina:
 • Vraag

Kamerlid

Politieke partij

Vraag en Antwoord

Aalst, R.R. van

PVV

Vraag:

Waarom voert het ministerie niet een beter beleid voor de filebestrijding? Waarom kan het infrafonds niet meer meegroeien met de economische groei?Antwoord:
Op het gebied van filebestrijding doet dit kabinet veel. Met het huidige MIRT-programma wordt nog meer dan 1000 km aan rijstroken aangelegd tot 2030. Daarbovenop komen nog de extra middelen die dit kabinet aan het infrafonds heeft toegevoegd. Dit is een investering met een omvang van in totaal circa €20 miljard. Ik heb hiervoor al verschillende nieuwe projecten gestart zoals de A2 Deil-Den Bosch en de A15 Papendrecht-Sliedrecht.
 
Het IenW-budget dat beschikbaar is voor infrastructuur groeit niet mee met de economische groei. Dit komt voort uit de begrotingsregels die vastgesteld zijn in de startnota bij aanvang van de kabinetsperiode. Hierin staan afspraken over het maximale uitgavenniveau: het uitgavenplafond. Voor elk jaar van de kabinetsperiode wordt een uitgavenplafond afgesproken. De hoogte van het uitgavenplafond en de daadwerkelijke uitgaven worden wel jaarlijks aangepast aan loon- en prijsontwikkelingen.
 Aalst, R.R. van

PVV

Vraag:

Is de staatssecretaris bereid om samen met JenV een vervoersverbod op te leggen voor asielzoekers die zich structureel misdragen in het OV, zoals vernielingen in de bus, en dit strikt te handhaven?Antwoord:
Iedereen die met het ov reist of in het ov werkt moet zich veilig kunnen voelen. Agressiviteit in het OV is onacceptabel.
Vervoerders kunnen een reisverbod opleggen, op basis van een richtlijn van het OM. Daarbij moet het recht van de betrokkene om zich vrijelijk van A naar B te bewegen in acht worden genomen. Een reisverbod geldt daarom altijd op een bepaald traject voor een bepaalde duur en afstand.Aalst, R.R. van

PVV

Vraag:

Is de staatsecretaris bereid om de mogelijkheid te onderzoeken om een dienst spoorwegpolitie in te stellen? Zo nee, welke maatregelen gaat zij nemen op het gebied van veiligheid op het spoor?Antwoord:
De verantwoordelijkheid voor de inzet van politie ligt bij de minister van Justitie en Veiligheid.
 
De politie treedt op zodra er in het openbaar vervoer meldingen zijn van geweld of dreiging van geweld, maar agenten kunnen ook voor andere problemen worden ingezet en zijn daarmee breed inzetbaar. Vervoerders en politie weten elkaar goed te vinden. 
Samen met alle partners uit de ov-sector, dat wil zeggen de decentrale overheden, vervoerders, politie, vakbonden en het ministerie van JenV, werk ik in het actieprogramma sociale veiligheid aan maatregelen om de sociale veiligheid in het ov te vergroten. Zoals het niet meer contant betalen in bussen en het werken met bodycams. Hierover rapporteer ik twee keer per jaar aan de Kamer.Aalst, R.R. van

PVV

Vraag:

Hoe staat het met de uitvoering van de Motie van Aalst inzake de uitrol van een SMS-dienst voor treinreizigers?Antwoord:
Op dit moment lopen de gesprekken over mogelijke proeven in Nederland. Zoals toegezegd tijdens heb AO Openbaar Vervoer, OV-chipkaart en Taxi van 20 september 2018, kom ik voor het eind van dit jaar terug op de mogelijkheid van een 'alert-app' ten behoeve van de sociale veiligheid in het openbaar vervoer.Aalst, R.R. van

PVV

Vraag:

Kan het ministerie onderzoeken of goederentreinen ook op de HSL-Zuid kunnen rijden (rendementsverbetering)?Antwoord:
Er is naar verwachting geen vraag vanuit de goederensector om deze route te gebruiken, omdat verreweg de meeste goederentreinen richting Duitsland gaan.
 
Goederenvervoer heeft een negatief effect op de dienstregeling van personenvervoer op de HSL vanwege de lagere snelheid van goederentreinen.
 
Daarom verwacht ik dat spoorgoederenvervoer over de HSL geen verbetering, maar een verslechtering van het rendement van het HSL-spoor zal opleveren.
 
Bovendien leidt goederenvervoer over de HSL tot hogere kosten voor beheer, onderhoud en vervanging voor de HSL-Zuid
 
Ik zie daarom geen toegevoegde waarde voor een onderzoek.
 Amhaouch, M

CDA

Vraag:

grensoverschrijdend spoorvervoer/ERTMS. Signalen dat het in België echt anders gedaan wordt dan in Nederland. Dat Nederlandse treinen in België bij Luik niet worden goedgekeurd omdat zij geen ERTMS hebben. Volgens de EU-richtlijn hoeft dit ook niet, maar toch stelt België hoge eisen. Wonderlijke is dat Belgische treinen zelf nog niet helemaal van ERTMS zijn voorzien en ook geen ATB hebben, terwijl dat wel een Nederlandse eis is voor treinen. Klopt het dat wij de Belgen uitzondering geven en de Belgische treinen zonder ATP toelaten en de Belgen Nederlandse treinen zonder ERTMS niet toelaten? En volgens mij hebben de Belgen ERTMS nog niet eens operationeel. Graag een reflectie van de staatssecretaris.Antwoord:
 

 • Veiligheid op het spoor vind ik van groot belang. Momenteel worden deze veiligheidseisen per land vastgesteld en heeft elk land een eigen onafhankelijke toezichthouder.

 • De Inspectie Leefomgeving en Transport verricht het toezicht in Nederland. Deze inspectie is onafhankelijk.

 • De eisen in België zijn op dit moment anders dan de Nederlandse. In België moeten nieuwe treinen voldoen aan het toekomstige veiligheidssysteem ERTMS.

 • De nieuwe treinen die Arriva heeft besteld voor de drielandentrein voldoen hier vooralsnog niet aan.

 • Het klopt dat op dit moment op het Belgische deel nog geen ERTMS is aangelegd en dat de NMBS van de Nederlandse toezichthouder ontheffing heeft gekregen.

 • Ik ben in overleg met mijn Belgische ambtgenoot om te bezien hoe we onze gezamenlijke ambitie op de Drielandentrein tussen Aken-Maastricht-Luik gegeven deze problematiek toch verder kunnen brengen.Amhaouch, M

CDA

Vraag:

Waarom is de staatssecretaris er van overtuigd dat Prorail en NS dit jaar wel klaar voor het winterweer zijn?Antwoord:
 

ProRail en NS hebben mij laten weten zij de voorbereidende werkzaamheden voor de winter hebben afgerond.

Dit wil natuurlijk niet zeggen dat er geen problemen kunnen ontstaan als er extreme weersomstandigheden zijn deze winter.


Amhaouch, M

CDA

Vraag:

Wil de staatsecretaris de hyperspits in het ov kleiner maken? Er zal in september een proef plaats vinden in Arnhem en Nijmegen door het verschuiven van de starttijd van de colleges/scholen. Wil de staatssecretaris dit plan omarmen en met alle hogescholen en universiteiten deze strategie uitrollen?Antwoord:
Ik zie kansen voor vraagbeïnvloeding door het aanpassen van les- en collegetijden om de drukte in de spits te verlichten. Vanuit het Beter Benutten-spoor worden ervaringen opgedaan in Arnhem en Nijmegen. In het kader van de motie Amhaouch monitor ik de maatregelen op de Noordelijke Maaslijn.

Voor het treffen van vergelijkbare maatregelen op andere plekken is overleg tussen vervoerders, regio’s en hogescholen en universiteiten nodig over de mate waarop zij werk- en collegetijden kunnen aanpassen. De leerervaringen uit Nijmegen zal ik daarbij zeker meenemen.

Amhaouch, M

CDA

Vraag:

- Wil de minister onderzoek doen naar de mogelijkheden om privaat kapitaal te betrekken bij het financieren van infraprojecten? VNO NCW heeft hierbij genoemd: + snelle spoorverbinding + lightrail - Hoe ver staat het met deze onderzoeken als minister hier al aan begonnen is?Antwoord: • De discussie over alternatieve vormen van bekostiging van infraprojecten zoals snelle spoorverbindingen of lightrail is een relevante discussie omdat we hierbij kijken naar andere partijen die bij kunnen dragen aan de bekostiging van nieuwe infrastructuur.

 • Daarnaast moeten we ook blijven kijken naar de mogelijkheden van publiek-private financiering. Op dit moment kijken we daar standaard naar bij grotere projecten boven de zestig miljoen euro.

 • In onder andere onderzoeken naar de Oeverbindingen Rotterdam en Binckhorst-CID Den Haag van het bereikbaarheidsprogramma MRDH worden de mogelijkheden van alternatieve bekostiging en ook (private) financiering onderzocht.

 • Begin 2019 ontvangt uw Kamer de contourennota Toekomstbeeld OV waarin deze thema’s, bekostiging en financiering, terugkomen.  Amhaouch, M

CDA

Vraag:

Hoe is het gesteld met de expertise op het ministerie op het gebied van luchtvaart en spoor? De minister heeft eerder aangegeven dat de werkdruk hoog is. Wat gaat er nu goed en wat kan en moet beter? - Welke plannen heeft de Minister om dit te verbeteren en hoe zijn deze plannen meegenomen in de begroting?Antwoord:
Er ligt een forse maatschappelijke opgave op het gebied van luchtvaart en spoor, zoals ook onderkend in het regeerakkoord. De werkdruk op mijn departement is nog groot voor onder meer Lelystad Airport, de luchtruimherziening, de ontwikkeling van Schiphol en de Luchtvaartnota. Daarnaast speelt bij spoor onder andere het Programma Hoogfrequent Spoor, het toekomstbeeld OV, de discussie over de marktordening en de programmabeslissing rondom het beveiligingssysteem ERTMS.

Ik heb daarom begin dit jaar extra capaciteit aangetrokken voor de intensivering van de taken, het gaat dan om structureel 20 fte erbij voor luchtvaart. Deze extra capaciteit zorgt nu voor meer inhoudelijke kennis over onder meer het luchtruim, veiligheid en duurzaamheid. Daarnaast is ook capaciteit aangetrokken met expertise over planning en regievoering, budgettering en omgevingsmanagement. Dit stelt het ministerie in staat om de luchtvaartopgave op te pakken. Ook de beleidsdirectie OV en spoor heeft al eerder extra medewerkers aangetrokken om de OV- en spoorkennis te versterken. Het gaat bij de genoemde onderwerpen om circa 20 fte. Daarnaast worden vanuit deze directie bijvoorbeeld medewerkers vanuit ProRail gedetacheerd bij het ministerie en andersom.


Daarnaast is de omvorming van ProRail naar een ZBO een kans om processen efficiënter te maken en de samenwerking tussen ProRail en het departement te versterken.

 Azarkan F.

DENK

Vraag:

Milieuzones: Wat vindt de minister van het feit dat 20% van alle auto's buitengesloten wordtAntwoord:
Milieuzones zijn bedoeld om de meest vervuilende auto’s uit de binnenstad te weren.
Per gemeente verschilt dit, het gaat om lokale effecten. Dat betekent dat het onduidelijk is of het dan 20% per gemeente is. Met de gemeenten is afgesproken dat in 2020 de milieuzones worden geimplementeerd. Dit wordt geevalueerd in 2022 en dan komen we hierop terug.
 Azarkan F.

DENK

Vraag:

Files. - Kan er worden geëxperimenteerd met 'rekening rijden'(met slimme technologie)? - Kan het aantal mensen per auto worden verhoogd?Antwoord:
Zie het antwoord op de vraag van de heer Paternotte
 Azarkan F.

DENK

Vraag:

In Amsterdam zijn de parkeerkosten verhoogd naar €7,50 per uur dit is eliteparkeren/kartelparkeren. Kan de minister hier iets aan doen? Gaat zij Amsterdam hierop aanspreken? Zijn er andere manieren om Amsterdam terug te fluiten?Antwoord:
Parkeren wordt een steeds belangrijker instrument om mobiliteitsstromen te sturen. Gemeenten zetten dit middel in om hun steden bereikbaar en leefbaar te houden, dit is hun eigen keuze. In de gemeente wet is bepaald dat de bevoegdheid voor parkeren en de tariefstelling een regionale verantwoordelijkheid is.
 Azarkan F.

DENK

Vraag:

Kan de staatssecretaris iets doen aan de verhoging van de verzekeringspremies voor taxi's?Antwoord:
De minister van Financiën heeft afgelopen zomer, mede namens de staatssecretaris van Financiën in antwoord op vragen van uw Kamer (Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, Aanhangsel 3003 en 3004) aangegeven dat er nog voldoende verzekeraars zijn die verzekeringen aanbieden aan taxi’s en die geen strikte voorwaarden en hoge premies hanteren.
Wanneer de gestegen premies voor verzekeringen van taxi’s de uitkomst zijn van normale ontwikkelingen in de markt, hoeft dit geen reden tot ingrijpen te zijn. Een reden voor ingrijpen zou kunnen zijn dat de premiestijging het gevolg is van marktmisbruik of prijsafspraken. De Autoriteit Consument en Markt houdt hierop toezicht en heeft aangegeven dat zij aandacht heeft voor de problematiek.Azarkan F.

DENK

Vraag:

Kan de staatssecretaris iets doen aan het steeds duurder worden van treinkaartjes? Kunnen mensen met een laag inkomen tegemoet worden gekomen met lagere tarieven, zoals een voordeelurenkaart geven zodat ze met 40% korting buiten de spits rijden?Antwoord:
Het toepassen van openbaar vervoertarieven is op rijksniveau geen instrument voor inkomensbeleid. Het is daarom niet passend om bijvoorbeeld mensen met een laag inkomen een voordeelurenkaart te geven. Echter, het kabinet heeft wel degelijk oog voor mensen met een kleine portemonnee. De integrale verantwoordelijkheid voor armoedebeleid ligt bij mijn collega van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarnaast hebben ook gemeenten hierin een verantwoordelijkheid.Azarkan F.

DENK

Vraag:

Wat zegt de regering tegen mensen die buiten de randstad wonen waar de frequentie van treinen lager worden?Antwoord: • Ik herken het beeld niet dat vervoerders de frequentie van treinen actief verlagen.

 • Het kabinet heeft juist oog voor de bereikbaarheid van alle regio’s.

 • Zo worden op het traject richting Nijmegen maatregelen getroffen om langere treinen in te zetten.

 • Hetzelfde geldt voor de extra sprinter tussen Groningen en Leeuwarden.

 
 Azarkan F.

DENK

Vraag:

Wat gaat de staatssecretaris doen aan de overvolle treinen (in de spits)?Antwoord: • De vervoerders gaan over de inzet van treinen. Over de beschikbare capaciteit in de treinen heb ik uw Kamer per brief geïnformeerd bij het vervoerplan NS 2018.

 • NS heeft diverse bestellingen gedaan voor extra materieel (o.a. meer sprinters en de Intercity Nieuwe Generatie). Dit materieel stroomt de komende jaren in waarmee extra zitplaatsen worden geboden aan de reizigers, zo gaan per december 2018 op het traject Haarlem-Den Haag nieuwe sprinters rijden.

 • Om extra treinen over het spoor te rijden werken we vanuit het huidige MIRT-programma onder andere aan het Programma Hoogfrequent Spoor en projecten zoals capaciteitsuitbreiding Vleuten-Geldermalsen, partiele spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden en Zwolle-Herfte.Azarkan F.

DENK

Vraag:

In de taxibranche zijn zowel traditionele als nieuwe vormen. Kan de staatssecretaris in gesprek met gemeenten gaan over het behouden van een 'level playing field' tussen de verschillende vormen?Antwoord:
Zoals ik in mijn brief aan uw Kamer van 30 augustus jl. (Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 31 521, nr. 105) heb aangegeven, ga ik samen met gemeenten onderzoeken wat de meest effectieve mix van bevoegdheden en instrumenten (van Rijk en gemeenten) is om integraal problemen aan te pakken die met het taxivervoer verband houden. De inzet van die bevoegdheden mag niet leiden tot een ongelijk speelveld. Daarvoor zal ik aandacht houden.Brenk C.M. van

50PLUS

Vraag:

Komt er strenge wetgeving tegen het filmen met een mobiel bij een ongeval? Met hoge boetes zoals in Duitsland?Antwoord:
Ik wil benadrukken dat ik filmen van ongevallen absoluut ongewenst vind uit het oogpunt van verkeersveiligheid maar ook vanwege privacy aspecten.
De minister van JenV gaat over de wetgeving en de boetes. U kunt hier verder met hem over spreken bij het AO wegen en verkeersveiligheid van 12 december. Brenk C.M. van

50PLUS

Vraag:

50 plus vindt dat er evenwichtige kosten tussen luchtvaart en trein moeten komen. De vervuiler moet gaan betalen. Vliegtaks? Korte vluchten - zwaarder belasten. Heffing per vliegtuig? Hoe vuiler, hoe duurder. Wat is de beste manier? Beide zijn mogelijk. De opbrengsten moeten volgens 50-plus ten goede komen aan internationaal treinverkeer.Antwoord:
Zie antwoord op de vraag van mevrouw Kröger over de tickettaks.Brenk C.M. van

50PLUS

Vraag:

Ten aanzien van acute wateroverlast komen er steeds meer innovatieve alternatieven bijvoorbeeld van Flood Proof Holland. Zij hebben alternatieven ontwikkeld die het een stuk gemakkelijker maken in de toepassing dan de loodzware zandzakken. Kent de Minister deze alternatieven waaronder de "Box Barrier" en wat vindt zij daarvan?Antwoord:
Uw vragen betreffende het waterdomein over de alternatieven in het kader van Flood Proof Holland (Box Barrier)  zal ik tijdens het WGO Water op maandag 26 november beantwoorden. Brenk C.M. van

50PLUS

Vraag:

Hoe weegt de minister de constatering van de Rekenkamer inzake achterstallig onderhoud waterkunstwerken en is hierdoor de veiligheid niet in het geding? kan de minister aangeven hoe zij aankijkt tegen de oproep van IPO, VNG en de Unie van Waterschappen dat er extra middelen nodig zijn voor klimaatadaptatie om onze voeten droog te houden?Antwoord:
In de instandhoudingsbijlage van het Infrafonds is aangegeven dat het achterstallig onderhoud op het netwerk Hoofdwatersystemen € 6.8 mln bedraagt. Achterstallig onderhoud wordt direct opgepakt indien dit noodzakelijk is voor het veilig functioneren van onze netwerken.  De veiligheid komt dus niet in het geding.Brenk C.M. van

50PLUS

Vraag:

Pilots zoals mobility as a service (MaaS) staan in de steigers. Er was nog een aantal aandachtspunten zoals afstemming tussen aanbieders en de ICT. Kan de minister al iets zeggen over de voortgang van de pilots?Antwoord:
MaaS is een ambitie uit het Regeerakkoord. Wij bereiden met 7 decentrale overheden 7 landelijk opschaalbare pilots met Mobility as a Service voor. In bijvoorbeeld Amsterdam wordt een pilot georganiseerd rond de Zuidas (filebestrijding tijdens werkzaamheden), in Twente rond bereikbaarheid, in Eindhoven met als doel duurzaamheid en in Limburg in het grensgebied. Er is deze zomer nog een uitgebreide dialoog geweest met marktpartijen. Op 17 september is de Raamovereenkomst voor de voorselectie van MaaS-dienstverleners gepubliceerd. Op 1 november hebben 41 consortia ingeschreven. Met al die consortia vinden deze week (t/m 9 november 2018) nadere gesprekken plaats. Ik ben blij met de grote belangstelling. De markt verwacht veel van MaaS. Via de inschrijving ondersteunt zij ook onze insteek (gezamenlijk dossier minister en staatssecretaris) op gebieden van samenwerking, gemeenschappelijke standaarden en data delen/transparantie. Medio december wordt definitief bekend welke partijen zich hebben gekwalificeerd voor het Raamcontract. Vanaf begin 2019 kunnen regio’s daaruit hun MaaS-aanbieders selecteren. Vanaf medio 2019 gaan we dan meer inzicht krijgen in de daadwerkelijke effecten (en sturingsinstrumenten) die MaaS te bieden heeft.

 Brenk C.M. van

50PLUS

Vraag:

Wat gaat de staatssecretaris doen aan plekken met veel omgevingslawaai? Komt er een nationaal plan geluidsbelasting?Antwoord:
Het is van belang om geluidbelasting terug te brengen.
Hier bestaan verschillende instrumenten voor, zoals het bronbeleid. Daar waar het gaat om grote infrastructuur/luchthavens en in agglomeraties - geldt dat het vaststellen en uitvoeren van actieplannen gericht is op vermindering van geluidshinder zijn. 
Op deze wijze wordt in de praktijk reeds voorzien in een systematiek die beoogt geluidhinder verder te beperken juist op die locaties met veel omgevingslawaai.Brenk C.M. van

50PLUS

Vraag:

Ligt het schone luchtakkoord op schema?Antwoord:
Ja, het Schone Lucht Akkoord ligt op schema. Schone lucht is een thema waar veel belangstelling voor is vanuit verschillende partijen. Ik ben constructief in overleg met steden, provincies en stakeholders over de inhoud van het Schone Lucht Akkoord. Momenteel vindt de doorlichting van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats en het Interdepartementaal Beleidsonderzoek naar luchtkwaliteit. De uitkomsten van deze onderzoeken betrek ik bij de uitwerking van het Schone Lucht Akkoord. Ik voorzie toezending aan de Tweede Kamer voor het zomerreces van 2019. 


  1   2   3   4   5   6

 • Vraag

 • Dovnload 215.19 Kb.